17. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 9. 2004

Nucené sterilizace v České republice

Společná tisková zpráva Evropského centra pro práva Romů, Ligy lidských práv, Vzájemného soužití a IQ Roma Servis

V posledních dnech projevily sdělovací prostředky projevily zvýšený zájem o téma nucené sterilizace romských žen v České republice. Proto se výše uvedené organizace rozhodly vydat společné prohlášení s úmyslem více objasnit tento závažný problém.

Evropské centrum české vládě prezentovalo obavy ohledně nucené sterilizace romských žen při mnoha příležitostech již v minulých letech.

V roce 2003 a 2004 vykonalo ve spolupráci se zástupci českých nevládních organizací několik vyšetřovacích misí, aby prozkoumalo, v jakém rozsahu praxe nucených sterilizací romských žen přetrvala po roce 1990 až do nynějška. Výsledky těchto šetření ukazují, že romské ženy byly podrobeny i během tohoto období nucené sterilizaci a že stále v České republice existuje riziko, že se stanou oběťmi sterilizace bez plně informovaného souhlasu.

Vzhledem k jednoznačnému doporučení Výboru proti mučení při OSN z května 2004, který výslovně české vládě doporučil, aby vyšetřila podezření, že v České republice dochází k sterilizaci romských žen, se výše uvedené organizace rozhodly pomoci v tomto šetření a podat prvních deset konkrétních stížností Kanceláři veřejného ochránce práv. Těchto deset případů nepředstavuje bohužel jediné, o nichž byly zjištěny závažné informace. Patří spíš mezi ty výjimečné případy, v nichž se obětí nebály dát souhlas s jejich podáním a trpělivě čekat na výsledky všech právních kroků. Postup v některých zdravotnických zařízeních vůči romským ženám ilustruje řadu let známou skutečnost naprosto nedostatečné ochrany práv pacientů v České republice.

Sterilizace bez plně informovaného souhlasu je velmi závažným porušením základních lidských práv. Představuje zásah do fyzické integrity, který může rovněž vést k vážné psychické újmě. Vedle toho sterilizační zákrok zejména postihuje reprodukční schopnost ženy, která ztrácí tuto schopnost bez toho, aby dostala všechny důležité informace o závažných následcích zákroku.

Hlavním problémem ovšem nadále zůstává přístup všech obětí těchto praktik ke spravedlnosti. Podle našeho názoru by měly státní orgány oficiálně přiznat, že na území České republiky existovala praxe nucené sterilizace, a ustavit nezávislý mechanismus, na jehož základě by bylo možno komplexně tuto praxi vyšetřit. V rámci tohoto šetření by dále měly zajistit záruky pro bezpečnost a soukromí stěžovatelek a spravedlivé odškodnit všechny obětí za zákroky, které na nich byly provedeny. A to včetně obtí z doby, kdy komunistická československá vláda programové snižovala "nezdravou porodnost romských žen".

Další informace:

Claude Cahn (Evropské centrum pro práva Romů):

Jiří Kopal (Liga lidských práv):

Kumar Vishwanathan (Vzájemné soužití): Katarína Klamková: (IQ Roma Servis):

Celé prohlášení:

V letech 1970 - 1990 sterilizovala československá vláda romské ženy programově jako součást politiky, jejímž cílem bylo snížit "vysokou, nezdravou" porodnost romských žen. Tuto politiku odsoudila Charta 77 a koncem osmdesátých let byla rozsáhlým způsobem zdokumentována disidenty Zbyňkem Andršem a Rubenem Pellarem. Organizace Human Rights Watch se zabývala touto otázkou v podrobné zprávě o situaci Romů v Československu, vydané v roce 1992. Zpráva dospěla k závěru, že tato praxe byla ukončena v polovině devadesátých let. Určitý počet případů, v nichž došlo k nucené sterilizaci v roce 1990 nebo před tímto rokem v české části tehdejšího Československa, byl zdokumentován rovněž přímo Evropským centrem. Trestní oznámení, které podali čeští a slovenští prokurátoři jménem sterilizovaných romských žen v obou republikách, byla odložena v letech 1992 a 1993. Žádné romské ženě sterilizované na pokyn československých úřadů se nikdy nedostalo spravedlnosti či alespoň veřejného přiznání, že k tomu došlo.

Během roku 2003 a v roce 2004 podniklo Evropské centrum ve spolupráci s českými organizacemi několik vyšetřovacích misí, aby se přesvědčilo, v jakém rozsahu praxe sterilizací pokračovala i po roce 1990 a jestli trvá dodnes. Závěry šetření potvrdily přetrvávající obavu, že romské ženy byly i v minulých letech podrobeny nucené sterilizaci, a že nadále riskují, že mohou být sterilizovány bez plně informovaného souhlasu z jejich strany.

Během šetření bylo zjištěno, že mezi romskými ženami, které v minulých letech byly v České republice nuceně sterilizovány, jsou tyto případy:

Případy, kdy souhlas, ať už ústní či písemný, údajně nebyl vůbec získán před operačním zákrokem;

Případy, kdy se souhlas získal při porodu nebo krátce před ním, během posledních stádií porodních bolestí, tj. za okolností, kdy se matka nachází v obrovských bolestech a/nebo je v akutním stresu;

Případy, kdy souhlas byl podle všeho dán (i) na základe chybného porozumění užité terminologie, (ii) po obdržení informace zjevně manipulativního charakteru a/nebo (iii) při absenci vysvětlení následků a možných vedlejších účinků sterilizace nebo bez adekvátních informací o alternativních metodách antikoncepce;

Případy, kdy úředníci vyvíjejí nátlak na romské ženy, aby podstoupily sterilizaci, i za pomoci toho, že nabízejí finanční pobídky nebo hrozí odnětím sociálních dávek;

Případy, kdy očividný rasistický motiv sehrál roli během konzultací mezi lékařem a pacientkou.

Zástupci české vlády soukromě (zatím nikoli oficiálně) Evropskému centru přiznali, že v České republice existuje vážný problém nevyspělé kultury práv pacientů v komunitě českých zdravotníku. Nucená sterilizace je velmi vážnou formou porušování lidských práv. Představuje porušení fyzické integrity obětí a muže způsobit vážné psychické škody. Kromě toho, nucená sterilizace omezuje či likviduje rozmnožovací schopnost ženy a činí tak, aniž by žena měla právo plně se podílem na rozhodnutí tak zjevného významu, jehož důsledky jsou v mnoha případech nezvratitelné.

V květnu 2004 Výbor proti mučení doporučil české vládě, aby "prošetřila stížnosti na nedobrovolné sterilizace při využití lékařských a osobních záznamů a vyzvala stěžovatele, aby podle možností napomáhali při dokazování těchto obvinění."

Evropské centrum adresovalo svoje obavy s ohledem na problematiku nucené sterilizace romských žen zástupcům vlády České republiky při řadě příležitostí. Zatím posledním krokem bylo podání deseti stížností Kanceláři veřejného ochránce práv, které podalo ve spolupráci s právnickou IQ Roma Servis, Ligou lidských práv a Vzájemným soužitím. Těchto deset případů ovšem nepředstavuje jediné, o nichž víme. Spíše se u nich jedná o souběh relevantních faktorů, včetně ochoty obětí započít konkrétní kroky za současných podmínek, nezávislé posouzení schopnosti obětí podstoupit složitý právní proces, stejně jako další, které umožnily právě v jejich případech podat stížnosti.

Těchto deset případů předložených veřejnému ochránci práv vyžaduje bezodkladnou nápravu. Podle našeho názoru je závažnost této otázky taková, že by mělo být učiněno žádost spravedlnosti u všech obětí těchto praktik. Státní orgány by měly konečně dospět k oficiálnímu přiznání, že na území České republiky existovala praxe nucené sterilizace, a ustavit nezávislý mechanismus, na jehož základe by bylo možno komplexně vyšetřit tuto praxi. V rámci tohoto šetření by dále měly zajistit záruky pro bezpečnost a soukromí stěžovatelek a spravedlivé odškodnit všechny obětí za zákroky, které na nich byly provedeny.

Ve světle výše uvedeného žádají výše uvedené organizace naléhají na českou vládu, aby podnikla následující kroky:

Zřídila nezávislou vyšetřovací komisi, která prošetří hlášené případy a stížnosti týkající se nucené sterilizace. Důkladně vyšetří ohlášené případy nucené sterilizace a zavedou - a široce zmedializují - procedurální kroky tak, aby ženy, které se domnívají, že byly nucené sterilizovány, věděly, jak nahlásit daný případ. Tyto procedurální kroky by měly zaručit právo na ochranu soukromí stejně jako práva související s náležitým odškodněním. Zajistit spravedlnost všem obětem nucené sterilizace, včetně nucené sterilizovaných žen z doby komunismu. Provést šetření ex officio, aby se zjistil přesný rozsah nucených sterilizací v postkomunistickém období.

Upravila český právní rád tak, aby byl v souladu s mezinárodními standardy v oblasti reprodukčních práv a poskytoval veškeré nezbytné záruky, že právo pacienta na plný a informovaný souhlas se zákroky provedenými lékaři se respektuje ve všech případech.

Vytvářela a kultivovala etické prostředí, které usiluje o plné a informované svolení ke všem lékařským zákrokům, tím, že nabídne rozsáhlé doškolení lékařského personálu a ostatních relevantních profesí a povede také osvětové a informační kampaně v příslušných hromadných sdělovacích prostředcích.

Prováděla pravidelné monitorování, aby zajistila, že všichni lékaři se budou snažit dodržovat co nejvyšší úroveň souhlasu před provedením sterilizace a jiných invazivních zákroků.


Evropské centrum pro práva Romů
1386 Budapešt 62
P. O. Box 906/93
Maďarsko
www.errc.org
Tel.: ++ (36 1) 413 2200
Fax: ++ (36 1) 413 2201
E-mail: office@errc.org


Liga lidských práv
Bratislavská 31
602 00 Brno
Česká republika
www.llp.cz
Tel.: + 545 210 446
Fax: + 545 240 012
E-mail: jkopal@llp.cz


Vzájemné soužití
30. dubna 3
Ostrava 702 00
Česká republika
Tel.: 777 760 191
E-mail: vzájemné.soužití@tiscali.cz


IQ Roma Service
Cejl 49
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: 549 241 250
E-mail: iqrs@iqrs.cz

                 
Obsah vydání       17. 9. 2004
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem
18. 9. 2004 Konečný závěr: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
17. 9. 2004 USA: Invaze do Iráku byla legální
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 Nucené sterilizace v České republice
17. 9. 2004 Jekhetani Luma: Mladá Boleslav se zbavuje Romů
17. 9. 2004 Liga lidských práv o sterilizaci žen už před půl rokem
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen
16. 9. 2004 Školství SRN: zvolit lepší učitele nebo nový školský systém?
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
17. 9. 2004 Drobné lesklé kousky jedu Miloš  Kaláb
16. 9. 2004 Po tři dny vězněm Paříže Petr  Fiala
17. 9. 2004 Tak spokojený a šťastný život Oldřich  Vrbácký
16. 9. 2004 Jak se dnes pobavit...?! Ladislav  Žák
17. 9. 2004 Lékař, biolog a filozof holismu -- s otazníkem nad jeho pozůstalostí Irena  Zítková
16. 9. 2004 Czechtek 2002: "Mámo neblázni, přijedou -- zatancujou a odjedou" Martin "Juki" Jyrkinen
15. 9. 2004 Fahrenheit 9/11: Která část vašeho těla je nejošklivější? Tomáš  Tetiva
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
16. 9. 2004 CzechTek 2002: Vox populi aneb co na to andělé Martin "Juki" Jyrkinen
16. 9. 2004 Semeno, které spadlo do trní Rut  Brodská
16. 9. 2004 Turecko před branami Evropské unie Radek  Vogl
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Rasismus RSS 2.0      Historie >
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
17. 9. 2004 Nucené sterilizace v České republice   
3. 9. 2004 Huntington varuje: Blíží se konec americké civilizace! Josef  Brož
26. 8. 2004 Pokrytectví muslimského světa vůči Súdánu   
17. 8. 2004 Sčítání Romů se nechystá   
5. 8. 2004 Vážný problém nejen pro vietnamské obchodníky Pavel  Štindl
18. 7. 2004 Khon, Roubíček, jasná slova, nové tváře a smíření Zdeněk  Bárta
22. 6. 2004 Fotbal na EURO 2004: jsme opravdu rasisté?   
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
9. 6. 2004 Další záporná mezinárodní zpráva o lidských právech v České republice   
31. 5. 2004 Městská policie Praha: V metru se nesmí sedět na dvou místech najednou! Jan  Čulík
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám   
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv   
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel