12. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 4. 2006

Klausův evropeismus

Na celých dvou stranách kavárny v sobotní MF Dnes (8.4.2006) artikuluje Václav Klaus své chápání fenoménu, který nazývá "evropeismus". Text působí jako úpěnlivý pokus objasnit a zdůvodnit myšlenky, pro které nad míru zdvořilého poklepávání na rameno širší pochopení nenalézá. Nicméně mne zaujal Klausův ne právě triviální nástin evropského hodnotového systému. Dále, jeho způsob argumentace když ne obsahem, pak jistě formou i řadou postojů opakuje mnohá schémata obvyklá v českých diskusích. A konečně, mimo jakoukoli pochybnost nepatřím mezi "intelektuální fellow travellers", kteří v tomto světě " získávají tak velkou moc ho formovat, jakou by nikdy na domácí scéně získat nemohli". Zastávám-li tedy názory od něho odlišné, je to vysvětlitelné jedině mým "smutným intelektuálním defektem a charakterovou vadou".

V nejzajímavější úvodní části Klaus označuje

"evropeismus za dominantní ideologii soudobé Evropy ... Tato ideologie svou mimořádnou silou a svou všeobecnou přijímaností a oblíbeností zcela zásadním způsobem -- i přes výrazný názorový pluralismus, který v Evropě mimo veškerou pochybnost existuje -- víceméně jednoznačným způsobem determinuje současné evropské dění. Determinuje, předurčuje, v podstatném usměrňuje, i když si mnozí namlouvají, že jsou vůči vlivu jakýchkoli ideologií zcela imunní... Vysvětlení musíme hledat ve světě idejí ... Kladu si otázku, jaké myšlenky, jaké vize, jaké ideologie tento vývoj zapříčinily. Vycházím z toho, že Evropa ... se nedá popsat dominancí nějakého ... 'ismu`, protože každý z nich je jen parciální a každý z nich vyjadřuje pouze jednu složku mnohavrstevnaté reality. Popsat ji může jen širší, obecnější, mnohadimenzionální doktrína. Nazývám ji evropeismus."

"Evropeismus je 'konglomerátem idejí`. Zdůrazňuji, že je vysoce heterogenní strukturou, jejíž jednotlivé části však nejsou izolované, nýbrž mají své důležité vnitřní souvislosti; jedna její složka ovlivňuje a posiluje druhé. Říkám i to, že je to téměř nikým explicitně nezastávaná, a proto nedostatečně specifikovaná doktrína (de facto o ní hovoří pouze někteří její kritikové), takže se bohužel nedá jednoduše odkázat na jakékoli jasně definované prameny, ze kterých by se dala 'vyčíst`."

"V tomto 'konglomerátu idejí` vidím vnitřní souvislosti a -- bohužel -- vidím i tím vznikající obrovskou sílu jejich synergie. Díky tomu evropeismus spojuje lidi ... s velmi různými pohledy na svět ... Mám strach, že se -- kupříkladu v našem dnešním domácím politickém rozložení -- v hlavních obrysech ideologie evropeismu shodují sociální, křesťanští i občanští demokraté, a spolu s nimi snad i komunisté..."

Nevím zda to Klause potěší, ale k jeho 'mnohadimenzionální doktríně` hodnotových kulturních systémů se explicitně hlásím. Mimo toho je jeho analýza nesmírně povzbudivá -- vlastně jsem se dosud nesetkal s přesvědčivějším potvrzením společných evropských hodnot, které by zároveň tak evidentně vylučovalo jakékoli podezření z propagačních úmyslů.

Zejména si spolu s Klausem 'kladu otázku, jaké myšlenky, jaké vize, jaké ideologie tento vývoj zapříčinily." Nicméně pro zdůvodnění kooperativního jednání není třeba začínat tak daleko, na přenosu vědomostí, dovedností, hodnot mezi jednotlivci a generacemi -- tedy na kultuře -- závisí přežití nejen lidí, ale i mnohem jednodušších savců, ptáků, dokonce hmyzu. Zjištění, že kooperace dramaticky zvyšuje konkurenceschopnost, ale že zároveň předpokládá přizpůsobení a vzdání se částí individuální suverenity, proběhlo v evolučním vývoji dlouho před objevením primátů, v české literatuře k tomu viz např. Ondřej Sekora. Ostatně je právě Adam Smith, na kterého se Klaus odvolává, jedním z nejnadšenějších teoretiků společenské dělby práce a solidarity. Omlouvám se za tyto triviální poznatky, někdy mám pocit, že nejsou zcela samozřejmé.

Václav Klaus dobře a přesvědčivě popsal evropskou kulturní identitu a nyní ji zkoumá na její správnost. Shledává, že obecně rozšířený, funkční, úspěšný a obecně přijímaný kulturní systém je ve skutečnosti chybný, založený na mylných předpokladech, intelektuálních defektech a morálních vadách, že není opravdovým kulturním systémem, nýbrž pouhou ideologií, "bohužel" bere na vědomí jeho synergické efekty a "má strach" z jeho široké akceptance.

Jedním z nejdůležitějších rysů evropské kultury je schopnost sebereflexe. V minulosti jsme vyprodukovali dostatek systémů, nad kterými se nám dnes ježí vlasy hrůzou a jimiž napáchané škody a utrpení nebudeme nikdy schopni odčinit. Většina Evropanů jistě souhlasí, že se raději budeme stokrát vážně zabývat kritikou která se ukáže jako bezpředmětná, než abychom jednou přehlédli osudovou hrozbu.

Ambicí Václava Klause ovšem je prokázat základní pomýlenost, že evropská kultura ve skutečnosti není kulturou, nýbrž pouhou ideologií, byť podle všech lidských hledisek uspokojivě fungující. Na tomto místě by se dalo očekávat metodologické vysvětlení, z jakého východiska, na základě jakých univerzálních, nad člověkem stojících hodnot a proč právě on může prověřit základní správnost kulturního systému jehož je sám součástí, což podle Gödelova teorému ostatně ani nelze.

Vysvětlení nám pan prezident bohužel zůstal dlužen. Dále by se dal očekávat alespoň základní náčrt onoho pravého hodnotového systému, který jako alternativu k ideologii evropeismu navrhuje a který by si přál, aby Evropa do svého stávajícího převzala (alespoň nepředpokládám, že by chtěl ten stávající revolučně svrhnout a nahradit správným). I na to nám zůstal odpověď dlužen. Můžeme se pokusit jej rekonstruovat nejvýše ex post z hodnot, kterých se v textu výslovně dovolává.

Téma první části pojmenovává Václav Klaus ze starého zvyku jako politickou ekonomii. Jak lze očekávat, největším hříchem evropeistů je sociální model ekonomiky, že

"odmítají 'trh bez adjektiv`, nechtějí svobodný trh, skutečný 'free market`. V tom se bohužel shodují téměř všichni... Neakceptují ani základní teze učení Adama Smithe, ani na něj navazujících ekonomů a zástupců dalších společenských věd... Všimněme si, že evropský sociální model přijímá v Německu i SPD i CDU, ve Francii jej považují za součást své kulturně civilizační identity."

Odvolání na otce utopického socialismu Adama Smitha a navazující ekonomy ovšem není právě nejšťastnější referencí v tažení proti sociálnímu modelu. Smith byl, pravda, prvním velkým zastáncem volného trhu, jenže ze zcela opačných důvodů, než Václav Klaus: v solidaritě a svobodné dělbě práce viděl prostředek k dosažení blahobytu národů, neboť "žádná společnost nemůže být kvetoucí a šťastná, je-li největší část jejích členů chudá a bídná". Z na něj navazujících ekonomů pak Sismondi nastíní nezapomenutelný obraz utrpení a bídy, vzniklých z volné soutěže.

Saint-Simonisté budou žádat zrušení soukromého vlastnictví a dědičného práva a centralistické řízení hospodářství vševědoucí vládou. Budovatelé družstevních socialistických systémů -- Owen, Fourier, Louis Blanc -- navrhnou nahrazení řádu osobního zájmu řádem dobrovolné součinnosti. Proudhon vyhlásí vlastnictví za krádež a bude snít o shodě svobody se spravedlností pomocí systému zdokonalené směny vyloučením peněz. Marx vybuduje ucelený filosofický a sociologický systém třídní společnosti, předpovídající příchod světové revoluce. Skutečně praktikujícím revolucionářem se ovšem stane teprve Lenin, od kterého si pak Klaus (a s ním dlouhá řada dalších českých autorů) vypůjčí revolučně údernou techniku paušální denunciace rozsáhlých skupin oponentů příponou "-ismus", která efektivně snižuje náklady a zvyšuje konkurenceschopnost diskutanta i represivního aparátu: evropeismus, multikulturalismus, ekologismus, moralismus, feminismus, homosexualismus, NGOismus. "Dětská nemoc levičáctví", nemýlím se, pane profesore?

K evropskému sociálnímu modelu lze říct ledacos, jenom ne to, že by na tradici sociálně ekonomického myšlení, počínajícího Adamem Smithem nenavazoval -- je naopak výsledkem čtvrt tisíciletí jeho vývoje. Umíněné lpění na jediné ze Smithových tezí, ostatně vzápětí překonané, neposkytuje právě přesvědčivý základ pro alternativní evropský hodnotový systém. Pozoruhodná a symptomatická je ovšem absence jakékoli reflexe: Klaus neakceptuje

"ani základní teze učení Adama Smithe, ani na něj navazujících ekonomů a zástupců dalších společenských věd",

nezviklá ho, že se v odmítání "> "ani základní teze učení Adama Smithe, ani na něj navazujících "trhu bez adjektiv" "bohužel shodují téměř všichni",

přehlíží astronomické škody a ekonomický propad, které České republice svým "trhem bez přívlastků" počátkem devadesátých let přivodil. Namísto toho bojuje jako osamělý rytíř jediné neomylné pravdy s odvoláním na základní poučky Smithova a Hayekova učení proti ideologii evropeismu.

Více štěstí udělal Klaus se svou druhou základní, původně Marxovou poučkou o tom, že forma vlastnictví výrobních prostředků tvoří společenskou základnu, zatímco kulturní systému z ní již jen zákonitě vyplývá jako nadstavba. Marx sám ji později relativoval, nicméně na jejím základě vytvořil obsáhlý teoretický systém, zdůvodňující nezbytnost převedení výrobních prostředků ze soukromého vlastnictví do vlastnictví společenského. I zde převzal Klaus pouze jednodušší část myšlenky a zůstal dlužen bližší vysvětlení, z jakého důvodu přitom obrátil znaménka a označil za nežádoucí společenské a za žádoucí soukromé vlastnictví. V praxi to ovšem vyvolalo vlnu nadšení i bez teoretického zdůvodňování.

Dalším Klausovým spolehlivým alergenem je vytváření

"evropského supranacionálního státu" a vytváření jednotného "harmonizovaného systému, v němž by si jednotlivé části Evropy nemohly konkurovat". "Stát je entita... je možné ji mít rád i nerad, je možné jí například fandit anebo nefandit na olympiádě v Turímu, je možné ji bránit s puškou v ruce, je možné (většinou) mluvit jejím jazykem, je možné ji uctívat i nenávidět. Tento vztah k souboru supranacionálních úřadů... není možné mít ... S tím souvisí i vědomé, a dokonce záměrné posilování role regionů proti státům, vedoucí k regionalizaci Evropy a k těšení se evropeistů na brzké žití v nirváně postgovernmentální, 'postvládní`, společnosti (což konec konců chtěl už i V.I.Lenin)."

Obdobné úvahy, zpravidla v poněkud rozvinutější podobě, jsou součástí probíhající evropské diskuse. Nás zajímá rekonstrukce hodnotového systému, který Klaus nabízí jako alternativu k ideologii evropeismu. Ve vztazích mezi různými korporativními úrovněmi se ovšem dostává do nepříjemných kleští. Na jedné straně je oslabení úlohy státu nosným principem jeho politické ekonomie (případně jeho zrušení, což konec konců chtěli už i Adam Smith a jeho následníci. Vsuvka s Leninem je zde vědomě lživá za účelem difamace, Lenin silný stát naopak zdůvodnil a obnovil), na druhé straně je sám nejvyšším představitelem jednoho z nich. Klaus řeší dilema bezelstně a pragmaticky: směrem nahoru, k nadnárodní korporaci, bojuje za neomezenou suverenitu, směrem dolů, k regionálním korporacím, za neomezenou kontrolu. Zobecněním by tedy mohlo být, že moc má být soustředěna u Klause a v evropských volbách by jako alternativa k evropských hodnotám jistě alespoň jeden hlas získala.

"Měli bychom vědět, že ve svých důsledcích vesměs jde o systémové prvky zvyšující náklady a snižující konkurenceschopnost"

vrací se z nejistých výšin subsidiarity zpět na pevnou zemi důvěrně známých pouček.

Do podobného dilematu se dostává v části o svobodě a demokracii. Opět bere na vědomí dvě v principu protichůdné tendence, podporu "různých variant syndikalismu a korporativismu" na jedné straně, zároveň však podle něho chtějí evropeisté "vyloučit politiku ... a (zajistit si) rozhodovací bezproblémovost, snadnost a nekontrolovatelnost."

Mimo jízlivostí normalizačního stylu a původu, jako "Evropeisté jsou (a to rádi) daleko od občanů a svým 'kukátkem makropohledu` (což je můj obrat ze šedesátých let o centrálních plánovačích) na ně nevidí" však kapitolka řešení ani žádné další myšlenkové podněty neobsahuje. Až na větu, která nečekaně odhalí hlubiny duše občanského demokrata: "(Evropeismus) se rád smiřuje s feminismem, s homosexualismem, s multikulturalismem a s dalšími podobnými postoji, které bourají odvěké evropské kulturně civilizační základy." Ne, nemýlíte se, je to doslovně. Klaus požaduje vůči ženám, homosexuálům a odlišným etnikům nesmiřitelnost.

Z části o zahraniční politice se o Klausových hodnotách ještě dozvíme, že je zastáncem silného transatlantického spojenectví a že nesdílí obavy o hrozícím konfliktu civilizací, z části o "obecně filosofické pozici evropeismu" že "svět je (a má být) důsledkem 'human action` a nikoli 'human design`", což je "pravým opakem evropeistických postojů".

Zajímavější je ještě část o tvůrcích a nositelích evropeismu, zejména jako projekční plocha duševního rozpoložení:

"Vždy mne na evropských jednáních překvapuje ona zvláštní familiárnost jejích účastníků daná tím, že se mnozí z nich znají už velmi dlouho (v tom je deset nových zemí změnou, ale i jejich zástupci se tam většinou rychle zabydlují), že mají obdobný zájem a že se navzájem potřebují."

Z hlediska ohleduplnosti by bylo záhodno na tomto místě recenzi ukončit. Z titulu svého úřadu ale hovoří Václav Klaus i mým jménem, což spolu s jeho otevřeně agresivním a urážlivým tónem takové řešení ztěžuje.

Úvodní rozbor evropského hodnotového systému je dobrý, byť psaný s jinou intencí. Zato vyhlášení frontálního útoku proti ideologii evropeismu ze všeho nejvíce připomíná scénu zrození v jistém Čapkově dramatu. Text je zaplněn nedoloženými tvrzeními, denunciacemi, urážkami a útoky bez špetky argumentace. Evropa podle Klause má mnohem blíž k západní Evropě Rudého práva, než k problémům, kterými se sama zabývá -- o těch se zde čtenář nedozví prakticky nic. Hrozivě působí absence zpětných zrcátek -- při psaní emocionálně nabité pasáže o fandění státu na olympiádě v Turínu a o jeho obraně s puškou v ruce autorovi souvislost s rozbitím ČSR nejspíše ani nepřišla na mysl.

Největší hodnotu textu ale nacházím v ilustraci určitých myšlenkových postupů a vzorců. Může se stát, že se nezdaří myšlenku srozumitelně a jasně sdělit (obvykle když ji ještě sám nemám dostatečně promyšlenou). Nezávisle na tom by mne samotného snad ale mohl zarazit rozpor mezi vysoce ambiciózním záměrem odhalit základní omyl Evropy na jedné a propastnou prázdnotou a plytkostí argumentů, které k tomu mohu uvést na druhé straně -- jak a proč jsem tedy k takové tezi vlastně dospěl?

Václav Klaus názorně předvádí jiné vzorce: rozhodné je, že jsem k tezi dospěl, že mne vnitřně uspokojuje a že se s ní identifikuji. Vidím ji, vím ji. Argumenty jsou zapotřebí až následně, když si přeji, aby ji za svou přijali i ostatní. Jestliže jejich přesvědčování postavím na komunikaci pozitivních pocitů uspokojení v její prospěch a negativních pocitů rozhořčení a nenávistnosti vůči jejím oponentům, nehraje jejich kvalita zas tak velkou roli. Naopak, je potřeba aby byly co nejjednodušší a daly se snadno přijmout. Podstatné je, že vůbec nějaké existují, že mohu na oponentní námitky vůbec něco odpovědět. Stejně tak nezkoumám oponentní argumenty či odporující informace. Podstatné je, že narušují co sám vím, mám z nich strach, ohrožují mou identitu, jejíž součástí se předmětná teze stala. (Tak pochopíme, že když si premiér Václav Klaus při zprávách ekonomů o katastrofálním stavu hospodářství zakrýval rukama uši a volal "já to nechci slyšet", nemyslel to v žertu.)

Je tedy třeba odmítnout oponentní argumentaci apriori a bez zkoumání, například jako nějaký obecně negativní --ismus. Prosazování určité teze tak nabývá méně formy jejího zdůvodňování a argumentace a více formy hromadné desavuaci a diskvalifikaci oponentů. Pro mladší, kteří tyto techniky již nepamatují, skýtá Klausův text výtečný studijní materiál.

Bylo by nemístnou domýšlivostí se domnívat, že se tyto vzorce omezují pouze na Václava Klause a že jsme vůči nim sami imunní. Jsou obecně lidské a sdílíme je v různé míře všichni. Václav Klaus nám pouze pomáhá si je lépe uvědomit.

Kdyby byl schopen kritické reflexe, mohl by se zamyslet nad zdánlivým ekonomickým paradoxem, že ačkoli snížil náklady své argumentace prakticky na nulu, je zároveň nulová i její konkurenceschopnost. Proč proboha, ptám se, má toho pan profesor v pracovně vylepené univerzitními diplomy vůbec ještě zapotřebí? Vhodné vysvětlení nalézám opět u Adama Smithe: "dětinská ješitnost".

                 
Obsah vydání       12. 4. 2006
12. 4. 2006 Ztraceno v překladu... Ladislav  Žák
12. 4. 2006 Klausův evropeismus Přemysl  Janýr
12. 4. 2006 Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci útisku
12. 4. 2006 Malé věci -- Psací stroj Jan  Nedvěd
12. 4. 2006 Konec Berlusconiho: v Itálii vyhrál levý střed
12. 4. 2006 Írán: Podařilo se nám obohatit uran
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 Dobrý den, majore Gagarine Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 12. 4. 1961
12. 4. 2006 75.výročí II. španělské republiky: Poznání tragické minulosti Gabriel  Jackson
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
12. 4. 2006 O kompetenci, mandátu a profesionalitě Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 4. 2006 Jak si kopnout do Ekologické daňové reformy, tentokrát zleva Michal  Brož
12. 4. 2006 Nemeth 2002 - 2006 Ladislav  Žák
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Plánovité zabíjení iráckých vědců?
12. 4. 2006 GMO: Brazílie trestá pokusy s GM sójou u národního parku
12. 4. 2006 Jak skrze přehlídku amatérského divadla mluví země Lukáš  Nozar
12. 4. 2006 Stáže pro romské redaktory v médiích
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
12. 4. 2006 Výstava Vladimíra Gebauera
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
12. 4. 2006 Velikonoční poselství o Ježíši Kristu Karel  Sýkora
12. 4. 2006 O demokracii: Jak být rovnější mezi rovnými
12. 4. 2006 Výuka demokracie: Tady přestává legrace Štěpán  Kotrba
11. 4. 2006 "Demokratismus" a všední americký den Milan  Kohout
11. 4. 2006 In Parliament, new blood, and old ghosts Irena  Ryšánková
11. 4. 2006 Slovensko: Koniec pochybnostiam, Smer dáva najavo svoju sociálnodemokratickú orientáciu Jakub  Topol
12. 4. 2006 Spisovatelé senioři v elektronickém médiu Miroslav  Vejlupek
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006