11. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 8. 2006

Do našeho pořadu si kritizované osoby zásadně nezveme

Je smutné, jestliže někdo opře svou polemiku s něčím názorem nikoli o znalost tohoto názoru a kontextu, v němž je vyřčen, nýbrž o jakousi anonymní telefonickou referenci - denunciaci? - z třetí ruky ("Telefonoval mi ke konci minulého týdne jeden posluchač a upozorňoval, že Just s hosty mou argumentaci naprosto nepochopili, všechno totálně zmotali a skončili, jak se dalo očekávat, v NEPŘEMÝŠLIVÉM ANTIKOMUNISMU", Jan Čulík, BL 5. 8. 2006). Ještě smutnější je, jestliže takto postupuje zkušený novinář a profesionál, který už přes patnáct let nám, mediálně zaostalým Čechům, nikdy neopomene profesorsky zdůraznit nadřazenost někoho, kdo prošel britskou školou publicistické nestrannosti, vzorové objektivity, vyváženosti a korektnosti. Jan Čulík si myslí, že ve své recenzi, s nímž jsme na ČRO 6 nejprve s J. Rejžkem a týden poté s J. Peňásem polemizovali, vyslovil názor, že si "nespravedlivě utlačovaní staří páni" - takto svérázně nazývá politické vězně komunismu - zaslouží "daleko profesionálnější svědectví", mež jaké poskytují dokumenty K. Vlachové (v minulosti např. Jáchymovská stigmata, Věž smrti, nejnověji Dračí setba komunismu) a že "amatérismus K. Vlachové je urážkou jejich utrpení". Nevím, o jaké recenzi J. Čulík mluví - žádnou recenzi totiž v BL nepublikoval.

Kdyby mi jedovatou textovou slinu, pateticky nazvanou ČERNÁ MŠE ANTIKOMUNISMU, (text se ve skutečnosti jmenoval "Antikomunistická mše", pozn. red.) jíž Čulík ukápl na tvář K. Vlachové, ale potažmo i M. Vadase, M. Mejstříka, P. Procházkové a dalších příslušníků paranoické "antikomunistické sekty", kterýkoli můj student prvého ročníku semináře mediální kritiky vydával za RECENZI filmového díla, vyhodil bych ho a doporučil mu, aby si někde dostudoval, co obnáší pojem "recenze".

Kromě osobních útoků na profesionální svéprávnost režisérky nedočkal jsem se v jeho textu ani náznaku kritické analýzy dokumentů K. Vlachové, čtenáře, neznalého jejího posledního opusu, dokonce nepoctivě mystifikuje tím, že mu manipulativně sugeruje představu, že režisérka je natolik zaujatá tématem, natolik "fandí" obětem komunismu proti jejich trýznitelům, že nedává prostor "protistraně" (rozuměj: lágrovým "bachařům").

Opak je však pravda! Proti Dračí setbě komunismu lze namítat ledacos (lze například kritizovat někdy příliš patetický komentář), ale jedno jí nikdo soudný upřít nemůže: že dává nebývale velký prostor vyjádřením bachařů a jejich způsobu myšlení, dodnes pozoruhodně uvízlého ve schématech a floskulích stalinismu.

Právě poctivý a věrohodný pokus o vniknutí nikoli do jejich soukromí (žádná skandalizace!), ale především do jejich alibistické mentality (která se podivuhodně přesně shoduje s alibistickou mentalitou bývalých esesáků a bachařů v nacistických koncentrácích - viz např. snímky Quida Knoppa) patří k umělecky i eticky nejcennějším pasážím dokumentů K. Vlachové, od Věže smrti až po Dračí setbu.

Toto nevidět a dokonce popřít opačným tvrzením znamená buď selhání kritikovy rozlišovací schopnosti, nebo jeho záměrně zlý, nepoctivý úmysl poškodit renomé režisérky. Čulík zapomněl čtenářům BL sdělit základní fakt: že totiž kontroverzní režisérka, právě díky své sveřeposti a umělecké poctivosti, s níž nekonjunkturálně sleduje téma zločinů komunismu a jeho obětí, nepožívá už řadu let, diplomaticky řečeno, přízeň současných i minulých intendancí České televize.

Je ostudné a pro ČT vzhledem k úrovni její současné produkce je to i trestuhodným luxusem, okázale ignorovat jakkoli kontroverzní díla K. Vlachové a nechávat ČESKOU režisérku z nouze točit v Bratislavě. Právě toto bylo mimochodem jádro obou mých vystoupení na ČRO 6, jež zná J. Čulík bohužel pouze z telefonického doslechu.

Vladimír Just se mýlí: Rádio na přání ČRo - Člověka a kultura ZDE

Kdyby náš slušně poslouchaný pořad ČLOVĚK A KULTURA skutečně někdy slyšel, věděl by, že si do něj kritizované osobnosti zásadně nezveme a že jeho kýženou kontroverznost a "vyváženost" zajišťují posluchači, kteří v průběhu bezmála celé hodiny, nikoli tedy jako v na ČRo 1 pouze v závěrečném chlívku, mohou do studia svobodně volat své názory, nebo je psát - a právě prezentace takovýchto polemických názorů tvoří pravidelně cca 1/4, někdy 1/3 celé relace.

Čulíkova kritika filmů K. Vlachové neříká nic relevantního k jejím filmům, zato prozrazuje mnohé o autorovi. Především fatální nepochopení podstaty každého uměleckého dokumentu, který je z povahy věci vždy nutně subjektivním pohledem svého tvůrce (subjektivita je dokonce paradoxně nejsilnější tam, kde zůstává skrytá, kde je netransparentní a kde se dokument usilovně tváří "nestranně" a "objektivně").

Zdá se, že si J. Čulík představuje ideální dokument o Buchenwaldu, Kolymě nebo Jáchymovu tak, že tvůrce bude přísně "objektivně" přát oběma stranám, že bude vyváženě klást vedle sebe svědectví o utrpení vězňů a popíračství jejich věznitelů, tedy že dá stejný prostor pravdě o utrpení a "osvětimské" ("kolymské", "jáchymovské") lži. Jedině tak totiž definitivně zatočí s "nepřemýšlivým antifašismem" resp. s "nepřemýšlivým antikomunismem".

"Antikomunismus", stejně jako "antifašismus" není otázkou "přemýšlivosti", ale základní lidské slušnosti a úcty k obětem obou nelidských režimů: právě ty miliony obětí jsou totiž tím, co oba režimy při všech myslitelných rozdílnostech navěky spojuje.

S úctou k panu šéfredaktorovi a s přáním nekrácení textu Vladimír Just, kritik a VŠ pedagog

Pozn. JČ: Znovu opakuji, že problémem filmů Kristiny Vlachové je prostě to, že je to špatná dokumentaristka - bez ohledu na to, jaké téma zpracovává.

Je zajímavé, jak velké problémy má současný český dokumentární film. Přitom se na LFŠ promítaly - velmi málo navštívené - pozoruhodné dokumentární filmy Rudolfa Krejčíka o Kanadě a o Africe ze šedesátých let. Jejich úroven byla vynikající. Byly inteligentní a dokázaly vyhmátnout jádro skutečnosti - srovnání s dneškem: nebe a dudy. - Při jejich sledování - byly ovlivněny jen mírně dobovým viděním světa "z Československa" - měl člověk pocit, že český národ od šedesátých let opravdu zpitoměl, bohužel... :-(

Při zpracování svého tématu zůstává Kristina Vlachová na povrchu a nedokáže sdělit jádro autentické zkušenosti. To se týkalo jak utrpení obětí komunismu, tak rozhovorů s jejich mučiteli. Kdyby to byla schopná režisérka, dokázala by přimět - jemnými psychologickými pobídkami - někdejší bachaře ze stalinských trestních táborů, aby odhalili nitro své motivace a svého přístupu ke světu. To se autorce nepodařilo. Důkaz je jednoduchý - zkuste promítnout filmy Kristiny Vlachové libovolnému přislušníku mladší generace (ptal jsem se namátkou) a pokud to nebude zaujatý antikomunista, přizná vám, že mu její filmy o někdejším utrpení nevypovídají nic - že ho míjejí. Mluví pouze k těm, kteří mají - jistě oprávněný - pocit, že je utrpení stalinismu nutno medializovat, tak jsou vděčni za jakýkoliv film na toto téma. To ale nestačí.

Kodex Českého rozhlasu

6.3 Publicistické pořady Českého rozhlasu nabízejí především kritickou reflexi reality, musí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. Publicistické pořady také dávají aktérům událostí příležitost vyjádřit argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje. ...

6.6 Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti. ...

6.10 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Český rozhlas nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, jimiž má být hodnocení odůvodněno. Tato povinnost však nebrání zprostředkovat posluchačům hodnotící soudy aktérů událostí. ...

7.1 Český rozhlas vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorové střetání. Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. ...

7.4 Moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.

                 
Obsah vydání       11. 8. 2006
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
13. 8. 2006 Vedoucí britští muslimští představitelé: "Britská zahraniční politika činí Británii terčem útoků"
13. 8. 2006 Británie: Letecké společnosti kritizují letiště Heathrow za chaos
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
11. 8. 2006 Revolution on My Mind Jan  Čulík
12. 8. 2006 Izrael rozšířil útoky na Libanon navzdory rezoluci OSN
11. 8. 2006 Protiraketová základna USA jako symbol změny Milan  Valach
11. 8. 2006 České republice hrozí největší ztráta suverenity od roku 1968 Jan  Žižka
11. 8. 2006 Britské listy neustále na křižovatce! Bohumil  Kartous
12. 8. 2006 Bárta společným kandidátem Zelených a lidovců Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Duše chce vzpomínat František Emanuel Zelenka
11. 8. 2006 Jsou Britské listy levicové? Jozef Bohumil Ftorek
11. 8. 2006 Zjednodušený pohled na Fidela Castra Petr  Wagner
11. 8. 2006 Do našeho pořadu si kritizované osoby zásadně nezveme Vladimír  Just
11. 8. 2006 Dělnický lid v Čechách roku 2006 Věra  Říhová
11. 8. 2006 Násilné útoky a demokracie
11. 8. 2006 Poezie a masmédia: O lkaní básníků nad vlastním údělem Boris  Cvek
11. 8. 2006 Je nepřípustné chválit Castra
11. 8. 2006 Hizballáh je teroristická organizace, USA náš spojenec
11. 8. 2006 Na Kubě není komunismus, nýbrž "fidelismus"
11. 8. 2006 Kuba opět v ohnisku zájmu politiků a novinářů Miloš  Kaláb
11. 8. 2006 Jsou na světě horší situace než Fidel Castro v čele Kuby
11. 8. 2006 Není všechno zlato, co se třpytí Josef  Vít
11. 8. 2006 ČT 1: novinka na sportovním trhu Oldřich  Průša
11. 8. 2006 Promiňte, ale už není čas na referendum? Tomáš  Franke
11. 8. 2006 Americká základna v ČR ? NE !! Zdeněk  Bárta
10. 8. 2006 Dopis pro Britské listy Petr  Štengl
11. 8. 2006 Citát dne (včerejšího)
11. 8. 2006 Stomilionové pokuty za úniky radioaktivity v britských továrnách
11. 8. 2006 Když se kácí les, padají třísky? Veronika  Valachová
11. 8. 2006 Mír, propaganda a Zaslíbená země Jakub  Rolčík
11. 8. 2006 Reforma zdravotnictví: Realita podle předsedy
11. 8. 2006 Julínkova reforma zdravotnictví - a jak je to doopravdy Štěpán  Kotrba
10. 8. 2006 Tiše závidím nemocničnímu lékárníku
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - aneb o prachy jde až v první řadě
11. 8. 2006 Chudí lékárníci - prachy vládnou i médiím Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Robert Piksa nikdy nebyl poradcem Úřadu vlády ČR či premiéra
10. 8. 2006 Scotland Yard "překazil teroristický útok"
10. 8. 2006 Britský ministr vnitra: "Kritikové protiteroristických opatření nerozumí ničemu"
10. 8. 2006 Riziko útoku na americká letadla ohrožuje komerční letectví ekonomicky
10. 8. 2006 Účastníci zájezdu lehce vítězí v soutěži o snad nejslabší český film z poslední doby Jan  Čulík
10. 8. 2006 Slepá odbočka na cestě lidské civilizace Milan  Dubský
10. 8. 2006 Castrovi obhájci, pozor! Cenou úspěchu Kuby jsou lidské mozky a životy Fabiano  Golgo
10. 8. 2006 Kubánofobie jako základ zahraniční politiky Mesfin  Gedlu
10. 8. 2006 Murray Bookchin -- Rudolf Bahro: Dvojice zelených protikladů Pavel  Pečínka
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce