28. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2006

Nebezpečí afrického eldoráda:

Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací

V únoru 2006 uskutečnila česká vládní delegace návštěvu subsaharské Afriky. Vzhledem ke skutečnosti, že málokterý z českých představitelů překračuje 25. stupeň severní šířky, když se jedná o cestách do Afriky lze říci, že tato návštěva byla historickou. Byla početná i měla větší ambici. Tomu také odpovídají slova ministra C. Svobody: "Být první se vyplatí" nebo "příležitosti je třeba využít" v týdeníku Ekonom z 15. 2. 2006. Nutno dodat, že to jsou výroky pro Cyrila Svobodu necharakteristické, však výstižné mimo jiné i proto, že česko-africké vztahy je třeba chápat jako funkci souher mezi asymetrickými ekonomickými zájmy na straně jedné, a specifickou historii těchto vztahů na straně druhé.

Podle kusých, dostupných informací jsou vzájemné prospěšné obchodní vztahy a pomoc při rozvoji základními zahraničně politickými záměry ČR v subsaharské Africe. Tak například ministr Svoboda pro Český rozhlas 1 - Radiožurnál konstatoval 3. února odpoledne, že zde vidí široké pole působnosti pro české střední a vyšší technické kádry. NApříklad podle International Organization for Migration nezaměstnanost kvalifikovaných profesí v Angole se pohybuje okolo 30 i více procent.

Přitom doufá, že je možno navazovat na předlistopadové kontakty. Například ve stejném rozhovoru sympaticky vzpomíná na "výčitky, kterých se mu dostalo, že nepřivezl knedlíky" nebo na obdivuhodný "německý pořádek(?)", s nímž se potkával během pobytu v Namibii. Každý soudný člověk si uvědomuje, že toto však nemůže byt náhražkou dlouhodobé systematické zahraničně politické činnosti, která jedině mohou zaplnit mezery existující ve vztazích mezi ČR a "černou Afrikou".

Návštěva ani před jejím uskutečněním ani během jejího průběhu nepřitáhla patrnou pozornost politické reprezentace. Chyběly zprávy či analýzy o ní v hlavních mediích, třeba pokud jde o motivaci, načasování nebo kontext, vzhledem k vybraným destinacím. Například proč Angola a ne Mozambik; proč Nigerie a ne Ghana; proč Tanzanie a ne Etiopie; proč Namibie a ne Jižní Afrika. Hledá ČR africké zdroje pro posílení stále neukončené procesy restrukturalizace své ekonomiky, které představují velký úkol na domácí frontě? Volby jsou za dveřmi; znamená tato cesta příprava příležitosti pro vybrané české firmy na africkém trhu, tudíž politicky zúročitelný vklad? Z pohledu úředníků Černínského pálace je třeba otevřeně říci, že ČR jako nový člen EU úspěšně objevuje, že rozvojová pomoc a humanitarismus jsou snadno přístupnou a hladkou oblastí zahraniční politiky, kde může dobře bodovat. Subsaharská Afrika jako střed tohoto dnes již mnohamiliardového průmyslu je nejlepším místem pro takovou "levnou" PR činnost.

Globální kontext

Od 13. do 18. února 2006 navštívila více-tajemnice státního departmentu USA pro africké záležitosti Jenadyi Frazer R. Guineu a Kamerun. Předmětem její cesty byly bilaterální rozhovory, které rámují rychle se rozvíjející obchodní a strategicko-bezpečnostní zájmy USA v západní Africe. Například schvalovací rozpočtová zpráva Kongresu na rok 2005 uvádí, že v letech 1999 až 2004 americké podniky investovaly v maličké R. Guineji 5 miliard dolarů. Díky ropě a strategicky poloze své země v ústí ropou bohatém guinejském zálivu autoritářský vůdce Teodor Ngumena Mbasogo se delší čas těší oblibě Bílého domu. Zdomácnělá korupce je lákadlem pro podvodníky v bílých límečcích, aby se zde beztrestně uskutečňovaly své nekalé podnikatelské záměry, buď samostatně nebo jako subdodavatelé větších naftařských společností. Známy je případ texaského Tritonu, který zde po zapletení do korupční aféry a krachu v Indonésii v 90. letech úspěšně prosperuje.

Africké ropné zásoby jsou zásadně důležité, a to nejen pro USA: V době studené války, západ vnímal Afriku hlavně jako bojiště proti sovětské rozpínavosti. Rozléval miliardy dolarů ve formě vojenské a hospodářské pomoci aby udržel při životě autoritářské režimy a reakční ideologie. Apartheidem počínaje a mobutovskou authenticité konče. Po zmizení Sovětského svazu tyto zájmy upadávaly. Například až do poloviny 90. let různé zprávy ministerstev USA potvrzovaly, že mají minimum strategických zájmů v Africe.

Dnes se tento nezájem mění, a to rychle. Bezpochyby nejdůležitější geostrategický vývoj v energetické politice USA je spojován se subsaharskou Afrikou, předně s její západní atlantickou frontou. USA chtějí snížit svou závislost na ropě z výbušného Středního východu. Kvůli tomu se více obracejí na tuto část Afriky, která produkuje denně více jak 5 miliónů barelů lehké, kvalitní ropy a již dnes kryje až 15% amerického ropného dovozu. To jest. téměř stejné množství, jako Saudská Arábie. Podle National Intelligence Council do roku 2015 tento podíl stoupne až na 25%. Ve stejné době každý pátý barel ropy na světovém trhu bude mít svůj původ v některé ze zemí subsaharské Afriky - z Angoly, Nigerie, Kamerunu, Konga, Rovníkové Guineje, Pobřeží slonoviny, Gabunu, ale i Súdánu, Čadu. Prestižní a vlivný Council on Foreign Relations nebo Institute for Advanced Strategic and Political Studies v tom mají jasno. Konstatují, že subsaharská Afrika je již "oblastí rostoucí mezinárodní důležitosti".

Hrozba opětovné militarizace Afriky

Už na podzim roku 2003 citovala BBC přední činitele USA v souvislosti se zamýšlenými plány přesunout část svých vojenských sil z Evropy do tropické Afriky. Cílem je účinný boj proti post-bipolárním hrozbám - mezinárodnímu terorismu, mezinárodní kriminalitě, nezřízeným konfliktům, jež se dobře daří právě v subsaharské Africe. To dokazuje, že v případě USA dozrávají strategicko-bezpečnostní zájmy v subsaharské Africe již nějakou dobu.

Porovnáme-li vojenskou podporu USA do oblasti Středního východu s tím, které poskytují zemím subsaharské Afriky, je to nesrovnatelně menší objem. Na druhé straně druhá položka představuje dnes jednu z nejrychleji rostoucích kolonek v rozpočtu Státního departmentu nebo Pentagonu. Podle údajů World Policy se vojenská pomoc USA v subsaharské Africe v průběhu posledních šesti let zdvojnásobila z 12 na 24 miliard dolarů. Stejně roste i počet zemí, které jsou zapojeny do různých vojensko-bezpečnostních projektů Pentagonu (např. Combined Joint Task Force ve východní Africe či Pan-Sahelian Initiative, do níž jsou zapojeny Senegal, Niger a Mali. Jejich náklady dosahují až 11 miliard dolarů. Číslo, které se ztratí ve srovnání s 15 miliardovým rozpočtem, který schválila Bushova vláda v souvislosti své poslední návštěvy Afriky na podporu boje proti AIDS a uskutečňování rozvojového programu OSN, tzv. Millenium Development Goals.

USA otevřeně hovoří o svých zájmech zřídit vojenské základy v subsaharské Africe. V tomto případě se největší pozornost přitahují malé země (USA již provozují jednu základnu v Džibuti), pod vládou korumpovaných a snadno ovladatelných režimů, které v mnohé připomínají vnitřně autoritativní ropné šejcháty na Středním východě; například Rovníkovou Guineu. Angola je sice svou rozlohou velká, avšak její bohatství je dostatečnou zárukou k vytvoření a konsolidaci autoritářského režimu po vzoru Latinské Ameriky 70. a 80. let, stojícím na korumpovaném elitářském systému. Tuto strategii přizpůsobivého a zvladatelného státu prakticky naplňují reformní programy Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, jejichž úkolem je radikální snížení role státu, tzv. "minimální stát". Funkce státu převezmou stále dominantní a vlivné mezinárodní nevládní organizace, které dnes nejsou nic jiného, než subdodavatelé svých států nebo mezinárodních finančních institucí. Právě s jejími aktivitami se bludný kruh "africké pomoci" uzavírá. Pomoc podaná Africe v podstatě prodlužuje trvání systému, který ji zbídačuje.

Bludný kruh na závěr

Kritické názory upozorňují, že dnešní Afrika je par excellence místem , kde se naplňují ideály post-imperialistického "Impéria", tj. imperialismus bez klasického držení území. Konkrétněji se velké části Afriky mění z neo-koloniálního, suroviny vyvážejícího, závislého regionu v regresivní a stagnující držby, které kontrolují nadnárodní korporace, banky, investoři, a jejich bezejmenní akcionáři. Hlavními nositeli této "africké proměny" jsou bezskrupulózní manažeři nadnárodních korporací a jejich mezinárodní či lokální spojenci. Ti všichni se podílejí na podkopávání suverenity afrických států rozbíjením jejich základy moci a sociální struktury a drancováním jejich životní prostředí. Toto poválečné období, bezprecedentní naplňování imperiální touhy nelze prezentovat bez sobeckého povýšeneckého ospravedlnění sama sebe, jehož vrcholem jsou beztrestnost a ponižování jiných národů a kultur prostřednictvím kampaňovité propagace bezmocnosti a kultu obětí (např. Band Aid).

Z toho rovněž lze vyvodit odpověď na otázku, zda-li post-imperialistické "Impérium" přinese Africe mír a prosperitu. Pokud se redukují představy o míru a prosperitě pouze na absenci konfliktu a války, je to možné. Ale pokud mír a prosperita znamená především nastolení spravedlivého společenského režimu, pak asi ne. V nejbližších letech je zřejmě, že Afrika bude ještě víc, než kdy jindy zatížená hypotékou vlivu této nové hegemonie moci a majetku, která je řízená ideologií reakčního konzervatizmu a neo-liberalismu. Jejím krédem je bezpodmínečná loajalita. Důsledkem je čím dal víc zbrzdění více jak půl století probíhajícího procesu africké sociální a politické emancipace a reforem, směřujících ke spravedlivější a inkluzivní demokracii. To způsobí značné obtíže africkým vládám, politikům i celé společnosti. S rostoucím tlakem ovšem bude růst odvaha a s ní i hledání východiska. Ostatně - tomu nasvědčují celé dějiny Afriky. Zatímco rozhodování o zaměření zahraniční politiky adekvátně těmto skutečnostem je věcí české vlády a diplomacie, zůstává nezodpovězená výzva - vytvořit ustálený systém partnerství, v němž by dobré tradice a vzájemně prospěšné česko-africké vztahy pokračovaly nadále.

                 
Obsah vydání       28. 2. 2006
28. 2. 2006 Před padesáti lety odhalil Nikita Chruščov Stalinovy zločiny
28. 2. 2006 Platí presumpce viny Zdeněk  Jemelík
28. 2. 2006 Stávka doktorů Milan  Valach
28. 2. 2006 Mistr Dýně Ivan  Wernisch
28. 2. 2006 Liberální voliči v Praze a výzkumy veřejného mínění Josef  Baxa
28. 2. 2006 Vtip pro jedenáctileté
28. 2. 2006 Neschopnost nebo pozůstatky totalitního myšlení Bohumil  Kartous
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
28. 2. 2006 Střet zájmů Filipa Sklenáře Jan  Čulík
28. 2. 2006 Autor knihy Da Vinci Code stanul před londýnským soudem
28. 2. 2006 Bublifuk George Bushe energetické narkomany nevyléčí Jan  Beránek
28. 2. 2006 Fréderic Bastiat a "sociální ekonomika"
28. 2. 2006 Kdo radí prezidentovi? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
27. 2. 2006 Nechci být rukojmím lékařů Věra  Říhová
27. 2. 2006 Viliam Buchert: "Tajemství Kateřiny N." Jan  Čulík
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech
24. 2. 2006 Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu Jan  Eichler
27. 2. 2006 Kdy už si český podnikatel, právník, soudce či jiný "mocný buran" konečně koupí obraz nebo sochu? Jan  Paul
27. 2. 2006 Popírač Ransdorf Jaroslav  Kuba
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
27. 2. 2006 Absurdita v Brně Miroslav  Šuta
27. 2. 2006 Podíl emocí na chodu demokracie Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 2. 2006 20 miliard buněk šedé hmoty Jiří  Drašnar
27. 2. 2006 Quod licet bovi... Alex  Koenigsmark
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
28. 2. 2006 Leden 2006: rekordní počet stažených stránek Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
11. 8. 2005 Evropa nesmí připustit americké ovládnutí vesmíru Mojmír  Babáček
17. 5. 2005 Neokonzervatici: muži za oponou Greg  Evans
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
14. 2. 2005 Žijeme v říši Hurvínků? Mojmír  Babáček
1. 9. 2004 Permanentní válka Oskar  Krejčí
31. 8. 2004 Americká globální strategie proti terorismu musí být také pozitivní   
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
3. 6. 2004 Bush: "Válka proti terorismu je jako druhá světová válka"   
3. 6. 2004 Odstoupil ředitel CIA George Tenet   
6. 1. 2004 Co si lidé myslí o novém americkém "bezpečnostním opatření"   
29. 12. 2003 Existuje americké impérium? Michael  Walzer
18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky   
16. 10. 2003 "George W. Bush je omezenec a podvodník"   

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
3. 2. 2004 Globální politika a úskalí africké obnovy Mesfin  Gedlu

Council of Foreign Relations - veřejnosti neznámá tvář americké zahraniční politiky RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
21. 1. 2003 Vést či nevést válku proti Iráku? Miloš  Kaláb