25. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 5. 2005

Inspirativní liberál Karel Marx

Pan Josef Vít má v poslední době "čich" na atraktivní témata. Po podnětném rozboru Modré šance, ke kterému se budou čtenáři a dopisovatelé Britských listů bezpochyby ještě mnohokrát vracet, se pokusil o nalezení hlubších příčin blábolů českých rádoby liberálů. Ve svém článku "Co je liberalismus" se však dopustil některých zjednodušujících zobecnění a své výtky adresoval spíše projevům pragmatismu, utilitarismu nebo moderního libertariánství, ale především soudobé politické praxi, která má s původními liberálními principy a postuláty pramálo společného. Petr Fiala se ozval oprávněně. Jiná věc je, že tak učinil se značnou dávkou naivity, jednostranného ekonomismu a bez širšího konkrétně historického kontextu. Metodologie jeho přístupu silně připomíná předlistopadovou "kritiku buržoazní ideologie", jejíž podstata spočívala ve srovnání skutečných chyb a nedostatků kapitalismu s teoretickým protikladem v podobě vymyšleného socialismu, který v té podobě nikde neexistoval.

Charakter výše uvedené diskuse lze vystihnout známým pořekadlem o voze a koze. Nicméně nastolené téma si zasluhuje hlubšího rozboru, než předvedli oba protagonisté. A také rozšířit "síň slávy historického liberalismu" o významnou osobnost, která do ní -- byť se to někomu může zdát neuvěřitelné -- zcela logicky patří. Tou osobností je Karel Marx.

Chceme-li vystihnout liberalismus jedinou definicí, dopustíme se zákonitě zjednodušení. Liberalismus není skutečně uceleným filosofickým nebo ekonomickým směrem, ale je spíše různorodým a názorově širokým proudem zdůrazňujícím význam osobní svobody v ekonomických a politických záležitostech. Jednoznačně je produktem racionalistického osvícenství a moderního přirozeně-právního pojetí společnosti z období protifeudálních revolucí. Po jejich odeznění se tento pestrý ideologický směr ještě dále štěpí a rozvětvuje tak jak se štěpila rozkládající se stavovská společnost. V té souvislosti lze zcela oprávněně konstatovat souvislost historického revolučního liberalismu nejen s proudy "buržoazní" filosofie, sociologie a ekonomie, ale i se vznikajícím socialismem.

Absence konkrétně historického přístupu znemožnila Petru Fialovi do důsledků pochopit základní smysl původního liberalismu spočívající v ideologickém zdůvodnění přechodu od feudální stavovské společnosti ke kapitalismu. Kdyby totiž aplikoval vyřčené abstraktní "věčné pravdy" na tehdejší poměry, nikdy by se nedočkal ani obdivované americké ústavy ani výdobytků francouzské revoluce. Programově totiž navazuje na ty liberální proudy porevolučního období, které ve své době již ztrácejí pokrokovost a stále více oblékají kazajku apologetiky systému založeného na kompromisu nově etablované společenské vrstvy buržoazních zbohatlíků s postfeudálními pozemkovými vlastníky.

Karel Marx šel opačnou cestou. Pochopil, že osvobození člověka v důsledku proběhlých buržoazních revolucí bylo jen částečné, nedovršené, odcizené (tj. jen pro někoho a v něčem) a hledal způsob jak odstranit překážky lidské emancipace převzaté z minulosti i nově vytvořené samotným kapitalismem. Živelný střet zájmů jednotlivců, tříd a skupin vede k důsledkům, které "nikdo nechtěl". Jinými slovy výslednice společenských vztahů působí vůči společnosti samé jako odcizený přírodní zákon. Tuto "říši nutnosti" je třeba přeměnit v "říši svobody", ve které "svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech" (Komunistický manifest).

Na tomto základě formuluje Marx nejobecnější představy o budoucí společnosti, v níž nebude státní moci ani peněz a pochopitelně ani soukromé vlastnictví výrobních prostředků (jen výrobních prostředků -- pozn. MK). Nešlo mu tedy vůbec o zrušení soukromého vlastnictví vůbec, ale jen takového, které brání svobodnému rozvoji všech. Koneckonců ani jeho revolučně liberální předchůdci se v případě potřeby nerozpakovali zcela neliberálně vyvlastnit feudální šlechtu a církev.

Marx se tak odlišuje od ostatních liberálů, na které se odvolává Petr Fiala. I když jde o význačné osobnosti, které ovlivnily vývoj světového myšlení, nejsou s to vybřednout ze začarovaného kruhu logických rozporů. Odmítají byrokratickou státní regulaci, ale zároveň silný stát potřebují, aby ochránil a upevnil soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Mluví o nenásilné, dobrovolné, vzájemně výhodné směně, ale co je vzájemně výhodného například na vynucené účasti na loupeživých válkách? Co tam kdo "dobrovolně směňuje"? A směna pracovní síly za mzdu by byla skutečně dobrovolnou a vzájemně výhodnou, jen kdyby na obou stranách byla neomezená konkurence. Bohužel na straně jedné je monopol a ten podmínky směny výrazně mění ve prospěch monopolistů.

Na rozdíl od omezeného (na něco a na někoho) liberalismu, Marx dovršuje v teoretické rovině liberalismus skutečným osvobozením člověka, vytvořením podmínek pro jeho všestranný rozvoj. Marxův teoretický projekt komunismu je tak nejdůslednějším a nejúplnějším liberalismem.

Marxův odkaz nelze poměřovat činy, které jeho jménem a dávno po jeho smrti spáchali někteří nehodní následníci. Může snad za to, že poznání "nutnosti", tj. společenských zákonů, které je předpokladem pro osvobození jednotlivců i společnosti jako celku, bylo stalinskými ideology přeměněno na bezpodmínečné ("nutné") podřízení se autoritě strany a jejího vůdce? Kritizovat Marxe za zločiny stalinismu by bylo stejné, jako kdybychom kritizovali Ježíše Krista za zločiny křížových výprav či svaté inkvizice.

Co na tom, že se v některých otázkách Marx mýlil, popřípadě že určité jeho teze doba překonala nebo že o jiných předpovědích teprve rozhodne vzdálená budoucnost. Jeho nárok na čestné místo v pomyslné síni slávy liberalismu to nikterak neoslabuje. A současná ofenzíva konzervativních neoliberálů by neměla jen provokovat povrchní antiliberalismus, ale také zamyšlení, zda přece jen v Marxově odkazu není něco inspirativního i pro dnešní poměry -- například z liberálního myšlenkového prostředí vzešlý a liberalismus dovršující koncept osvobození člověka.

                 
Obsah vydání       25. 5. 2005
25. 5. 2005 V současné společnosti nejsou nové myšlenky
25. 5. 2005 Nechceme u Slavkova radar NATO!
25. 5. 2005 Slavkov: Pro pana náčelníka generálního štábu
25. 5. 2005 Můj otec je tedy prase Luděk  Staněk
25. 5. 2005 Naděje umřela později Bohumil  Kartous
25. 5. 2005 Útěk dopředu Tomáš  Krček
25. 5. 2005 Hráč Schröder Josef  Provazník
25. 5. 2005 Lafontaine na protest vystoupil z SPD Milan  Neubert
25. 5. 2005 Památníky Alex  Koenigsmark
25. 5. 2005 Obyčejní lidé nevědí, že někdo odsoudil urážku od Kočičkové
25. 5. 2005 Není omluva jako omluva Boris  Cvek
25. 5. 2005 1989: Omluva KSČ občanům
25. 5. 2005 Petici proti slučování škol podepsaly stovky rodičů
25. 5. 2005 Promění žena mužský svět agresivní tržní společnosti, anebo tomu bude naopak? Petr  Sak
25. 5. 2005 Proč jsem liberál? Boris  Cvek
25. 5. 2005 Inspirativní liberál Karel Marx Michael  Kroh
25. 5. 2005 Naděje, jistoty, antiliberálové Pavel  Urban
25. 5. 2005 Oslavujte kapitalismus!
25. 5. 2005 Cílem socialismu je posílení moci společnosti nad ekonomikou Erik Olin Wright
25. 5. 2005 Wright v Praze: Moc, nerovnost, vykořisťování a sociální třídy Martin  Brabec
25. 5. 2005 Výzva "sociálního" v sociální demokracii Erik Olin Wright
24. 5. 2005 Modrá šance pro zdravotnictví - změní radikálně a nevratně českou společnost k horšímu Jiří  Jírovec
24. 5. 2005 O patlamentě Alex  Koenigsmark
24. 5. 2005 Tichý převrat Miloš  Kužvart st.
23. 5. 2005 Humor, inteligence a svoboda Ondřej  Hausenblas
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005

Liberalismus RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2005 Proč jsem liberál? Boris  Cvek
25. 5. 2005 Inspirativní liberál Karel Marx Michael  Kroh
25. 5. 2005 Naděje, jistoty, antiliberálové Pavel  Urban
23. 5. 2005 Liberalismus (?) a represe   
23. 5. 2005 Chci mluvit do toho, co se mi nelíbí Jindřich  Kalous
22. 5. 2005 Co není liberalismus Petr  Fiala
20. 5. 2005 Liberalismus znamená především osobní svobodu Milan  Černý
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít