16. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 4. 2007

Gesta, symboly, mýty a metafory -- atributy populismu

Mladá Fronta iDnes uveřejnila 6. dubna 2007 zvláštní přílohu o Václavu Klausovi, jemuž se pomalu krátí pětileté prezidentské období. Současnému prezidentovi se nejvyšší ústavní funkce zřejmě zamlouvá, protože v den čtvrtého výročí svého zvolení oznámil svoji kandidaturu pro příští prezidentské volby.

Speciální příloha Mladé fronty se v této souvislosti zabývá v serii článků prezidentovou popularitou, jeho výroky a spory, perzonálním obsazením prezidentské kanceláře, prezidentovým stylem včetně sbírky kravat, doktoráty honoris causa a Klausovým životopisem.

O vkusném výběru kravat v prezidentově garderobě nemůže být sporu, podstatnější jsou však Klausovy postoje k Evropské unii, jakož i jeho gesta a výroky, neboť ty jsou směrodatné pro to, jak je Česká republika chápána v Evropské unii. A ten dnešní obraz českého prezidenta, jak jej vnímám ze zahraničních médií, není nejpříznivější. Zosobňuje kverulanta, který mnoho na EU neguje a méně pozitivního přináší. Navíc, o co více se objevují jeho fotografie v domácím tisku, o to méně figuruje Václav Klaus v zahraničních mediích.

Bohužel se s ním veze i Česká republika -- země, ač ve středu Evropy, napájená evropskou různorodostí (i její ekonomikou) , o čemž svědčí česká kulturní krajina -- působí dnes evropsky mdle, nevyzařuje evropskou jiskru, spíše je dávána do jednoho pytle s kverulantstvím jejího vrchního představitele. Touha po návratu do Evropy, tak živelná po pádu komunistické nomenklatury, jakoby vyprchala. Konzum nahradil ideu, která členským zemím EU zajistila více než padesátiletý mír, vyrovnaný sociální řád a poměrný blahobyt, o němž se státům pod sovětskou kontrolou ani nesnilo.

Václav Klaus je s členstvím České republiky v Evropské unii osobně spojen, nebot ještě ve funkci premiéra předal v Římě 23. ledna 1996 za italského předsednictví žádost o členství společně s vysvětlujícím memorandem. Přístupovou smlouvu pak Václav Klaus společně s Cyrilem Svobodou a Vladimírem Špidlou podepsal na sumitu Evropské unie v Aténách 16. dubna 2003. Svoji zásluhu o přijetí do EU neopoměl připomenout. Na tiskové konferenci prohlásil :

" Jsem rád, že jsem dnes v Athénách. Byl jsem to já, kdo podal v lednu 1996 v Římě přihlášku do Evropské unie. Jsem rád, že dnes podepisuji Smlouvu o přistoupení České republiky k EU. Česká republika vždy byla, je a bude ve svých nejrůznějších metamorfozách účastníkem klíčových momentů, které dávají Evropě její tvář a dnešní akt je jedním z nich.

Jsem přesvědčen, že Česká republika jako politicky stabilní a ekonomicky, sociálně, kulturně a civilizačně zralý stát má svým partnerům v EU co nabídnout. Jsme připraveni se podílet i na současném hledání budoucí podoby evrpského kontinentu a místa Evropy v dnešním otevřeném a více a více integrovaném světě.

Dnešním dnem pro nás nic nekončí, ale začíná, a to jak z hlediska práce u nás doma, tak z hlediska obhajoby našeho postavení v EU. Jsme si toho dobře vědomi ".

Již na této konferenci přiznal Vladimír Špidla, že prezidentův pohled se odlišuje od pohledu české vlády. Špidla to formuloval takto:

" Je to pravda , víme, že prezident Klaus nemá na Evropskou unii stejný názor jako nejvyšší představitelé české vlády, ačkoliv dalo by se říci, že v poslední době, především od svého zvolení do prezidentského úřadu , změnil trošku svoje vystupování vůči Evropské unii.

Dokazuje to také tím, že se účastní podpisu. Sám řekl, že je pro něj velká čest tuto smlouvu za Českou republiku podepsat, protože to byl právě on, kdo nás v roce 1996 k přístupu přihlásil. Nicméně rozpory trvají a projevují se především ve vizi budoucí Evropské unie. Česká republika stejně jako 17 dalších menších států zastává formu rotujícího předsednictví a trvá na tom, aby neexistoval žádný prezident Evropské unie. Zde tedy dochází i k rozporům mezi českou vládou a prezidentem Klausem."

Proč podával Václav Klaus žádost o přijetí a proč podepisoval smlouvu o členství, když měl o EU vážné pochybnosti? Byl jeho podpis v roce 1996 výrazem oportunizmu a nedostatečné odvahy plavat proti proudu, aby nezmenšil své osobní politické ambice, které ústily pohledem na prezidentský stolec ?

Po návratu z Athén, zřejmě pod tlakem rozporu mezi vlastním myšlenkovým světem a podpisem vynuceným politickým realizmem, se odebral Václav Klaus na horu Blaník do světa mýtů, legend a gest, aby burcoval národovecké vědomí občanů, kteří jsou tomuto myšlenkovému světu náchylní.

Na rozdíl od líčení příchodu praotce Čecha na horu Říp, vyprávěného v Kosmově kronice z 12. století, je blanická legenda o spících rytířích poměrně novodobého data a nikoli tak úplně česká.

V Českém snu od semiologa Vladimíra Macury v kapitole "Sen o spících rytířích ( 1 )" se dočteme, že nejdůsledněji románově zpracované blanické téma pochází od kronikáře Josefa Schiffnera z roku 1798 pod německým titulem Zdenko von Zasmuk und seine Gefärten oder die im Berge eingeschlossenen Ritter. Zdenko von Zasmuk uvnitř Blaníku navštívil rytíře porubané tábority. V roce 1799 vydal V. M . Kramerius česky psanou kratochvílnou knihu Zdeněk ze Zásmuk se svými tovaryši aneb rytíři v Blanickém vrchu uzavření, silně ovlivněnou Schiffnerovým orginálem. Schiffnerovská látka se stala podkladem rytířské hry Klicperovy a poté též loutkové adaptace Matěje Kopeckého, který rozšířil blanické téma mezi vesnickým lidem. Pro české emancipační snahy však nabízela Schiffnerova verze pramálo. I jiné rytířské postavy zabloudivší do blanických lidových knížek, jako Oldřich Sezima z Rožmberka nebo Menhart z Hradce neměly pro obrozenecký výklad husitství žádaný podpůrný ideologický význam. Oldřich z Rožmberka byl sice zpočátku na straně kališníků, ale brzy se přidal k císařským a stal se jedním z největších nepřátel husitů.

Na problematiku nejasných obrysů blanické legendy upozornila na sklonku 19. století Eliška Krásnohorská v úvodu ke svému libretu ( jež se odehrává po bitvě na Bílé hoře ) pro Fibichovu operu Blaník:

"Báje o Blaníku jsou rázu protihusitského, tudíž protinárodního. Pověstní velmoži katoličtí, neblahé paměti Oldřich z Rožmberka a Menhart z Hradce jsou uváděni v nich jako vůdcové zástupu blanického."

Eliška Krásnohorská byla nucena, jak přiznává, změnit roli Oldřicha z Rožmberka a jeho protihusitskou družinu ve sbor duchů, odpykávajících si v zakletí své protihusitské skutky a čekajících na chvíli, kdy jim bude dovoleno povstat proti nepřátelům národa a tak odčinit svoji minulost.

Krásnohorská měla pravdu, že genezi blanické legendy považovala za rozpornou s pozdějšími národoveckými potřebami. Spící vojsko bylo původně protihusitské, nebot ještě v Klicperově hře zpívali blaničtí rytíři bojovou písen proti kacířům. Teprve v pozdější vývojové fázi bylo spojováno spící vojsko s "božími bojovníky". Snad nejpopulárnější verze pochází od Aloise Jiráska, který do pověsti vložil svatováclavský element.

Jak vidíme, je blanická pověst literární slepenec, pocházející od mnoha a mnoha autorů,jeichž všechna jména zde nemůžeme uvádět. Je zřejmé, že legenda je vždy použitelná pro aktuální politické potřeby ve 21. století, tentokráte v inscenaci Václava Klause, i když se jedná o fiktivní ohrožení české státnosti.

Stojí za to, přečíst si Macurův text Sen o spících rytířích v plném znění. Bohužel je tato vzácná kniha, která analyzuje mnohou českou báji, úplně rozebrána. Není to masová četba, ale kdyby byl její obsah obecným duchovním majetkem, měli by to politici s manipulací poněkud obtížnější.

A propos ani ta pavéza, jíž se na Blaníku zaštítil Václav Klaus, není tak úplně husitský vynález. Byla používána již římskými vojsky a jak název napovídá, je její středověký název etymologicky odvozen od italského města Pavie. Ach, jak je ta Evropa kulturně propojená.

Také verbální výstup Václava Klause na Blaníku se vedle symbolických gest vryl do paměti nezapomenutelnou metaforou o erosi české národní identity po vstupu do EU. Česká národní identita se prý v evropském moři rozpustí jako kostka cukru.

Tento zajisté pregnantní příměr, srovnávající lidské individuality tvořící národní společenství a jejich identitu s vlastností hmoty, složené z molekul disacharidů, prozrazuje Klausovo kolektivistické myšlení, typické pro komunismus a kmenový nacionalismus. Obě ideologie si libují v homogenních nediferencovaných zástupech. Přenáší fyzikální procesy do oblasti sociologie. Molekuly o své identitě nepřemýšlejí. Klaus nadbíhá svému specifickému auditoriu ( José Ortega y Gasset a Le Bon by mluvili spíše o mase ), pochybuje však o jeho intelektuální síle a spíše jím pohrdá.( 2,3 ) Naproti tomu očanský pojem národa považuje své občany za diferencované autonomně jednající osobnosti respektující společné etické hodnoty. Možná, že si Václav Klaus tento aspekt své metafory ani neuvědomil.

Po čtyři dekády žiji v Evropské unii a nepozoruji, že by moje primární české kulturní kořeny byly jakousi zlou Evropou nahlodány. Nahlodán byl můj vztah k tehdejší vládnoucí vrstvě a její ideologii. Naopak život v Evropské unii můj přístup k české kultuře a dějinám prohloubil a obohatil o nové aspekty.

Jako student jsem zažil doby, které skutečně cílily na změnu mentality národa. Byla to vrcholná éra stalinismu a doba dnes již zapomínaných procesů s tak zvaným "Protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského". Tehdy dopadala pěst dělnické třídy na celé rodiny a inscenátorům šlo o to ukázat, že rodina neznamená nic tam, kde jde o velké budovatelské myšlenky. Syn jednoho z obžalovaných Ludvíka Frejky, šestnáctiletý Tomáš, žádal 22. listopadu 1952 v rozhlase a v tisku trest smrti pro svého otce:

"Žádám pro svého otce nejtěžší trest - trest smrti. Vidím, že tento tvor, kterého nelze nazvat člověkem, protože v sobě neměl ani kouska citu a lidské důstojnosti, byl mým největším a nejzavilejším nepřítelem".

Podepsán Tomáš Frejka, syn.

Tomáš Frejka za dva měsíce po popravě svého otce spáchal sebevraždu.

Ve veřejném dopisu prohlásila paní Liza Londonová po šestnáctiletém manželství, že žila se zrádcem. To byly hrůzné, doposud nepředstavitelné zářezy do identity a vzorů chování českého národa. Václav Černý píše ve svých Pamětech o ohlušujícím řevu českých spisovatelů a odkazuje na Literární noviny číslo 43., kde se Glazarová, Jan Pilař, Jaroslav Vojtěch vyjadřují, že národ který dal světu Husa, Žižku a Komenského, Smetanu a Nerudu, Nejedlého a Fučíka , měl být prodán Americe gangsterů. Opět ti často zneužívaní husité coby symbol, jenže v jiném kontextu.!( 4 )

Tehdy bylo Václavu Klausovi jedenáct let, a proto z vlastní zkušenosti ještě asi nechápal brutalitu té doby a její důsledky, kdy šlo o skutečné útoky na podstatu české společnosti pod heslem vytvoření "socialistického člověka". Ještě dnes mne mrazí vzpomínka na tu dobu a proto jsem citlivý na lehkovážné metaforické obrazy. Tehdy se skutečně rozpouštěla česká národní identita v sovětském moři. Byl bych Václavu Klausovi vděčný, kdyby se k tomuto skutečnému rozpouštění a jeho následkům někdy vyjádřil. Jeho předchůdce to dělal.

Musím znovu připomenout jasnozřivá slova Josefa Palackého, pronesená v roce 1861 na Slovanském ostrově že: " zhovadilost všeobecná povstane, byt by komunismus jen jedné generaci panovati měl ". Stalo se.

Pod půlstoletou vládou dvou totalitních režimů nacionálního socializmu a komunizmu - které český národ odlučovaly od základů evropské kultury, byl důvod se obávat nejen o národní, ale i občanskou identitu.

Nuže, Václav Klaus oznámil svoji kandidaturu pro příští prezidentské volby. Jeho kolektivistické pojetí společnosti a národa, jeho populistická gesta a kverulantské postoje vůči Evropské unii, které podporují české zápecnictví a které považuji za škodlivé společnosti České republiky, mi brání v tom, považovat ho za vhodného kandidáta na příští funkci prezidenta republiky.

Literatura:

1. Vladimír Macura: Český sen, Knižnice dějin a současnosti, 1998, ISBN 80-7106-270-7

2. José Ortega y Gasset: Der Aufstand der Massen, DVA München, 2. Auflage, 2007, ISBN 978-3 421- 06503-2

3. Gustave Le Bon: Psychologie der Massen, Kröner Verlag, Stuttgart 1982, ISBN 3- 520-09915- 2

4. Václav Černý: Paměti IV, Sixty. Eight Publishers Cotporation, Toronto, Ontario, 1974, ISBN 0-88781-098-5

                 
Obsah vydání       16. 4. 2007
16. 4. 2007 Všední příběh z pozlátkového světa, aneb cosi je shnilého ve státě českém Jan  Paul
16. 4. 2007 Pacienti v podstatě hladovějí a trpí žízní Petr  Wagner
16. 4. 2007 Je opravdu nutné to házet na stát?
16. 4. 2007 Ideální moderní stát: Plaťte za všechno dvakrát! Jan  Čulík
16. 4. 2007 Umřel doma, ne v té hnusné nemocnici
16. 4. 2007 Rodičovství -- výzva pro celou společnost Darina  Martykánová
16. 4. 2007 Poslední pokus o zastavení hnědého nebezpečí v Německu Richard  Seemann
16. 4. 2007 Gesta, symboly, mýty a metafory -- atributy populismu Václav  Chyský
16. 4. 2007 Umíme se domluvit? Tomáš  Samek
16. 4. 2007 Krafl: ČT se prý inspiruje BBC... :)
16. 4. 2007 Reforma ODS nejvíce znevýhodní rodiče školních dětí Anna  Čurdová
16. 4. 2007 Pátek třináctého... Ladislav  Žák
16. 4. 2007 "Internetoví serveřané", Václav a Marek Vladislav  Černík
16. 4. 2007 Mít v ČR dítě je katastrofální handicap
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
16. 4. 2007 Desperate Čunek casts a tawdry tabloid stone Irena  Ryšánková
16. 4. 2007 Solidární ekonomika – alternativa globalizace? Hans  Diefenbacher
16. 4. 2007 Deník Právo -- na internetu první velký "Včerejšník" Oldřich  Průša
16. 4. 2007 Kdo nerozumí otázce, může jen stěží dát uspokojivou odpověď
16. 4. 2007 Papežovy narozeniny, velebení kardinála a boží zalíbení, aneb když tento papež vykládá, že věda nedokáže plně vysvětlit evoluci Uwe  Ladwig
16. 4. 2007 Americký radar a mučení lidí nejsou dvě různá témata Mojmír  Babáček
16. 4. 2007 Cyklosymfonieta Hynek  Hanke
16. 4. 2007 Turecko chce provést vojenskou invazi do severního Iráku Miloš  Kaláb
16. 4. 2007 Andělé na špičce jehly Pavel  Kopecký
16. 4. 2007 Kázání pro Gábinu Zdeněk  Bárta
16. 4. 2007 Malý rybář David  Nesnídal
15. 4. 2007 Křivě obviněný musí opravovat informace Mladé fronty Dnes
15. 4. 2007 2000 osob protestovalo v Moskvě proti Vladimíru Putinovi
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech
13. 4. 2007 Je české zdravotnictví zneužíváno? Petr  Wagner
13. 4. 2007 Czechtek 2005 - tachovský soud v prvním kole zprostil ing. Iva Kokrmenta obžaloby
14. 4. 2007 Bush znovu podpořil zdiskreditovaného šéfa Světové banky
16. 4. 2007 ■ ■ ■ Ludovít  Fuchs
13. 4. 2007 Proč aneb další otázky - nejen pro generála Zbořila Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Daně a my Robert  Bartoš
13. 4. 2007 Mezinárodní kontroverze o americké protiraketové obraně pokračuje
13. 4. 2007 Zlatá střední cesta, aneb když nemusí být lepší být vpravo, anebo vlevo Miloš  Dokulil
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce