30. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2006

Slepí nevidí, hluší neslyší

Ekologisté si jako lišky chválí pouze svůj vlastní ocas

Polemika s názorem Miroslava Šuty v článku "Komunisté životní prostředí nechrání" nad komparativní analýzou volebních programů

Slova o nízké úrovni chápání programových dokumentů politických stran mi potvrdil Miroslav Šuta ve svém výkřiku. Buď neviděl a nebo nechtěl vidět. Pokud na stejné úrovni (já o voze, on o koze) probíhá jeho diskuse s Ivanem Brezinou, začínám v neschopnosti vidět černé na bílém záměr. Takže nezbývá, než nevěřícím příslušné body v "rudé záplavě" zvýraznit zelenou barvou.

Ty pasáže volebního programu KSČM, které jsou "zelené" ZDE

V oblasti energetiky KSČM prosazuje:

 • Strategickou úlohu státu v odvětví energetiky se zaměřením na udržitelný rozvoj, efektivnost a moderní ekologicky šetrné technologie. Přírodní zdroje patří celé společnosti. Doly, energetika a vodní energetická soustava musí být v rukou státu.
 • Zastavení privatizace dolů, stabilizaci vlastnické struktury důlních a energetických společností. Útlumové programy realizovat s ohledem na zaměstnanost v regionu a oprávněné sociální zájmy zaměstnanců v oboru.
 • Výrobu elektrické energie v  jaderných elektrárnách s  přihlédnutím k  požadavkům bezpečnosti a snižování energetické náročnosti.
 • Tvorbu podmínek ke zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci sjednocování přístupu v EU.
 • Podporu opatřením, která by celou společnost účinně ochránila před nadměrným zvyšováním cen plynu, elektrické energie, ale i užitkové a pitné vody, způsobeným nejen negativním vlivem vnějších cen, ale zejména monopolním chováním výrobců a distributorů a nadměrným růstem jejich zisků.
 • Rozvoj alternativních technologií, založených na místní iniciativě.
 • Důraz na snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech života společnosti.

V oblasti dopravy a spojů KSČM prosazuje:

 • Rozvoj a preferenci veřejné hromadné dopravy, zkvalitnění systému různých druhů slev jízdného a jejich začlenění do slev v rámci integrované dopravy (rodinné, skupinové, slevy pro důchodce, studenty, děti, zdravotně postižené apod.).
 • Budování ekologicky šetrných druhů, zejména rozvoj a zvýšení podílu kombinované dopravy a vnitrozemské vodní dopravy. Pokračování v elektrifikaci železnic. Budování železničních koridorů a dalších tratí zařazených do mezinárodních dohod, metra, tramvajových a trolejbusových tratí, vyhrazených pruhů, záchytných parkovišť, pěších zón a cyklistických stezek oddělených od automobilové dopravy.
 • Vypracování strategického plánu rozvoje všech druhů dopravy s důrazem na všestranné využití rozsáhlé železniční sítě. Posouzení účelnosti dalších změn vlastnických vztahů na železnici a v autobusové dopravě.
 • Vyváženou a cenově výhodnou veřejnou dopravní obslužnost po celém území státu. Při výstavbě dálnic a rychlostních komunikací zajistit, aby minimálně narušovala životní prostředí (hluk, exhalace, ekosystémy místní flóry a fauny, krajinný ráz).
 • Komplexní řešení přetíženosti silniční sítě, nedostatečné údržby, nadměrného poškozování silnic a dálnic (přetěžování vozidel), krajně nepříznivého vývoje počtu a následků dopravních nehod. Zavedení mýtného pro zahraniční kamiony.
 • Zdokonalování systému státní regulace cen a tarifů telekomunikačních služeb a cen vzájemného propojování sítí a služeb.
 • Zvýšení podílu státu na zpřístupnění komunikačních a informačních sítí pro zdravotně postižené občany a pro skupiny obyvatel se zvláštními sociálními potřebami.

V oblasti zemědělství a venkova KSČM prosazuje:

 • ...
 • Odstraňování překážek pro rozvoj osvědčených družstevních a samosprávných forem podnikání v zemědělství a potravinářství. Především v podhorských a horských oblastech dotovat i mimoprodukční funkce zemědělství (krajinotvorba, udržení pracovních míst). Respektování rovnosti všech forem vlastnictví a podnikání v zemědělství a potravinářství.
 • Zabezpečení péče o venkov a dobré životní podmínky jeho obyvatel, pracovní příležitosti, dostupnost služeb, dopravní obslužnost jako základní předpoklady zachování a rozvoje venkovského osídlení, rázu a tradic venkova.

III. Vysoká kvalita života při trvale udržitelném rozvoji

KSČM požaduje v zájmu zdraví a plnohodnotného života všech občanů skloubit požadavky sociálního a hospodářského rozvoje se stavem životního prostředí, včetně uchování přírodního bohatství v jeho rozmanitosti. Je nutné se zapojit do evropského řešení globálního problému ochrany životního prostředí a klimatu. Hájit hodnoty rovnováhy člověka a přírody znamená podporovat vysoký standard ochrany životního prostředí.

V oblasti životního prostředí KSČM prosazuje:

 • Růst kvality životního prostředí, životního stylu a životní úrovně na zásadách trvale udržitelného rozvoje ve spolupráci s odbornou a občanskou veřejností. V exekutivě zohledňovat soulad ekologických a národohospodářských priorit.
 • Intenzivní dialog o stanovení cílů, parametrů a kritérií s ekologickými odborníky, strukturami občanského a ekologického hnutí napříč politickým spektrem. Otevřenější informační politiku státu, krajů a obcí v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.
 • Přizpůsobování práva a norem v podmínkách členství ČR v  EU standardům EU jen v případě, že změna povede ke zlepšení stavu životního prostředí.
 • Snižování množství odpadů, zvýšení míry jejich využívání recyklačními službami, rozvíjení průmyslu zpracování odpadů při zákazu dovozu odpadů ze zahraničí k likvidaci v ČR.
 • Úměrné meze těžbě nerostných surovin a účinná opatření proti znečišťování půdy a horninového prostředí průmyslovou výrobou, podpora rekultivace a sanace. Zvýšení stability ekosystémů a zlepšení jejich legislativní i praktické ochrany.
 • Ochranu zdrojů pitné vody, obnovu vodních zdrojů, ochranu půdního fondu a zemědělsky obhospodařované půdy, ochranu zeleně. Vedle hospodářsky využívaných lesních monokultur dbát i na výsadbu lesů druhově pestřejších.
 • Výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod, optimální ochranu a obnovu vod.
 • Navržení kvalitnějších ekonomických nástrojů k posilování mimoprodukční funkce zemědělství, ke kultivaci krajiny a rozvoji českého venkova, ale také ekologického zemědělství, produkce a využívání alternativních zdrojů energie.
 • Ekologicky citlivější směry urbanistiky a krajinotvorby a ohleduplný cestovní ruch.
 • Garantování práva občanů dozvědět se o ekologických dopadech staveb v jejich okolí a právo účastnit se správních řízení. Důsledné posuzování ekologických vlivů u vládních koncepcí a strategií -- využití procedury EIA.
                 
Obsah vydání       30. 1. 2006
30. 1. 2006 Chce to (zatím nereálnou) změnu Boris  Cvek
30. 1. 2006 Pohádka o zlých ministrech a hodném panu doktorovi Ivan  David
30. 1. 2006 Zdravotnictví a neviditelná ruka trhu Ferdinand  Němec
30. 1. 2006 Diskuse o zdravotnictví a příslušné zákony Michal  Horák
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Komunisté životní prostředí nechrání Miroslav  Šuta
30. 1. 2006 Slepí nevidí, hluší neslyší Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Rekviem na všechny její muže Vít  Slíva
30. 1. 2006 Bush za to nemůže, může za to Arafat
30. 1. 2006 Trampoty žáka všeobecného gymnázia Jaroslav  Bílek
30. 1. 2006 Na školách se bifluje - je to pravda
30. 1. 2006 Proč se vyučuje na středních školách tak špatně Boris  Cvek
30. 1. 2006 Je bezvadné, že se dají seminárky koupit
30. 1. 2006 Je opravdu bezvadné, že se seminárky dají koupit?
30. 1. 2006 Proč bych neměla podvádět, když je to tak snadné?
30. 1. 2006 Proč by se měli studenti trápit něčím, co nikdo nečte
30. 1. 2006 Studenti si seminárky z internetu volně stahují
30. 1. 2006 Prodej školských prací nabízejí i jiné servery
30. 1. 2006 Fabiano Golgo vystoupí v ČT
30. 1. 2006 Co kritizuji na Veselovského Sedmičce Kamil  Abbid
30. 1. 2006 "Boj proti antisemitismu" jako zbraň krajní pravice? Ondřej  Slačálek
30. 1. 2006 Co odhalilo registrované partnerství v Senátu Slavomír  Goga
30. 1. 2006 Jaklův homosexualismus naštěstí státní ideologií není Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Police po 11 měsících odložila... Štěpán  Kotrba
30. 1. 2006 Policie "zfalšovala záznam o tom, jak byl usmrcen Brazilec v londýnském metru"
30. 1. 2006 Vláda zasáhne proti supermarketům
30. 1. 2006 Šoupání barákem Filip  Rožánek
30. 1. 2006 Jak nejlépe a nejpohodlněji se bohatne Ladislav  Žák
30. 1. 2006 Moravisté jako bitý pes? Pavel  Pečínka
30. 1. 2006 Sociální stát Stanislav A. Hošek
30. 1. 2006 Petr Partyk požádal o podmíněné propuštění
30. 1. 2006 Prohlášení
30. 1. 2006 Krach v Hranicích Tomáš  Vandas
30. 1. 2006 Krmení manželů?? František  Schilla
30. 1. 2006 Pasovský skandál kolem zvěřiny v rozkladu Miroslav Václav Steiner
30. 1. 2006 Individuální práva souvisí s našimi cíli Jiří  Martišek
30. 1. 2006 Obnovitelné zdroje energie -- problém vnímání reality Milan  Černý
28. 1. 2006 Vítězství Hamásu může být prospěšné Bohumil  Kartous
28. 1. 2006 České noviny: milujeme zbraně Jan  Klusáček
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce