Přímá volba prezidenta: ano, či ne?

30. 11. 2010 / Jiří Baťa

V posledních několika dnech se v některých médiích objevují spekulativní názory, zda přímá volba prezidenta je reálná nebo není, zvláště z pohledu její nákladovosti. Ta novinářská verze disponuje s částkou, blížící se půl miliardě, jiná se zabývají otázkou, zda takto provedená volba nebude mít v pozadí jiné aspekty, resp. zda se něco změní na výkonu funkce a pravomocí prezidenta, která už dnes má odlišný charakter, než jaký je v představách mnoha lidí.

Ale chci se zabývat stránkou ekonomickou, která je jistě více než dost zajímavá zvláště, je-li chápána v souvislostmi v opatřeních vlády, která pod křídly "vlády ekonomické odpovědnosti" ořezává státní rozpočet, resp. jeho výdajovou stránku, hlava nehlava. Což je ovšem jen ta pragmatická část její činnosti, protože úspory na účet snížení, neřku-li úpadku životní úrovně a životních jistot občanů nelze považovat za příliš rozumné, právě naopak.

Nadhozená suma cca půl miliardy, kterou by stála přímá volba prezidenta, se však jeví hrubě nadhodnocena. Pokud bychom vycházeli ze systému "zelené louky", kde dosud neexistuje nic, co má souvislost s plánovanou akcí, pak této sumě lze i věřit.

Jenže opak je pravda. Cesta k přímé volbě prezidenta je již notně prošlapaná, má řadu technických vybavení, a je tudíž už nutné jen investovat do opotřebovaných částí, drobných vylepšení , což jsou však náklady řádově výrazně nižší, než samotná volba na "zelené louce".

Lze se tedy domnívat, že ti, kteří pravděpodobné náklady vypočítávali a vyčíslili, vycházeli bez toho, že by vzali v úvahu stávající možnosti technického vybavení, potřebného k provedení přímé volby prezidenta. Kromě toho je otázka, zda to bylo účelové, nebo jen běžným opomenutí. Zamyslíme-li se nad již bez dalších investic existujícím technickém vybavení, případně jiné věci, nutné k provedení tohoto aktu, lze bez nadsázky uvažovat o reálné nákladovosti přímé volby prezidenta někde na hranici 100 milionů korun.

Zde jsou (více či méně) pravděpodobné náklady, které by volby nutně doprovázely, pokud vezmeme v úvahu, co je (z laického pohledu) třeba k provedení hlasování při volbě prezidenta:

Ad1) Veřejnosti přístupné prostory pro hlasování -- k dispozici jsou prostory městských a obecních úřadů, nákladovost v řádu do 100,- korun

Ad2) Hlasovací urny -- jsou k dispozici na MÚ a OÚ z předešlých voleb, nákladovost 0,-Kč.

Ad3) Hlasovací lístek formátu A5 -- nákladovost max. 0,50 Kč (spíše to bude o polovinu levnější).

Ad4) Propisovací pero k odškrtnutí účasti voliče, nebo případným korekturám, jiný drobný kancelářský materiál -- nákladovost několika desítek korun (úřady mají všechno k dispozici pro své pracovníky).

Ad5) Přítomnost potřebného počtu osob, které budou zabezpečovat zdárný proběh aktu -- lze použít lidi z řad pracovníků úřadů v rámci plnění svých pracovních povinností, nákladovost 0,-Kč.

Ad6) Případné vzniklá přesčasová práce může být čerpána náhradním volnem, jak je praktikováno běžném pracovním procesu, nákladovost 0,-Kč.

Ad7) Telekomunikační zabezpečení, výpočetní a jiná technika -- je k dispozici na úřadech, nákladovost 0.-Kč.

Ad8) Případně vzniklé náklady na zvýšenou frekvenci hovorů -- nákladovost max. do sta korun.

Ad9) Technické vybavení pro zveřejnění výsledku voleb, tj. Úřední deska je k dispozici u každého MÚ nebo OÚ, nákladovost 0,-Kč

Materiálové náklady na materiál, použitý pro potřebu volby:

a)

hlasovací lístky pro cca 8 mil. 400 tis. voličů x max. 0,50 Kč = náklady 4, 200.000 Kč

b)

neodkladná komunikace (telefony, emaily, přehledy, statické údaje atd) pro 14.894 okrsků v ČR, nákladovost (max. x 100,-Kč) v maximální výši 1,489.400 Kč,

c) psací a jiné kancelářské potřeby pro 14.894 okrsků x max. 50,-Kč = 744.700 Kč,

Lidské zdroje:

Využití pracovníků MÚ a OÚ (viz bod Ad5 a Ad6), nákladovost 0,-Kč

Pracovníci Českého statistického úřadu (viz podmínky jako v bodě Ad5 a Ad6), tedy 0,-Kč

Mimořádné výdaje, vzniklé při v rámci umožnění volby osobám vážně nemocným, upoutaným na lůžko, příp. jiným, max. do 5,000.000 mil. Kč.

Ostatní, zde nezahrnuté, naléhavé a odůvodněné náklady, vynaložené s maximální úsporností, maximálně 1.000,-. Kč na jeden volební okrsek = 14,894.000 Kč

Celkové náklady, vynaložené v rámci přímé volby prezidenta: cca 28,000.000,-Kč (zaokrouhleno)

Náklady na veřejnou propagaci a volební agitaci do 70,000.000,- Kč

Celkový objem nákladů pak (v předpokladu) by měl být cca 100 milionů Kč.

Dosud však není rozhodnuto, jakým způsobem bude volba provedena, zda jedno, dvou či trojkolově. Ale i v případě, že by se volba uskutečnila trojkolově, neměli by, podle výše nastíněných propočtů, přesáhnou 300 mil. Kč, tedy o dost méně, než je předpokládaný půlmiliardový rozpočet (pro úplnost nutno dodat, že při nákladech cca 500 mil. Kč není zmíněno, jaký způsob volby je rozpočtován, tedy zda jedno, dvou či trojkolový).

K uvedeným "propočtům" nutno poznamenat, že výpočet byl zpracován neodborníkem a ekonomickým laikem, bez znalosti rozpočtovaných položek, kterými disponují předkladatelé nákladovosti přímé volby prezidenta ve výši cca 500 mil. Kč.

Nicméně nelze vyloučit, že v jejich výpočtech jsou zahrnuty i výdaje za různé zprostředkovatelské, pomocné, brigádnické a neznámo ještě jaké služby a protislužby v rámci běžných a zažitých praktik korupčního charakteru, jako hlavní metody současného způsobu nakládání se státními prostředky v rámci veřejných zakázek. Pokud budou respektovány přísné zásady pro vynakládání státních prostředků (s ohledem na úsporná opatření vlády), pokud budou eliminovány všechny snahy přiživit se na této akci, je reálné snížit výši nákladů na přijatelných výše uvedených 100 mil. korun (případně 300 mil.Kč). Předpoklady a možnosti jsou, je otázka, zda bude zájem a dostatečná politická odpovědnost tyto úsporné zásady realizovat.

Budou-li tendence ze strany politických stran podporovat svého kandidáta, nechť je tak učiněno z jejich pokladny (mají-li na to), nikoliv na účet státu (občanů). Jen tyto předpoklady mohou zajistit přijatelné náklady na přímou volbu prezidenta bez toho, že nám budou předkládány odstrašující cifry nákladů, které nemusí být zcela relevantní a ani odpovídající reálným možnostem profinancování tohoto aktu.

Nejsou-li náklady ve výši takřka 500 mil. Kč zpracovány, resp. doloženy relevantními argumenty, mohl by tu být patrný i jistý záměr ne-li k neuskutečnění, pak alespoň k odsunutí přímé volby na pozdější termín. A to přesto, že většina veřejného mínění, tj. občanů, ale i mnoha politiků (včetně koalice), je na straně tohoto způsobu volby, tedy přímé volby prezidenta již pro příští volební období v r. 2013.

Jenom jsou zde obavy, jestli ti současní političtí "fiškulíni" od této volby neočekávají víc, než je jen ta "novodobá" možnost, že prezidenta nebude volit Parlament, ale občané. Tyto obavy, s ohledem na letité zkušenosti praktikování politiky u nás, nejsou zase až tak od věci. Zkušeností je víc než dost..

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.11. 2010