26. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2007

Rozsudek zní - vinen

reakce na stanovisko bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře k rozsudku v kauze Testcom

Bývalý ministr informatiky Vladimír Mlynář se cítí nevinen a diví se, zač dostal tak vysoký trest odnětí svobody. Jako už druhý ministr v historii samostatné České republiky. Ivo Svoboda se také do poslední chvíle cítil nevinen... Projděme si tedy hlavní argumenty bývalého šéfa resortu informatiky a pokusme se na základě dostupných údajů odhadnout, jakou logikou se ubíral soud. Protože nezávislý soud (jsou snad i závislé soudy - dokonce za situace, kdy ministrem spravedlnosti byl člen té samé strany - předseda US-DEU Němec?? Věřím, že ne...) rozhodl, že ministr je vinen.

Nehodlám komentovat otázky procesní, zůstanu pouze u otázek věcných, odborných. A zde konstatuji ve shodě se soudem - vinen. Vinen ultraliberální ekonomickou představou o možnosti outsourcovat funkce státu a rozdělit tak trafiky či smlouvy bez výběrového řízení různým kamarádům. Vinen liberalismem výkladu právních předpisů , ignorováním úředníků státu, jehož ministrem byl. Vinen špatným příkladem ostatním.

AD 1. Vladimír Mlynář uvádí, že "v celém průběhu soudního jednání nebylo prokázáno, že založením Testcom servis vznikla jakákoliv škoda ". Škoda ale činností Testcom servisu s.r.o. vznikla. Ne malá. Tato soukromá firma totiž zadala veřejnou zakázku dle zákona č. 199/1994 Sb., aniž byla v době zadání zakázky zadavatelem dle ustanovení §2 písm. b) bodů 1-6 zákona. Současná právní úprava, zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách vymezuje pojem zadavatele odlišně. Jelikož Testcom servis nebyl zadavatelem, nemohla být ani veřejná zakázka veřejnou zakázkou dle §2 písm. a) zákona. Jednalo se o zakázku "Analýza stavu Portálu veřejné správy", přičemž při uzavírání smluv nemusel Testcom servis postupovat podle platného režimu pro zadávání veřejných zakázek. Tuto skutečnost konstatoval UOHS 12. 6. 2006 dopisem s jednacím číslem P128/2006-10336/20060510-MO na základě informací, poskytnutých mu přímo od pramene - od příspěvkové organizace TESTCOM ...

AD 2.Vladimír Mlynář tvrdí, že "soud označil za protiprávní stejné jednání (založení společnosti Testcom servis), které před tím Krajský obchodní soud v Praze uznal jako plně v souladu s obchodním právem." Bývalý ministr zapomíná, že za protiprávní neoznačil jednání pouze soud. Učinilo to už Ministerstvo financí svým dopisem č.j. 221/91-848/2003, který byl doručen do podatelny příspěvkové organizace TESTCOM dne 4. 12. 2003 a zaevidován pod číslem 2646/03. V něm se mimo jiné praví:

Pokud jde o založení obchodní společnosti, řídí se státní příspěvková organizace zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, neboť státní příspěvková organizace je státní organizací - právnickou osobou, která nemá vlastní majetek, a podle §54 odst. 1. hospodaří s majetkem státu. Podl cit. ustanovení se přitom řídí zvláštnmi právními předpisy a těmi ustanoveními tohoto zákona, která se vztahují na organizační složky stáýtu, příslušné hospodařit s majetkem podle §9, nejde-li o úkony, které jesou vyhrazeny pouze ministerstvům.

Podle ustanovení §28 odst. 1. zákona č. 219/2000 Sb. může stát založit obchodní společnost nebo se účastnit jejího založení pouze ve formě akciové společnosti, a to s předchozím souhlasem vlády. Jménem státu funkci zakladatele akciové společnosti vykonává a majetek do takovéto společnosti vkládá ministerstvo.

Dopis ministerstva financí je dlouhý a plný právní mluvy. Důležitou a jedinou skutečností, kterou je nutno si v něm podtrhnout, je fakt, že špatný začátek nemůže mít dobrý konec...

Ministr Mlynář a dvě další osoby založily soukromou firmu za státní peníze. V rozporu se zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky.

I sebeliberálnější ministr - a ministr Mlynář se k minimalizaci státu a ekonomickému ultraliberalismu hlásil, neb za program US-DEU seděl ve vládě - se musí řídit zákony. Navíc - on se musí řídit zákony pro státní organizace a nikoliv jen obchodním zákoníkem. A to se nestalo. Dopis ministerstva financí podepsala ředitelka majetkoprávního odboru Ministerstva financí JUDr. Renata Vilhelmová.

AD 3. a 4. Mlynář tvrdí, že "Soud mi ani v nejmenším neprokázal jakýkoliv úmysl jednat v rozporu se zákonem. "

To ale není pravda. Stačí si porovnat časové údaje.

Testcom servis sro. byl založen 30. 9. 2003 a zapsán do obchodního rejstříku 10. 11. 2003. Dopis JUDr. Renaty Vilhelmové z MF ČR o rozporu se zákonem při založení a financování s.r.o. dorazil do TESTCOM Servisu 4. 12. 2003. Platba 7 500 000 Kč byla převedena z účtu příspěvkové organizace TESTCOM v KB čú 4691110687/0100 na účet TESTCOM Servisu čú. 511532740207/0100 dne 23. 10. 2003. 30. 10. 2003 byl náměstek Vít upozorněn na rozpor se zákonem zaměstankyní - písemně. Ještě 18. 12. 2003 podepsal Chmelíček a Novotný smlouvu o vydávání Obchodního věstníku prostřednictvím Portálu veřejné správy, čímž soukromému vydavatelství Economia postoupil práva a povinnosti provozovatele Portálu veřejné správy ve výši 15 000 000 Kč ročně a 5 000 000 Kč ročně za inzerci. Ačkoliv smlouva zněla na "roční" finanční plnění, sjednal ji TESTCOM Servis na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 29. 2. 2004. Bod 4. článku IV. této smlouvy ovšem zajišťuje ECONOMII, že bude dostávat v elektronické podobě obsah Obchodního věstníku i po ukončení smlouvy.

Ještě 19. 1. 2004 sděluje ministr informatiky Mlynář předsedovi ZO odborů na MIČR Novákovi, že pověření TESTCOM Servisu spravovat Portál veřejné správy vzešlo z porady vedení ministerstva. Liberální ministr informatiky se domníval a ve smlouvě o zajištění činnosti Portálu TESTCOM Servisem i napsal, že "ministerstvu jako ústrřednímu orgánu státní správy přísluší zejména činnosti koncepčního charakteru zatímco rutinní provozní záležitosti výkonu státní správy mají být prováděny prostřednictvím specializovaných agentur". Založení "specializované agentury" k zajištění "výkonu státní správy" tedy ještě 19. 1. 2004 považoval Mlynář za prospěšné a správné. O několik dní později už věděl, že je to nezákonné.

27. 2. 2004 ministr informatiky Mlynář píše dopis místopředsedovi vlády a minsitru financí čj. MI 601/20043 ve kterém ho informuje, že uložil řediteli příspěvkové organizace TESTCOM v co nejkratším časovém horizontu zrušit TESTCOM Servis. V dopise se odvolává na "nejednoznačnost" vyhlášky 150/1991 Sb. o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. 29. 2. 2004 končila smlouva s Economií. Dopis Mlynáře přistál na stole ministra 3. 3. 2004 a bylo mu přiděleno číslo jednací 43672. Pánům Dušanu Chmelíčkovi a Vítu Novotnému byly funkce v TESTCOM Servisu zrušeny stejně jako byla zrušena společnost rozhodnutím jediného společníka - příspěvkové organizace TESTCOM 11. března 2004.

Z s.r.o. odteklo 5 300 000 Kč do Capitol Internet Publishers MUDr. Pavla Baránka, bývalého člana akademické rady Vysoké školy finanční a správní a majitele nestátního zdravotnického zařízení Santé. Náklady na zrušení TESTCOM Servisu činily 2 974 000 Kč. Účtovány byly příspěvkové organizaci TESTCOM. Testcom jako příspěvková organizace nesmí ovšem zaplatit fakturu nad 2 miliony Kč bez výběrového řízení... Ty skoro tři milióny jsme za činnost ministra Mlynáře zaplatili my, občané. Zaplatit by je měli ale Mlynář, Chmelíček, Novotný, Bérová a Frankl.

Autor disponuje kopiemi dokumentů, o nichž v článku hovoří

                 
Obsah vydání       26. 1. 2007
28. 1. 2007 "Dopis z Ameriky": Jsme s Vámi -- Buďte s námi ! Petr  Frish
27. 1. 2007 Václav Havel inspiruje k boji proti základně Jiří  Jírovec
27. 1. 2007 Reportáž na Nově o základnách
27. 1. 2007 Čeští novináři "objevili" americkou paprskovou zbraň, a ono je to jinak Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Americká strategie proti globálnímu oteplování: obří zrcadla ve vesmíru
27. 1. 2007 Co dělat? Petr  Furmánek
26. 1. 2007 Obsluhoval jsem amerického krále Jan  Sýkora
26. 1. 2007 Údiv mezinárodních studentů Jan  Čulík
27. 1. 2007 Jsem spíše PRO americkou základnu Boris  Cvek
27. 1. 2007 Veřejnosti musejí být přístupné politické informace Tomáš  Stýblo
27. 1. 2007 Ochránit kulturní svět Jan  Polívka
27. 1. 2007 Degradace demokratického systému Stanislav A. Hošek
27. 1. 2007 Dva systémy radarů a začarovaný kruh, aneb Není tam nikdo, kdo by se oficiálně zeptal nejen premiéra Topolánka? Uwe  Ladwig
27. 1. 2007 O sovětských raketách na československém území
27. 1. 2007 Zelená slova. A činy? Milan  Daniel
26. 1. 2007 Zelení, nebo Khaki? Milan  Daniel
26. 1. 2007 Zkusme to opačně
26. 1. 2007 Česká vláda: Neformální iniciativa ANO základnám Jakub  Rolčík
27. 1. 2007 Deštník Tomáš  Koloc
26. 1. 2007 Pondělní demonstrace proti americké základně byla zakázána
26. 1. 2007 Protestní shromáždění všech, kdo chtějí zemřít přirozenou smrtí
26. 1. 2007 Srdce kardiaka bije pro základnu Bohumil  Kartous
26. 1. 2007 Radarový systém rychle a snadno Michal  Mašín
26. 1. 2007 Česko-ruské jádro komunistického pudla Miroslav  Šuta
27. 1. 2007 Takhle se nedá diskutovat
27. 1. 2007 KSČM žádnou ekologickou politiku nemá Miroslav  Šuta
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
27. 1. 2007 Citát dne (včerejšího)
26. 1. 2007 Slušnost se bere automaticky jako projev slabosti
26. 1. 2007 Britská vláda chce soudit ruského podnikatele za vraždu špiona Litviněnka
26. 1. 2007 Do srpna 1968 jsme byli oázou bez základen, nepusťme sem raketový deštník ani dnes Miloš  Pick
26. 1. 2007 Citát dne (včerejšího) Miloš  Balabán
25. 1. 2007 Generále, ověřte si informace! Štěpán  Kotrba
26. 1. 2007 Štěpán Kotrba straší lidi
26. 1. 2007 Američané ruší, co mohou
26. 1. 2007 Radar Česko neochrání, budeme cílem, varuje expert
26. 1. 2007 Primitivní antiamerikanismus Britských listů
26. 1. 2007 Primitivní amerikanismus pana Mezírky
26. 1. 2007 Stanovisko k rozsudku v kauze Testcom Vladimír  Mlynář
26. 1. 2007 Rozsudek zní - vinen Štěpán  Kotrba
26. 1. 2007 Gorova Nepohodlná pravda rozzuřila amerického evangelikála
27. 1. 2007 Rusko-řecký ropovod povede přes bulharský Burgas
27. 1. 2007 Baradei si myslí, že válka s Íránem by byla katastrofou Štěpán  Kotrba
26. 1. 2007 Rusko-indické námluvy Oskar  Krejčí
26. 1. 2007 2 Ivo  Fleischmann
26. 1. 2007 Neukončená kauza demokracie Juraj  Mesík
26. 1. 2007 Říman: Není radno tak důležitou funkci obsazovat výběrovým řízením Stanislav A. Hošek
26. 1. 2007 Bratrství, aneb Jen starý nebo také už zastaralý ideál? Uwe  Ladwig
26. 1. 2007 Česko-rakouské války o jádro pudla Miroslav  Prokeš
26. 1. 2007 O nás bez nás
26. 1. 2007 Americký protektorát Čechy a Morava
26. 1. 2007 Čo znamená socializmus 21. storočia vo Venezuele? Gregory  Wilpert
26. 1. 2007 STV: Manipulácia a škandalizácia na spôsob Kordu a Kyšku Alena  Behúnová
26. 1. 2007 Československá výzbroj byla v době mnichovské krize skutečně dobrá
26. 1. 2007 PPPO - pravá podstata protiraketové obrany
25. 1. 2007 Americký Senát odmítl Bushův apel o Iráku
25. 1. 2007 Radarová základna: dezinformace znehodnocují občanskou debatu Štěpán  Kotrba
25. 1. 2007 Americký systém protiraketové obrany "nemá technický význam"
25. 1. 2007 Základna USA v ČR - a moje vládo, bez váhání, do toho! Oldřich  Průša
25. 1. 2007 Čím hůř, tím líp? Jindřich  Kalous
25. 1. 2007 Mlynář: Šok v soudní síni Zdeněk  Jemelík
25. 1. 2007 Evropská ústava: jak dál? Simone  Radačičová
24. 1. 2007 Je vůbec nějaká možnost zastavit svévolné jednání vlády?
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce