19. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 7. 2006

Podílí se ústavní soud na nepřehlednosti a obtížné předvídatelnosti práva?

Několik kritických otázek k činnosti ÚS ČR z hlediska dělby moci

Autorský příspěvek k teoretickému semináři katedry ústavního práva právnické fakulty ZUČ v Plzni dne 12. 5. 2006

"Přednesl jsem jej na konferenci ústavních právníků jak z tuzemska, tak i ze zahraničí, a především za přítomnosti zástupců ÚS ČR. Zejména jeho paní místopředsedkyně. Ta na souhlasný potlesk sálu reagovala na mou adresu náznakem pohrůžky trestního stíhání za pomluvu státního orgánu a odůvodnila to rozvracením řádu. Sebekriticky poznamenávám, že jsem tím byl v danou chvíli "stife" (štajf, jak říkával pan Svitáček v Horníčkových přenosech "H") a na její řečnický dotaz, "kde stojím", jsem již nestačil reagovat, že na akademické půdě. Doufám, že nikoliv naposled," poznamenává cynicky autor v průvodním dopise, určeném redakci Britských listů...

Nepochybným přínosem polistopadových změn je "Listina základních práv a svobod". Aby se však tato fráze stala věrohodnou, musí být řádu a pořádku ve společnosti dosahováno především na základě a v rámci zákonů. Jiné mocenské prostředky a praktiky se s výjimkou takových, které zákon předpokládá, vylučují. To za prvé. Za druhé, obsah zákonů musí být výsledkem určitého konsensu reprezentantů lidu, tj. členů zákonodárného sboru, které si lidé ze svého středu vybrali za nejdůvěryhodnější a nejschopnější. K tomu, aby autenticky reprodukovali při tvorbě zákonů jejich vůli a zájem. A za třetí, aby tak činili předvídatelně a odpovědně, řídí se zákonodárci principy dominujícího pořádku, jak jsou zakotveny v ústavě. Na základě těchto vypočtených předpokladů musí zákonodárný sbor přijímat nové zákony jen tehdy, jestliže nebudou svým obsahem v rozporu s právy, jejichž ochranu zaručuje "Listina".

Přitom zákonodárci se rekrutují především z exponentů politických stran, které svými programy v podstatě reflektují často až extrémní zájmy vyhraněných částí společnosti. Je tak nasnadě, že parlamentní zákonodárný sbor se vinou nejen lapidárně naznačených faktorů občas zpronevěří svému poslání a "vytvoří" zákon, který je v rozporu s Ústavou a "Listinou". A protože nikdo jiný než zákonodárný sbor nemůže ve státě přijímat, měnit a rušit zákony, bude záviset na Parlamentu, zda svojí vůli vloženou do zákona změní. Tolik simplifikované schéma.

Vyspělá podoba doktríny dělby moci přinesla na uvedený problém řešení v podobě orgánu kontroly ústavnosti soudního typu. Oproti početnému sboru zákonodárců, vesměs se rekrutujících z právních laiků až nihilistů, tak stojí nepočetný tým ústavněprávních odborníků. Proti politikům s mandátem poslance či senátora stojí soudci ústavního soudu, v jehož pravomoci je případně zrušit jejich produkt, zákon. Až potud mají věci svojí logiku kompatibilní atmosféře "demokratického očekávání" v právním státě. Což není nic jiného, že alespoň vztahy mezi nejvyššími ústavními orgány, v daném případě mezi mocí zákonodárnou a mocí soudní, budou závislé v konečné instanci jen na vůli lidu.

Důvodem prezentované úvahy je kritické zohlednění činnosti ÚS ČR z hlediska dělby moci, a to od doby jeho vzniku doposud. Pravomoci, které mu svěřuje ústava, a kompetence dané zákonem o ÚS ČR, zohledňovaly při svém vzniku především euforickou vizi ústavodárce. Podle níž jen rámcově -- nikoliv precizně detailně -- vymezené pravomoci ÚS umožní, aby svou činností v budoucnu soustavně rozvíjel a rozšiřoval necelé čtyři desítky základních práv a svobod zakotvených v "Listině. "

Díky tomu při uplatnění jeho základní pravomoci -- zrušení zákona -- se tak nemusí ústavní soudce striktně a převážně opírat o detailně rozvedené hypotézy a dispozice zakotvené v procesní normě. Ale v rámci extenzivně pojaté zásady o svojí nezávislosti, jak se začala v devadesátých létech prosazovat, si tak může volně až libovolně vytvářet účelovou interpretaci ústavních práv a svobod ad hoc, jak lze zjistit z textů odůvodnění některých jeho nálezů.

A co stojí za teoretickou úvahu hodnou dalšího rozvíjení, zrušením zákona tak paradoxně dojde k jeho nahrazení jakousi quasi normou, "popisovanou" právě v odůvodnění zrušujícího nálezu.

Dovoluji si proto vznést několik možná poněkud provokativních otázek -- nedochází tak ke kurióznímu stavu, když právní úprava, obsažená v zákonech vydaných Parlamentem, či-li mocí zákonodárnou, se tak stává platnou ve znění nálezu ÚS ČR, či-li ve výronu moci soudní?

Nestaví se tak především v extrémních případech "na hlavu" vztah závislosti soudu na zákonech a "neextremizuje" se tak nezávislé postavení soudní moci do podoby, která nese jisté prvky nebezpečí jakési "soudcokracie"?

Není vzrušené konstatování kolegů advokátů, že Ústavní soud si někdy tak usurpuje postavení jakéhosi "negativního" zákonodárce, až natolik vzdálené realitě?

A konečně, neprotiví se Ústavní soud v naznačené situaci zároveň rezondétru koncepce, podle níž svojí koncentrovanou ústavněprávní profesionalitou vyvažuje laickou masu zákonodárců, když odborné hledisko je někdy nahrazeno momentálními, konjunkturálními aspekty? Zdůrazňuji tím hledisko zohlednění mimoprávních aspektů, neboť i ústavní soudce je samozřejmě "jen člověk", na jehož uvažování spolupůsobí i jeho vlastní způsob vnímání světa a jeho místa v něm.

Samozřejmě tím nemíním rozhodování na základě "politické zakázky", typické pro diktatury.

Příklady by bylo jistě možné nalézt zejména v některých tzv. "restitučních" kauzách, v nichž je priorizován účelový výklad nadřazenosti práva vlastnit majetek nad opačně vyznívající úpravou v platné legislativě. Anebo konkrétněji, když zvolil po vzoru rozhodování evropského soudního dvoru libertariánskou negaci zákazu noční práce žen proti paternalistickému zákazu, obsaženému v úmluvě Mezinárodní organizace práce.

Jednou z nejčastějších výhrad vůči současnému stavu práva u nás, je jeho nepřehlednost a obtížná předvídatelnost. Ze zkušeností získaných při výkonu advokacie, a to v souvislosti zejména se zastupováním obcí v restitučních sporech, musím s politováním konstatovat určitou oprávněnost otázky, zda i ÚS ČR nenese určitý podíl na vytvoření kritizovaného stavu, a to již z pohledu nadhozených problémů. A zda tak jeho naznačené působení není multiplikačně i příčinou některých, na první pohled chaotických úprav přijatých zákonodárným sborem, a to ve snaze alespoň improvizací zhojit Ústavním soudem narušenou konzistenci společensky nezbytné legislativní úpravy.

Nicméně závěrem - a rovněž ve snaze o projev úcty k instituci ústavního soudu, jenž s výjimkou nadhozených otázek během svojí krátké historie nesmírně obohatila český ústavní systém - svojí úvahou samozřejmě v žádném případě nechci zakrýt zásadní podíl zákonodárného sboru na problematickém stavu současné legislativy.

Autor je advokát. Přednáší ústavní právo na VŠE v Praze, je členem katedry ÚP na PF ZUČ v Plzni, přednáší sociologii práva na VŠAP v Praze. Je též členem právnického konzultativního orgánu prezidenta ČR

                 
Obsah vydání       19. 7. 2006
19. 7. 2006 Polsko: S prezidenty nejsou žerty Richard  Seemann
19. 7. 2006 Podle průzkumu MfD odmítá základnu USA 83% Čechů
19. 7. 2006 Kolik jablek má Mirek ...aneb "musíš, musíš - dotkol si sa". Jaroslav  Pour
19. 7. 2006 Srbovi vracejí peníze i majetek, kdy mu vrátí svobodu a čest? Štěpán  Kotrba
19. 7. 2006 Podílí se ústavní soud na nepřehlednosti a obtížné předvídatelnosti práva? Jaroslav  Kuba
19. 7. 2006 Má-li Izrael právo používat síly v sebeobraně, totéž platí i pro jeho sousedy
19. 7. 2006 Citát dne (včerejšího)
19. 7. 2006 Záhada hlavolamu Oskar  Krejčí
19. 7. 2006 Protesty proti americké raketové základně v ČR
19. 7. 2006 Rozvod Štěpán  Kotrba
18. 7. 2006 Základnu si mohou Američané vybírat, schválit ji ale musí čeští občané Jiří G. Müller
19. 7. 2006 O raketách bez iluzí Oskar  Krejčí
18. 7. 2006 Jak vylepšit demokracii Jiří  Pehe
18. 7. 2006 Prezident prodlužuje pat Jiří  Pehe
18. 7. 2006 Prezident, Iva Brožová a zrušený paragraf Zdeněk  Jemelík
19. 7. 2006 Hans Küng - Světový étos. Projekt Stanislav  Heczko
19. 7. 2006 Navzdory revizionistům: Osvětim byl německý nacistický koncentrační tábor Stanislav  Kliment
19. 7. 2006 Julie Tymošenková prohrává a už hraje vabank Stanislav  Kliment
19. 7. 2006 Hájil někdo Brdy před vojskem za první republiky?
19. 7. 2006 Raketová základna v ČR: Organizuje někdo protesty?
17. 7. 2006 Tamtamy ČT: Na Paskvil prý se nikdo nedíval Bohumil  Kartous
17. 7. 2006 Bohemia Agency: Podvodná česká agentura v Glasgow okrádá české a slovenské občany
17. 7. 2006 Pěšák, kterého lze obětovat Rudolf  Převrátil
17. 7. 2006 Česká republika - ostrov umírněné politiky? Lukáš  Jelínek
18. 7. 2006 Raketová základna -- natruc bude Michal  Mašín
18. 7. 2006 Sarkozyho nová kniha Simone  Radačičová
17. 7. 2006 To máme zase krásné počasí! Jakub  Rolčík
22. 11. 2003 Adresy redakce

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
19. 7. 2006 Srbovi vracejí peníze i majetek, kdy mu vrátí svobodu a čest? Štěpán  Kotrba
19. 7. 2006 Podílí se ústavní soud na nepřehlednosti a obtížné předvídatelnosti práva? Jaroslav  Kuba
18. 7. 2006 České soudy, jejich nezávislost a základní principy demokracie Václav  Kamarýt
18. 7. 2006 Prezident, Iva Brožová a zrušený paragraf Zdeněk  Jemelík
11. 7. 2006 Podle federálního soudce mohou USA zadržovat cizince na neurčito Greg  Evans
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
7. 6. 2006 Místo politiky může parlament řešit reformu justice Martin  Kunštek
25. 5. 2006 Nejvyšší správní soud nařídil vyplatit Evropským demokratům peníze   
5. 5. 2006 Jak Blairova vláda omezuje starobylé demokratické svobody   
28. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák
27. 4. 2006 Asanace 2006   
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
19. 4. 2006 Komedie plná omylů aneb Ústavní soud znovu o nájemném Stanislav  Křeček
19. 4. 2006 Může být mezinárodní právo efektivní?