Pavel Pečínka: Černobílé Romano hangos to má složitější než klasické noviny

12. 6. 2009 / Tomáš Fridrich

Jako student žurnalistiky na FSS Brno jsem se v rámci předmětu Komunitní média zaměřil na list Romano hangos. Některé podrobnosti k němu jsem získal z rozhovoru s jeho šéfredaktorem Pavlem Pečínkou .

Funguje Romano hangos, česky řečeno Romský hlas, jako klasické noviny s jasně daným okruhem přispěvatelů a redakční radou? Jako protipól vnímám využití členů romské komunity jako autorů.

RH má v tiráži uvedený okruh stálých přispěvatelů jako Ondřej Giňa, Gejza Horváth atd. Od srpna 2008, kde jsem v RH začal dělat šéfredaktora, se navíc snažím počet dalších, externích dopisovatelů rozšířit, což se zatím daří. Lidí schopných a ochotných psát obstojně jak v romštině, tak češtině je dost, začaly u nás publikovat Lucie Oračková, Veronika a Andrea Kačovy, úmyslně ve slovenštině píše Renata Berkyová atd. Říkáme trochu s nadsázkou, že jsme teď jediné černobílé a také jediné česko-romsko-slovenské noviny v republice. Pokud jde o redakční radu, od srpna 2009 jsem si několikrát vyměnil informace s některými lidmi z redakční rady a externími spolupracovníky, s kompletní radou se ale zatím žádné sezení ještě od té doby neuskutečnilo. Asi vás nepřekvapí, že spíše než formální organizační pravidla hrají v romských strukturách roli příbuzenské vazby a provázanost lidí na vydavatele novin, tedy Sdružení Romů na Moravě (SRNM).

Dá se tedy říct, že těžiště novin, to je SRNM a také Muzeum romské kultury (MRK), kolem toho se však snažím postavit pestrou paletu přispěvatelů, která čtenáře zaujme, ať už je můj osobní názor na ně jakýkoliv -- tedy od plzeňských antropologů a stoupenců asimilace a "odnárodnění" Romů až po otevřené romské radikály a skutečné nacionalisty. S cílem čtenáře pobavit sem ojediněle zařazuju též výtvory českých rasistů.

Co se týká organizace, RH příliš nefunguje jako klasické noviny. Mám ve svých 39 letech zkušenosti s okresním týdeníkem, solidním krajským deníkem se stoletou tradicí a sociálně demokratickými kořeny, s bulvárním městským týdeníkem, bulvárním čtrnáctideníkem patřícím podnikateli z ODS, radničním měsíčníkem a pak s řadou dalších listů formou externí spolupráce. Od všech těchto titulů se RH samozřejmě liší. Především s ohledem na způsob financování. Noviny musí fungovat od 1. ledna, aby se nerozpadla síť přispěvatelů a odběratelů, dotace však přichází až za pár měsíců. RH je dáváno dohromady spíš nadšenci motivovanými ideově či proto, že romskou tématiku studovali a je pro ně jistým "hobby". Zpočátku roku se pracuje zdarma či na dluh. Podmínky RH tedy nelze srovnávat s žádnými regulérními novinami.

Členové redakce a redakční rada jsou rozprostřeni po celé republice. Scházíte se na pravidelných poradách ke každému číslu nebo se vše odehrává přes telefon a internet?

Nejsou úplně po celé republice, ti aktivnější se soustřeďují víc na Moravě. V první půli roku 2008 se zdálo, že RH zanikne, nedostalo žádnou dotaci, kompletní rada se od srpna 2008 tuším nesešla. Osobně i po mailu jsem několikrát probíral záležitosti týkající se RH s členy rady Jiřinou Somsiovou, Janou Horváthovou a Jiřinou Šiklovou, v kontaktu s dalšími členy mohl být Karel Holomek, což byl šéfredaktor RH do srpna 2008. Jde o hektickou práci, třeba letos od 1. ledna až do 1. dubna jsme jeli zase bez dotace, míra improvizace a flexibility je tudíž značná a nezbytná.

Uvádíte, že noviny vycházejí s podporou Ministerstva kultury ČR. Jakou část nákladů RH činí tento příspěvek? V případě, že je tato podpora pouze částečná, jakým způsobem získává RH další prostředky pro vydávání? Je inzerce na poslední straně zdrojem prostředků nebo jde o výsledek partnerství a poskytnutí prostoru na bázi barteru?

Pokud vím, stále se snižující dotace z MK činí 70 %, zbytek se snaží získat okruh RH a SRNM z dalších grantů, nadací, příspěvků, osobních darů příznivců. V roce 2008 jsme z MK dostali v srpnu 385 000 Kč, na rok 2009 nám byla určena částka asi 900 000 Kč. Inzerce je z malé části zdrojem zanedbatelných příjmů, část inzerce se zveřejňuje formou výměny, někdy ale také pouze jako gesto dobré vůle a propagace dobré věci spřízněné organizace. Tuto posledně uváděnou solidární zvyklost bych však rád postupně omezoval, řada institucí na tom není tak zle aby nemohla inzerát uhradit.

RH je bezplatně dostupné na stránkách www.srnm.cz Jak je zajištěna tištěná distribuce? Existuje okruh předplatitelů a jak je široký? Využívá RH klasické distribuční kanály na stánky, je úžeji distribuováno mezi romskou komunitou? V jakém poměru je prodej k předplatitelům a prodej jinými cestami?

RH v kvalitnější, barevné verzi je přístupné na internetu, ale záměrně s určitým zpožděním oproti tištěné verzi. Z celkového tištěného nákladu asi 3 200 ks se rozesílá 2 400 ks na asi 450 adres jednotlivců. Poměr Romů a proromsky zaměřených Neromů je asi půl na půl. Zbytek putuje na asi 650 adres institucí - škol, nadací, nevládek, věznic, kulturních zařízení, far, charit atd. souvisejících s Romy. Někteří adresáti odebírají víc kusů.

Zbylých asi 800 - 1 000 ks je určeno k distribuci na romských akcích, festivalech, církevních poutích, a také neromským potenciálním příznivcům či předplatitelům ve školách, v alternativních "multi-kulti" kruzích, klubech alternativní mládeže atd.

Počet předplatitelů činil v roce 2007 asi stovku. Ano, stovku. Po obrovské prodlevě v půli roku 2008 byla síť RH dost zdecimována, list doplácí také na časté stěhování a migraci některých Romů do zahraničí, kdy o předplatitele a příjemce přicházíme. Stejně tak nejistotu zájemců o RH vyvolává fakt, že kvůli průběžně se měnícím podmínkám a termínům příjmu financí nevíme, zdali budeme pokračovat jako měsíčník, čtrnáctideník, zdali vůbec budeme pokračovat, kolik bude dvojčísel atd.

Od srpna 2008 jsme získali řadu nových zájemců, asi dvojnásobek se odstěhoval bez jakéhokoliv kontaktu s redakcí, zkoušíme propagovat RH kde se dá a jak se dá. Finální výsledek náborů předplatitelů neznám, obávám se však, že koncem roku 2009 se s ohledem na celkovou situaci nějakou radostnou novinu nedozvím.

Co se týče romské komunity na jižní Moravě, podílejí se její členové aktivně na tvorbě RH? Existuje zde aktivní zpětná vazba mezi redakcí a čtenáři RH?

Nic jako jihomoravská romská komunita neexistuje, stejně jako pražská, česká, evropská. Existuje ale síť rodin a širších příbuzenství, jednotlivců. Všechna možná členění na Rumungry, Olachy, Sinty atd. a spory kolem toho asi znáte. Aktivní tvorby RH se někteří Romové z jižní Moravy, ale i z Olomoucka a Ostravska účastní, jde ale často o lidi z okruhu SRNM a jejich rodinné příslušníky, a osoby svázané s jejich aktivitami -- pořadatele festivalů, romské asistenty, členy souborů, žáky učitelek spojených se SRNM, tanečníky vystupující někdy na akcích SRNM, jejich bratry a bratrance, sestra a sestřenice a jejich známé, lidi kolem Muzea romské kultury atd. V tomto ohledu je RH pochopitelně mnohem víc "moravské" než "české". Snažím se tuhle zafixovanost na jeden region trochu oslabit, čtenář sám má možnost posoudit, nakolik je to na stránkách RH vidět. Domnívám se, že je. Aktivnější zpětná vazba existuje, kromě Romů dost často ze strany pro-romsky orientovaných Neromů z nevládek, hrubým odhadem jde o poměr půl na půl. Tuto čtenářskou vazbu a její fungování však ze známých důvodů - kulturních, sociálních, rodinných a finančních ale nelze srovnat s neromskými tiskovinami.

Rozhovor vyšel ve čtrnáctideníku A 2 č. 10

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 12.6. 2009