9. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 8. 2004

Riziko jedince a společnosti z odmítání očkování

Individual and Community Risk of Measles and Pertussis Associated With Personal Exemptions to Immunization,
Feikin D.R., Lezotte D.C., Hamman R.E., Salmon D.A., Chen R.T., Hoffman R.E., JAMA, Vol. 284, 2000, č. 24, s. 3145-50
volně přeložil a zkrátil MUDr. Plesník, in Studijní materiál důchodce č. 77, duben 2001

Výskyt infekcí, kterým lze předejít očkováním (preventabilní infekce), byl ve všech státech USA potlačen z velké části zavedením a vymáháním očkování při vstupu do školy . Přes změny předpisů o očkování soudy podporují povinnost podrobit se očkování s ohledem na výrazný společenský prospěch, který imunizace představuje. Ale pro námitky vůči takové povinnosti umožňuje z ní řada států výjimky. Odmítnutí očkování z náboženských důvodů je povoleno ve 48 státech USA, z osobních filosofických důvodů v 15 státech.

Poznámky překladatele

Také u nás se potýkáme s nezanedbatelným počtem rodin, pro něž očkování dětí je více obtěžováním než potřebou. Dnes narůstá skupina rodin, považujících se někdy za elitu, kterou nikdo nebude balamutit, protože všechno znají lépe a z věrohodných úst. Mám na mysli také zdravotníky všech stupňů vzdělání a všech oborů medicíny, kteří povyšují svoji imunizační negramotnost nad doporučení "nějakého pediatra či epidemiologa". Ke všem ještě přispívají nezodpovědné plátky, uveřejňující paličské články o škodlivosti očkování a přehnaně zdůrazňují ojedinělé případy nežádoucí reakce po očkování.

Nejde však jen o očkování.

Například ostravský sociolog David Šubík vydal loňského roku knihu s názvem "HIV? Lež, které uvěřil celý svět". Člověk musí pochybovat nejen o zdravém rozumu autora, ale i těch, kteří se odvolávají na "argumenty" v knize uvedené a opisované z podobných "rozumů". Že se najde nakladatel, který takový paskvil vydá, se po zkušenosti s vydáním Hitlerova díla "Mein Kampf" nelze divit. Tuší senzaci a čekají i tučný zisk - inu peníze nesmrdí, ani když jde o pomluvu imunizace nebo riziko AIDS.


Výjimky z očkování ze zdravotních důvodů umožňují všechny státy

Existuje řada příčin, pro které rodiče si rodiče nepřejí imunizovat své děti. Jednou z nejčastějších je obava z nežádoucích reakcí po očkování. Tak jak klesá výskyt preventabilních infekcí, stále méně lidí se setká z těžce nemocným dítětem některou z těchto infekcí. Proto se rodiče domnívají, že riziko spojené s očkováním dítěte je větší, než kdyby zůstalo neočkované. Proti této domněnce máme důkazy, že to tak není. V nedávné studii se ukázalo, že riziko onemocnění spalničkami během let 1985 až 1992 bylo v USA u dětí s výjimkami z očkování průměrně 35x větší než u očkovaných dětí. Jiná práce doložila, že ve státech se zvláště aktivními odpůrci očkování byl vyšší výskyt pertuse než ve státech, kde většina dětí je očkována.

Ve státě Colorado zorganizovali u dětí od 3 -- 18 let retrospektivní kohortovou studii, vycházející ze standardizovaných dotazníků na onemocnění spalničkami a pertusí během let 1987-98. Porovnávali relativní riziko těchto onemocnění u očkova- ných a neočkovaných, závislost incidence nemocí u očkovaných na frekvenci ne- očkovaných v rámci měst, souvislost epidemií na školách s počtem neočkovaných žáků a riziko dané expozicí neočkovaného v epidemii spalniček.

Neočkovaní měli 22,2x (interval spolehlivosti 15,9-31,1) vyšší pravděpodobnost onemocnět spalničkami než očkovaní a 5,9x (IS 4,2-8,2) vyšší pravděpodobnost onemocnět pertusí. Stoupající frekvence neočkovaných v okrese zvyšovala i incidenci spalniček (RR 1,6) i pertuse (RR 1,9) u očkovaných. Ve školách, na nichž vznikly epidemie pertuse, bylo více neočkovaných žáků (průměrně 4,3%) než v ostatních školách (průměrně 1,5% neočkovaných žáků. P= 0,001). Nejméně 11% očkovaných dětí se v epidemii spalniček nakazilo od nemocného neočkovaného dítěte.

Studie ukázala, že i v současnosti je třeba počítat s mnohem častějším onemocněním neočkovaných osob spalničkami nebo pertusí. U dětí z předškolních zařízení a z prvého stupně základních škol, majících užší vzájemný styk a vyšší vnímavost k ná- kaze, bylo riziko neočkovaných dětí onemocnět spalničkami asi 62x a onemocnět pertusí asi 16x vyšší než u očkovaných dětí. K podobným výsledkům dospěly i jiné studie z USA. Riziko je největší u malých dětí, což souvisí s epidemiologií morbil, u nichž většina neočkovaných dětí onemocní před dovršením 10. roku života. Podíl nemocných spalničkami mezi očkovanými stoupal s věkem, což nejspíše souvisí s primárním selháním vakcinace starších dětí, které byly v sedmdesátých letech očkovány před dovršením 15 měsíců věku.

Je to asi vůbec prvá studie prokazující vyšší riziko nemocnění pertusí u neočkovaných dětí v kolektivních zařízeních. Stejně jako u spalniček bylo riziko onemocnění pertusí vyšší u mladších dětí. Příčinou může být to, že incidence pertuse je nejvyšší u mladých dětí a imunita po očkování vymizí zhruba do 10 let po poslední dávce vakcíny.

Tato studie také poskytuje jasné známky toho, že neočkované děti v kolektivu zvyšují riziko onemocnění spalničkami a pertusi i pro očkované. Řada epidemií se objevila v izolovaných náboženských komunitách, v nichž většina dětí nebyla očkována z náboženských důvodů. Neočkované děti mohou přenést infekci i na očkované.

Publikovaná práce má však určitá omezení. Např. při hodnocení individuálního rizika nebyla známa proočkovanost proti spalničkám u 3% a proti pertusi u 9% nemocných dětí. Vzhledem k velikosti souboru by to však nemělo být významné. Ve školních výkazech o očkování byly jako neočkované děti zapsány i ty, které odmítly imunizaci pouze proti jedné z těchto infekcí, ale byly očkovány proti ostatním. Velikost skupiny neočkovaných může být proto nadsazena. Údaj o očkování mohl také ovlivnit pravděpodobnost stanovení diagnozy onemocnění spalničkami nebo pertusí.

I když se názory rodičů a ošetřujících lékařů mohou lišit, vždy by měly brát v úvahu výhody a nevýhody zvoleného postupu. Představy o prevalenci a závažnosti nemoci se často porovnávají s pravděpodobností vzniku nežádoucí postvakcinační reakce. Tak jsou přednosti očkování proti preventabilním infekcím nahražovány pozorností věnovanou těmto reakcím. Bezpečnost vakcín proti spalničkám a pertusi byla zpochybněna v některých lékařských publikacích. Data však byla často mylně interpretována a jako senzace využívána ve veřejných sdělovacích prostředcích. Přesto bylo velkými studiemi prokázáno, že riziko závažných reakcí po spalničkové, nebo po celobuněčné i acelulární pertusové vakcíně je stále malé.

Rozhodnutí o upuštění od imunizace musí vycházet z úvahy o respektování svobody jedince a odpovědnosti vůči společnosti. Kdyby se všechny preventabilní nákazy týkaly jen dotyčné osoby (např. tetanus), pak by následky z upuštění od očkování postihly jen dítě, které rodiče nedali očkovat. Většina preventabilních infekcí se však mezi lidmi šíří. Proto zdraví každého člena společnosti nelze oddělovat od zdraví této společnosti. Jediné neočkované dítě v kolektivu očkovaných dětí má velkou výhodu v tom, že je chráněno kolektivní imunitou před infekcí a navíc není ani ohroženo velmi vzácnými postvakcinačními reakcemi. Pokud však více rodičů chce této výhody využít, je ohrožen celý kolektiv. Podobné situace vznikly v sedmdesátých letech jak v Japonsku, tak v USA. Zprávy o těžkých postvakcinačních reakcích vedly k poklesu proočkovanosti proti pertusi z více než 80% na méně než 30%. Ná- sledkem byly velké celostátní epidemie pertuse. Dokud nebudou stoprocentně účinné vakcíny, nebo dokud příslušná nákaza nebude eradikována, představuje zvyšování počtu neočkovaných jedinců možnost vzniku rozsáhlých epidemií preventabilních infekcí.

Rodiče při svém rozhodování o očkování dítěte by měli uvážit nejen riziko spojené s očkováním, ale i rizika z upuštění od očkování. Zvýšená pozornost věnovaná např. pertusi, která často není diagnostikována, a rychlá protiepidemická opatření (např.profylaxe antibiotiky), jsou možná v lokalitách s vyšším podílem neočkovaných. Zákonodárci by měli zvážit zvýšení odpovědnosti rodičů požadujících, aby jejich dítě nebylo očkováno. Často jde jen o jejich pohodlí (aby nemuseli dojíždět k lékaři) a o obavy z finanční i časové náročnosti imunizace. Úkolem všech zdravotníků musí být poskytovat rodičům potřebné informace ve vztahu k očkování, jeho výhodách i rizicích.

26 citací, kopie v archivu odd.epidemiologie KHS Ostrava

                 
Obsah vydání       9. 8. 2004
9. 8. 2004 Na soudce, který měl soudit Saddáma, byl vydán zatykač
9. 8. 2004 Britská vláda odpírá léčení žadatelům o azyl nakaženým HIV
9. 8. 2004 Británie přestává používat vakcínu pro děti, která obsahuje rtuť
9. 8. 2004 Riziko jedince a společnosti z odmítání očkování
9. 8. 2004 Malé české mediální hříchy Fabiano  Golgo
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Růžové angažmá pro zelenou stranu Martin  Mach
6. 8. 2004 Bývali disidenti Ivan Martin Jirous a Stanislav Penc útočí na Grosse kvůli zásahu proti CzechTeku
8. 8. 2004 Czechtek: "policisté šikanovali odjíždějící účastníky"
7. 8. 2004 Přátelská akce: Milion fanoušků techno music se zúčastnil street parade v Curychu
7. 8. 2004 V Británii zakázala konzervativní vláda akce jako CzechTek už před deseti lety
6. 8. 2004 Kdo je zfetovaný? Premiér, technaři nebo novináři? Tomáš  Tetiva
6. 8. 2004 CzechTek a hysterie českých médií i veřejnosti Luděk  Staněk
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
6. 8. 2004 CzechTek: Neoprávněně obsadili cizí majetek
9. 8. 2004 Vypínejte elektrické spotřebiče
9. 8. 2004 Česko spolyká příliš energie Josef  Vít
6. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky
9. 8. 2004 Pehe píše Davidovi: už nemám pochybnosti Jiří  Pehe
9. 8. 2004 David píše Pehemu: Prostředky, které chcete použít proti jinak smýšlejícím nejsou demokratické
9. 8. 2004 CDU/CSU zmítá boj o kancléřského kandidáta Radek  Vogl
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
8. 8. 2004 Irácký premiér vykázal ze země televizi al Džazíra
9. 8. 2004 Matematika nejsou počty Vítězslav  Novák
9. 8. 2004 SRN: Bild a Spiegel píší zase postaru Jan  Sedláček
9. 8. 2004 Zapatismus a sociální vědy John  Holloway
9. 8. 2004 Co děláme my -- jim Sergej  Chelemendik
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts
6. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 29. července - 1. srpna 2004
6. 8. 2004 Nevyčerpatelné zdroje -- další ekonomický mýtus?! Jan  Sýkora
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
6. 8. 2004 Irena Zítková: La grande dame české literatury Jan  Čulík, Štefan  Švec
6. 8. 2004 Bůh třetího tisíciletí Václav  Dušek
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
9. 8. 2004 Staré dává vzniknout novému Štěpán  Kotrba

Očkování a racionalita RSS 2.0      Historie >
9. 8. 2004 Riziko jedince a společnosti z odmítání očkování   
9. 8. 2004 Británie přestává používat vakcínu pro děti, která obsahuje rtuť   
2. 12. 2003 Měly by se děti očkovat proti chřipce?   
4. 8. 2003 Paracelsus objektivně informující?   
1. 8. 2003 Demokracie, ropa, zájmy a Guinejský záliv   
15. 7. 2003 Pochyby o bezpečnosti vakcinace   
15. 7. 2003 Co způsobily kampaně proti očkování   
15. 7. 2003 OČKOVACÍ KALENDÁŘ pravidelného očkování v České republice   
15. 7. 2003 Očkování z pohledu praktického lékaře Hana  Cabrnochová
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?   
7. 7. 2003 Thimerosal (thiomersal) v očkovacích látkách   
17. 12. 2002 Jak americký tisk připravuje americké občany na válku   
31. 7. 2002 DOKUMENT: Fidel Castro, projev u příležitosti 49. výročí útoku na kasárna Moncada   
29. 7. 2002 "Alternativní" pohled: Očkování, hormonální antikoncepce, elektrické přikrývky, mikrovlnné trouby   
6. 2. 2002 Bioterorismus: je připravena Evropa na případnou epidemii neštovic?