9. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 9. 2005

Křesťanství, židovství a islám, mají něco společného?

V tomto článku se pokusím vyjasnit, některé ze vztahů všech tří monoteistických náboženství, židovství, křesťanství a islámu. Problematika je to více než obtížná. Prosím vás, čtenáře Britských listů, o jistou shovívavost při čtení tohoto článku. Při zběžném uvažování se zdá, že křesťanství je pokračováním svého "předchůdce" ve víře, totiž židovství. A islám je zase pokračováním křesťanství. To je však zběžný a povrchní pohled, který zjednodušuje komplikovanost vzájemných vztahů mezi těmito třemi náboženstvími.

V době svého vzniku bylo křesťanství součástí židovského uctívání Boha. Jednoduše řečeno, tak jako byli součástí židovství farizejové, saduceové, patřili mezi ně jako skupina židů i následovníci Ježíše. Ježíše, který byl od těchto lidí uznáván jako ten zaslíbený Mesiáš. První následovníci Ježíše v prvním století dodržovali to, co ostatní židé. Světili sobotu, nejedli vepřové. Rozlišovali mezi čistými a nečistými živočichy, které jsou určené k jídlu. Sdíleli všechno to, co i jejich židovští spoluobčané. Navíc ale tito první následovníci Ježíše vyznávali, že Ježíš nebyl jen učitel. rabi, jak ho někteří z židovského národa poznali. Nýbrž mnohem víc, že je to zaslíbený Zachránce židovského národa.

V tomto okamžiku je důležité připomenout, že všichni proroci, přišli ve jménu Hospodina, jménu JHVH. Což je velice důležité, protože nám to dá pochopit mnohé další otázky, které se objeví. יהוה Jahve je "národním Bohem" židovského národa. To je ústřední myšlenka, podstatná myšlenka. Zatímco אלהים Elohim je Bohem, který stvořil celý svět, možná je tak trochu nepochopitelný. יהוה Jahve je při stvoření člověka, zjevuje se Mojžíši. יהוה Jahve je Bohem pro Izraelský národ a Izraelský národ je služebníkem יהוה Jahve!

Ve svém minulém článku "Proč zůstanu křesťanem a nestanu se muslimem" jsem konstatoval, abychom přijali proroka, musel tento přijít ve jménu יהוה Jahve. Proroctví tohoto proroka není však nasměrováno celému světu, ale jenom a pouze pro národ Izraele! Ve velké většině případů v Bibli tomu tak je. Jako měly slovanské národy svého boha Radegasta, tak Izrael měl יהוה Jahve. Prorok, který přišel od יהוה Jahve, nemohl jednoduše přinést poselství celému světu. Protože svět nevěřil a neznal Boha židů, Hospodina, יהוה Jahve. A jak na tuto záležitost nahlíží islám? V islámském pojetí může přijít prorok رَسُولٌ [rasul] se svým poselstvím pro celý svět. Je to proto, že islám nezná ono nevyslovitelné Boží jméno יהוה Jahve. Proto mohou muslimové tvrdit, že Konfucius, Budha, byli poslové Boží a přinášeli poselství celému světu. A že ten poslední prorok je Mohamed. Nazván v Koránu jako pečeť proroků. خَاتَمَ النَّبِيِّينَ [Khatam an-Nubuwwa]

Islámské pojetí a jeho statut prorocké služby je dán tím, že islám nezná Boží jméno יהוה Jahve. Ale v křesťanství, stejně jako v židovství je prorok poslem יהוה Jahve. Proto je jeho poselství nasměrováno lidu náležícímu tomuto Bohu, lidu, který zná jméno יהוה Jahve. Nejinak tomu je i v křesťanství. A pokud jde o evangelium, o Dobrou zprávu, ta je záležitostí především židovského lidu. Ale jak se potom mohlo stát křesťanství výsadou nežidů?

Celý problém spočívá v tom, že Boží poselství bylo cíleno jednoznačně pro lid Izraele. Pokud si pročtete všechna evangelia v Novém zákoně, potvrdí se jenom tato moje slova. Lid smlouvy Boha יהוה Jahve, lid Izraele však odmítl poselství od samotného Boha. Ježíš, tak jak se představil během své pozemské služby na této zemi, byl víc než jenom další rabi. Ježíš je tím zaslíbeným Mesiášem. Ale Mesiášem pro lid Izraele! To v prvé řadě. Tím, že židé odmítli Ježíšovo poselství, tak se celý "projekt" záchrany člověka stal přístupným i nežidům. Byla to například jedno z mnoha kázáních apoštola Pavla, kde apoštol Pavel konstatoval: "Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům." (Sk. 13:46) Celý proces byl poměrně složitý. Uvedený příklad je jasnou ilustrací, jakým způsobem začali přicházet k židovskému Bohu také nežidé.

Dělo se tak v průběhu prvního i druhého století. Proč začali v jednotlivých církevních sborech převládat křesťané z pohanů a ne ze židů, nemohu jednoznačně zodpovědět. Jedno z mnoha vysvětlení je to, že jak židovství vůči křesťanství, tak i naopak se začalo chovat vzájemně vyhraněně. Když byl člověk křesťan, tak už nemohl chodit současně do synagogy a zúčastnit se židovské bohoslužby a zároveň v neděli oslavit Ježíšovo vzkříšení. Snad k tomu napomohl i dodatek v tzv. "modlitbě osmnácti" chvalořečení (šmone-esre), byla to židovská modlitba, kterou se díky dvanáctému požehnání nemohl modlit křesťan. Zavedla se formule zatracení, kterou židovští křesťané nemohli stvrdit svým "amen", protože by zatratili sami sebe. Postupně začali do církve přicházet lidé, kteří nic o židovském náboženství nevěděli. Ráz bohoslužeb, liturgie, to všechno se vzdálilo počáteční podobnosti s židovstvím. Texty Nového zákona jsou psány řecky. Křesťané začali také světit neděli. Je toho mnohem a mnohem víc, než dokážu napsat v tomto článku. Důležité je to, že křesťanství ve své současné podobě je velice vzdáleno svým kořenům. Kořenům, kde bylo křesťanství při svém vzniku součástí židovského uctívání Boha יהוה Jahve.

Jak si tedy vysvětlit současnou podobu křesťanství? Jde o vlastní sebevyjádření nežidů v jejich vztahu s Bohem. Toto sebevyjádření nám přineslo křesťanské koncily, různé nové křesťanské svátky, vlastní způsob interpretace Písma svatého Bible, kláštery, a další věci. Další věci, které jsou však židovství cizí.

Jaký je z tohoto poznání závěr? I přesto, že se my, křesťané inspirujeme v textech, které jsou nám spolu s židy společné. Jak křesťanství, tak i židovství si šlo svou vlastní cestou. Jsou tady ještě nějaké další "spojovací články" s židovskou vírou? Dá se odpovědět, že ano. My křesťané chápeme náš vztah s Bohem jako naplnění všech proroctví a zaslíbení, které byly dány především židovskému národu.

A co islám? Jak se sám sebe vidí islám? Islám neváhá konstatovat, že je pokračováním, ba završením židovství a křesťanství. Poselství Mohameda má být poselstvím celému světu. Ale jestli jste mě, vážení čtenáři, pochopili v první části tohoto článku. Poselství o spáse, záchraně člověka od Ježíše Krista, nebylo v prvé řadě poselství pro celý svět, ale pro národ Izraele!! To je dost podstatný rozdíl, mezi Mohamedem a Ježíšem! Protože to potom opravdu mohou muslimové tvrdit, že každý významný učitel, věštec je posel Boží رَسُولٌ مِنْ اللَّه [Rasul min Allah]. Ale jak vymezíme jeho poselství? Jak můžu důvěřovat těmto slovům muslimů, když například Baalovi věštci budou mít zcela jiné poselství než Konfucius a to se zase bude lišit od slov Budhy?

Naproti tomu biblický prorok, měl jasně vymezeno jak byl uvedený do úřadu, koho byl poslem a komu své poselství zvěstoval. Pokud přišel jako falešný prorok dalo se to podle těchto kriterií zcela jednoznačně posoudit. Ale podle čeho chcete posoudit různorodá slova všech mudrců, kteří kdy před Mohamedem žili? Vždyť si jejich slova kolikrát protiřečí!

Samozřejmě koncept prorocké služby je spojený s Bohem, který povolává do služby tohoto proroka. Jistě se tady v tom bodě neshodneme s muslimy. Ale domnívám se, že pro ně je لله Alláh všechno a nic. Muslimové nevědí jaký přesně Bůh je. Jaký Bůh je v osobním jednání v životech lidí. Pokud my křesťané řekneme, že Bůh je láska, tak hned dodáme, protože dal svého Syna Ježíše Krista. Bůh je spravedlivý, protože potrestal moje hříchy a trest podstoupil Ježíš. Ale Pán Bůh je také milosrdný, protože toho Ježíše také třetího dne vzkřísil z mrtvých k nikdy nekončícímu životu. A v tom je naše naděje, všech Ježíšových následovníků, že i my budeme vzkříšeni a získáme podíl mezi svatými.

S pozdravem a přáním pokoje Karel Sýkora

                 
Obsah vydání       9. 9. 2005
9. 9. 2005 200 vězňů v zálivu Guantánamo drží pátým týdnem hladovku
10. 9. 2005 Zlatého lva v Benátkách získal film Brokeback Mountain
8. 9. 2005 Civilizace je zatraceně tenký nátěr
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?
9. 9. 2005 Lidé by měli být opatrní při hledání práce
9. 9. 2005 Milena Hübschmannová zemřela
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
9. 9. 2005 Jak se prosazuje pražský volební lídr ČSSD Oldřich  Průša
31. 10. 2005
9. 9. 2005 Pěkná potměšilost, šířící otevřený rasismus Pavel  Verner
9. 9. 2005 Večerní strofa Vít  Kremlička
9. 9. 2005 Publicista, který neví, co se nedělá Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Po kom máme střílet? Ondřej  Slačálek
9. 9. 2005 Rasismus a neznalost i u komentátora deníku Právo... Jan  Čulík
27. 9. 2005
9. 9. 2005 Nesmíme šířit neférové stereotypy
9. 9. 2005 Pavel Verner a Robert Kilroy-Silk Jan  Čulík
9. 9. 2005 V ČR bourají na silnicích v naprosté většině Češi
9. 9. 2005 Proč je neetické říkat pravdu?
9. 9. 2005 Afrika miluje mobily Marek  Kuchařík
9. 9. 2005 Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila Jan  Paul
9. 9. 2005 Férova citace Lessinga je rozhodně na místě Karel  Dolejší
9. 9. 2005 E-portál je dítě české pravice Josef  Vít
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku
9. 9. 2005 Bionafta - řešení? NE Petr  Dvořák
9. 9. 2005 Bionafta nemůže být pro ČR jediným řešením Michal  Mašín
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny
9. 9. 2005 Ukrajina: Juščenko odvolal celou svou vládu
9. 9. 2005 V obraně pedofilů a transgeneračních vztahů Filip  Sklenář
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
9. 9. 2005 Křesťanství, židovství a islám, mají něco společného? Karel  Sýkora
8. 9. 2005 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou?
9. 9. 2005 Tak jak je tomu s dioxiny Ivan  Brezina
8. 9. 2005 Zkusme to! Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
8. 9. 2005 Nacističtí vrahové v tajných službách Pavel  Barák
7. 9. 2005 Britské listy: 110 000 individuálních čtenářů v srpnu 2005
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí
8. 9. 2005 Dveře a přednosti Alex  Koenigsmark
8. 9. 2005 Všechno, o čem sníte... Bohumil  Kartous
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005