PŘEDMLUVA

Miloš Pick: Stát blahobytu, nebo kapitalismus?

12. 11. 2009 / Miloš Pick

Je tomu už dvacet let, co jsme klíčky vyzváněli nové naděje. Přišel čas se ohlédnout. Propad ekonomiky, způsobený počátečním šokem obnovení kapitalismu u nás, byl již dávno překonán jejím růstem, byť přerušovaným dalšími poklesy. Také míra zaostávání naší ekonomické úrovně za patnáctkou vyspělých zemí Evropské unie již opět není vyšší než před dvaceti lety; dosahujeme opět přes sedmdesát procent úrovně patnáctky (viz graf na s. 189). Ale vlak, nastavený touto výhybkou, jede dál.

Hrubý domácí produkt na obyvatele v České republice v poměru k EU-15 v paritě kupní síly
v %, EU-15=100%. Prameny: Eurostat, WIIW Vídeň, výpočty autora

Soutěžíme se světem spíše politikou levné práce než její kvalifikovaností,a proto i vnější ekonomická rovnováha je dosud křehká. Zatímco v předlistopadové éře bylo naše hospodářství ovládáno téměř výlučně viditelnou rukou státu, nyní naopak téměř výlučně neviditelnou rukou trhu. Již tehdy jsme byli papežštější než papež a znárodněn byl u nás každý švec; dnes je zase krajností opačný tlak na dovršení privatizace všech podniků, včetně strategicky rozhodujících i pro energetickou a dopravní bezpečnost. Pokračují tlaky na další ořezávání již beztak skromných výdajů na vzdělávání, zdravotní a sociální ochranu i na jejich podemílání poměrně nízkým zdaněním ekonomiky, a tím i na privatizaci těchto veřejných služeb. Demokracie i u nás degeneruje na vyprázdněný volební rituál, jak to pojmenoval Günther Grass. Morální úpadek překonává i zlé sny minulosti. Nejen život, ale i světový ekonomický slovník pro spekulaci a korupci jsme obohatili o tunelování.

Nejsme bohužel osamoceni. Neviditelná ruka trhu byla „osvobozena“ od regulace až tak, že jediný bankéř v USA mohl vytunelovat (v přepočtu) přes bilion korun. Výdaje na uvedené veřejné služby jsou potlačovány ve velké části světa, je oklešťován i evropský sociální stát. Neoliberální teorie právě tohle vydávají za cestu k prosperitě a k blahobytu, a dokonce za reformy.

Po zániku dvojpolárního světa vznikl svět převážně ovládaný jedinou supervelmocí. Za velkými slovy o svobodě a demokracii a za zády volených vlád zvyšuje svůj vliv na chod světa několik stovek největších nadnárodních společností.

V méně vyspělých zemích je podle neoliberální doktríny uplatňována politika levné práce, poškozující ekonomicky nejen méně vyspělé země, ale i ty vyspělé. V nejchudších zemích světa umírá hlady dvakrát více lidí, než celkově zabíjela druhá světová válka. A vznikají nové a stále další války. Ohroženo je životní prostředí.

Tohle má být vítězný „konec dějin“, vyhlášený americkým publicistou Fukujamou? Nebo je to spíš jejich zpětný chod?

Odpovědí je i současná globální finančníaekonomickákrize.Našedvojitá restaurační krize byla překonána v době začínající krize světové. Není to obyčejná cyklická krize, ale – obdobně jako v třicátých letech – hodina pravdy společenského systému. Je to krize kapitalismu.

Překonání těchto hrozeb vyžaduje zásadní změnu, překonání tohoto systému, jak k tomu již v době Pražského jara vysvitly i naše naděje. Naděje na demokratický a tržní socialismus. Naděje na svobodu, jakou svět nepoznal – svobodu nejen politickou, ale i osvobození od sociálních strádání. Naděje, že si viditelná ruka státu podá ruku s neviditelnou rukou trhu. Naděje, které dnes nabývají podoby sociálně znalostního státu při mírovém soužití rodícího se vícepolárního světa. Není to jen otázka blahobytu či chudoby, ale i svobody či nesvobody a možná i bytí či nebytí.

Tento zápas mezi vzestupným a zpětným chodem dějin probíhá ve světovém měřítku i v naší rozpolcené společnosti.

Knížkou svých článků z posledních dvaceti let se chci podílet na ohlédnutí za těmito zápasy – u nás i ve světě – a přitom se podělit se čtenářem o své poznávání tohoto vývoje, odhalování jeho příčin a důsledků i o hledání východisek.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 12.11. 2009