22. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 1. 2007

Bush: kombinací tvořivé strategie a nejvyspělejší techniky znovu definujeme válku podle našich podmínek

Ninan Koshy
Hold biskupovi Dr. Károly Tóthovi

V této první dekádě 21. století se věc války a míru objevila jako nejdůležitější záležitost. Je to válečné období s nálepkou "válka proti teroru". Vládci světa předefinovali válku a mír podle svých vlastních podmínek. Výzva, před kterou stojíme, je znovu objevit mír v jeho pravém významu, to je mír se spravedlností, mír pro život, mír života.

Tyto strategie a vyspělá technika už byly vyjádřeny jak v oficiálních Dokumentech, tak vojenskými akcemi USA. Quadrennial Defense Review (QDR) 2001 redefinovala cíle války jako "změnu režimu a okupaci" protivníka. Nuclear Posture Review 2002 pokládá nukleární zbraně za podstatné pro vojenské účely a poprvé s nimi počítá při porážce protivníků. National Security Strategy of the USA 2002 (NSA 2002) / Národní bezpečnostní strategie USA předefinovává "preemption" / prevenci jako právo USA napadnout kteroukoliv zemi, která by mohla vyvinout kapacitu ohrozit USA nebo má takový záměr.

Máme za povinnost odhalovat nebezpečí nových podob války promyšleně vytvářených ke zmaření mírových šancí.

Dvě světové války ve dvacátém století rozšířily mezi lidmi na celém světě hrůzu z války. Je pravda, že se po ukončení druhé světové války vedly války mnoha forem, regionální a občanské, v mnoha částech světa.

Na přelomu 21. století se objevila nová podoba války, jestliže tu starou plně nevytlačila, pak s ní soutěží a je pro ni výzvou. Objevil se nový slovník vojenské terminologie. Válka se stala "operační", "přesná", "hladká", "postmoderní" a dokonce 'abstraktní'. Zabíjení tisíců nevinných civilistů bylo nazváno ' doprovodnými škodami'.

Koncem dvacátého století Michael Ignatieff došel k závěru, že válka se stala "podívanou". Transformovala se v jakýsi druh "sportovní podívané", nabízející dodatečné vzrušení, které je pro někoho skutečné, ale které se "divákovi" nestalo.

Už za války v Zálivu v roce 1991 CNN udělala z války hru, zaměřovala kamery na fotogenické mužné (macho) stíhače a dbala na to, aby špinavé bomby, které zabíjely lidi, na obrazovce nebyly.

Na začátku 21. století přišla jiná, snad daleko hlubší a katastrofálnější změna. Válka se předkládá jako nevyhnutelná. Válka je dobrá, protože je to prostředek k míru. Je to prostřednictvím války, že je zajištěna svoboda. President Bush prohlásil, že ministerstvo obrany USA je největší silou pro svobodu. Válka je prostředkem, kterým bude v mnoha zemích nastolena demokracie.

Válečné zbraně jsou nazývány nástroji míru. Novými mírotvorci jsou výrobci zbraní. President Bush vyjádřil novou definici války, když stál vedle nejmodernějších stíhaček Boeingu. Prohlásil, že "jejich (Boeingovy) bojové letouny jsou hlavním důvodem, proč jsme úspěšní při vytváření světa bezpečnějším místem".

Zatím co v dřívějších dobách byla historie viděna jako "mírové kontinuum přerušované válkou", nyní musíme hledat mírové interregnum ve válečném kontinuu. Ale interegnum/mezivládí mezi válkami není mírem: je to jenom zastavení palby nebo přerušení nepřátelství.

Znovu musíme potvrdit pravý význam míru. Je-li válka nevyhnutelná, je mír postradatelný. Je-li válka permanentní, mír nemá žádný prostor. Válka se stává normální záležitostí. Mír je abnormální. Je to tato normálnost války, která se stala největší hrozbou pro mír.

Zdá se, že dokonce i Spojené národy přijaly redefinici války a míru. Nyní se dává přednost před mírem jiným vztahům. V Afganistánu není žádný mírový sbor OSN, říká se nám, že konflikt je ukončen a konaly se mírové volby. To, co tam je, je Mezinárodní bezpečnostní pomocný sbor (International Security Assistance Force ISAF). Okupační síly v Iráku byly Spojenými národy pokřtěny na mnohonárodnostní síly. V těchto místech nemohou být síly udržující mír (peace keeping forces), protože tam není žádný mír k udržování. Zdá se, že Spojené národy se vzdaly pojmu "budování míru" (peace building). Úlohu "budování míru" převzala nejmocnější vojenská mašinérie na světě.

Povrchní a zjednodušující definice míru jako pouhé nepřítomnosti války je k ničemu. Je to ten druh míru udržovaný "mírem přes sílu", situace, která vedla k závodům ve zbrojení, hromadění nukleárních zbraní a ke konečné hrozbě vzájemně jistého zničení; ano 'mír' studené války. "Mír", který závisí na hrozbě a úmyslu zabít ohromné množství lidských bytostí je sotva pevným nebo ospravedlnitelným mírem hodným toho jména. Je to tento druh "míru", proti kterému se energicky stavěl Károly Tóth a jiní církevní vedoucí Východní a Střední Evropy zvláště v osmdesátých letech, kdy existovalo v Evropě skutečné nukleární ohrožení. Dnes, kdy existují nové nukleární doktriny a nová politika Spojených států a nové rozšiřování nukleárních zbraní, stojí svět tváří v tvář nejvážnější nukleární krizi. Ale naneštěstí je méně hlasů proti nukleárnímu nebezpečí. Jako ten, kdo se mnohému naučil ze svědectví o míru a zvláště o nukleárním odzbrojení od církví Střední a Východní Evropy, smím se ve vší pokoře ptát, kde stojí tyto církve dnes v těchto záležitostech? Nebo je to má neznalost toho, co dnes dělají, která inspiruje tuto otázku?

Mezitím se význam bezpečnosti zúžil. Pojem bezpečnosti už opustil svět lidí. Už nemá co dělat s bezpečností lidí. Ve jménu národní bezpečnosti se stala bezpečností státu a pak se stala bezpečností režimu vedoucí k vojenské bezpečnosti. Nyní to není dokonce ani bezpečnost státu, ale bezpečnost okupujícího nebo bezpečnost ozbrojených sil.

Jiné používané termíny jsou "stabilizace" a "pacifikace". Všeobecně oba v sobě zahrnují značné použití síly. Kvůli skutečnému míru je třeba ukázat na nebezpečí takových pojmů.

Musíme znovu definovat/redefinovat mír podmínkami lidí tak jako je válka znovu definována/redefinovaná podmínkami vládců světa. Je třeba udělat mnoho koncepční a teologické práce počínaje problematizováním nových podmínek války. Byly změněny nejen válečné doktriny, také cíle války byly změněny. Mír může být znovu získán, navrácen a znovu nalezen jenom demaskováním mocností, jejich náboženství, systémů a institucí, které zvěčňují válku a nespravedlnost.

Víc než kdykoliv jindy je třeba dnes potvrdit nedělitelnost míru a spravedlnosti. Existuje spousta důkazů prokazujících, že ekonomická globalizace produkuje nespravedlnost, nerovnost a chudobu, zvláště v rozvojových oblastech světa. Dokonce i vedoucí zastánci globalizace připouštějí, že v neúspěchu zavést spravedlivější hospodářský pořádek může v sobě globalizace obsahovat zárodky svého vlastního zániku. To, o co by mělo jít, nejsou jen nespravedlivé důsledky globalizace, ale skutečnost, že koncept spravedlnosti je globalizaci cizí. Je třeba podtrhnout, že globalizace je hrozbou míru.

Ekonomická globalizace a integrace v globálním měřítku jsou vůči otázce spravedlnosti stejným způsoben slepé. Důvod je prostý. V globalizaci není žádná "oblast" nebo "prostor" pro spravedlnost. Máme analytický deficit zapříčiněný tím, že ekonomická globalizace zanedbala zhodnotit, jaká hrozba její legitimitě vyplývá z její teoretické a praktické krátkozrakosti vůči záležitostem spravedlnosti. Paradigma rozvoje v globalizaci je jenom o růstu. Nezahrnuje dva důležité komponenty v ekumenickém chápání rozvoje: spravedlnost a účast lidí.

Steven Staples píše: Globalizace a militarismus je třeba vidět jako dvě strany téže mince. Na jedné straně globalizace podporuje podmínky, které vedou k nepokoji, nerovnosti, konfliktu a nakonec k válce. Na druhé straně globalizace podporuje prostředky k vedení války ochraňováním a podporováním vojenského průmyslu potřebného k produkci sofistikované zbrojní techniky. Zbrojní technika je používána - nebo se jejím použitím vyhrožuje - na podporu zájmů mezinárodních korporací.

Spravedlnost je podmínkou míru. Mír nemůže být budován na základech nespravedlnosti. Mír vyžaduje nový mezinárodní řád založený na spravedlnosti pro všechny a uvnitř národů a respekt k lidství a důstojnosti každé osoby. Důsledkem spravedlnosti je mír. Nedávná historie prokazuje, že bez spravedlnosti pro všechny všude nemůže být míru nikde.

Zeď právě proti ústředí OSN v New Yorku je známa jako Izaiášova zeď. Na ní je smělými písmeny napsáno dobře známé proroctví o budoucím společenství míru. "Překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Národ nepozdvihne meč proti národu, nebudou se již cvičit v boji." Ačkoliv se tato slova připisují Izaiášovi - odtud jméno zdi - stejná slova vyslovil prorok Micheáš.

Po slovech proroctví, která se stala symbolem pro sekulární mírová hnutí, ti dva proroci dodávají svá vlastní slova jako kdyby kladli nějaké podmínky. Izaiáš dodává: "Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle." Micheáš dodává: "Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy."

V jistém smyslu žijeme v dobách podobných těm dobám proroků. Hlásá se, že válka je nevyhnutelná. Hovoří se o permanentní válce. Nejmocnější stát na zemi vyhlásil válku, o které se nám říká, že bude pokračovat ještě dlouho v budoucích dobách. Onen stát nahromadil v historii nejmocnější vojenskou sílu a vytvořil doktriny, které učiní válku nevyhnutelnou.

Vyzdvižením překážek míru Micheáš jde k srdci věci. "Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů. "Chodit ve jménu" znamená, že jim věří, že jsou jimi inspirováni ve svých akcích, poslouchají je. Tito bohové jsou třídní ideologie, úzký nacionalismus, svobodný trh, globalizace, imperiální bezpečnost, národní bezpečnost, národní status a pýcha. Všichni tito bohové jsou bohy války a jejich formou je militarismus. Namlouvají nám, že mír je jejich konečným cílem, ale požadují, abychom věřili hrozbám a násilí.

Podvoluje se prorok Micheáš této beznadějné situaci? Druhá část jeho dodatku zní: "Ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy". To je náš příspěvek k budoucnosti lidstva - chodit ve jménu Ježíše, jako klíč ke konečnému a vítěznému Božímu záměru.

Dr.Ninan Koshy, 1981-1991 ředitel Komise církví pro mezinárodní otázky (CCIA) Světové rady církví v Ženevě. Dnes politický komentátor v Trivandrumu, Indie.

Uveřejněno v knize "Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket..." (Jděte ke všem národům a získávejte mi učedlníky...) vydané k 75. narozeninám biskupa Dr. Károly Tótha, Budapest 2006, ISBN 963 558 058 4. Z angličtiny přeložila Míla Hradečná.

                 
Obsah vydání       22. 1. 2007
22. 1. 2007 Petr Uhl vystoupil ze Strany zelených Milan  Daniel
22. 1. 2007 Vážení členové strany Zelených! Petr  Uhl
22. 1. 2007 Guardian: Češi schválili stavbu základny pro amerického "Syna Hvězdných válek"
22. 1. 2007 Na Američany oživený závod ve zbrojení ekonomicky doplatí Česká republika
22. 1. 2007 Osvícený despotismus Alexandra Vondry Bohumil  Kartous
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
22. 1. 2007 Pohrdání demokracií Tomáš  Stýblo
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
20. 1. 2007 Začalo další kolo závodů ve zbrojení Štěpán  Kotrba
20. 1. 2007 Raketová základna v ČR a Britské listy formou celostátního letáku?
22. 1. 2007 Objektivní informace formou tištěného letáku?
20. 1. 2007 Melčák a Pohanka: Stejný projev idiocie, jaký ČSSD projevila při volbě Klause prezidentem Jiří  Jírovec
19. 1. 2007 Britské listy konkurentem řadě médií - za rok 2006 deset milionů zhlédnutých stran
22. 1. 2007 Píseň o nejbližší vině Jan  Skácel
22. 1. 2007 Bush: kombinací tvořivé strategie a nejvyspělejší techniky znovu definujeme válku podle našich podmínek Ninan  Koshy
22. 1. 2007 Bolívijský prezident Morales: rok ve funkci Simone  Radačičová
22. 1. 2007 Přestaňte oživovat Mezinárodní měnový fond Walden  Bello, Soren  Ambrose
22. 1. 2007 Jak se líbí Kateřině Jacques mezi zastánci globálního kapitalismu? Monika  Hoření
22. 1. 2007 Šťastní lidé na ostrově Vanuatu, aneb jak jinak... Uwe  Ladwig
22. 1. 2007 Iluze liberální spravedlnosti Milan  Valach
22. 1. 2007 Petice proti panujícím politickým poměrům a americké vojenské přítomnosti v ČR Jiří  Mašek
22. 1. 2007 Dobře pamatuji kolony ruských vojenských vozidel Michal  Rusek
22. 1. 2007 Z Klausovy zloby vznikla Topolánkova vláda Oldřich  Průša
22. 1. 2007 Mediální guláš z Melčáka a Pohanky říznutý radarem
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
21. 1. 2007 Rusko se základny nebojí, ale české rozhodnutí nezůstane bez následků
20. 1. 2007 Přeběhlíci jsou samozřejmě zrádci
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Trestní proces s Tonym Blairem
20. 1. 2007 Stane se Čína i vojenským pánem světa?
20. 1. 2007 Západ zuří, že Čína sestřelila satelit
20. 1. 2007 Sestřelení družice potvrzeno americkým monitorovacím centrem Štěpán  Kotrba
19. 1. 2007 Stephen Hawking: Musíme uznat katastrofální nebezpečí klimatických změn
19. 1. 2007 Jasný signál Ladislav  Žák
19. 1. 2007 Německo: Uragán, Stoiber a chudá princezna Tomáš  Krček
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce