22. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 1. 2007

Vláda založená na zradě

Po mnoha měsících máme konečně vládu, ale žádný čestný člověk se z toho nemůže radovat. Způsob jejího ustavení vyvolává podezření z vydírání či zaslepeného fanatismu, především však ze zrady voličů. Toto vše je však jen jevovou stránkou, v níž se projevuje hlubší prohnilost celého našeho politického systému.

Než se pokusím ukázat tyto hlubší vrstvy naší politické krize, pokusím se vysvětlit výše uvedené tvrzení o zklamání všech čestných lidí. Vždyť přece zvítězila pravice a její příznivci se tedy mohou radovat. Ano, mohou, pokud jsou lidmi bez charakteru a jediné, co je zajímá, je moc za jakoukoliv cenu, a to moc pro malou privilegovanou skupinu vládnoucí pak nad celou společností ku svému vlastnímu prospěchu.

Pokud by však spor mezi pravicí a levicí byl sporem o to, co je pro občany tohoto státu nejlepší, je tento způsob zmocnění se vlády nepřijatelný. Abych to blíže vysvětlil, pokusím se použít příkladu, převzatého od amerického filosofa Johna Rawlse. Představme si, že se nacházíme v situaci, v níž nevíme, jestli jsme či budeme příznivci pravice, či levice a za této podmínky se rozhodujeme, jaká pravidla a principy chování si přejeme přijmout pro budoucí situaci, v níž se již zařadíme na tu či onu stranu politického spektra.

Zdůrazňuji, že nyní ještě nevíme, kde budeme stát. Je jasné, že to budou pravidla a principy chování, která budou férová vůči všem stranám. Můžeme tuto úvahu ještě doplnit o požadavek, aby tato pravidla umožňovala stabilní funkci celého společenského, resp. politického systému.

Zdá se mi zřejmé, že chování poslanců Melčáka a Pohanky je z tohoto hlediska naprosto nepřijatelné.

Pokud by se jejich jednání mělo stát normou politického života, změnila by se celá politická scéna v nevypočitatelnou džungli bezohledného boje všech proti všem za všeobecné a absolutní vzájemné nedůvěry, rozsáhlého systému korupce a vydírání. Systém zastupitelské demokracie by se pak zhroutil.

Akademičnost této úvahy je ovšem českému čtenáři zřejmá, neboť nikdo si nepřeje, aby zrazovali poslanci jeho strany, ale velmi to přeje straně protivné. Z čehož ale dále plyne, že pokud budou pro nás výše uvedené principiální úvahy jen planým teoretizováním, máme tu džungli sami v sobě a demokracie je nám naprosto cizím systémem.

Ponechme tuto morální stránku problému již stranou a podívejme se na rozpory našeho politického systému, které k této situaci vedly a které se v budoucnu jistě ještě mnohokrát projeví.

Náš politický systém, je podle Čl. 1 Ústavy ČR demokratický, podle Čl. 2 odst. 1) je veškerým zdrojem státní moci lid. V Čl. 6 se píše, že politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny občanů vyjádřené v jejím hlasování.

Avšak již toto představuje rozpor, který je patrný nejen při pohledu na současnou praxi našich poslanců, ale je přímo obsažen i v Ústavě kdy se s výše uvedenými principy dostávají do rozporu Čl. 23 odst. 3) -- slib poslance, v němž slibuje, kromě jiného, vykonávání svého mandátu podle svého svědomí a Čl. 26, kde se mimo jiné píše, že poslanci a senátoři nejsou při výkonu svého mandátu vázáni žádnými příkazy.

To je v rozporu i s Čl. 18 odst. 1), v němž je uvedeno, že volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásad poměrného zastoupení.

První a hlavní rozpor je v tom, že poslanci mají zastupovat občany, ale náš systém zastupitelské demokracie je nastaven tak, že občané nemají žádnou možnost účinně kontrolovat, jestli toto poslanci skutečně činí či jestli nepreferují především své soukromé zájmy. Pod pojmem účinná kontrola rozumím takový vztah poslance a voličů, v němž mají občané možnost zabránit jednání poslance, které je v rozporu s jejich vůlí. Připomínám, že právě tuto vůli občanů mají poslanci zastupovat.

Následující rozpor je v tom, že Ústava předpokládá při volbách do Poslanecké sněmovny poměrný volební systém, tj. systém, v němž občan volí strany, nikoliv jednotlivé poslance. Ale postavení poslance je následně upraveno tak, že může jednat jako nezávislý jedinec, a to jak na svých voličích, tak na své straně. Místo zastupitelské demokracie nám takto Ústava vytváří jakýsi klub mocenské elity, která se rozhoduje na základě svých vlastních zájmů. To je důsledek elitářství, kterým je česká společnost zcela proniknuta. Konkrétněji to znamená, že vedle kultu jakýchsi osvícených a běžnému člověku nadřazených osobností, se předpokládá naprostá nekompetentnost a méněcennost u většiny občanů. To je ovšem možné především proto, že tento názor sdílí i velká část populace a ti, kteří by s ním přece jen nesouhlasili, nemají dost odvahy, aby proti této formě své občanské diskriminace veřejně vystoupili.

Skutečnými viníky zrady pánů Melčáka a Pohanky jsou tedy občané, kteří přijímají politický systém a Ústavu, v nichž je tato zrada zabudována do jejich základních principů.

Nejsnazším řešením by bylo upravit text Ústavy tak, aby důsledně respektoval principy poměrného volebního systému, v němž volíme strany, a nikoliv jednotlivé poslance. Poslanci by pak byli pod hrozbou ztráty mandátu nuceni hlasovat ve shodě s většinou členů své strany. To představuje určité riziko, že názory strany, tj. většiny jejích členů tvořících subjekt, který získal ve volbách daný počet hlasů -- poslaneckých mandátů, mohou být v praxi převáženy skupinovým zájmem vedení strany. Demokratický princip zastupitelské demokracie by tak byl, a ve skutečnosti také často je, zcela opuštěn. Místo zastupování občanů, kteří dané straně, tj. jejímu programu, dali své hlasy, by se tak opět uplatňoval zájem této malé mocenské elity.

Pro odvrácení tohoto nebezpeční by bylo nutné upravit stanovy politických stran tak, aby důsledně uplatňovaly principy přímé demokracie.

Ve stručném shrnutí se dají tyto principy vyjádřit jako právo na iniciativu, referendum, odvolatelnost vedoucích funkcionářů strany z rozhodnutí jejich členů, a to kdykoliv.

Právo na iniciativu je právem členů iniciovat hlasování o jakékoliv otázce týkající se této strany. Výsledky tohoto hlasování, vnitrostranického referenda, jsou pak pro všechny orgány strany závazné (viz např. výše uvedený Čl. 2 odst. 1) naší Ústavy). Právo na odvolatelnost je právem členů strany prostřednictvím iniciativy a vnitrostranického referenda kdykoliv odvolat jakéhokoliv vedoucího funkcionáře strany.

Kdybychom však chtěli být skutečně radikální, požadovali bychom úpravu celé Ústavy tak, aby byla v souladu se svým Čl. 2 odst 1), v němž se hlásí k základními demokratickému principu, že zdrojem veškeré moci ve státě je lid. To by znamenalo uzákonění výše uvedených tří prvků přímé demokracie (právo na iniciativu, závazné referendum a odvolatelnost zástupců) jako základních principů našeho poltického systému, a to od úrovně obce přes kraje až po úroveň celostátní. K takovéto zásadní demokratizaci (blíže viz zde http://www.pdemokracie.ecn.cz/cs/index.php?pg=ustava ) naší, dosud elitářské, Ústavy ale politikové nikdy nepřistoupí, pokud k tomu nebudou občany přinuceni.

Z toho ovšem vyplývá pro nás nepříjemná pravda, že pokud hledáme skutečně viníky současného morálního úpadku politiky, měli bychom pohlédnout do zrcadla.

Dokud toto neučiníme, budou naše vlády stát na nemorálních základech zrady, možného vydírání a korupce.

A jak jsme právě svědky, není to poslední překvapení. Ihned po svém ustavení se vláda přihlásila k myšlence na zřízení americké vojenské základny na našem území. Většina občanů si ji nepřeje, a to přes intenzívní manipulaci o ovlivňování ze strany většiny sdělovacích prostředků. Jak pak asi budou hlasovat naši poslanci? Budou respektovat vůli svých voličů, nebo nás budou opět ignorovat?

Měli bychom s tím něco udělat.

                 
Obsah vydání       22. 1. 2007
22. 1. 2007 Petr Uhl vystoupil ze Strany zelených Milan  Daniel
22. 1. 2007 Vážení členové strany Zelených! Petr  Uhl
22. 1. 2007 Guardian: Češi schválili stavbu základny pro amerického "Syna Hvězdných válek"
22. 1. 2007 Na Američany oživený závod ve zbrojení ekonomicky doplatí Česká republika
22. 1. 2007 Osvícený despotismus Alexandra Vondry Bohumil  Kartous
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
22. 1. 2007 Pohrdání demokracií Tomáš  Stýblo
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
20. 1. 2007 Začalo další kolo závodů ve zbrojení Štěpán  Kotrba
20. 1. 2007 Raketová základna v ČR a Britské listy formou celostátního letáku?
22. 1. 2007 Objektivní informace formou tištěného letáku?
20. 1. 2007 Melčák a Pohanka: Stejný projev idiocie, jaký ČSSD projevila při volbě Klause prezidentem Jiří  Jírovec
19. 1. 2007 Britské listy konkurentem řadě médií - za rok 2006 deset milionů zhlédnutých stran
22. 1. 2007 Píseň o nejbližší vině Jan  Skácel
22. 1. 2007 Bush: kombinací tvořivé strategie a nejvyspělejší techniky znovu definujeme válku podle našich podmínek Ninan  Koshy
22. 1. 2007 Bolívijský prezident Morales: rok ve funkci Simone  Radačičová
22. 1. 2007 Přestaňte oživovat Mezinárodní měnový fond Walden  Bello, Soren  Ambrose
22. 1. 2007 Jak se líbí Kateřině Jacques mezi zastánci globálního kapitalismu? Monika  Hoření
22. 1. 2007 Šťastní lidé na ostrově Vanuatu, aneb jak jinak... Uwe  Ladwig
22. 1. 2007 Iluze liberální spravedlnosti Milan  Valach
22. 1. 2007 Petice proti panujícím politickým poměrům a americké vojenské přítomnosti v ČR Jiří  Mašek
22. 1. 2007 Dobře pamatuji kolony ruských vojenských vozidel Michal  Rusek
22. 1. 2007 Z Klausovy zloby vznikla Topolánkova vláda Oldřich  Průša
22. 1. 2007 Mediální guláš z Melčáka a Pohanky říznutý radarem
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
21. 1. 2007 Rusko se základny nebojí, ale české rozhodnutí nezůstane bez následků
20. 1. 2007 Přeběhlíci jsou samozřejmě zrádci
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Trestní proces s Tonym Blairem
20. 1. 2007 Stane se Čína i vojenským pánem světa?
20. 1. 2007 Západ zuří, že Čína sestřelila satelit
20. 1. 2007 Sestřelení družice potvrzeno americkým monitorovacím centrem Štěpán  Kotrba
19. 1. 2007 Stephen Hawking: Musíme uznat katastrofální nebezpečí klimatických změn
19. 1. 2007 Jasný signál Ladislav  Žák
19. 1. 2007 Německo: Uragán, Stoiber a chudá princezna Tomáš  Krček
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
18. 1. 2007 Prohlášení vlády trojkoalice premiéra Mirka Topolánka   
16. 1. 2007 V nedělních TV-otázkách bylo dost dvorných úsměvů, aniž se ozvalo "Obušku, z pytle ven!" Miloš  Dokulil
16. 1. 2007 Prima lunaparium Pavel  Kopecký
16. 1. 2007 Věcná nepřesnost Miloše Dokulila   
16. 1. 2007 Věcná nepřesnost Miloše Dokulila   
16. 1. 2007 Věcné nepřesnosti pánů Vagery a Marka Jakub  Žytek
12. 1. 2007 Náměstek americké ministryně zahraničí u Paroubka a Schwarzenberga, americký velvyslanec u Zemana na chalupě   
12. 1. 2007 Ve jménu programu: koryta sem! A televizi ani poradce do toho netahejte? Miloš  Dokulil
11. 1. 2007 O státě českém Pavel  Kopecký
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády   
11. 1. 2007 ČSSD: Nejhorší šmíra   
10. 1. 2007 Hra na náhodu Oskar  Krejčí