29. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2008

Občanská sdružení kritizují postup památkových úřadů

Skončila mise UNESCO a ICOMOS v Praze

Třídenní reaktivní monitorovací mise Francisca Bandarina, ředitele Centra UNESCO v Paříži a Bruna Maldonera z ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel - poradního orgánu UNESCO) skončila v sobotu 1. března. Protože dosud publikované zprávy neobsahují některé podstatné informace o čtvrtečním setkání obou pánů se zástupci pražské občanské veřejnosti, rozhodli jsme se informovat o nich nyní, kdy budou výsledky mise vyhodnocovány.

Především proč "reaktivní monitorovací mise". Jde o akci navazující na rozhodnutí nejvyššího orgánu UNESCO, Výboru světového dědictví, který v červnu 2007 zasedal ve městě Christchurch na Novém Zélandu. Zde bylo ve věci záměru stavět v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace (PPR) výškové budovy zasahující do dochovaného historického panoramatu města vyjádřeno "vážné znepokojení" nad navrženými projekty, požadováno, aby ČR znovu zvážila probíhající záměry a aby jakékoli nové stavební záměry respektovaly výjimečnou celosvětovou hodnotu Prahy. Dále bylo doporučeno, aby ČR vypracovala ve spolupráci s experty ICOMOS srovnávací studie ve vztahu k trvale udržitelnému řízení historických měst a bylo uloženo do 1. února 2008 zpracovat podrobnou zprávu o stavu péče o PPR včetně studie vizuálních dopadů a popisu veškerých kroků podniknutých ve věci výškových staveb. Rozhodnutí Výboru výslovně uložilo ČR pozvat spojenou reaktivní monitorovací misi Centra UNESCO a ICOMOS za účelem zhodnocení stavu péče o PPR. Výsledky této mise budou v létě projednány na dalším zasedání Výboru světového dědictví UNESCO.

Pokud jde o jednotlivé body rozhodnutí Výboru, prvé dva (vážné znepokojení + požadavek znovu zvážit záměry) developeři, politikové i úředníci desinterpretovali tak, že vlastně o nic vlastně nejde. Zamlčeli, že jde o prvý signál problému, který - nebude-li uspokojivě řešen - může skončit vyškrtnutím PPR z prestižního seznamu světového kulturního a přírodního dědictví lidstva. Pokud jde o doporučení zpracovat srovnávací studie v zájmu trvale udržitelného řízení historických měst, pak o jeho plnění není nic známo. Snad se příslušná místa snaží plnění tohoto doporučení nahradit tím, že zpracují "metodiku posuzování případné výstavby výškových staveb" v Praze. Prý se připravuje jakási "studie vizuální integrity" historického jádra města, jež má být zaslána na UNESCO. K ničemu z toho nebyli zástupci občanské veřejnosti přizváni a je vážná obava, že půjde pouze o oficiální účelovou snahu a nástroj k prosazení dalšího pokračování miliardových komerčních investic do dalších výškových budov v Praze.

Jednání obou zástupců UNESCO a ICOMOS s představiteli pražské veřejnosti se konalo v prostorách Magistrátu hl.m. Prahy ve čtvrtek 28.února v podvečer a trvalo pouhou třičtvrtěhodinu. Přítomna byla úřednice Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP (OKP) a rovněž vrchní ředitel z Ministerstva kultury (MK), Ing. Zdeněk Novák, který má na starosti komunikaci s UNESCO a v minulosti byl dlouholetým náměstkem ministra kultury. Jde o jednoho ze zřejmých viníků nynějšího žalostného stavu státní památkové péče v ČR.

Zástupci občanských sdružení se na jednání nejprve stručně představili a uvedli, že jejich aktivity jsou podporovány mnoha tisíci rezidentů, před nedávnem vyhráli spor o nadlimitní hluk z dopravy po Severojižní magistrále a v řadách sdružení působí odborníci - architekti, památkáři, přírodovědci, právníci a dopravní odborníci.

Na úvod bylo konstatováno, že jsme na jednání přišli s cílem uvést na pravou míru to, co tvrdí úřady a politikové. Sdělili jsme, že jak vedení města, tak i český stát ustupují komerčním a politickým zájmům (pokud je samy nereprezentují), kulturní dědictví důsledně nechrání, a to i pokud jde o PPR a její ochranné pásmo. Památky jsou bezohledně devastovány necitlivými přestavbami ke komerčnímu využití (např. klášter je přestavěn na hotel). Uvedli jsme alespoň několik příkladů:

- bývalá Josefská kasárna na nám. Republiky, nyní Millenium - drastické vybourání kulturní památky a zřízení hypermarketu a mohutného administrativního komplexu,

- necitlivou přestavbu Augustiniánského kláštera u sv. Tomáše na Malé Straně na hotel,

- přípravu vymístění části knihovnického provozu z Klementina a jeho přestavbu ke komerčnímu využití,

- záměr výškových budov EPOQUE na Pankrácké pláni - skandální souhlasná rozhodnutí Ministerstva kultury jsme žalovali u správního soudu,

- Městský okruh Malovanka - Pelc Tyrolka: dálnici v tunelech v centru města, v dotyku s PPR, s předpokládanými astronomickými dopravními zátěžemi - místy 100 - 120 tisíc vozidel denně (!).

- dílčí devastační zásahy přímo v PPR: jako příklady uvedena zástavba proluky v Ostrovní 13 - necitlivá novostavba, jejímž investorem je ministr Karel Schwarzenberg a přestavba komplexu Mostecká 21 - U Hradeb, kde nejde o památku, nicméně zde mají být ve prospěch podzemních garáží zničeny poslední v Praze ještě dochované interiéry v bruselském stylu, který ve své době oponoval socialistickému realismu v architektuře.

Byla zdůrazněna nekonsistentnost rozhodování MK jako nejvyšší instance ve státní památkové péči. Zmíněn případ EPOQUE, kde v průběhu let MK vydalo zcela protichůdná rozhodnutí a také podobně skandální případ rozhodování o zásazích v památkové zóně Barrandov, kde výsledek šetření Památkové inspekce MK byl jednoznačně záporný, přesvědčivě odborně vyargumentovaný, následné rozhodnutí Odboru památkové péče MK pak bylo zcela opačné.

Zdůraznili jsme, že oficiální materiály jsou před námi tajeny a my se k nim dostáváme pouze neoficiálními cestami, nicméně můžeme pánům nabídnout, že pro UNESCO a ICOMOS zpracujeme jejich kritickou oponenturu (pochopitelně za účasti dalších sdružení a odborné veřejnosti). Požádali jsme členy mise, aby sledovali vývoj v ČR a v případě zjištění problémů vyvinuli na ČR náležitý tlak. Dodali jsme, že náš tlak není vždy dostačující. Pan Bandarin se po tomto přednesu dotázal pana vrchního ředitele Nováka, zda se chce k řečenému vyjádřit, on však odmítl.

Následně byl přečten celý text našeho společného stanoviska k výstavbě na Pankráci pro monitorovací misi a s podpisy všech přítomných zástupců veřejnosti byl předán členům mise předán (viz přílohu). Předány i doklady k EPOQUE a k vizualizace záměrů výškových budov (Pankrác, Modřany, Holešovice). Pobavení vzbudil přetlumočený obsah odpovědí Mgr. Jana Kněžínka v deníku "24 hodin" z 26.2. 2008. Pan Bandarin poděkoval za sdělené a výslovně pak při loučení děkoval za naše aktivity podnikané v případech devastace památek v Praze.

Fakt, že se monitorovací mise účastnil sám ředitel Centra UNESCO signalizuje vysoké hodnocení míry závažnosti sporných otázek kolem ochrany PPR. Vyškrtnutí Prahy ze seznamu dědictví lidstva aktuálně nehrozí, nicméně vývoj ochrany a devastace PPR bude i do budoucna z Paříže pozorně sledován. V horším případě lze očekávat stupňující se tlak UNESCO až po možné vyškrtnutí - a ostudu s tím nevyhnutelně spojenou!

V Praze dne 1.3. 2008 Petr Kužvart

Společné stanovisko občanských sdružení k výstavbě na Pankrácké pláni pro misi UNESCO

Vážení pánové,

velmi si Vážíme toho, že Vaše mise přijela do Prahy a že máme možnost s Vámi hovořit i o výstavbě mrakodrapů na Pankrácké pláni. Jsme však velmi znepokojeni vyjádřením zde přítomného pana Kněžínka, ředitele Odboru památkové péče Magistrátu hl.m.Prahy v tisku ze dne 26.2.2008, který na otázky novináře odpověděl -- citujeme

Otázka:

Skutečně hrozí nebezpečí, že UNESCO vyškrtne kvůli Pankráci Prahu ze svého seznamu?

Odpověď:

UNESCO nás v žádném případě kvůli výškovým budovám na Pankráci nevyškrtne. To jsou výškové budovy, které v panoramatu investor zasadil do pozadí. Nebudou tedy při pohledu na Pankrác rušit.

Otázka:

Co by to pro metropoli znamenalo, kdyby přece jen ze seznamu zmizela?

Odpověď:

Prakticky už nic. V roce 1992, kdy byla na seznam připsána, o Praze ve světě téměř nikdo nevěděl a pro město to znamenalo příliv peněz. Dnes už by metropoli vyškrtnutí, kromě ztráty prestiže, prakticky neublížilo. Seznam je pro nás jakýmsi prestižním klubem.

Od tohoto vyjádření se naprosto distancujeme, neboť si velmi vážíme toho, že některé historické objekty v České republice jsou a budou zapsány v Seznamu kulturního světového dědictví.

Rovněž jsme Vás chtěli upozornit na skutečnost, že hlavní město Praha Vás sice na misi pozvalo a očekává údajně Vaše stanovisko i k mrakodrapům na Pankrácké pláni. Zároveň však zahájilo územní řízení na výstavbu mrakodrapů na Pankrácké pláni s ústním jednáním 13. a 14.3.2008 i když mu je naprosto jasné, že závěry Vaší mise nemůže obdržet za 14. dnů. Takové jednání vůči Vaší misi i nám občanům považujeme za nečestné.

Důvody, proč nesouhlasíme s výstavbou mrakodrapů jsme Vám psali ve svém dopise, tak tedy jen krátce. Výstavbu mrakodrapů na Pankrácké pláni stále považujeme za závažný zásah do historického panoramatu Prahy proti které je jak Národní památkový ústav- ústřední pracoviště, tak i ICOMOS. Magistrát hl.m.Praha Vám sdělil, že se v tomto prostoru počítalo s výškovými budovami již od 20 -- 30 let minulého století. Nesdělil Vám však důležitou okolnost, že výškové stavby v této době znamenaly výškové budovy maximálně o 11 podlaží. Pokud by měly mít takovou výšku nové stavby na Pankrácké pláni, tak bychom proti nim neprotestovali. Za důležité rovněž považujeme, že nebyly splněny požadavky na přepracování dokumentace podle neoficiální mise v Praze vedené paní Dr.-Ing . Irene Wiese-v.Ofen, M. Bonnette, M. Firestone, W. Lipp. Dokumentace předložená k územnímu řízení se vůbec nezměnila.

Při úvahách o doplnění výškové budovy na Pankrácké pláni se vždy uvažovalo o umístění do těžiště tzv. Pentagonu, tedy mezi již postavené výškové budovy, budova Epoque je však umisťována zcela mimo vizuální těžiště, mimo již postavené výškové budovy, takže problematický horizont nescelí, ale naopak vizuální chybu rozšíří při pohledu z Pražského hradu. Důvodem je přání investora, aby obyvatelé domu měli nerušený výhled na Prahu.

Jedním ze závěrů mise paní von Ofen bylo přepracování parteru budov -- parter však přepracován nebyl a neskýtá pro obyvatele nic zajímavého.

Zdůrazňujeme, že dopravní zatížení od těchto staveb bude vedeno po komunikacích, kde v přilehlých oblastí jsou překročeny nepřekročitelné limity hluku. Umisťování staveb v tomto území je i v rozporu s platným Územním plánem hl.m.Prahy. Magistrát tento problém řeší tak, že uděluje výjimky.

Závěrem konstatujeme, že na mrakodrapy dosud nebylo vydáno Územní rozhodnutí ani stavební povolení a je proto stále možnost o redukci staveb jednat.

Arnika, o.s.

Martin Skalský

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

JUDr. Petr Kužvart

Občané postižení Severojižní magistrálou

Alžběta Rejchrtová

Sdružení - Občanská iniciativa Pankráce

Marie Janoušková

Občanské sdružení Pankrácká společnost

Zdeněk Holeček

                 
Obsah vydání       29. 2. 2008
2. 3. 2008 Občanská sdružení kritizují postup památkových úřadů Petr  Kužvart
1. 3. 2008 Hlavní dodavatel plánované základny Boeing přišel o mamutí zakázku pro Pentagon Karel  Dolejší
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
1. 3. 2008 Michael  Marčák
29. 2. 2008 Kubiceho zpráva: Stížnost proti odfláklému stanovisku Rady Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 K čertu s Komersem aneb jaký má názor etická komise Syndikátu novinářů
29. 2. 2008 Rhizome aneb Kauza bratří Mašínů pohledem českých novinářů Josef  Švéda
29. 2. 2008 Kdy je třeba zaplnit jalovými diskusemi mediální prostor Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Litujete svých obětí? Proč ne? Josef  Brož
29. 2. 2008 Sic semper (ale skutečně) tyrannis !
29. 2. 2008 Český helsinský výbor protestuje proti medaili udělené Mašínům
29. 2. 2008 Bratří Mašínové jako průkopníci metod al Kajdy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
29. 2. 2008 Přestaňte si číst o tom, jak jsou hloupí, a něco dělejte Ondřej  Hausenblas
29. 2. 2008 Joseph Stiglitz: Jaká je pravá cena války v Iráku
29. 2. 2008 Nepouštět k mezinárodním jednáním české premiéry bez certifikátu kvality! Vladislav  Černík
29. 2. 2008 School of Americas - škola zabijáků a masové hroby v Panamě aneb zavádění demokracie po americku Jana  Ridvanová
29. 2. 2008 K souvislostem shromáždění neonacistů v Plzni dne 1.3.2008
29. 2. 2008 Proč (ne)byl v Plzni zakázán pochod tzv. neonacistů František  Řezáč
29. 2. 2008 Slovo dnes nemá žádnou váhu Anna  Jančaříková
29. 2. 2008 Pojďme bojovat za demokracii Monika  Binke
29. 2. 2008 Wikitopol Bohumil  Kartous
2. 3. 2008 Urážení, které nikomu neprospěje Petr  Wagner
29. 2. 2008 Pomluva i realita
29. 2. 2008 Porodnice -- skryté reklamní prostředí Tereza  Šimíková
29. 2. 2008 Noc vítězů, neboli Od uměleckého díla k rozmanitosti pohledu na dnešní svět Uwe  Ladwig
29. 2. 2008 11 Jiří  Studený
29. 2. 2008 Postmodernismus je něco, co už bylo Boris  Cvek
29. 2. 2008 Postmodernismus? Lukáš  Zádrapa
28. 2. 2008 Postmodernismus: Jaký je dnešní svět? Jan  Čulík
29. 2. 2008 Proč je pro americké vízum třeba chodit?
29. 2. 2008 Pochod neonacistů Plzní ignorujte Aleš  Hess, Milada  Emmerová
28. 2. 2008 Táhni, blbe: dva politici, dvě nadávky Karel  Košťál
28. 2. 2008 Máme dva prezidenty. Oba jsou nacionalisté Ondřej  Slačálek
28. 2. 2008 Bursík: "Kdybychom dělali, co chtějí voliči, byli bychom jen pasivní, populistickou vládou" Vladimír  Tupáček
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů
28. 2. 2008 Blokační minorita Petr  Wagner
28. 2. 2008 Vzpomínka na Karla Kryla
28. 2. 2008 Kterak Topolánek bagatelizuje zkušenost totality Bohumil  Kartous
27. 2. 2008 Sloučení škol v Unhošti je pohrdáním názorem občanů
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008