12. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 4. 2006

Nemeth 2002 - 2006

V úterý 11. dubna zprostil Městský soud v Praze obžaloby z trestného činu podvodu advokáta JUDr. Věslava Nemetha. Trestní oznámení na něj podala ČSOB a.s. Tento rozsudek se dá komentovat také tak, že v České republice není trestné být věřitelem ČSOB. Zatím...

V březnu tohoto roku jsem si uvědomil, že to budou záhy 4 roky, kdy jsem se k problematice Nemethovy pohledávky vyjadřoval v týdeníku Ekonom a pokusil jsem se o malou rekapitulaci těch 4 let. Následující text se tedy neváže nijak k zmíněnému výroku Městského soudu v Praze. Tady je.

Pokud mám opět prostor k tomu, abych s odstupem času vyjádřil svůj názor na Nemethovu pohledávku, pak se musím především odvolat na text, který jsem napsal před čtyřmi lety a který byl v týdeníku Ekonom číslo 11 otištěn 4. dubna 2002 na straně 6 v rubrice Dopisy. Cituji:

Dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval, že jste mě ve vašem prestižním týdeníku nazvali expertem přes mimo jiné tzv. Nemethovu pohledávku. Vzhledem k tomu, že si tohoto ocenění vážím, cítím přirozenou povinnost se ke skutečnostem v článku uvedeným, jakož i k širším souvislostem vyjádřit.

Především chci předeslat, že váš článek, ostatně stejně jako některé další stati otištěné v poslední době v denním i periodickém tisku na dané téma, vnímám jako pokus o investigativní žurnalistiku. Co však pokládám za nesprávné, je, že danou záležitost tyto články, váš nevyjímaje, označují za spor ubohé, do morku kostí poctivé ČSOB, a. s., nesoucí na svých bedrech odpovědnost za osud národního hospodářství a celé společnosti, s vychytralým, zlovolným advokátem Nemethem a jeho pochybnou partou. Na těchto předem jasně přidělených rolích se potom odvíjí příběh toho či onoho článku.

Zde je třeba uvést, že ČSOB, jakkoliv se jedná o bezesporu velmi významnou instituci, vždy byla, je a snad i do budoucna zůstane pouze jedním ze subjektů soukromého práva v České republice. Pro svoji velikost a bohatství není ničím více a ničím méně, a nemůže se proto a priori stavět do role jediného spravedlivého.

Podivuhodné je to, že na podobné vlně předpojatosti se nese naprostá většina článků, reportáží a šotů hromadných sdělovacích prostředků.

Základním východiskem pro mé hodnocení celé kauzy je fakt, že IPB, jejímž právním nástupcem se ČSOB staví být, udělala ve svém rozhodování hrubou chybu a za tuto hrubou chybu nyní platí. Tak jako my všichni jsme nuceni platit za chyby, které ve svém životě učiníme.

Jediné smutné na tom je to, že ČSOB se snaží finanční zátěž z chyby plynoucí přenést na stát a ten jí k takovému konání de facto i de iure vystavil bianco směnku. Dalším charakteristickým rysem publicity kolem celého případu je zřetelná snaha celou věc zamlžit, znejasnit, uložit ji do temného hávu tajemna a celé řady exotických, ekonomických i zeměpisných pojmů tak, aby ohromený čtenář na konci článku se jenom otřásl nad rafinovaností zločinců a politoval bezmocné oloupené bankovní impérium.

Přitom je zcela zřetelné, kde a jaká chyba se v daném případě v IPB, a. s., stala a od této chyby až po konkrétní zápočty, ať již podepsané mnou nebo jinými osobami, vedou, alespoň v mém případě, jasné, zřetelné, hmotné i právní kroky jednotlivých subjektů účastnících se celé záležitosti.

Tyto kroky tvoří jednoduchý obsahový i logický řetězec a není na nich vůbec nic neobvyklého, tajemného či vymykajícího se dnešní praxi světa financí. To, že někdo využije výhody, která mu byla druhou stranou jejím omylem, chybou či možná jiným způsobem nabídnuta, se chová jenom a pouze logicky a v souladu nejen s českým a mezinárodním právem, ale rovněž plně v souladu s morálními a etickými principy, na kterých pevně stojí současnost i budoucnost naší společnosti. Možná že nejde o postup hodný Rychlých šípů či hochů od Bobří řeky, možná že někdo může vykřiknout ono legendární "to je nečestné a nesportovní", ale to je v zásadě vše, co mohou odpůrci postupu kolem Nemethovy pohledávky dělat. Samozřejmě kromě kalení vody a vytváření virtuální reality.

Než však vyřknou svůj soud, dovolím si jim připomenout, že se tak automaticky postavili na stranu většího, což má v Čechách hlubokou tradici, ale také toho, kdo jim již nyní při dolních odhadech škod, které vyúčtoval, vytáhl z kapsy více než 10 000 Kč, a další portréty Palackého a možná i Masaryka jsou na cestě.

Každý, kdo automaticky přiřkl na stranu ČSOB bílou a na stranu JUDr. Nemetha černou, by si měl uvědomit, že banka je v naší zemi více než kdekoliv jinde symbolem promarněných příležitostí i peněz a že ne každý, kdo se dostane s bankou do sporu, je černou ovcí, kterou je třeba zatracovat, jak ruší naše kruhy falešně zaváděného pořádku.

Na samotný závěr si dovoluji připomenout, že celá operace z června 2000, která vynesla ČSOB neoficiální titul spasitele, ve své podstatě směřovala pouze k uspokojení věřitelské struktury banky. Ta daleko důležitější, tvořící hodnoty, tj. sféra podniková čili dlužnická, zůstala po tomto bezmála revolučním činu jako nahá v trní.

Její ztráty se nikdo zatím ani nepokusil vyčíslit. Chování nových pánů k potřebám podniků, které tuto republiku a společnost na rozdíl od ČSOB živí, jejich arogance a otevřené sdělování skutečnosti "my můžeme všechno, stát to za nás zaplatí" mne a mnohé ostatní přivedlo zcela neomylně v tomto sporu Davida s Goliášem na stranu doktora Nemetha.

Jsem velmi rád, že ani s odstupem času nemusím na svém názoru nic měnit. Dovolím si proto pouze malé shrnutí toho, jak se v hlavních bodech situace vyvíjela v uplynulých 4 letech a doplním malý komentář. Takže nejprve fakta.

1) JUDr. Nemeth je obžalován v dané věci na základě tr[estního] oznámení ČSOB z pokusu o podvod. V současné době se kauza projednává na MěS v Praze, příští stání [proběhne] 10.4.2006.

2) JUDr. Nemeth ve stejné věci podal civilní žalobu u MěS v Praze na ČSOB o zaplacení náhrady škody ve výši cca 600 mil. Kč. Čeká se na nařízení jednání soudem.

3) JUDr. Nemeth předložil soudu originál smlouvy [s IPB a.s.] spolu s posudkem znalce Ing. Kokiše, že se jedná o originál. [Jeho nález byl potvrzen i nezávislým posudkem Kriminalistického ústavu, který zadal soud.]

4) MěS v Praze zadal posudek znaleckému ústavu Dolmen servis s otázkami týkajícími se jeho projektu, zejména, zda projekt či jeho prvky ČSOB uplatnila. Odpověď znalce je kladná.

Nemethova pohledávka nese veškeré znaky standardní pohledávky tak, jak s nimi obchoduje i obchodník nejpočestnější a to český stát, byť prostřednictvím k tomu zřízené organizace, tedy České konsolidační agentury. To, že dlužník svůj závazek neuznává, je naprosto standardním jevem. Nestandardní je pouze to, že tento konkrétní dlužník je největší bankovní dům v zemi a dále to, že svou právní bitvu proti pohledávce vede na všech možných polích v různém čase. Výsledkem jsou stovky trestních oznámení na všechno a všechny, kdož přišli s pohledávkou do styku. Pokud jsou oznámení odkládána dochází ke stížnostem a odvoláním. Pokud jsou obvinění sdělena, je to interpretováno jako důkaz nulity pohledávky.

Samotný spor o pravost pohledávky je jenom jeden a v něm je pozice ČSOB velmi problematická. Smlouva existuje a byla podepsána. Zbývá pouze spor znalců o to, jaká je hodnota této smlouvy. Pokud je mi text posudků znám, pak je pravda na straně JUDr. Nemetha. Ovšem předpokládat výsledek soudního jednání je nemožné, zvláště proto, že každá ze stran se samozřejmě ihned odvolá a spor se potáhne až k nejvyšším evropským instancím. Je velmi zvláštní, že dlužník vůbec nevyužil veškerého prostoru a možností, které mu dává české právo a to zejména ve lhůtě 3 let od uzavření smlouvy, aby ji řádně zpochybnil.

V současné době vycházejí postupně motivy dřívější i současné mimořádně podrážděné a negativní reakce ČSOB na existenci Nemethovy pohledávky. Především od roku 2001 banka prodávala nebonitní pohledávky, které získala po IPB, na ČKA. Prodávala i ty, které byly zatíženy zápočtem dlužníků bývalé IPB prostřednictvím Nemethovy pohledávky. Za tyto pohledávky nedostala zaplacenou tržní cenu, ale cenu rovnající se cca 100% nominálu pohledávky.

Někdy byla částka navýšena i o standardní úrok.

Touha banky po získání těchto státních peněz byla tak velká, že banka risk[ova]la [i] to, že pokud by Nemethova pohledávka existovala, zápočet dlužníka býv[alé] IPB by byl právně právoplatný, pak by pohledávka býv[alé] IPB byla [uhrazena] správně tímto zápočtem a banka by celou částku (úplatu) musela vrátit ČKA. Navíc banka podepsala v jednotlivých postupních smlouvách, že kromě této úplaty by měla vrátit úrok cca 33% p.a.

[Především z] toho důvodu se banka vrhla na nefér boj s Nemethem [i jednotlivými] "zápočtář[i]". Šlo jednak o mediální kampaň, podávání trestních oznámení, stížností, sbírání argumentů všemi prostředky včetně přinucování zápočtářů, aby sami před soudem prohlašovali, že pohledávka je podvod, za což jim byly slibovány různé výhody. [Kromě tohoto hluboce racionálního důvodu, tu je patrný i důvod naprosto iracionální, spočívající v uražené ješitnosti mocných. Z řady reakcí je navíc cítit i hluboký osobní podtext.]

/ Nemethova pohledávka byla započítávána jednotlivými dlužníky banky [v drtivé většině] jako jejich poslední možnost před vyhlášením jejich úpadku. [Navíc se na jejich neodvratném úpadku v řadě případů podílela sama ČSOB tím, že systematicky odmítala respektovat podmínky sjednané IPB.] Kdyby ["zápočtáři"] neprovedli zápočet, banka by v konkursu získala minimální majetek (cca do 3% své pohledávky podle celostátního průměru), snad kromě Setuzy, kde banka by získala za svou pohledávku ve výši 1,8 mld. Kč, možná o něco víc . Čili zápočty Nemethovými pohledávkami banku ani tak nepoškodily. Rovněž žaloba JUDr. [Věslava] Nemetha ve výši 600 mil. Kč, kterou podal na banku u soudu v Praze, není pro banku tím hlavním důvodem takové nepřiměřené reakce.

Hlavním důvodem, jak vyplývá z výše uvedeného je, že banka by musela v případě existence Nemethovy pohledávky vrátit ČKA [tedy českému] státu [a potažmo daňovým poplatníkům] veškeré peníze, které [z nich na základě nejrůznějších prapodivných záruk] obdržela s cca 33% úrokem p.a. V daném případě se jedná o částku, která může dosahovat cca 10 mld. Kč a tato částka stále roste. ČKA navíc jako řádný hospodář by měla příslušné částky vymáhat po ČSOB. Podle [O]bch[odního] zák[ona] je promlčecí doba na bezdůvodné obohacení 4 roky, [a] ta průběžně u jednotlivých postoupených pohledávek končí, proto ČKA je donucena podávat na banku žaloby na vrácení úplaty za pohledávky včetně úroků (viz výše). Žaloby musí být, jak jinak, opřeny o skutečnost, že Nemethova pohledávka existuje a zápočet dlužníků býv[alé] IPB je právoplatný. Podle posledních informací se banka s ČKA dohodla o prodloužení promlčecí lhůty u těchto postoupených pohledávek do konce roku 2006.

Problém však není odstraněn a narůstá. Paradoxem tedy je, že pokud Nemethova pohledávka je oprávněna, státní ČKA by měla obdržet od soukromé ČSOB celou úplatu včetně úroků zpět, což může činit k dnešnímu dni i cca 10 mld. Kč. Za to přece [stojí] Goliášovi [ČSOB] porazit, [nebo spíše zašlápnout malého] Davida [Nemetha]. [Nebo snad] ne?! [Na druhé straně by se měl stát daleko více snažit, aby k více než 15 tisícům korun na hlavu, které nás všechny jeho záruky ČSOB už stály, nepřibyly další tisíce. Prohraná arbitráž s Nomurou k tomu otevírá nebezpečný prostor. A kdo by měl platit účty, je jasné snad každému.]

Co dodat závěrem. Snad jenom to, že mohu vyvrátit to, že Nemethova pohledávka byla někdy míněna jako prostředek zbohatnutí Věslava Nemetha nebo někoho jemu blízkého. Nešlo o peníze. Šlo o to, že člověk po sobě nemůže nechat šlapat do nekonečna. Šlo o to, že někdy je čestná smrt lepší než prolhaný život v porobě. Ostatně všem, kdož omdlévají při pomyšlení na to, že by měl nějaký Nemeth vysoudit stamiliony, bych rád řekl, že tahle kůže medvěda, který ostatně ještě bloudí v hlubokém lese sotva probuzen po dlouhém zimním spánku, již má svého adresáta. A není to v žádném případě JUDr. Věslav Nemeth.

Tolik text, který je starý asi jeden měsíc. Není v něm nic o rozhodnutí soudu, není v něm nic o výroku londýnské arbitráže. Nebyly tenkrát k dispozici. Není v něm ani řada dalších věcí. Ale myslím, že pro dnešek to bohatě stačí. Je otázkou, zda to bude stačit i do budoucna...

                 
Obsah vydání       12. 4. 2006
12. 4. 2006 Ztraceno v překladu... Ladislav  Žák
12. 4. 2006 Klausův evropeismus Přemysl  Janýr
12. 4. 2006 Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci útisku
12. 4. 2006 Malé věci -- Psací stroj Jan  Nedvěd
12. 4. 2006 Konec Berlusconiho: v Itálii vyhrál levý střed
12. 4. 2006 Írán: Podařilo se nám obohatit uran
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 Dobrý den, majore Gagarine Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 12. 4. 1961
12. 4. 2006 75.výročí II. španělské republiky: Poznání tragické minulosti Gabriel  Jackson
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
12. 4. 2006 O kompetenci, mandátu a profesionalitě Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 4. 2006 Jak si kopnout do Ekologické daňové reformy, tentokrát zleva Michal  Brož
12. 4. 2006 Nemeth 2002 - 2006 Ladislav  Žák
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Plánovité zabíjení iráckých vědců?
12. 4. 2006 GMO: Brazílie trestá pokusy s GM sójou u národního parku
12. 4. 2006 Jak skrze přehlídku amatérského divadla mluví země Lukáš  Nozar
12. 4. 2006 Stáže pro romské redaktory v médiích
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
12. 4. 2006 Výstava Vladimíra Gebauera
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
12. 4. 2006 Velikonoční poselství o Ježíši Kristu Karel  Sýkora
12. 4. 2006 O demokracii: Jak být rovnější mezi rovnými
12. 4. 2006 Výuka demokracie: Tady přestává legrace Štěpán  Kotrba
11. 4. 2006 "Demokratismus" a všední americký den Milan  Kohout
11. 4. 2006 In Parliament, new blood, and old ghosts Irena  Ryšánková
11. 4. 2006 Slovensko: Koniec pochybnostiam, Smer dáva najavo svoju sociálnodemokratickú orientáciu Jakub  Topol
12. 4. 2006 Spisovatelé senioři v elektronickém médiu Miroslav  Vejlupek
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006