23. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2008

Vel'ké hry malých mužov

9/11: Ideologické vytváranie historickej diskontinuity

Imperiálny politický diskurz je veľmi stará a flexibilná štruktúra. V konkrétnych historických podmienkach sa jeho obsah mení, i keď dôvody na jeho existenciu zostávajú rovnaké. Slúži predovšetkým ako nástroj legitimizácie nadvlády.

V tomto zmysle imperiálny politický diskurz ospravedlňuje nadvládu oligarchie v centre impéria a právo centra impéria udržiavať a rozširovať svoju moc nad periférnymi oblasťami. V centre impéria buduje obraz nadradenej civilizácie, ktorá má, ako stelesnenie konkrétnej historickej podoby „najvyššieho dobra“, jednoznačnú morálnu povinnosť chrániť a šíriť vlastné hodnoty. Dominantný kultúrny stereotyp, ktorý sa v imperiálnom politickom diskurze premieňa na absolútnu a univerzálnu hodnotu, umožňuje jeho nositeľom pri zachovávaní a šírení tohto „dobra“ používať akékoľvek prostriedky.

Sme „civilizovanejší“ – budete asimilovaní

Impériá si pri ospravedlňovaní svojich výbojov väčšinou vystačili s dichotómiou civilizácia – barbarstvo. „Prázdny“ priestor, ktorý obývali „podľudia“, označovaní od čias starovekého Grécka slovom barbar, bol zdrojom neistoty, ale aj potenciálnych ziskov. Oba problémy dokázala efektívne vyriešiť územná expanzia. Ak sa kultúrny šovinizmus spájal s obrovskou vojenskou prevahou, nestálo „civilizačným“ misiám nič v ceste. Európsky imperializmus dokázal ešte v 16. storočí interpretovať najrozsiahlejšiu genocídu v ľudskej histórii ako šírenie civilizácie. Keď prázdny priestor zmizol, hranice jednotlivých svetových impérií sa začali dotýkať a vojenská prevaha nedokázala spor medzi kultúrami ihneď vyriešiť silou, imperiálny diskurz sa musel obmeniť. Myšlienku absolútnej nadradenosti civilizácie nad barbarstvom v ňom nahradila myšlienka o nadradenosti „vyspelejšej“ civilizácie nad tými „zaostalejšími“.

Konflikt civilizácií, alebo konflikt ich barbarských vodcov?

V každom z kultúrnych a civilizačných okruhov sa stretávame s priaznivcami násilných riešení konfliktov. Spája ich potreba kontrolovať, unifikovať a ovládať. Radi príjmu imperiálny politický diskurz, ktorý v im konečnom dôsledku sľubuje globálnu (ekonomickú aj kultúrnu) nadvládu. Napätie, ktoré môžu priaznivci imperializmu z rôznych kultúr medzi sebou vytvárať, označil Huntington za konflikt civilizácií. Napriek rozdielnemu kultúrnemu pôvodu majú títo ľudia mnoho spoločného. Mirek Vodrážka popisuje „konflikt civilizácií“ ako „decivilizační proces, za nímž stojí pouze jedna mocná a vlivná maskulinní menšina, která hovoří společným jazykem civilizační destrukce“. Rovnako zmýšľajúci muži na čele rozličných patriarchálnych spoločenských štruktúr, z ktorých každá presadzuje vlastný súbor jediných a pravých všeľudských hodnôt, sa snažia dosiahnuť konečné víťazstvo, konečnú jednotu ľudstva, akýmikoľvek prostriedkami. Všetci ostatní sa stávajú rukojemníkmi a potenciálnymi obeťami pri nechutnom divadle vyvolávania napätia a konfliktov. Násilníci na oboch stranách konfliktu sa dokonca navzájom potrebujú a môžu si pomáhať. Ich nepriateľské konanie sa udržiava pri živote alebo prehlbuje preto, že nepriateľský postoj jednej strany odôvodňuje nepriateľský postoj druhej strany a naopak.

Už nijaká tolerancia

Posledná veľká vlna civilizačného pokroku prebehla ako dôsledok druhej svetovej vojny. I keď konflikty, vrátane vojen, prebiehali ďalej, bojujúce strany dodržiavali medzinárodné právo. Vznikla Organizácia spojených národov (OSN), ktorá mala byť priestorom na riešenie konfliktov nenásilnou cestou. Ženevské konvencie mali zabezpečiť, aby sa vojenské konflikty viedli bez zbytočnej krutosti a aby sa čo najmenej dotýkali civilného obyvateľstva. Charta ľudských práv mala každému jednotlivcovi zabezpečiť priestor základnej slobody a bezpečnosti. Emancipačné hnutie v kolóniách zvíťazilo a väčšina z nich získala ešte v šesťdesiatych rokoch nezávislosť. Na chvíľu sa zdalo, že násilie a imperializmus by mohli postupne odumrieť, i keď pred ľudstvom zostávala ešte dlhá cesta.

V sedemdesiatych rokoch niektoré civilizačné procesy na „Západe“ pokračujú, po kultúrnej revolúcii sa však znovu začínajú v spoločnosti objavovať niektoré decivilizačné trendy.

Jedna z prvých slobôd, ktoré padli za obeť kultúrnej unifikácii, bola sloboda experimentovať s ľudským vedomím. Kultúrne zvyky veľkej skupiny ľudí sa kriminalizovali a násilím vytláčali na okraj spoločnosti. Rastúci význam násilia v spoločnosti odrážala aj zmena pohľadu na uväzňovanie. V západných spoločnostiach sa od sedemdesiatych rokov permanentne znižuje kriminalita (zrejme s výnimkou kriminality „bielych golierov“), ale počet uväznených napriek tomu neklesá. V Spojených štátoch amerických ich počet dokonca ustavične veľmi rýchlo stúpa.

Prehĺbený ekonomický šovinizmus

Loďc Wacquant upozorňuje na zmenu paradigmy vo vedných disciplínach, ktoré sa zaoberajú uväzňovaním. V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa z nich pomaly vytráca humanistická predstava väzenia ako prevýchovnej inštitúcie a vracia sa pôvodnejšia koncepcia väzenia ako inštitúcie, ktorá má nepohodlných ľudí predovšetkým izolovať. Zároveň rastie množina činov, pre ktoré môže byť človek uväznený.

Takisto si sedemdesiate roky začiatkom konca ekonomického spoločenského konsenzu. Prerozdeľovanie sa znovu premieňa na tabuizovanú tému. Vytráca sa z politických kampaní a verejnej diskusie. Výsledkom je opätovné prehlbovanie majetkových nerovností. Čoraz menšia skupina ľudí koncentruje vo svojich rukách stále väčší objem svetového majetku. Príjmy pracujúcej väčšiny v centre globálneho kapitalizmu pritom v posledných tridsiatich rokoch stagnujú alebo sa znižujú a na jeho periférii každý deň zomierajú ľudia pre nedostatok jedla a ľahko liečiteľné choroby.

Do verejnej diskusie sa vracajú stredoveké názory, ktoré považujú za hlavnú príčinu chudoby predovšetkým lenivosť. Ekonomický šovinizmus vládnucej triedy sa s pádom komunizmu ešte prehlbuje.

Medzinárodné právo bezvýznamné

Proces decivilizácie sa neuveriteľne zrýchlil po skončení studenej vojny. Z globálneho politického zápasu sa začali vytrácať mechanizmy nenásilného vyjednávania konsenzu. Spojené štáty americké posilnené rozpadom jediného skutočného protivníka rezignovali na dodržiavanie medzinárodného práva a dali prednosť násiliu. Ich politiku začali v rozhodujúcej miere ovplyvňovať neokonzervatívci, ktorí svoj politický program vytvárali v think-tanku Projekt pre nové americké storočie. Sedemnásti členovia alebo signatári projektu, ktorého hlavným cieľom bolo vytvorenie globálneho amerického impéria, sa stali členmi administratívy Georga W. Busha. Posilnené imperiálne sebavedomie USA potopilo všetky snahy o odzbrojenie, ktorými sa vyznačoval záver studenej vojny. Zmluvy, ktoré kedysi USA podpísali so Zväzom sovietskych socialistických republík, (ZSSR) sa stali bezcennými a zbrojenie sa vrátilo na Zem aj do vesmíru. USA obnovili projekt protiraketovej obrany. Medzinárodné právo stratilo význam, keď sa NATO „zázrakom“ premenilo z obrannej aliancie na útočnú a keď USA sklamané postojom niektorých spojencov v aliancii začali vytvárať v rôznych konfliktoch koalície ochotných.

Zvrátené vojenské stratégie

Vo vojnách sa pred zásahom pozemnej armády začala uprednostňovať stratégia rozsiahleho bombardovania „nepriateľského“ územia. Životy „nepriateľských“ civilistov už nepredstavujú nijaký problém. Zvrátenosť tejto stratégie sa prejavuje predovšetkým pri policajných akciách. USA ju použili pri „humanitárnom“ bombardovaní Srbska v roku 1999. Cieľom tohto bombardovania bolo zabrániť etnickým čistkám. Celé územie Srbska niekoľko dní intenzívne bombardovali. Bomby zabili množstvo nevinných ľudí a – etnickým čistkám nezabránil nikto. „Mierotvorcovia“ neboli ochotní vyslať do Kosova pozemnú armádu, ktorá by znepriatelené strany konfliktu dokázala fyzicky oddeliť.

Po 11. septembri sa stalo bežnou súčasťou konfliktov používanie kolektívnych trestov. Tak ako boli všetci Srbi potrestaní kvôli zverstvám relatívne malej skupiny srbských mužov, boli potrestaní aj všetci Afganci a Iračania za útok, ktorý spáchala medzinárodná teroristická organizácia založená Spojenými štátmi americkými a občanom Saudskej Arábie. Pred jedenástym septembrom prebiehal boj proti terorizmu v tichosti bežnej policajnej práce. V novej vojenskej paradigme „vojny proti terorizmu“ sa nenápadná policajná práca zmenila na vojnu proti celým štátom. Novú stratégiu boja proti terorizmu si po USA osvojili aj ďalšie štáty. Najusilovnejšími žiakmi sa stali Rusko a Izrael.

Prelamovanie civilizačných tabu

Jedno dlhoročné tabu prelomila americká armáda už pri bombardovaní Srbska. Použila pri ňom zbrane, ktoré obsahovali obohatený urán, tzv. špinavé bomby. Nasledovala diskusia o práve použiť skutočné jadrové zbrane ako prvý v poradí a neboli ojedinelé hlasy, ktoré chceli toto právo priznať Spojeným štátom americkým.

Najsilnejšie decivilizačné trendy sa však prejavili až po jedenástom septembri 2001.

Obeťou protiteroristickej legislatívy a vojny proti terorizmu sa stali niektoré veľmi staré a dôležité civilizačné výdobytky. Tradičné právo habeas corpus, ktoré niekoľko storočí znemožňovalo uväzniť človeka bez súdu, bolo zrušené. Povolenie mučenia potvrdilo návrat surového násilia medzi prijateľné prejavy „vyspelej“ kultúry. Ľudia na „Západe“ v priebehu krátkeho času prišli o veľmi dôležité individuálne aj kolektívne práva. Ich získanie pritom často trvalo celé storočia a vyžiadalo si veľké množstvo obetí.

Nič nové

František Šebej pri piatom výročí útokov z 11. septembra s určitým uspokojením opisuje odklon „Západu“ od hodnôt tolerancie a nenásilia: „Európa ... počas uplynulých piatich rokov prichádzala postupne o fundament všetkých ideových božstiev, ktoré tvorili základ jej politickej mytológie – multikulturalizmus ako nástroj mieru a bratstva medzi etnikami, multilateralizmus a inštitucionálny legalizmus ako základ riešenia medzinárodných konfliktov a problémov, sociálny štát ako nástroj na prosperitu a udržateľný blahobyt.“

Mier je utópia, radšej si nabrúste meče na súboj s islamom, ktorý nás chce napadnúť, varujú nás konzervatívci. A jedenásty september je dôkaz. Nijaká tolerancia ani solidarita neexistujú; keď neporazíme my ich, porazia oni nás. Ale my musíme vyhrať, pretože my sme svetlo.

Svet sa jedenásteho septembra nezmenil, všetko je ako celé storočia predtým: Malá skupina „drsných“ mužov nás zaťahuje do svojich veľkých hier.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       23. 9. 2008
23. 9. 2008 Aktivisté, kteří pomalovali 85 billboardů na D1, poprvé promluvili
23. 9. 2008 Americký plán na záchranu bank vyvolává pochybnosti
23. 9. 2008 Bude dokázána pravost předsmrtných zkušeností?
22. 9. 2008 Michael  Marčák
23. 9. 2008 Odmítáme provokační demonstraci Národní strany; respektujeme rozhodnutí úřadů
22. 9. 2008 Není investigativní žurnalistika na scestí? Miloš  Dokulil
22. 9. 2008 Cesta z pasti pro nelegály Milan  Daniel
23. 9. 2008 Kolik by dostali Rosenbergovi u nás Jan  Rovenský
23. 9. 2008 Rosenbergovi Ivan  Sommer
22. 9. 2008 Michael  Marčák
23. 9. 2008 Omyly Borise Cveka - i politiků
23. 9. 2008 Lidé, bděte!
23. 9. 2008 Sysrský "reaktor" al-Kibár: kde nic není, ani čert nevezme
23. 9. 2008 Další pohraniční incident mezi Pákistánem a USA
23. 9. 2008 Kouzlo nechtěného: Izrael plný ruského špionážního zařízení má fakt dobré informace
22. 9. 2008 Zákaz pražského karnevalu míří k Nejvyššímu správnímu soudu
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
22. 9. 2008 Finanční krize: pořád řešíme zástupné problémy
22. 9. 2008 Associated Press: Rosenbergovi synové přiznali, že jejich otec byl špion
22. 9. 2008 Vel'ké hry malých mužov Peter  Vittek
22. 9. 2008 Gordon Brown se chce zachránit globální iniciativou proti finanční krizi
22. 9. 2008 Pošpiněný institut prezidentských milostí Zdeněk  Jemelík
22. 9. 2008 Vůdcovo hlavní město kultury Richard  Seemann
22. 9. 2008 Čunkův recept na demokracii: politické bratrstvo Boris  Cvek
23. 9. 2008 Televize Nova kopíruje Český rozhlas a jde jí to dobře Štěpán  Kotrba
22. 9. 2008 Finanční krize: Komu se dá věřit ?!? Ladislav  Žák
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2008 Vel'ké hry malých mužov Peter  Vittek
16. 9. 2008 Pákistánští vojáci "stříleli" na Američany   
12. 9. 2008 Začarované kruhy Ladislav  Žák
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
12. 9. 2008 Jedenásty september: Ideologické vytváranie historickej diskontinuity Peter  Vittek
9. 9. 2008 USA provedly už třetí útok na území Pákistánu - tentokráte na madrásu   
27. 8. 2008 Tajná vězení CIA vyšetřuje polská prokuratura   
26. 8. 2008 Irácký prezident: Američané odejdou r. 2011, USA to popírají   
23. 8. 2008 Američané usmrtili 76 afghánských civilistů, konstatuje afghánské ministerstvo vnitra   
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
8. 8. 2008 Bin Ladinův řidič Hamdan dostal pět a půl roku   
4. 8. 2008 Immanuel Wallerstein: Afghánistán: prezident Obama může najet na mělčinu Immanuel  Wallerstein
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?   
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2008 Vel'ké hry malých mužov Peter  Vittek
12. 9. 2008 9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Kořeny terorismu -- psychologický aspekt Oskar  Krejčí
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
25. 1. 2007 Islám jako ideologická zbraň v rukou Západu Daniel  Veselý
16. 1. 2007 Vějička evropské lidskoprávní politiky a vějička boje proti terorismu Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Boj proti terorismu: Novodobý hon na čarodějnice Jakub  Rolčík
25. 9. 2006 Trendy globálního terorismu: drtivé dopady války v Iráku Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Teroristický útok musí mít novinářskou hodnotu Jan  Čulík
23. 9. 2006 Chirac vyšetřuje údajnou bin Ladinovu "smrt"   
9. 9. 2006 Konspirační teorie, anebo alternativní verze událostí? Michal  Brož
8. 9. 2006 Česká vojenská rozvědka přiznává, že Al-Kajda měla sloužit proti Rusům Štěpán  Kotrba
7. 9. 2006 Dotčení -- terorem postižení i samotní teroristé Egon T. Lánský