25. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 5. 2005

Korespondence s armádním činitelem

Slavkov: Pro pana náčelníka generálního štábu

Náčelník Generálního štábu AČR
generálporučík Ing. Pavel Štefka
Vážený pane Štefko,

ve vysíláni ČT24 3. 5. 2005, jste uvedl několik nepřesných informací. Jednak jste tvrdil, že jste se sešel se starostou města Slavkov u Brna a že on má jiný názor na problém se zamýšlenou stavbou radaru na Prateckém kopci u Sokolnic, na Slavkovském bojišti, než prezentuji já a navíc jste tvrdil, že moje názory (nesouhlasné) jsou nesprávné a že nemám právo hovořit za jiné. Vězte tedy, že moje názory, jsou stejné jako ty, co Vám sdělil starosta obce Slavkov u Brna, tedy "je třeba jednat" a že jednám za Mohylu míru - Austerlitz o.p.s. , která se dne 23. září 2003 usnesla na valné hromadě, cituji bod "f) nesouhlas s výstavbou páteřního radaru na území Slavkovského bojiště", navíc starostové obcí takto prezentovali názor zastupitelstev obcí Slavkovského bojiště.

Ujišťuji Vás, že stejně jako jednám za zmíněnou organizaci (jsem členem správní rady), mám právo a svolení jednat i za Central European Napoleonic Society a Projekt Austerlitz 2005. Prezentuji pouze názory, které jsem se zmíněnými subjekty projednal. Pokud tedy do médií říkáte něco jiného, není to pravda. Jednat, znamená, komunikovat, to je pto, co nečiníte. Chápu, že lest (lež) je součástí taktiky, taktiky vůči nepříteli. Já, který poze tlumočím názor několika institucí a občanů této země, se kterým se ztotožňuji, bych pro vás nepřítelem být neměl a jistě mám právo na názor.... Armáda ČR, má své občany bránit a nikoliv klamat. To, ovšem činíte Vy, jako její velitel. Očekávám Vaši omluvu a doufám, že se nám podaří nastolit důstojný dialog. V civilizovaných zemích, je zvykem, projednat s občany oblasti, které se to týká, veškeré zásahy do krajiny a občanských svobod obyvatel. Armáda demokratické země, by měla jít příkladem. Do dnešního dne, jste tak neučinili. Zkuste se nad tím, prosím, zamyslet.

Děkuji Vám

Miroslav Jandora

Projekt Austerlitz 2005

Mohyla miru - Austerlitz o.p.s.

občan České republiky

Odpověd generálporučíka Pavla Štefky:

Životopis generálporučíka Pavla Štefky je ZDE

Vážený pane Jandoro,

stejně jako řada médií a dalších institucí jsem i já obdržel Váš dopis, ve kterém mě, potažmo Armádu České republiky obviňujete z nedemokratického přístupu, klamání občanů České republiky a z odmítání komunikace při řešení plánované výstavby páteřního radaru.

Musím se důrazně ohradit proti tomuto Vašemu nařčení. Víte stejně dobře jako já, že Ministerstvo obrany a AČR vedou usilovná intenzivní jednání s orgány samosprávy a představiteli Jihomoravského kraje již od poloviny roku 2002. Z pověření ministra obrany jednání vede náměstek MO pro vyzbrojování Ing. Jaroslav Kopřiva. Na základě výsledků jednání Ministerstvo obrany učinilo řadu vstřícných kroků ke splnění požadavků, které vznesly zainteresované obce. Postupně bylo všem reálným a splnitelným požadavkům vyhověno a další opatření jsou připravována k realizaci. Ministerstvo obrany postupuje výhradně podle platných zákonů České republiky. I když nemuselo, nechalo jako vstřícný krok zpracovat nezávislé autorizované osobě studii vlivů na životní prostředí i přesto, že stavba nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Závěr studie, která byla dotčeným obcím poskytnuta, konstatuje, a to je Vám jistě také známo, že posuzovaný záměr nebude představovat významné nepříznivé vlivy na životní prostředí. Z hlediska vlivů na krajinný ráz, a to i s ohledem na jeho historickou charakteristiku, vyplývající z památkové zóny území bojiště bitvy u Slavkova, je provedení stavby z hlediska životního prostředí možné. I odbor kultury a památkové péče KÚ JMK v Brně v červnu 2003 vydal Rozhodnutí o přípustnosti výstavby v památkové zóně bez stanovení dalších připomínek. Rovněž tak Ministerstvo kultury ČR neshledalo na základě Vašeho podnětu důvod k zahájení správního řízení.

Zástupci ministerstva obrany vedli mimo jiné několik jednání se zastupiteli obcí, kde jim také podrobně vysvětlili technické řešení radaru s důrazem na ochranu zdraví občanů a životního prostředí. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v Brně, jak jistě víte, potvrdila, že provoz nového radaru nebude mít negativní dopad na zdraví občanů. I nezávislý posudek, který si nechala zpracovat obec Sokolnice hovoří o tom, že stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí a zdraví občanů.

Vážený pane, i já jsem milovníkem historie stejně tak jako Vy. Jsem si vědom historického významu slavkovského bojiště a chápu dokonce i patriotismus místních občanů. Na druhé straně si musíte uvědomit, že jako náčelník Generálního štábu AČR, jsem povinen zabezpečit obranu České republiky a všech jejích občanů. Naprosto souhlasím s Vaším tvrzením, že "armáda má své občany bránit!". A já jako její nejvyšší vojenský představitel dělám vše proto, aby tomu tak bylo. Plánovaný radar bude součástí páteřních radarů protivzdušné obrany nejen pro Českou republiku, ale bude součástí integrovaného systému protivzdušné obrany NATO. Umístění radaru v lokalitě Sokolnice vyplývá z technických možností uvedeného prostoru. Vybrané stanoviště zajišťuje neomezený všesměrový výhled a z této lokality je nejlepší pokrytí požadovaného území. Na základě požadavku obcí a zástupců Jihomoravského kraje provedli odborníci GŠ důkladné posouzení umístění radaru v dalších lokalitách s tím, že jiné umístění radaru neposkytuje dostatečné pokrytí území. V jiných místech by byl radar stíněný reliéfem terénu a v některých úhlech by měl velmi slabý dosah. I s touto skutečností byli zastupitelé dotčených obcí seznámeni.

Vážený pane, v určitých okamžicích je třeba si uvědomit, že zájmy celku, v tomto případě všech občanů České republiky, musí být nadřazeny zájmům regionálních skupin či jednotlivců. Jsem přístupný a ochotný k jakékoliv diskusi, která bude věcná a argumentačně vyvážená. Neměla by však vyústit v osobní osočování a lacinou mediální přestřelku.

Náčelník Generálního štábu AČR

generálporučík Ing. Pavel Štefka v.r.

Další dopis...

Náčelník Generálního štábu AČR
generálporučík Ing. Pavel Štefka

Brno 24.5.2005

Vážený pane náčelníku generálního štábu,

je pro mě velmi obtížné vést s vámi spor, neboť neodpovídáte na naše námitky a pouze dokolečka opakujete svou. Evidentně jste se rozhodli pro cestu prosazení svého záměru vystavět na bojišti u Slavkova radar silou výjimek, kterými, bohužel, disponujete, ač je, v tomto případě, nepotřebujete. Pro vás platí, že to, co není zakázáno, je povoleno. Ve věcech tak citlivých, jako je ochrana přírody, kulturních památek a duchovního rozměru dotčených míst je tento váš přístup možná a bohužel legální, rozhodně však nelegitimní a z dlouhodobého hlediska naprosto neudržitelný.

Snažíte se svůj pravý zájem zastřít řečmi o "vstřícném kroku", který jste "nemuseli" udělat. Vyšli jste dokonce vstříc "reálným a splnitelným" požadavkům. Můžete mi, prosím, jmenovat které požadavky a z čí strany považujete za reálné a splněné? Zcela zásadní požadavek zní nejen celou Evropou: žádný radar na Slavkovském bojišti!

Zadali jste jakousi nezávislou studii, která vám potvrdila, že olbřímí koule na kopci nenaruší krajinný ráz, případně že jej podle názoru této "autorizované osoby" nenaruší natolik, aby bylo třeba odepsat již v tichosti proinvestované miliony. Proč nemůžeme být k sobě vzájemně upřímní? Pokud závěry vaší studie platí, pak jistě nebude nejmenší problém vystavět po celé této památkové zóně (a jistě tedy také po dalších zajímavých místech) i další stavby těchto tvarů a rozměrů... nezní to absurdně? Oháníte se jakýmsi nezávislým razítkem, jež nám všem "stvrzuje", že krajinný ráz bojiště tato obludnost nepoškodí. Je to nápis na černé krychli, který zní: "tato koule je bílá". Bylo by to vtipné, kdyby to nebylo tragické a ponižující.

Stále opakujete argumenty o bezpečnosti země a zdraví občanů. Bez nich totiž nemáte prakticky co říci, musel byste totiž napsat: "Po tom, co my děláme, vám nic není." Přesně tak totiž celý problém, který vás jistě nesmírně obtěžuje, vnímáte. Opakovaně jsme dali najevo, že nám nevadí radar na území ČR, vadí nám radar na bojišti u Slavkova, uprostřed památkové zóny a na místě nejprudších bojů celé bitvy. Neargumentujte, prosím, nyní tím, že na stejném místě radary již nyní jsou. Komunistický režim se dopustil sice i výrazně horších věcí, ale tahle rozhodně patří také k těm špatným. Opakovaně jsme také dali najevo, že AČR věříme, že radar není nebezpečný zdraví občanů.

Vašemu tvrzení o tom, že odborníci GŠ odmítli alternativní lokality, nevěřím nejen já. Jistě je odmítli, ale určitě ne proto, že by Pratecký kopec byl opravdu jediným vhodným kopcem v oblasti. Představa, že pro tento jistě vysoce sofistikovaný systém existuje výhradně a pouze jedna jediná vhodná pozice a že posun o několik kilometrů stranou učiní celý systém hůře fungujícím, je i pro laika velice podivná. Jaké štěstí AČR má, že Pratecký kopec neskrývá třeba ložiska vápence a stále ještě tedy stojí. To by pak byl vzdušný prostor ČR i celý systém NATO velmi vážně narušen. Stejně jako máte ve svých řadách sobě podřízené odborníky, máme i my ve "svých řadách" odborníky. Na rozdíl od těch vašich možná nemají takové prostředky a takový přístup k informacím. Na jejich tvrzení, byť by byla obecná, lze ale kývnout mnohem spíše - jsou totiž opravdu "nezávislí", my je neplatíme, nemůžeme je trestat, ani přeložit, řeknou-li nám něco, co by se nám nelíbilo. A oni to vědí a také se toho předem nemusejí bát...

V závěru voláte po nadřazení zájmu celku nad zájem "regionálních skupin" či "jednotlivců". Dovolte, abych vám připomněl, že proti vašemu záměru se zvedla bouře nevole v celém západním světě. Rozhodně se nejedná o zájem "regionálních skupin", či dokonce "jednotlivců", a voláte-li po věcné a vyvážené diskusi, nebagatelizujte, prosím, rozsah odporu, který jste svým rozhodnutím vyvolali. Velmi byste tak připomněli doby relativně nedávno minulé. Chcete "argumentačně vyváženou" diskusi. Nevím přesně, co si pod tím představujete, ale z vaší strany jsme se zatím věcných argumentů nedočkali. Nedokázali jste nám vysvětlit, proč je slavkovské bojiště jedinou vhodnou lokací pro radar. Pouze jste nám to oznámili. Možná si tedy pod "vyváženými argumenty" představujete, že my vám oznámíme "svou" a nastane "klid na práci". Rozhodně zde nehovoříme o žádných kompromisech. "My" (a jsou nás jen v Evropě tisíce) radar na Prateckých výšinách nechceme a budeme proti jeho umístění zde bojovat všemi legálními prostředky. Pokud nás svými výjimkami převálcujete, chtěli bychom, coby občané demokratické země, vědět proč. A to rozhodně nepochopíme ze dvou rozvitých vět oznamovacích.

Znovu opakuji svou výzvu ze svého posledního dopisu: žádám vás o omluvu za vámi uvedené nepřesné údaje týkající se mé osoby a mých názorů. Zároveň vás vyzývám, abyste vzal na vědomí existenci významného odporu proti vašemu záměru a svůj záměr buď změnili, není-li obhajitelný, nebo jej obhájili.

Miroslav Jandora
Projekt Austerlitz 2005
Mohyla miru - Austerlitz o.p.s.
občan České republiky
mail:mjandora@austerlitz2005.com
www.austerlitz2005.com

                 
Obsah vydání       25. 5. 2005
25. 5. 2005 V současné společnosti nejsou nové myšlenky
25. 5. 2005 Nechceme u Slavkova radar NATO!
25. 5. 2005 Slavkov: Pro pana náčelníka generálního štábu
25. 5. 2005 Můj otec je tedy prase Luděk  Staněk
25. 5. 2005 Naděje umřela později Bohumil  Kartous
25. 5. 2005 Útěk dopředu Tomáš  Krček
25. 5. 2005 Hráč Schröder Josef  Provazník
25. 5. 2005 Lafontaine na protest vystoupil z SPD Milan  Neubert
25. 5. 2005 Památníky Alex  Koenigsmark
25. 5. 2005 Obyčejní lidé nevědí, že někdo odsoudil urážku od Kočičkové
25. 5. 2005 Není omluva jako omluva Boris  Cvek
25. 5. 2005 1989: Omluva KSČ občanům
25. 5. 2005 Petici proti slučování škol podepsaly stovky rodičů
25. 5. 2005 Promění žena mužský svět agresivní tržní společnosti, anebo tomu bude naopak? Petr  Sak
25. 5. 2005 Proč jsem liberál? Boris  Cvek
25. 5. 2005 Inspirativní liberál Karel Marx Michael  Kroh
25. 5. 2005 Naděje, jistoty, antiliberálové Pavel  Urban
25. 5. 2005 Oslavujte kapitalismus!
25. 5. 2005 Cílem socialismu je posílení moci společnosti nad ekonomikou Erik Olin Wright
25. 5. 2005 Wright v Praze: Moc, nerovnost, vykořisťování a sociální třídy Martin  Brabec
25. 5. 2005 Výzva "sociálního" v sociální demokracii Erik Olin Wright
24. 5. 2005 Modrá šance pro zdravotnictví - změní radikálně a nevratně českou společnost k horšímu Jiří  Jírovec
24. 5. 2005 O patlamentě Alex  Koenigsmark
24. 5. 2005 Tichý převrat Miloš  Kužvart st.
23. 5. 2005 Humor, inteligence a svoboda Ondřej  Hausenblas
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005