6. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2007

Kto stojí za svetovým terorizmom? Násilie západnej "kultúry"

V dnešnej tlači je možné každodenne čítať veľké množstvo článkov, úvah a zamyslení, súvisiacich so "sedemhlavým drakom" svetového terorizmu, ktorému okamžite, po zoťatí jednej hlavy, narastú tri ďalšie, čím sa táto hrozba modernej civilizácie nezmenšuje, ako by sme si všetci želali, ale naopak, rastie.

Kto teda môže za súčasnú situáciu? Kde hľadať jej príčinu? Koho možno označiť za skutočného a pravého vinníka?

Žiaľ, v navyknutej povrchnosti, bez potreby a vôle k hlbšiemu skúmaniu je pre naprostú väčšinu najpohodlnejšie posudzovať veci čiernobielo. Na jednu stranu postaviť dobrých, teda obete a na druhú stranu zlých, čiže vinníkov. Skutočnosť však, pri detailnejšom pohľade, ani zďaleka nevyzerá takto zjednodušene.

Samozrejme, že v prvom rade je treba podobné skutky čo najdôraznejšie odsúdiť! O tom niet pochýb! Nedajú sa v nijakom prípade  a ničím ospravedlniť! Každého citlivého človeka musí premknúť hrôza a bolestný súcit s obeťami, najmä ak si uvedomí, že by sa snáď aj on mohol dakedy ocitnúť "v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste".

Svoju pozornosť však obráťme trochu iným smerom. Do radov ľudí, ktorí stoja na strane dobrých a sami seba za takých aj považujú. Zloba, neľudskosť, brutalita, a násilie, zhmotnené do podoby konkrétneho teroristického činu v nich vyvoláva strach, úzkosť a zdesenie. A samozrejme, v mnoho násobne väčšej miere v prípade, keď sa stane niekto z ich najbližších osobne účastným podobnej udalosti.

Nemožno si však nevšimnúť istý, do očí bijúci paradox. Na jednej strane totiž vidíme, či už u jednotlivcov, organizácii, alebo štátnych predstaviteľov, jednoznačné odsúdenie násilia a brutality v jeho najvyhrotenejšej -- hmatateľne zrealizovanej podobe, na druhej strane však tvorí to isté násilie, brutalita a agresivita, prirodzenú súčasť života týchto "dobrých" ľudí. V nevedomosti, ľahkomyseľnosti a bez uvedomenia si nutných dôsledkov, ho nazývajú ...kultúrou, oddychom a relaxáciou.

Áno, žiaľ celá západná "kultúra" je presiaknutá ...kultom násilia! Stačí sa totiž pozrieť iba na jedno, jediné médium, zásadným mienkotvorným spôsobom zasahujúceho do života západnej spoločnosti, ktorým sa ako temná niť tiahne zobrazovanie násilia v tisícorakých podobách. Tým médiom je ...filmová tvorba!

Len sa pozrite večer na televíziu, alebo choďte do kina. Pod zámienkou boja za správnu vec, pod zámienkou boja so zločinnosťou, pod zámienkou boja proti nepriateľom z vesmíru a pod mnohými inými zámienkami je na televíznych obrazovkách a na plátnach kín glorifikovaná jediná cesta k riešeniu všetkých problémov ...násilie! Násilie! Násilie! Násilie!

Sú nim preplnené i kreslené rozprávky pre najmenších, už ani nehovoriac o počítačových hrách plných zabíjania! Nepreberná mnohorakosť jeho podôb dennodenne zaplavuje vnútorný život a podvedomie miliónov ľudí na našej planéte. Je to ako mor! Ako zhubná choroba postupne ovládajúca a rozvracajúca myšlienkový život ľudstva. Položme si však rozhodujúcu otázku: Je možné predpokladať, že niečo tak neustále, programovo a na každom kroku vytrvalo na ľudí pôsobiace sa napokon neprejaví aj navonok? Úplne viditeľne? Vari je možné detinsky podceňovať silu ľudského podvedomia, neustále sýteného presvedčením, že tou jedinou cestou k definitívnemu vyriešeniu všetkých problémov je ...násilie? Nie je potom priam "farizejské", keď spoločnosť na jednej strane ľahkomyseľne tolerujúca kult násilia vo vlastných radoch, je na druhej strane zaskočená a vyjadruje rozhorčenie, ak niekto, nimi samými proklamovaný model riešenia problémov, aj ...použije?

Obrovské finančné prostriedky, ktoré by sa zaiste dali využiť aj vhodnejším spôsobom, sú i napriek mnohým varovným hlasom upozorňujúcim na nutné neblahé dôsledky, opätovne vkladané filmovým priemyslom západného sveta na realizáciu filmov plných násilia. Nimi je následne, ako výhodným predajným artiklom, zaplavovaný celý svet, prinášajúc svojim tvorcom mnohonásobné zisky. Vôbec sa pritom neberie na zreteľ deštruktívne pôsobenie podobnej produkcie, ktorá neustálym a neprirodzeným stimulovaním agresívnej zložky osobnosti človeka vytvára okolo celej zeme akoby ťažké búrkové mračná mentálnych energetických zhlukov zloby, agresivity a násilia. A z týchto temných búrkových mračien, neustále sýtených, podporovaných a stimulovaných myšlienkovou a citovou účasťou miliónov ľudí, konzumujúcich zmienenú produkciu, z času na čas, ako pri každej búrke, udrie blesk so všetkými jeho ničivými dôsledkami! Stane sa to vtedy, keď to, čo " visí vo vzduchu", prerastie časom ... v čin!

Čo kto zaseje, to musí zožať! Neúprosný zákon, ktorého platnosť je pevne vpísaná do chodu prírodných zákonov, platí rovnako pre každého! Bez výnimky! I pre celú západnú civilizáciu! Lebo doposiaľ ešte nebolo nikoho, kto sadil bodliaky a zožal pšenicu! To nie je možné v nijakom prípade! Túto jednoduchú, intelektuálne nenáročnú pravdu, dokáže pochopiť i prostý sedliak. A nielen pochopiť, ale dennodenne využívať vo svoj prospech ! Ani ho len nenapadne očakávať, že by sa snáď vysádzaním bodliakov dopracoval ku chlebu. Je preto naozaj nepochopiteľné, ak národy, nachádzajúce sa momentálne intelektuálne i ekonomicky na výslní, jednajú spôsobom, akým by nejednal nijaký jednoduchý, zdravo mysliaci človek. A potom, keď, ovocie ich chorobnej činnosti dozrie a prinesie svoje trpké plody, sú zrazu zaskočení, zhrození a nemilo prekvapení.

Nie, jednoducho nie je možné vštepovať do ľudí agresivitu a naivne očakávať dobro! Iba pozitívne hodnoty, ktoré by mohli posunúť našu civilizáciu skutočne dopredu, by mali mať nárok na to, aby boli vedome, zámerne a cielene vnášané do spoločenského povedomia, do myslenia a cítenia národov našej planéty. A v tomto nevyhnutnom obrodnom procese môže práve umenie, konkrétne už spomínaná filmová tvorba, zohrať svoju veľkú a nezastupiteľnú úlohu.

Len si skúsme predstaviť, že by sa hmotný, ľudský, intelektuálny a citový potenciál filmových tvorcov nezameriaval ako doposiaľ, úplne nelogicky predovšetkým na zobrazovanie zla, na produkciu rôznych kriminálok, akčných filmov, hororov a vesmírnych vojen, ale na tvorbu diel obsahujúcich akési predobrazy ideálneho správania sa. Lebo ľudia podvedome túžia po vzoroch a ideáloch a ak by im filmové umenie niečo podobného ponúkalo, podvedome by to napodobovali! V podstate presne tak, ako to napodobujú aj teraz!

Zmieneným prístupom by však vznikla úplne nová koncepcia kinematografie, otvárajúca svojou pozitívnou motiváciou brány do lepšej a krajšej budúcnosti celej ľudskej civilizácie. Filmová tvorba by mala stvárňovať iba vzorové správanie v každej oblasti ľudskej činnosti! Mala by ukazovať a zobrazovať napríklad vzory  rôznych konštruktívnych spôsobov riešenia medziľudských vzťahov a problémov, vzory slušnosti, ľudskosti a mravnosti, vzory správneho vyjadrovania, vzory zmysluplného a užitočného využitia voľného času, vzory úcty a lásky k  blížnym, vzory vzťahu k prírode, vzory v poznávaní a dodržiavaní Zákonov Stvorenia a samozrejme, vzory hlbokého, živého a pokorného vzťahu k Tvorcovi a Darcovi všetkého, čo máme a čím sme! Áno, iba týmto smerom vedie cesta nahor, k všeobecnému prospechu a blahu národov planéty Zem! Inej cesty niet!

Ak sa teda raz bude niekto z čitateľov týchto riadkov spravodlivo rozhorčovať nad ďalším, už takmer každodenne prichádzajúcim teroristickým útokom, ak bude s napätím a so zadosťučinením sledovať pátranie, zatknutie a potrestanie útočníkov, ak vnútorne súhlasí s mocnými tohto sveta, snažiacimi o, ako inak, zase iba násilnú, konečnú elimináciu hybnej sily atentátnikov, nech niekedy skúsi obrátiť svoju pozornosť aj na ...vlastný vnútorný život!

Možno nakoniec s prekvapením zistí, že i on sám, prostredníctvom vlastnej mysle, stimulovanej sledovaním násilností a brutality na televíznej obrazovke, prispieva svojou osobnou "troškou do mlyna", k tvorbe negatívnych citových a myšlienkových foriem, a tým k formovaniu desivého, mentálne -- energetického zhluku agresivity a zloby, obklopujúceho celú našu zem. Lebo práve s tohto temného mraku, z tejto "osi zla", naplnenej akumulovanou agresivitou myšlienkovej energie miliónov "dobrých" ľudí, čerpajú inšpiráciu a posilnenie všetci tí, ktorí urobia vo svojom rozhodnutí onen osudný krok od myšlienky k ...činu -- psychicky a osobnostne nezvládajúc tento obrovský tlak! Aby sme si potom nakoniec, pri štipke sebakritiky, z hrôzou nemuseli uvedomiť, že za neľudskými činmi teroristov sa skrýva ... v podstate i náš osobný, násilím znehodnotený, citový a myšlienkový život.

Autor působí ve Slovenském občianském sdružení pre posilňování mravů a lidskosti

                 
Obsah vydání       6. 2. 2007
6. 2. 2007 Elita české žurnalistiky aneb na jakou milenku mi stačí peněženka Darina  Martykánová
6. 2. 2007 Gaussovy křivky spotřebitelských vábniček Štěpán  Kotrba
6. 2. 2007 Chvála mrzáků, negrů a vtipů o ženských Štefan  Švec
6. 2. 2007 Američané nakonec "povolili" promítnutí "tajného" videa u soudního slyšení
6. 2. 2007 Nezaviněně jsem upadl do dluhů -- pomůže někdo? Pavel  Burda
6. 2. 2007 Část Zelených odmítá postoje Karla Schwarzenberga Milan  Daniel
6. 2. 2007 Bush navrhuje zredukovat zdravotnickou pomoc pro chudé, aby měl na válku v Iráku
6. 2. 2007 ■ ■ ■ Josef  Palivec
6. 2. 2007 Mezistátní kšefty s nevinnými životy Egon T. Lánský
6. 2. 2007 Michael  Marčák
6. 2. 2007 Prestiž Antonín  Hubený
6. 2. 2007 Oni a my aneb proč je tak málo demonstrantů a tolik nesouhlasících Štěpán  Kotrba
6. 2. 2007 Plošné zvyšování nájmů zasáhne statisíce lidí Jakub  Mračno
6. 2. 2007 Kauza Mlynář & spol. jako důkaz bulvarizace a neprofesionality českých médií Zdeněk  Jemelík
6. 2. 2007 Jak se stát českým klimaskeptikem Ladislav  Metelka
6. 2. 2007 Mudrování českých vědců...
6. 2. 2007 Mlčet by bylo nefér k pravdě Jan  Rovenský
6. 2. 2007 Dr. Pretel by měl být odpovědným vědcem Karel  Dolejší
6. 2. 2007 Spor o všudypřítomný technologický optimismus bez rezervy Karel  Dolejší
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...
6. 2. 2007 Stručně panu Brezinovi Ladislav  Metelka
6. 2. 2007 Fredu Singerovi se "nezdá divné, že přijímá peníze od firmy Exxon"
6. 2. 2007 Ivan Brezina protestuje
6. 2. 2007 Ivan Brezina "už nebude psát pro Britské listy" Ivan  Brezina
6. 2. 2007 Když politik chce vyhrožovat, alespoň by měl mít alternativu - aneb ministrem může být mlynář, ale proč to vlastně má být Glos? Uwe  Ladwig
6. 2. 2007 Komenský nebo Amerika, slepice nebo vejce Wenzel  Lischka
6. 2. 2007 Momentky ze Somálska Daniel  Veselý
6. 2. 2007 Tři videa z Iráku Jakub  Rolčík
6. 2. 2007 Ne!
6. 2. 2007 Bude záležet na tom, jak ta mikrovlnná trouba bude velká
6. 2. 2007 Kto stojí za svetovým terorizmom? Násilie západnej "kultúry" Milan  Šupa
6. 2. 2007 Ivan  Votava
5. 2. 2007 Nakonec to nebude tak strašné?
5. 2. 2007 Zimní klauzury na VŠUP, aneb promarněná příležitost Jan  Paul
5. 2. 2007 Kdo je poslední? Tomáš  Koloc
5. 2. 2007 Demokracie pod policejním drobnohledem Štěpán  Kotrba
5. 2. 2007 Peníze nebo život, aneb bezdomovcem snadno a rychle Věra  Říhová
5. 2. 2007 Po stopách Komenského a Cimrmana Alena  Damijo
4. 2. 2007 Martin Komárek: "Komentáře nikoho nepoškodí, protože to jsou názory" Jan  Čulík
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce