28. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2005

Slepá spravedlnost ve Slaném

otevřený dopis ing. Ferdinanda Němce učený Úřadu vlády ČR; Ministerstvu spravedlnosti ČR a JUDr. Pavlu Němcovi; Ministerstvu vnitra ČR a Policejnímu presidiu; Ministerstvu financí; oddělení pro věci kárné České advokátní komory; Soudcovské unii ČR; Nejvyššímu státnímu zastupitelství a JUDr. Renátě Vesecké; Krajskému státnímu zastupitelství Praha ; Městskému státnímu zastupitelství Praha, Krajskému soudu v Praze a dalším institucím
Britské listy budou rády, když se napadené instituce k otevřenému dopisu vyjádří. Věcně. S případem Ferdinanda Němce jsme se totiž setkali za situace, kdy jsme vyšetřovali kauzu podvodných změn nájemních smluv na ubytovací - v případu Slzy jsou Slaný. Tehdy vyplavala na povrch i kauza kladenská. Obdovné "tiché" propojení orgánů státní moci, ne nepodobné zločinnému spolčení, jsme objevili i v Karlových Varech - v případu Maksimov. Možnost obrany samotného jedince vůči takto pracující, regionálně monopolní mafii prakticky neexistuje. Domníváme se nicméně, že vyšetření takovéhoto případu je práce pro speciální tým ministra vnitra či pro kontrarozvědku, nikoliv pro osamělé novináře. Nechme ale nejdříve promluvit obžalovaného a zároveň poškozeného:

Vážení, obracím se na Vás po několika letech téměř bezvýsledného snažení s žádostí o pomoc, protože jsem přesvědčen, že nechci zdaleka jen řešit svůj osobní problém, že jde o záležitost, která má podstatně širší souvislosti a více nebo méně se dotýká všech slušných lidí, takže by na jejím vyřešení získala celá společnost s výjimkou těch, kteří nezákonně profitují na současném stavu.

Trochu paradoxně začnu velmi osobně, jde mi ale pouze o zasazení problému do nějakých konkrétních souvislostí, tak aby bylo zřejmé oč v záležitosti jde.

Podnikal jsem a to ne neúspěšně. Ve svém segmentu (velkoobchod s drogistickými výrobky) jsem byl největším distributorem v ČR, což se asi příliš nelíbilo řediteli finančního úřadu pod který jsem spadal a který byl shodou okolností spolumajitelem konkurenční a s problémy se potýkající společnosti. Domluvil se s "profesionálmín konkurzním správcem" a dle mého názoru mne začli "likvidovat". FÚ Slaný mi v rozporu se zákonem předepsal daně a hned na to obstavil majetek, abych si nemohl vzít úvěr a nakonec třeba i podivné daně nejprve zaplatit a pak teprve zpochybnit, SKP díky svým dobrým kontaktům u soudu dosáhl prohlášení konkurzu.

Kdyby to všechno proběhlo v souladu se zákonem, asi bych se s tím musel nakonec vyrovnat. Velmi brzo se ale začlo ukazovat, že v této záležitosti byl mnohokrát a to velmi očividně porušen zákon a tak jsem považoval za správné a nutné na trestné činy, ke kterým došlo a které měly postupu FÚ Slaný a SKP dodat zdání zákonnosti a legitimity upozornit orgány činné v trestním řízení.

Nejprve jsem se obracel na Policii ČR, která si ale vždycky našla nějaký způsob a důvod, jak a proč věci odkládat. Začal jsem se tedy obracet na Státní zastupitelství s žádostmi o přezkoumání postupu policie, výsledek byl ovšem téměř stejný a tak jsem se začal obracet na soud, jako instituci, která by pro mne - občana - měla být zárukou, že se někde dovolám svých práv a spravedlnosti.

Ani tady se nesetkávám s korektním postupem a vidím zcela evidentní snahu soudu vyhnout se pod různými formálními záminkami faktickému posouzení problému, s kterým jsem se na něj obrátil. Jako laik a člověk, který nemá prostředky na úhradu právnických služeb k tomu soudu poskytuji řadu příležitostí, takže se mi ještě nestalo, aby soud v nějakém mém podání zkoumal skutkovou podstatu žalované záležitosti, ačkoliv ho k tomu Listina základních práv a svobod formálně zavazuje. Nebudu ani zdůrazňovat, jak se všechna jednání u soudu vlečou.

Často jsem si kladl otázku, jak je to možné. Zda opravdu mají pan ředitel FÚ Slaný a SKP (bývalý policista a pracovník bývalé StB) tak dobré konexe a "dlouhé prsty", že si jejich prostřednictvím dokážou poradit se všemi upozorněními na jejich nezákonné jednání, do jaké míry mohou situaci ovlivňovat korupce a klientelismus a nebo jen nechuť pracovníků z orgánů činných v trestním řízení řešit složité situace, která vede k jejich častému odkládání. Uvědomuji si ale, že jde o "básnickou otázku" a pravda bude asi někde "uprostřed".

Ve snaze získat pro své jednání podporu jsem se mj. rozhodl napsat i svým bývalým věřitelům. Upozornil jsem je na to, že konkurz proběhl s hrubými závadami a že zatímco ode mne nemohou získat ani korunu, protože nic nemám, mohou od státu dostat zaplacenou celou dlužnou částku včetně úroků, pokud se ovšem přidají ke mně a společně prokážeme, že konkurz proběhl nezákonně a že za to nese zodpovědnost správce, který byl určen pro tuto činnost státem a soud, který měl dohlížet na to, aby byly v konkurzu dodržovány a respektovány zákony.

Shodou okolností souběžně probíhala za zvýšené pozornosti médií kauza "SPEKULACE S POZEMKY" a to byla situace, kdy jsem si uvědomil, že pohledávky z konkurzu mají stejný charakter jako pozemky. V jedné chvíli jsou prakticky bezcenné, vzápětí mohou nabýt značnou hodnotu. Pokud jde o pohledávky za mnou, ty by v okamžiku kdy by byl konkurz vůči mě kvalifikován jako nezákonný rázem získaly cenu někde v oblasti 500 milionů Kč (a nejspíš více). Každý, kdo by se jimi mohl vykázat, byl by schopen adekvátní podíl na této částce získat. Přitom pohledávky jsou zboží a lze s nimi legálně obchodovat. To, samozřejmě platí o všech pohledávkách z nezákonných konkurzů obecně.

Nebylo by zajímavé, získat dnes doslova za pár korun pohledávky, jejichž hodnota zítra "vyletí" na miliony? Já se domnívám, že ano. Je k tomu potřeba ovšem s vysokým stupněm pravděpodobnosti vědět, které pohledávky takový statut budou mít.

Jestliže se kupř. prokáže, že JUDr. Pikola se z pozice správce konkurzní podstaty dopouštěl nezákonností, pak mohou všechny jeho konkurzy mít tento charakter a bude tam nepochybně ohromné "depo" neuhrazených pohledávek, které by se vyplatilo získat. JUDr. Pikola (to je SKP, jehož konkurzem jsem "prošel" a jehož nezákonnosti se snažím prokázat) absolvoval celkem asi 60 konkurzů a tak už jen v tomto jediném případu jde o ohromné částky.

Nepoctivých správců a zmanipulovaných konkurzů bylo ale nepochybně víc.!!!

Samozřejmě se tu naskýtá otázka, co by k takové situaci řekl stát a ministr financí. Já se ale domnívám, že je to otázka nepatřičná. Pokud stát toleroval při naplňování svých vlastních zákonů jejich nedodržování, musí za to nést zodpovědnost. Peníze by se ale neznehodnotily, pouze by se přesunuly ze státního rozpočtu do rozpočtů soukromých a protože je všeobecně známo, že stát neumí s penězi daňových poplatníků efektivně zacházet, bylo by to nakonec jen k všeobecnému prospěchu.

Lze si položit otázku, zda by bylo obtížné zjistit, které konkurzy budou klasifikovány jako zmanipulované a jak by bylo náročné získat pohledávky právě z nich. Odpověď asi není zcela jednoznačná a zněla by : "JAK PRO KOHO". Pro policii by to ale nesporně bylo velmi jednoduché.

Jestliže se dnes u policie najdou lidé (a ze sdělovacích prostředků je zřejmé, že ano), kteří jsou ochotni za podíl z trestné činnosti poskytovat ochranu a různé služby kriminálním živlům a to i s rizikem, že to na ně dříve či později "praskne" a pak budou nuceni nést následky, mohli by se snad nalézt i takoví, kteří budou ochotni řešit lumpárny při konkurzech a najdou si legální způsob, jak se na výnosech tohoto procesu i osobně a legálně podílet. Věřím, že to možné je.

A Policie ČR, jako taková, by si nekompromisním odhalením nezákonných praktik spojených se zmanipulovanými konkurzy u veřejnosti značně vylepšila pošramocenou pověst.

Kladu si otázku, jak je možné, že ačkoliv se po kauze "BERKA" velmi intenzivně hovořilo o tom, že tento případ je pouze "vrcholem ledovce", ačkoliv ministr spravedlnosti dal pokyn k mimořádné prověrce konkurzů, bývalá Nejvyšší státní zástupkyně i její současná nástupkyně dekladovaly zájem řešit zmanipulované konkurzy, nestalo se nikdy nic. Osobně jsem ve všech případech na svůj konkurz, ten který dobře znám a na činnost správce JUDr. Pikoly adresně a jmenovitě upozorňoval (jsme v kontaktu s několika dalšími úpadci, kteří stejně jako já dlouhodobě upozorňují, že pod "pláštíkem konkurzu" jim SKP pouze fakticky odcizil jejich bývalý majetek), nikdy se nestalo nic reálného.

Napadá mi, zda pravda není taková, že se stát na jedné straně tváří, jako by chtěl tento společenský nešvar řešit, aby se ale nemusel podílet na náhradě škod, které byly státními a státem pověřenými institucemi občanům způsobeny, raději se prostřednictvím svých dalších složek snaží všechny nezákonnosti kvalifikovat jako správné a nebo alespoň již nepostižitelné.

Je to pro mne jako občana sice hrozná představa, nedovedu si ale schizofrenické chování státu vysvětlit jinak, než jako jeho faktickou "tichou" podporu pro všechny tyto protispolečenské jevy, kterou "maskuje" jejich halasným a opakovaným pranýřováním.

Jestliže jsem se rozhodl s tímto společenským problémem oslovit řadu lidí a institucí, stalo se tak v nadějí, že se mezi oslovenými najde někdo, kdo bude mít zájem a možnost k vyřešení problému "zmanipulovaných konkurzů" a spravedlivému "ocenění" manipulátorů přispět. Jsou to lidé, kteří rozkradli miliardy a neměli bychom jim ten profit a volné ruce k nakládání s ním ponechat. Budou ho, s největší pravděpodobností, používat k dalším nezákonným aktivitám.

Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

                 
Obsah vydání       28. 11. 2005
28. 11. 2005 Stane se David Irving mučedníkem za svobodu projevu?
28. 11. 2005 Talabani: Alávího tvrzení je nesmysl
27. 11. 2005 Aláví: Porušování lidských práv v Iráku je nyní horší než za Saddáma
28. 11. 2005 Slepá spravedlnost ve Slaném Ferdinand  Němec
28. 11. 2005 Peníze na důchody jsou
28. 11. 2005 Ideologie žijí za peníze a pro moc Bohumil  Kartous
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
28. 11. 2005 Když se loučí...
27. 11. 2005 Bylo vězení CIA v Kosovu? Simone  Radačičová
28. 11. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. listopadu 2005
28. 11. 2005 Bavme se, králové! Karel  Moudrý
28. 11. 2005 Ropný zlom: dojdeme k rozumným závěrům? Jindřich  Kalous
28. 11. 2005 Chavéz začal podporovat chudé Američany Miloš  Kaláb
28. 11. 2005 Má smysl hledat pravdu Boris  Cvek
9. 12. 2005
28. 11. 2005 Státní rozpočet: loupání perníčku Ivan  David
28. 11. 2005 Je to bezpečné...?!? Ladislav  Žák
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
28. 11. 2005 Překvapení pana Topolánka Josef  Vít
27. 11. 2005 Václav Klaus - prezident všech
28. 11. 2005 Zachrání kulturu stipendia?
27. 11. 2005 Angela Merkelová jemně mění tóny německé zahraniční politiky Radek  Vogl
25. 11. 2005 Peter Drucker: Podniky fungují, dáte-li moc řadovým zaměstnancům a dáte-li přednost vzdělávání
25. 11. 2005 Jednání, které hraničí s mobbingem
25. 11. 2005 První debata z cyklu Zamyšlení nad Evropou Josef  Provazník
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
24. 11. 2005 CIA: Ředitel pro mučení
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2005 Slepá spravedlnost ve Slaném Ferdinand  Němec
25. 11. 2005 První debata z cyklu Zamyšlení nad Evropou Josef  Provazník
24. 11. 2005 CIA: Ředitel pro mučení   
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
17. 11. 2005 17. november 1989: Gorbačov hodil Adamca cez palubu Oskar  Krejčí
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali   
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů   
16. 11. 2005 Spojené státy oficiálně přiznaly, že ve Fallúdži užívaly bílého fosforu jako útočné zbraně   
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
8. 11. 2005 "Západ je dokonalý a Francii ohrožují teroristé" Jan  Čulík
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
31. 10. 2005 Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo Michael  Kroh