1. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 12. 2006

Socializmus má budúcnosť

Alexander Dubček

V januári 1988 uverejnil denník talianskych komunistov L'Unitá rozsiahly rozhovor s Alexandrom Dubčekom.

Určite aj preto, že Dubček na otázky reagoval písomne, boli jeho odpovede hlboké a premyslené. S najväčšou pravdepodobnosťou ich dokonca nespracovával sám. Práve preto možno kľúčové myšlienky z rozhovoru považovať za istý politický odkaz človeka, ku ktorému sa dnes aktívne hlási slovenská sociálna demokracia. A práve preto sme sa rozhodli ho pripomenúť. Hoci Dubčekove odpovede treba chápať v kontexte doby, v ktorej vznikli, a mnohé doslovné formulácie sú preto zastarané, svojím hĺbkovým obsahom sú pre tých, ktorí sa k nemu vedia dopracovať, inšpiratívne aj dnes.

Aj keď som bol na októbrovom pléne ÚV KSČ v roku 1967 iniciátorom nastolenia nového politického programu -- podľa Leninovej terminológie "prvého programu strany" -- a neskôr pôsobil na jej čele ako prvý tajomník, treba vidieť, že ďalší vývoj, až po vypracovanie Akčného programu v r. 1968, bol kolektívnym dielom širokého straníckeho aktívu, zloženého z kádrov zo všetkých kľúčových odborov nášho spoločenského života. Áno, sústredili sme kolektívny rozum tých, čo svoju prácu zasvätili našej revolúcii.

Odstup od r. 1968, aj vývoj za posledných 20 rokov v ZSSR, aj v iných socialistických krajinách jednoznačne potvrdil, že socializmus neznesie stereotypnosť, šablónu, strnulosť, dogmatizmus, sektárstvo, že sa musí obrodzovať, prebudovávať v súlade s novými nástojčivými potrebami. Podľa môjho trvalého presvedčenia socializmus môže a má byť takým spoločensko-politickým, hospodárskym i kultúrnym usporiadaním, ktoré historicky najplnšie a najcelostnejšie vystihne a uskutoční potreby a záujmy robotníckej triedy a najširších vrstiev pracujúcich a národov. Jeho duchovným jadrom musí byť najvyššia humanita, hlboká ľudskosť, etika a mravnosť.

Socializmus, mier, rovnoprávnosť, sebarealizácia ľudí a národov patria medzi moje celoživotné kréda. Zaraďujem tieto hodnoty do mimoriadne všeľudského významu.

Rozpor medzi spoločenskými a individuálnymi záujmami

Vývoj vo viacerých socialistických krajinách ukázal, že politicko-hospodárske krízy sú možné i v socialistickom usporiadaní spoločnosti, i keď nemajú antagonistický charakter. To v našich učebniciach nebolo. Padla téza, ilúzia, že nás sa to netýka, že je to produkt rozporov vlastných len kapitalizmu, založený na rozpore medzi výrobnými silami a vzťahmi. Prax socialistickej výstavby potvrdila, že samotné prevzatie základných výrobných prostriedkov ešte nie je ich zospoločenštením, že priebeh tohto procesu si vyžaduje adekvátne spoločensko-ekonomické zmeny, reformy, zosúlaďujúce pohyb výrobných vzťahov s výrobnými silami. Ich omeškávanie vedie ku krízovým javom i v socializme. Prirodzene, toto zosúlaďovanie nie je jednorazovým aktom, ale permanentným procesom v celom systéme, ktorý môže ustrnúť.

Prax a vývoj socializmu dávno vyvrátili teóriu a predstavu, že v socializme nepôsobí rozpor medzi spoločenskými a individuálnymi záujmami. Tento rozpor pôsobí a nemožno ho jednoducho ignorovať.

K príčinám krízových javov patrili i deformácie v oblasti zákonnosti a porušovania občianskych a ľudských práv. Ako keby sme nevedeli a či pozabudli, že my, komunisti, nesmieme spyšnieť, ani sa z bývalých kritikov maloburžoáznej minulosti premeniť na apologétov všetkého toho, čomu sa dá "socialistická nálepka". Výstavba novej spoločnosti je zložitejšia, náročnejšia etapa, ako vyhratá revolučná bitka. Ako často sme však prežívali pravý opak a nevideli súvislosti medzi nedostatkom demokracie v strane, spoločnosti a v štáte a potrebou ich samosprávneho samorozvoja. Kde je koreň toho, že k takému vývoju dochádza? Veď tieto javy sa príkro priečia tomu, čo socializmus si vytyčuje za svoje ideály!

Rozhodujúci faktor tohto stavu vidím v panstve politického ovzdušia, ktoré potlačuje piliere vlastnej výstavby strany -- vnútrostranícku demokraciu. Toto panstvo odzbrojuje stranu, podlamuje jej tvorivosť v samotných základoch jej aktivity. V takom ovzduší teória premieľa známe dogmy a poučky, vysvetľuje uznesenia, je apologétom daného stavu. Nepomáha praxi, ani sa praxou neobohacuje. V takej atmosfére kvitol dogmatizmus, strnulosť, statika vydávaná za stabilitu. Nekritičnosť, sektárstvo, diktát zhora, šablónovitosť tu mali domovské právo. Je to vhodná klíma pre systém úzkej vládnucej vrstvy, koncentrácie moci. Skutočná tvorivosť, hľadanie sa stáva podozrivým a v čase polemík sa ubije nálepkou oportunizmu a revizionizmu.

Pritom kozmicko-atómový a kompjuterový vek nás priamo núti všestranne rozvinúť marxisticko-leninské dedičstvo. Nevidieť vo všetkom hneď obraz nepriateľa. Reagovať, zovšeobecňovať zmeny sveta i života v mene jeho bezpečnosti a rozvoja. Éra industriálneho sveta tavila v svojom priemyselnom kotly ľudí i národy na svoj obraz. Informačno-elektronická fáza zbližuje ľudí, triedy i národy na báze rozvíjania ich identity. To nemôže nemať vplyv na obsah, formy i poňatie triedneho boja.

Pozíciu strany budovať na programe

To hlavné je však v komplexnom poznávaní, všestrannom obsiahnutí prítomnosti. Preto nemôžeme hotové riešenie hľadať v sebamúdrejších knihách. Skúmať nové trendy všestrannej intelektualizácie výroby, správy, riadenia a hľadať odpovede na nové otázky. Mať svoju predstavu, reálnu a celostnú víziu o budúcom politickom, hospodárskom, kultúrnom pohybe. Z vejára budúcich možností programovať možnú budúcnosť v pevnej súčinnosti.

Najmä v takomto pôsobení vzrastá význam ľudí, občanov, pracujúcich -- subjektívneho faktora, vrátane politických strán. Nie všeobecne -- proklamatívne, frázovito, ale vecne, konkrétne tak, aby sa nedala poukazom na tento rastúci ich význam ospravedlniť akákoľvek činnosť, napr. posilniť či umocniť dominantné postavenie určitých skupín nad celou spoločnosťou. Ako konkrétne, prostredníctvom akých štruktúr, mechanizmov, organizačných foriem vzrastie súčasne úloha štátu, samosprávy, komunistickej strany? Klasici, ktorých sa mnohí tak radi dovolávajú, predsa vravia o raste jedných prvkov, tak o odumieraní iných. Preto by sa malo testovať, aké prvky novo vzniknú, ktoré sa budú rozvíjať, ktoré už dosiahli zenit a budú odumierať. To sú niektoré moje myšlienky vzťahujúce sa k obrode socializmu a jeho ideám.

Pevná pozícia strany a štátu v širokých masách ľudu musí byť budovaná na revolučnom socialistickom programe. Tento program s nebývalou iniciatívou, spontánne s nadšením prijala celá strana, naše národy a národnosti, všetok náš ľud. Program doslova strhával mladú generáciu do revolučného prúdu našej socialistickej výstavby. Ten, kto to nepoznal, nevidel, nezažil a neprecítil, sotva si vie predstaviť tú morálnu a ideovú silu, ktorá sa už začala premieňať na silu materiálnu. Túto silu musí strana nového typu neprestajne živiť, obnovovať príťažlivosťou, presvedčivosťou svojho programu.

Autorita myšlienky, nie moc násilia

Komunistická stana musí starostlivo pozorovať a hodnotiť a socialistický štát praktickými opatreniami výsostne dbať (až po precízne zákonodarne akty), aby fungovanie celého spoločenského systému socializmu na každom stupni činorodo každým dňom fakticky stvrdzovalo, že naozaj ľud je zdrojom všetkej moci v tomto zriadení. Preto by sa mala plne prejaviť jeho samospráva, jeho samorozvoj, samoriadenie. Rozloženie moci zabezpečiť tak, a aby sa nedala nijako zneužiť. Zabránenie recidív minulosti má dbať, aby v celom mechanizme moci nedošlo k prílišnému sústredeniu moci do jedného článku, vrátane jednotlivca. Viesť mocou, autoritou myšlienky, nie mocou násilia, represie. Zdá sa to byť samozrejmosťou, ale skutočnosť je ťažšia, zložitejšia, čo prax zreteľne potvrdzovala.

Právne normy musia dať dostatočné, nezviklateľné záruky proti návratu starých metód subjektivizmu, voluntarizmu a mocenskej ľubovôle. Práve socialistická demokracia musí prakticky, denne utvárať ten najširší priestor pre činorodosť každého jednotlivca, každého kolektívu, každého článku riadenia, aby ľudia mali možnosť premýšľať, vyjadrovať svoje názory. To musí byť prizmou kádrovej politiky bez "stropu" nomenklatúr, kde rozhodujúcim kritériom je všestranná kvalifikovanosť. Ľud, masa má právo vyberať so svojich zástupcov a vedúcich, má právo ich kontrolovať a odvolávať.

Samospráva ľudu by mala mať adekvátne orgány nielen na realizáciu, ale aj pre samotné utváranie štátnej politiky. Aj komunistická strana si musí svoje vedúce postavenie v spoločnosti zabezpečiť demokratickými politickými prostriedkami, aby ľud jej vedúce miesto dal dobrovoľne, na základe dôvery a príťažlivosti obsahu jej politiky.

Pozor na zvieracie kazajky

Demokracia a socializmus patria k sebe. Oslabenie demokracie, nerešpektovanie väzieb medzi ňou a socializmom devalvuje socializmus a vedie ku krízovým javom. Je zložité a ťažké adekvátne uplatňovanie teórie v živote, v jej konfrontácii s praxou. A práve pokiaľ ide o spoločenské problémy, a to považujem za nesmierne závažné a základné, nejestvuje pre overenie správnosti nijaké iné "laboratórium" ako skutočný spoločenský život. Preto tiež v revolučnom hnutí, z ktorého vychádzame, je tak životne dôležité a nevyhnutné spojenie robotníkov a intelektuálov.

Preto na otázku, či socializmus má budúcnosť, si odpovedám jednoznačne pozitívne. Áno, má, ale bude takým, ako ho poznáme dnes? Nie. Aký teda bude? Aké budú nové socialistické idey? Budúcnosť naplní tieto otázky konkrétnou odpoveďou. Čo dnes celkom určite vieme je, že socialistickú prax i jej teóriu nesmieme dať zošnurovať do zvieracej kazajky.

Výber, spracovanie a medzititulky redakcia SLOVO

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       1. 12. 2006
3. 12. 2006 Pinochet utrpěl infarkt
3. 12. 2006 Prý chtěl vydírat čelné ruské špiony a podnikatele
3. 12. 2006 Rusko má v současnosti v Británii víc než 30 špionů
3. 12. 2006 Miliony osob, cestujících do USA, klasifikovány jako "teroristické riziko"
2. 12. 2006 USA: Korupce je "druhé povstání". Stojí 4 miliardy dolarů ročně
3. 12. 2006 Negroponte srovanal Irák s Vietnamem
2. 12. 2006 Nemocný Fidel Castro se neobjevil na obřích oslavách svých narozenin
2. 12. 2006 Proč Alexandr Vondra nechce slyšet pravdu o Iráku Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Ministr zahraničí má strach z Pražské výzvy pro Irák Štěpán  Kotrba
3. 12. 2006 Z Iráku odešli už všichni italští vojáci
2. 12. 2006 Kuřáci kouří polonium
2. 12. 2006 Má IHT v propočtech chybu?
2. 12. 2006 Afghánistán -- problematický úkol NATO Miroslav  Polreich
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Italský expert na terorismus kontaminován poloniem-210
1. 12. 2006 Litviněnko byl obětí "ruských agentů jednajících na svou pěst"
1. 12. 2006 Jak funguje radiační monitor britských letišť? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Nekouřili cestující v letadle papirosy? Jan  Klepetář
1. 12. 2006 Relativně jedovatý alfa zářič Jiří  Jírovec
1. 12. 2006 Britský psycholog: "Chytrých mužů je víc než chytrých žen"
1. 12. 2006 S IQ testy je to zřejmě složitější
1. 12. 2006 Testy inteligence Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Muži rádi extrémy Petra  Procházková
1. 12. 2006 Kdo vlastně touží po "otevření dveří" do USA? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 O základně definitivně rozhodne Bush nejspíš v lednu. Možná. Snad.
30. 11. 2006 Přinesou Vondrovy "dobré styky" do Česka americkou základnu? Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Turecko: "Slova papeže, to je zázrak"
1. 12. 2006 Žena-matka na plný úvazek, to není tradiční model rodiny Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Variace na povzdech Jana  Štroblová
1. 12. 2006 Hranice není korzo Václav  Dušek
1. 12. 2006 Německé domácnosti měly v roce 2005 menší kupní sílu než v roce 1991 Uwe  Ladwig
1. 12. 2006 Town's Mole x Blaha Masons
1. 12. 2006 Doba, která přišla po 15. březnu 1939
1. 12. 2006 Čaká Venezuelu "farebný prevrat"? Radovan  Geist, Chris  Carsson
1. 12. 2006 Pokus o puč proti Chavezovi v roce 2002 organizoval Bush, Chavez nyní vytváří globální alianci proti USA Štěpán  Kotrba
30. 11. 2006 Ekvádor kráča doľava Mark  Weisbrot
1. 12. 2006 Kolumbie a "válka proti terorismu" Daniel  Veselý
1. 12. 2006 Jaké je menší než malé množství komunistů Oldřich  Průša
1. 12. 2006 Buzková političkou jen naoko Štěpán  Kotrba
1. 12. 2006 Buranství české politické scény Darina  Martykánová
1. 12. 2006 Socializmus má budúcnosť Alexander  Dubček
30. 11. 2006 Momentky z narodenín Michal  Polák
1. 12. 2006 Dzurindov Zákonník -- nástroj smrti Jakub  Topol
30. 11. 2006 Pustá země Alex  Koenigsmark
30. 11. 2006 Žádná "totální neznalost"
30. 11. 2006 Záhada počítače z roku 65 př. Kr. vyřešena
30. 11. 2006 Amerika v barevné fotografii 1939 - 1943
1. 12. 2006 O falešných mýtech v umírání a o nezájmu státu Jan  Paul
30. 11. 2006 Conservative, my ass! Meike  Snijder
30. 11. 2006 Konzervativní? Ani náhodou Meike  Snijder
30. 11. 2006 Dva zásadní průlomy v umění mučit Greg  Evans
30. 11. 2006 Mikrokredita -- možný úpadek patriarchátu? Věra  Říhová
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce