6. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 6. 2005

Pozice mrtvého brouka v časech globalizace

Od počátku 90. let Evropskou unií zřetelně prostupuje pocit znepokojení a hořkosti, kterému jsme v Česku 90. let dali název "blbá nálada". Předcházel mu dlouhý čas nepřetržitého hospodářského růstu a zvyšování životní úrovně. V letech 1945 -- 1975 byl tento růst dokonce bezprecedentní. V polovině 70. let začal projekt státu sociálního blahobytu narážet na limity dané zvyšující se konkurenceschopností některých zahraničních ekonomik, vyčerpáváním nerostných surovin a ekologickými faktory. Hospodářský růst, na kterém byl stát blahobytu závislý, začal zpomalovat, až se zastavil docela. Vzrůstala nezaměstnanost a státní dluh. S těmito krizovými prvky se objevily první pokusy politických elit o změnu neudržitelného stavu.

Obyvatelé EU se ocitli v pozici zaměstnance velice úspěšné firmy, který řekněme před 20 lety nastoupil do dobře nastartovaného projektu, pomalu stoupá na služebním žebříčku a těší se vysoce nadstandardní péči špičkového zaměstnavatele. Je mu pravidelně valorizován plat, má nejrůznější příplatky, delší dovolenou, než je jinde zvykem, účastní se zdarma podnikových večírků a především má jistotu zaměstnání. Tyto vymoženosti považuje za samozřejmé. Nezabývá se tím, že u jiných firem jsou na tom zaměstnanci mnohem hůř. Jenže časy se mění a mateřskou společnost začíná dohánět konkurence. Firma reaguje hledáním vnitřních rezerv. A náš milý zaměstnanec je náhle konfrontován s požadavkem radikální změny vžitých pracovních návyků. Musí urychleně získat státnici z cizího jazyka, stát se uživatelem nových počítačových programů, je mu daleko přísněji kontrolována pracovní doba a přišel o některé příplatky. Ba co horšího, když se hospodářské výsledky nezlepší, dojde na snížení platu a snad i na propouštění. Zaměstnanec je pochopitelně rozhořčen. Něco takového si za léta věrné služby společnosti nezasloužil. Kritizuje vedení a uvažuje o stávce. Kdyby se pokusil najít novou práci u konkurenční firmy, zjistil by ke svému překvapení, že pracovní nároky a vytížení jsou jinde ještě větší za menší peníze.

Evropský sociální stát vznikal od konce 19. století a na jeho vývoji se zdaleka nepodíleli pouze socialisté a sociální demokraté, nýbrž i křesťanští sociálové a demokraté, liberálové a korporativisti. U kolébky stál dokonce i Bismarck a jiní fakticky výrazně pravicoví politici své doby. Vzestup sociálního státu veřejného blahobytu byl v druhé polovině 20. století způsoben především výraznou technologickou a z něj plynoucí hospodářskou převahou nad zbytkem světa. Tato převaha se v důsledku globalizačních procesů, změn ve způsobu získávání bohatství v informační společnosti, demografických procesů a v neposlední řadě i následkem světové ekologické krize stává minulostí.

Zejména levicoví intelektuálové v ekonomicky vyspělých zemích často rádi hřímali nad těžkým údělem pracujících zemí třetího světa, aniž by se kdy hlouběji zamysleli nad tím, že jejich vlastní vysoká životní úroveň je podmíněna právě chudobou obyvatel rozvojových zemí. Současná situace ve světě je důsledkem několika faktů:

1. životní úroveň charakteristickou pro současnou euro-americkou konzumní společnost je možné zajistit v důsledku omezených surovinových zdrojů a ekologických dopadů pro maximálně 1 miliardu z dnešních necelých 7 miliard obyvatel planety. Ekolog, nedej bože radikální, by toto číslo patrně výrazně snížil. Pokud bychom spotřebu všech obyvatel planety hypoteticky zvýšili na úroveň průměrného Francouze, během několika let by se ekosystém Země úplně zhroutil.

2. Jednou dosažené životní úrovně se nikdo dobrovolně nevzdá a její, byť i drobné, snížení vnímá jako těžkou újmu.

3. Stále dochází k mimořádnému demografickému růstu v řadě rozvojových zemí, z čehož vyplývá, že v 21. století bude větší počet obyvatel soutěžit o stejný a v důsledku vyčerpávání přírodních zdrojů vlastně o menší krajíc konzumních statků, který rozvoj technologií patrně nedokáže dostatečně rychle kompenzovat.

4. Celá řada původně chudých rozvojových států se dokázala podivuhodně dobře globální ekonomice přizpůsobit a ekonomicky jde rychle nahoru. V některých zemích jsou to třeba jen pouhé regiony, ale to nic nemění na realitě, kdy stovky milionů obyvatel třetího světa v důsledku globalizace nepokrytě a rychle (protože z velmi nízké úrovně) zvyšují svůj životní standard a případné stesky Evropanů by tito lidé považovali za nemístný humor. Sociální stát nikdy nepoznali a nemají tak co ztratit. Například v Číně během posledních 15 let vznikla střední třída v počtu sto milionů osob. Dochází k obrovským majetkovým přesunům, zatímco další stovky milionů Číňanů prožívají svůj život v neuvěřitelné bídě. Čínský zaměstnanec přitom stojí svého zaměstnavatele jednu třicetinu toho, kolik zaplatí zaměstnavatel za moji práci. Pokud by se někdo z čínských zaměstnanců chtěl inspirovat evropskými sociálními standardy, tvrdě narazí. V komunistické Číně je činnost nezávislých odborů zakázána a podle mezinárodních pozorovatelů se v posledních letech represe systému zaměřují právě na tuto oblast.

Za této situace dostává politická representace zemí Evropské unie od svých voličů zadání udržet a pokud možno rozvíjet životní úroveň a zároveň udržet sociální jistoty ve zbytnělém sociálním státě. Je to úkol hodný chytré horákyně, ale daří se stále obtížněji. V Německu je například v důsledku mimořádně vysoké ochrany zaměstnání nesmírně těžké propustit zaměstnance, a proto celkem logicky němečtí podnikatelé přesouvají výrobu, ale i všeobecně vznik nových firem do zahraničí, třeba právě do České republiky. Německá vláda si je toho vědoma, a proto přišla s programem Agendy 2010 na úpravy (fakticky okleštění) přebujelého sociálního státu a s programem Hartz IV na liberalizaci pracovního trhu. V jejím důsledku sklízí v zemských volbách jednu těžkou porážku za druhou. Je přitom zajímavé, že stávající pravicová opozice nenabízí žádnou sociálnější variantu, pouze slib, že bude v těchto reformách daleko důslednější.

Je nutné zdůraznit, že nejen v Německu, ale kdekoli jinde v západní Evropě se o potřebě reforem zatím ponejvíce mluví. Odvaha k činům evidentně schází. Oni i voliči pravicových stran si na pohodlí sociálního státu zvykli a v podmínkách poměrného volebního systému je obtížné najít potřebný konsenzus k prosazení změny.

Jediný stát, kde v posledních třiceti letech došlo k prosazení výrazných sociálních reforem, byla Velká Británie, příznačně země s většinovým politickým systémem. Vládnoucí labouristé měli převážnou část 70. let na to, aby provedli nezbytné ekonomické a sociální reformy, a odvahu k tomu nenašli. Dá se říci, že si Margaret Thatcherovou doslova vypěstovali. Ta přišla a věru se s tím nemazlila. Rozbila odborové hnutí a prosadila rozsáhlou privatizaci veřejného sektoru. Nežiji ve Velké Británii a nedokážu posoudit, jak dalece je život v liberálním prostředí této země horší než v sociálně ochranářské kontinentální Evropě. Možná by o tom mohl napsat Jan Čulík.

Jsem ale přesvědčen, že sociální stát blahobytu tak, jak byl završen v 70. a 80. letech minulého století, je když ne z krátkodobého, tak ze střednědobého výhledu neudržitelný a jeho dosažení v našich podmínkách je nerealistické. Tento systém ještě stále funguje a vzhledem k nahromaděným rezervám ještě nějakou dobu fungovat evidentně může, ale bude stále víc chřadnout a přinášet stále zřetelnější pokles životní úrovně a s ním i nálady k autoritářským metodám vlády.

Levice na tuto situaci reaguje částečně radikální nekoncepční kritikou globalizace, která má podobný efekt jako vášnivá petice obyvatel okolí sopky Svaté Heleny, aby už sopka příště nesoptila. Objevuje se řada konspiračních teorií, že globalizace je pečlivě naplánovaný projekt mezinárodního spiknutí. Evidentně schází smysl pro realitu, pro chápání, že je to jen ekonomický proces, který přišel s rozvojem nových technologií, který přináší ztráty a zisky podle toho, jak jsme schopni a ochotni se mu přizpůsobit. Další část levice obviňuje své politické vůdce ze zrady původních ideálů a hledá někoho pravověrnějšího. Tak jsme v Německu, ale i u nás, svědky vzniku levých a ještě levějších frakcí sociálně demokratických stran a posilování vlivu post-komunistů. Jak by své představy sociální utopie v praxi realizovali se už obvykle nedovíme. Pokud si chtějí ty síly, kterým jde o zachování slušné životní úrovně obyčejných obyvatel Evropy, uchovat bojeschopnost, budou muset urychleně přezbrojit a vzdát se řady dogmat minulosti. Jinak nás čeká příchod nových Thatcherových.

Příkladem, jak je možné se vyrovnávat s procesem globalizace strkáním hlavy do písku, je francouzské referendum o evropské ústavě. Martin Kunštek ve svém článku z 1.6. sice píše o tom, že kniha s textem evropské ústavy se stala bestsellerem roku, ale dle výsledků referenda mám pocit, že ji Francouzi používali jako podložku pod rozviklaný nábytek, případně k něčemu horšímu v místnosti, kam každý chodí sám. Pominu fakt, že uspořádat referendum o složitém právním textu je prostě hloupost. Francouzi evidentně nepochopili, že to není Evropská unie, kdo jim bere práci a oklešťuje sociální výhody. Těch sociálních výhod a kvality života budou mít přesně tolik, kolik si jich uhájí konkurenceschopností své země jejím prosazením na trhu. Tak velký objem sociálních jistot, na jaký jsou dnes Francouzi zvyklí, mimochodem ani Evropská unie zajistit nemůže. Ale jako větší hospodářský a politicky integrovaný celek zajistí výrazně větší konkurenční výhody a z toho plynoucí výrazně větší šance na uchování podstatné části dnešních sociálních výdobytků.

Stejně tak nepochopili, že evropská ústavní smlouva je a logicky musí být kompromisem mezi všemi silami zastoupenými na evropském kontinentě. Jen stěží se dá očekávat, že se podaří projednat významné ústupky a ústavu přijmout v pozměněné podobě. Daleko pravděpodobněji bude odmítnutí ústavy znamenat na dlouhou dobu zastavení integračního procesu a tento proces by měl vyhovovat především těm, kdo hájí sociální práva Evropanů. Protože těm, co jde pouze o volný trh, stávající stupeň integrace bohatě stačí, případně ho považují dokonce za přehnaný. Ve francouzském "ne" se skutečně projevil strach z českého zedníka nebo polského instalatéra. Daleko víc by se ale měli bát čínského dělníka. Je to krátkozraká politika, která se Francouzům nevyplatí. Pokud se jim nelíbí například penzijní reforma, jejíž podstatou je prodlužování hranice odchodu do důchodu, mají vážně smůlu. Ale s tím nemá Evropská unie nic společného. Vyplývá to z demografické situace a jakkoli točivá vláda k tomuto kroku dříve nebo později přistoupí. Pokud se jim nelíbí zavírání továren ve Francii a přesouvání výroby do zemí s levnější pracovní silou, ani tady jim odmítnutí evropské ústavy nepomůže.

Celkově má Evropa velkou šanci udržet se ve špičce životní úrovně i v 21. století, ale bude se muset připravit na to, že tuto pozici bude muset dnes a denně tvrdě obhajovat před konkurencí ostatních zemí. Že život znamená změnu a přináší nutnost neustále se učit a přizpůsobovat.

                 
Obsah vydání       6. 6. 2005
6. 6. 2005 Rebelie kmánů
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý
6. 6. 2005 O tvrdém rasismu mezi mladšími Čechy Jindřich  Kalous
5. 6. 2005 Stráž v táboře Guantánamo kopala do koránu
6. 6. 2005 Jak jsem se pokusil vymezit část prostoru na české vizuální scéně v rámci 2. pražského bienále 2005 Jiří  David
6. 6. 2005 Počítač má známkovat studentské seminární práce
5. 6. 2005 Vzkazuje vám Jeremy Paxman Jan  Čulík
6. 6. 2005 Jezdit automobilem přestane být právem Jan  Čulík
6. 6. 2005 Britský komik šokován znesvěcením slovenského hřbitova
6. 6. 2005 Ano, v Ruzyni se krade
6. 6. 2005 Japonci jsou agresivní Marian  Kechlibar
3. 6. 2005 Děti žijící v blízkosti vedení vysokého napětí trpí leukémií
6. 6. 2005 ITÁLIE: Represe proti internetovým stránkám anarchistů
3. 6. 2005 United Islands of Control & Profit podruhé? Petr  Šafařík
3. 6. 2005 Poučení z francouzského a nizozemského NE Michael  Kroh
3. 6. 2005 Británie: Úřady zasahují proti pirátům s farmaceutiky
3. 6. 2005 Vždyť přece létat časem je krásné Tomáš  Koloc
6. 6. 2005 Pánové politologové jistě něco vymyslí Michal  Vimmer
3. 6. 2005 V Litoměřicích se konal 11. Salon kritického myšlení Jan  Čulík
3. 6. 2005 Je útlak plodný? Kvete umění při útlaku jinak? Jan  Čulík
3. 6. 2005 Azyl a království Alex  Koenigsmark
2. 6. 2005 Používáte MS Office? Pak jste dinosauři! Jan  Sýkora
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 6. 2005 Rebelie kmánů   
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý
5. 6. 2005 Vzkazuje vám Jeremy Paxman Jan  Čulík
3. 6. 2005 Vždyť přece létat časem je krásné Tomáš  Koloc
3. 6. 2005 Azyl a království Alex  Koenigsmark
3. 6. 2005 O čem právě hlasuji/eme... Vladimír  Rott
3. 6. 2005 Je útlak plodný? Kvete umění při útlaku jinak? Jan  Čulík
3. 6. 2005 Británie: Úřady zasahují proti pirátům s farmaceutiky   
3. 6. 2005 Okupace politické strany a její důsledek Stanislav A. Hošek
3. 6. 2005 Jak ochočit kamiony Jiří  Kofránek
3. 6. 2005 Poučení z francouzského a nizozemského NE Michael  Kroh
2. 6. 2005 Elita bohužel selhává a kritika Národní galerie má slabiny v argumentaci Jan  Paul
2. 6. 2005 Památník anebo byty? Přemysl  Janýr
2. 6. 2005 Pozor, v Ruzyni se krade Jan  Čulík
2. 6. 2005 Používáte MS Office? Pak jste dinosauři! Jan  Sýkora

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
6. 6. 2005 Rebelie kmánů   
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý
3. 6. 2005 Barroso: Evropská ústava není mrtvá   
3. 6. 2005 Poučení z francouzského a nizozemského NE Michael  Kroh
1. 6. 2005 Návrat politiky do Francie Milan  Neubert
1. 6. 2005 Problémy Evropské ústavní smlouvy Martin  Kunštek
1. 6. 2005 PBS: Co bude znamenat odmítnutí EU Francií pro USA?   
31. 5. 2005 Timothy Garton Ash: Francii ovládl strach   
10. 5. 2005 Co se stane po odmítnutí euroústavy?   
2. 5. 2005 Ústavní smlouva není ústava Petr  Jantač
29. 4. 2005 Evropská unie hledá pro své národy cestu, jak neválčit - proto je životně důležitá Petr  Wagner
29. 4. 2005 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie   
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
15. 3. 2005 Co bude po odmítnutí Ústavy EU?   
11. 2. 2005 Evropská ústava se může občanským demokratům vymstít Jiří  Štefek

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
6. 6. 2005 Pánové politologové jistě něco vymyslí Michal  Vimmer
6. 6. 2005 Rebelie kmánů   
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý
3. 6. 2005 Barroso: Evropská ústava není mrtvá   
3. 6. 2005 Poučení z francouzského a nizozemského NE Michael  Kroh
1. 6. 2005 Návrat politiky do Francie Milan  Neubert
1. 6. 2005 Problémy Evropské ústavní smlouvy Martin  Kunštek
1. 6. 2005 PBS: Co bude znamenat odmítnutí EU Francií pro USA?   
31. 5. 2005 Timothy Garton Ash: Francii ovládl strach   
10. 5. 2005 Co se stane po odmítnutí euroústavy?   
28. 4. 2005 Osud evropské ústavy na vážkách Kateřina  Hodická
4. 4. 2005 Utváranie európskej politiky Radovan  Geist
15. 3. 2005 Co bude po odmítnutí Ústavy EU?   
29. 11. 2004 Schröder, Zapatero a Gross vyzvali evropské občany k schválení Evropské ústavy   
22. 11. 2004 Klaus a Gross v Berlíně představili diametrálně různý pohled na EU Radek  Vogl