12. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 7. 2005

Jak je to se soudnictvím v České republice

Poměrně vysoká kriminalita v ČR a dalších tzv. postkomunistických zemích, na kterou Přemysl Janýr poukazuje, není důsledkem jakéhosi policejního státu, který by kriminalizoval nevinné občany, ale objektivního stavu společnosti, kdy, jak nás učí historické zkušenosti, hluboké změny společenské situace mají téměř vždy za následek růst kriminality. V posledních létech také můžememe v ČR ve statistickách kriminality sledovat trend mírmého zlepšování stavu. Vysoký počet vězňů v USA, přesto že jde o tradiční demokratickou zemi, je dán za prvé tím, že americké soudy ukládají za tytéž skutky zpravidla podstatně delší tresty než soudy evropské a za druhé tím, že v USA existují místa (některé chudinské čtvrti na periferiích velkoměst), kde se koncentruje enormně vysoká kriminalita.

Plně však souhlasím s názorem Přemysla Janýra, že z hlediska fungování principů demokratické společnosti je podstaným nedostatkem stávajícího českého trestního řádu, že výkon dozoru nad přípravným řízením je primárně svěřen státnímu zastupitelství, které je ústavně definováno jako součást moci výkonné, nikoli vyšetřujícím soudcům nadaným soudcovskou nezávislostí.

Výhodu institutu vyšetřujícího soudce bych viděl především v tom, že by zde existovala jasně (rozvrhem práce) určená osoba nezávislého soudce, který by měl osobní odpovědnost za průběh vyšetřování, a to jak v tom směru, aby nedocházelo k nezákonným či neodůvodněným zásahům do práv obviněného, tak i v tom směru, aby byly náležitě objasněny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení věci a konečně i v tom směru, aby skutek, o němž se trestní stíhání vede, byl řádně definován a od počátku posuzován v souladu s hmotným trestním právem.

Vyšetřující soudce by např. daleko kvalifikovaněji než soudce "ad hoc", který rozhoduje dle stávající právní úpravy, mohl posoudit, zda je nutné obviněného vzít do vazby a zda je případně nutné vazbu prodlužovat, kdy je odůvodněný odposlech atd.

Stav, kdy o vazbě rozhoduje soudce "ad hoc" na návrh státního zástupce, mnohdy spíše vede k alibismu, kdy soudce uvalí vazbu proto "že to navrhl státní zástupce, který o věci musí vědět víc než já " a státní zástupce si "myje ruce" odůvodněním: "kdyby vazba nebyla důvodná, tak by mi přece soudce nevyhověl".

V přípdě návrhu na povolení odposlechu soudce, který fakticky žádnou odpovědnost za případ nenese, pochopitelně raději návrhu vyhoví, aby pak nebyl obviňován z toho, že nepovolením odposlechu maří objasňování trestné činnosti.

Ve srovnání s dnešním státním zastupitelstvím bylo postavení socialistické prokuratury silnější a nezávislejší, byť byla monokratičtější, bylo by jí bývalo možnou považovat za skutečně nezávislý justiční a konrolní orgán, kdyby ovšem nebylo ústavně zakotvené vedoucí úlohy KSČ a z ní vyplývajících politických zásahů do činnosti prokuratury.

Před nedávnem přijatá novelizace trestního řádu (s účinností od 1. 1. 2002, která v dobrém úmyslu zefektivnit trestní řízení, ale s důsledky spíše negativními, zamezila soudcům možnost věci vracet státním zástupcům k došetření po zahájení hlavního líčení), ještě více podporuje stav, kdy soudce mnohdy nařídí a vede hlavní líčení na základě nekvalitně zpracované obžaloby, která nemá dostatečnou oporu v důkazech a poznatcích zjištěných v přípravném řízení.

Rozhodující roli tu ošem pochopitelně hraje lidský faktor. Nedostatečně kvalifikovaný policejní orgán není ve skutkově a právně složitých věcech schopen si náležitě ujasnit, na co je třeba se při objasňování věci zaměřit, správně definovat skutek a tento správně právně posoudit a státní zástupce, protože je to pro něj vlastně pohodlnější, raději nad takovou špatnou prací policie "přimhouří oči", než aby důsledně plnil své povinnosti dané trestním řádem a vydával policii závazné pokyny k odstranění vad přípravného řízení, podá nekvalitní obžalobu.

Na jejím základě pak soudce nařídí hlavní líčení, zpravidla aniž by si před nařízením podrobně prostudoval spis, takže až na začátku hlavního líčení zjistí, že vlasně nemá, o co by se ze spisu mohl opřít a zjistí-li pak vůbec nějakou skutečnost, která nasvědčuje tomu, že osoba, která byla před soud postavena, by skutečně mohla být pachatelem trestného činu, opře o takovou skutečnost odsuzující rozsudek, aniž by důsledně, jak mu trestní řád ukládá, stejně pečlivě prováděl a hodnotil důkazy, ať svědčí ve prospěch či neprospěch obviněného, pečlivě je vyhodnotil jak jednotlivě, tak i v souhrnu a pak vynesl odsuzující rozsudek jen v tom případě, že o vině obžalovaného žalovaným skutkem nelze mít důvodné pochybnosti.

Stav českého trestního soudnictví, se kterým jako obhájce mám častou zkušenost, není až tak tristní, jak by se mohlo zdát z výše uvedeného, jakož i z článku Philippa Janýra, v poslední době je například možno skutečně pozorovat obecně zrychlení projednávání věcí.

Soudci, státní zástupci i policisté rozhodně velkou většinou pracují dobře. Ovšem je nutno si uvědomit, že každé pochybení při rozhodování o vině a trestu či o mimořádných zásazích do základních práv občanů, je mimořádně závažné, a to jak z hlediska občana, který je jím přímo poškozen, tak i z hlediska celospolečenského a případy, kdy k takovýmto pochybením dochází, bohužel, nejsou v ČR zcela ojedinělé.

Lze také pozorovat, že stále z doby totality přetrvává tendence, je-li takové závažné pochybení (které, jak výše naznačuji, bývá podle mého prvotně důsledkem chyb konkrétních lidí, nikoli chyb systémových, které zde pouze vedou k větší pravděpodobnosti pochybení jednotlivců) zjištěno, spíše se je snažit zakrývat, než aby se poškozenému dostalo co nejrychleji omluvy a náležitého odškodnění.

Nepovažuji rozhodně za správnou evidentní snahu odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR šetřit prostředky státního rozpočtu tím, že nároky na náhradu škody uplatněné osobami poškozenými nezákonným rozhodnutím o trestu nebo vazbě, anebo nesprávným úředním postupem orgánů činných v trestním řízení, jsou často, ač jsou zjevně důvodné, odmítány zcela nebo přiznávány jen malou částí a poškození jsou odkazováni na soud. Mnozí z nich, než aby absolvovali další zkušenost s českou justicí, raději na své oprávněné nároky rezignují, přičemž ovšem trpký pocit nespravedlnosti v nich nadále zůstává.

                 
Obsah vydání       12. 7. 2005
12. 7. 2005 Police zatkla v souvislosti s londýnskými atentáty několik osob
11. 7. 2005 Clarke chce, aby vlády v EU zaznamenávaly informace o všech mobilních a emailových komunikacích
11. 7. 2005 "Během jediné hodiny jsme měli padesát záběrů od veřejnosti"
12. 7. 2005 Jak je to se soudnictvím v České republice Jaroslav  Štemberk
12. 7. 2005 FIJ Božena  Správcová
12. 7. 2005 ČR: Nezaměstnanost v červnu 2005: 8,6 procent
12. 7. 2005 Varování muslimským studentům v Británii: Buďte opatrní
12. 7. 2005 Reagujeme na výpady vůči České advokátní komoře
12. 7. 2005 Advokátní komora prolamuje dosavadní mlčení? Aleš  Uhlíř
11. 7. 2005 Cenzura v Bulletinu advokacie? Václav  Mandák
12. 7. 2005 Příbalový leták k červencovému dešti Bohumil  Kartous
12. 7. 2005 Evropská unie na rozcestí Josef  Vít
12. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 18. -- 24. června 2005
12. 7. 2005 Srebrenická tragedie - jen srebrenická?? Josef  Vít
12. 7. 2005 "Nesmysly a faktické chyby" v článku Josefa Víta
12. 7. 2005 Přívoz na Vltavě nabízí cyklistům nové možnosti
12. 7. 2005 Rakouští sociální demokraté otevřeli své archivy Richard  Seemann
12. 7. 2005 Pavel Kohout umlčuje, ale neuvádí žádné argumenty František  Hájek
12. 7. 2005 Není jen liberalismus, existuje i alternativní ekonomie Josef  Vít
12. 7. 2005 Na "zlatého Stalina", pane Víte! Jan  Faltýsek
12. 7. 2005 Důchodová reforma začíná. Jak skončí? Josef  Vít
12. 7. 2005 Prázdniny německých neonacistů
11. 7. 2005 20 let od útoku na Rainbow Warrior Miroslav  Šuta
11. 7. 2005 Chybí nám idealismus Boris  Cvek
11. 7. 2005 Policejní stát Přemysl  Janýr
11. 7. 2005 Jíme ropu a zemní plyn Jindřich  Kalous
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
11. 7. 2005 Otroctví dnes Jindřich Jonáš Bláha
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce