31. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 3. 2005

Zajímavá ekonomická publikace

Lietaer, Bernard: "Budoucnost peněz", (2003, Košice, paradigma.sk)

V súčasnosti sú knižné pulty zahrnuté rôznymi ekonomickými učebnicami a príručkami typu "ako rýchlo zbohatnúť" a pod. Na druhú stranu čitateľ, ktorý chce ísť do hĺbky ma tiež čoraz lepší prístup ku kvalitnejšej literatúre. Musí ale vedieť selektovať to, čo za prečítanie stojí. Aby si vybral spomedzi najrôznejších titulov a potom neľutoval svoju voľbu, prichádza do kníhkupectva väčšinou vybavený základnými informáciami a tom, čo konkrétne hľadá. Pri hľadaní sa neraz inšpiruje recenziami, ktoré mu poskytnú akýsi náhľad na daný titul. Aby sme mu v jeho hľadaní trochu pomohli, predstavme si knihu Bernarda Lietaera o trendoch vo vývoji peňazí, ktorá za prečítanie určite stojí.

Bernard Lietaer, v súčasnosti pôsobiaci na akademickej pôde a spolupracujúci s viacerými univerzitami a výskumnými centrami (za všetky spomeňme aspoň Center for Sustainble Resources na Univesity of California v americkom Berkeley, alebo Marpa School of Business and Economic na Naropa University v Boulder, Colorado), prešiel celou radou odborných ekonomických funkcií. Pôsobil ako vedúci pracovník centrálnej banky Belgicka (a mal možnosť participovať na projekte zavedenia európskej menovej jednotky ECU), bol generálnym manažérom úspešného menového fondu, samostatným poradcom nadnárodných korporácií, neskôr konzultantom rozvojových krajín Latinskej Ameriky (ktorým radil ako optimalizovať výnosy tvrdej meny), a prezidentom najkomplexnejšieho a najrentabilnejšieho elektronického platobného systému na svete. Ako človek, ktorý behom svojej bohatej kariéry dokázal predvídať všetky najdôležitejšie zmeny vo vývoji peňazí (vo svojej prvej knihe z roku 1970 sa zaoberal prípravou nástrojov na riadenie mien v ére plávajúcich kurzov, ktoré boli zavedené len o necelé dva roky neskôr a takisto predpovedal krízu zadĺženosti latinsko-amerických krajín), je tým najpovolanejším k napísaniu knihy pokúšajúcej sa ukázať smery vývoja peňazí v blízkej budúcnosti (v horizonte 20 rokov).

Rozhodol sa napísať knihu o vysoko odborných témach, čitateľnú aj pre neodborníkov, čo sa mu vďaka bravúrnej práci s jazykom podarilo. Výsledný text je nielen prístupný pre laikov, ktorí v ňom nájdu vysvetlenia celej rady zložitých problémov, ale svojím množstvom pozoruhodných informácií a netradičných prístupov určite zaujme aj odbornú verejnosť. Názory prezentované v tejto knihe síce spadajú do kategórie ekonomickej alternatívy a ekonómovia zo všetkých častí názorového spektra sa v rozličných bodoch s Lietaerom nezhodnú, ale v celku určite ocenia jej prínos.

Na začiatku autor uvádza štyri potenciálne problematické vývojové trendy, ktoré majú z hľadiska budúcnosti ľudskej spoločnosti zásadný význam. Sú nimi: starnutie populácie a bezprecedentná "veková vlna" (keďže zároveň klesá pomer ekonomicky aktívneho obyvateľstva, zatiaľ nevyriešeným problémom zostáva spôsob financovania ľudí v dôchodkovom veku), informačná revolúcia (technologický pokrok spôsobuje rast produktivity, čo na jednej strane znamená, že sa znižuje energia a náklady potrebné na zabezpečenie existencie celej populácie, ale na strane druhej to spôsobuje nevídané zvyšovanie nezamestnanosti a to aj v sektoroch, ktoré boli doteraz tomuto trendu odolné), zmena klímy a zánik biodiverzity (ekologické problémy spôsobené činnosťou človeka sú priamym dôsledkom rozporu medzi tlakom na ekonomické subjekty, aby preferovali krátkodobé záujmy a potrebou ekologickej udržateľnosti v dlhodobom horizonte) a peňažná nestabilita (v poslednom desaťročí veľmi rýchlo po sebe nasledovali menové krízy veľkého rozsahu v rozličných krajinách po celom svete a ak by niečo podobné malo čakať aj americký dolár - čo mimochodom považuje Lietaer za pravdepodobné - malo by to globálne dôsledky).

Keďže ekonomický podtext je spoločným faktorom týchto problémov, Lietaer navrhuje zamerať sa na otázku financovania. Problém "peňazí" je pre neho kľúčom k riešeniam. Je pritom dôležité, že za jediné správne riešenia považuje tie, ktoré umožnia "udržateľnú hojnosť", sprístupňujúcu ľudstvu možnosť prosperovať materiálne, emocionálne a duchovne bez plytvania zdrojov na úkor budúcnosti (synonymom tohoto pojmu by mohol byť rozumný rast). Z hľadiska zaradenia jeho teórie medzi súčastné myšlienkové smery je nutné brať v úvahu, že koncept udržateľnej hojnosti - v Lietaerovom prevedení - netvrdí, že je treba vziať tým čo majú a dať tým čo nemajú, ale lepšie využívať ľudskú tvorivosť a potenciál k vytváraniu bohatstva nového.

V nasledujúcich kapitolách podrobnejšie rozoberá problematiku peňazí, ich úlohu v ľudských dejinách, všeobecné funkcie (platobný prostriedok, uchovávateľ hodnoty, zúčtovacia jednotka, ale i nástroj špekulácií a imperiálnej moci) a vlastnosti. Ide mu hlavne o to, aby sme pochopili ich pravý charakter. To, prečo je dnešný svet predovšetkým o peniazoch sú možnosti, ktoré nám poskytujú. Peniaze nie sú vec, ktorá má hodnotu sama o sebe, čo Lietaer veľmi dobre chápe a snaží sa poukázať na to, že moc peňazí spočíva vo vzájomnej "dohode" medzi ľuďmi o ich akceptovaní.

Preto je kľúčovým faktorom dôvera v existujúcu menovú jednotku a peňažný systém ako taký. Jeho najdôležitejšími vlastnosťami sú geografické určenie (umožňujúce jednej centrálnej inštitúcií - spravidla národnej banke - relatívne ľahko kontrolovať a riadiť danú menu), vznik z ničoho (prakticky všetky dnes používané zákonné platidlá sú tzv. "fiat" meny), na základe bankového dlhu a za platbu úroku. Kombinácia týchto vlastností má za následok nedostatok peňazí v obehu, ktorý podnecuje účastníkov trhu, aby navzájom súťažili, čo má z hľadiska ich sociálnych vzťahov negatívne následky. Na druhej strane je to práve domnelá súťaživosť, ktorá v industriálnom veku sprostredkovala vyspelému svetu prudký ekonomický rast a blahobyt, čo napokon Lietaer ani nijak nepopiera. Podľa neho si ale v postindustriálnej dobe - v informačnom veku - zachovanie dosiahnutého blahobytu vyžaduje doplnenie kooperatívneho prvku do peňažného systému.

V tom spočíva hlavná téza knihy - v praxi overené peňažné inovácie, ktoré budú korigovať reálne nedostatky hlavnej meny, môžu poslúžiť ako nástroj riešení v úvode načrtnutých problémov. Týmito inováciami sú pre Lietaera tzv. "komplementárne" meny, ktoré v rôznej forme už dnes existujú. Už z ich názvu vyplýva, že ide o meny doplnkové k súčastným peniazom, ktoré si - napriek svojej alternatívnosti - nekladú za cieľ dominantnú menu nahradiť. Tieto meny môžu mať rôznu formu: od súkromných peňazí nadnárodných korporácií, akými sú napr. vernostné kupóny pre stálych zákazníkov, až po lokálne meny vydávané neziskovými organizáciami, či miestnymi samosprávami.

Lietaer sa ich potenciálu venuje veľmi dôkladne a samozrejme okrem podrobnej analýzy dôsledkov, ktoré ich rôzne formy a variácie môžu mať, nechýba ani rozsiahly empirický materiál. Na vysvetlenie daných javov používa príklady z praxe, ktorých funkciou je nielen urobiť jeho výklad názorným (čo najviac ocení nezainteresovaný čitateľ, pretože tak lepšie pochopí, čo sa mu autor snaží naznačiť), ale zároveň ukázať že ním navrhované zmeny v realite fungujú a to je pre každé "novátorské" iniciatívy veľkým prínosom.

Komplementárne meny si vskutku zasluhujú našu pozornosť. Ich nespornou výhodou je, že umožňujú spoločnosti zapájať do ekonomického procesu nevyužité kapacity a to na princípe úplnej dobrovoľnosti (!). Predstavme si región, v ktorom prudko rastie nezamestnanosť, v dôsledku čoho sa uvoľňuje veľké množstvo kapacít na strane ekonomickej ponuky. Zároveň tiež existuje aj dopyt a jediným problémom je, že nedostatok hlavnej meny (nezamestnaní nemajú dostatok prostriedkov k uspokojeniu potrieb, čo si vyžaduje štátny zásah) spôsobuje, že dopyt a ponuka sa nemôžu nájsť.

Toto je ideálny prípad v ktorom by zavedenie dodatkovej meny (napr. vo forme komunálnych peňazí fungujúcich na princípe vzájomných zápočtov) umožnilo žiadanú zmenu realizovať. Tento princíp navyše umožňuje pri platení za tovary a služby kombinovať menu dominantnú a doplnkovú (napr. nezamestnaný remeselník si síce mzdu za svoju prácu môže účtovať v lokálnej mene, ktorú zúžitkuje pri nákupe základných potravín a služieb, ale pokiaľ má zároveň náklady vyžadujúce platbu v národnej mene - napr. dane a materiál - nič mu nebráni časť mzdy si účtovať v dolároch, eurách, librách a pod.).

Komplementárnym menám sa otvára veľké pole pôsobnosti. Názorným príkladom je rozhodnutie magistrály brazílskeho mesta Curitiba odmeňovať obyvateľov najchudobnejších štvrtí za triedenie odpadu autobusovými lístkami do centra, kde mali väčšiu šancu nájsť si prácu, čím sa okrem zníženia nezamestnanosti zároveň podarilo vyriešiť otázku hromadiaceho sa odpadu v týchto štvrtiach (samospráva mesta si pri tom ani neuvedomovala, že svojím spôsobom zaviedla akúsi formu doplnkovej meny).

Zaujímavosťou je, že lokálne meny v praxi existujú aj v spoločenstvách, ktoré nepociťujú nedostatok dominantnej meny a tak neexistuje taký silný stimul doplňovať ju iným smenným prostriedkom. Je to dôsledok jednej z ďalších výhod doplnkových mien (ktorú Lietaer obzvlášť vyzdvihuje), spočívajúcej v tom že vnášajú do systému prvok spolupráce a tak pomáhajú pri obnovení komunálnej spolupatričnosti (Lietaer to dokladá príkladom amerického Takoma Parku s prevládajúcou strednou vrstvou).

Toto riešenie má aj svoje nevýhody. Niektoré formy doplnkových mien (emitované na dlh - na rozdiel od vzájomných zápočtov) si napríklad rovnako ako národné meny vyžadujú prítomnosť centrálnej autority, ktorá bude regulovať ich množstvo v obehu a odolávať inflačným tlakom. Častým argumentom ekonómov býva, že prítomnosť dodatočných "súkromných" peňazí znižuje efektivitu trhu utvárať ceny. Tento argument by mal svoju váhu, ak by sme sa bavili o menách, ktoré navzájom súťažia. Lietaerov koncept komplementárnych mien ale vylučuje, že by nové formy platidiel mohli existujúcim menám konkurovať (a už vôbec nie ich nahradiť). K ich aplikácií totiž dochádza predovšetkým v prípadoch zmeny, ktorá by v normálnej bežnej mene nebola realizovateľná a realizovaná (dôraz na zapojovanie nevyužitých kapacít je snáď najväčším prínosom Lietaerovej knihy).

V záverečných kapitolách sa venuje odpovediam na praktické otázky spojené so zavádzaním doplnkových mien (napr. kedy je ktorá varianta výhodnejšia a pod.), plynulo prechádza k prepojeniu ním navrhovaných riešení s otázkami, ktoré budú ľudstvo trápiť v najbližšej budúcnosti (tak ako boli uvedené na začiatku), predstavuje svoj návrh globálnej referenčnej meny, ktorá by mala korigovať nedostatky plávajúcich kurzov a zároveň svojou povahou vnášať prvky spolupráce do ekonomiky na svetovej úrovni (takže by bola akýmsi dodatkom komplementárnych mien, ktorých funkčnosť je limitovaná na lokálnu, alebo regionálnu úroveň) a nezabúda klásť dôraz na význam udržateľného rozvoja. V tomto smere ale musíme byť trochu skeptický. Komplementárne meny sa síce v praxi osvedčili, ale ich význam stále zostáva marginálny. Je tiež otázne, či jeho konštrukcia globálnej referenčnej meny bude medzi súkromnými firmami presaditeľná a či nie je pri odhade ľudských vlastností príliš optimistický.

Jeho používanie utopických, pozitívnych ale aj katastrofických vízií a príkladov (napr. štyri futuristické príbehy zviazané s rôznymi potenciálnymi riešeniami daných otázok) musíme brať skôr ako provokatívny podnet k zamysleniu a diskusií, než ako jeho skutočnú predstavu o budúcnosti. Nesmieme zabúdať, že kniha sa obracia prinajmenšom rovnakým dielom na neodborníkov, čo prítomnosť imaginárnosti a mierneho idealizmu v Lietaerovom štýle ospravedlňuje.

                 
Obsah vydání       31. 3. 2005
31. 3. 2005 Lidská činnost ohrožuje přežití planety
30. 3. 2005 Generál schválil extremní vyšetřovací metody
31. 3. 2005 Pro Austrálii jsou Spojené státy zdrojem obav
31. 3. 2005 Ani doleva, ani doprava - nové a neotřelé návrhy sociální demokracie Štěpán  Kotrba
30. 3. 2005 Loď bláznů Bohumil  Kartous
31. 3. 2005 Kde není dozorce, není žalobce aneb Praha -- město psů Jan  Lipšanský
31. 3. 2005 Šifra mistra Leonarda -- a skutečnost Jan  Lipšanský
31. 3. 2005 Vzkaz duchovním: mluvte hlasitěji, prosím! Jiří  Karban
31. 3. 2005 Michael  Marčák
31. 3. 2005 Zajímavá ekonomická publikace Marián  Belko
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě
31. 3. 2005 Jsou Britské listy intelektuální pevností, obehnanou vysokou zdí? Jana  Malá
30. 3. 2005 Lékaři se nesnaží své pacienty zabít Petr  Wagner
31. 3. 2005 Michael  Marčák
30. 3. 2005 Kdo si hraje, nezlobí Jan  Sýkora
30. 3. 2005 Důchodci v Taipei Times Petr  Fiala
30. 3. 2005 Ano, Češi jsou stále hloupější Václav  Špíka
30. 3. 2005 Rozhodný krok do neznáma Oskar  Krejčí
30. 3. 2005 Prostor k obývání Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
30. 3. 2005 "Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice" není východisko, ale cesta do slepé uličky Radim  Valenčík
29. 3. 2005 Sjezd ČSSD -- definitivně do ... prava? Irena  Ryšánková
29. 3. 2005 Britské listy - intelektuální pevnost, obehnaná vysokou zdí
29. 3. 2005 Oko za oko, zub za zub jako zákon milosrdenství Karel  Sýkora
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
29. 3. 2005 K čemu jsou politikům občané Milan  Valach
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
29. 3. 2005 Softwarové patenty -- mnoho povyku pro nic, nebo ostře nabitá zbraň, kterou Evropa dobrovolně obrací proti sobě? Jiří  Kofránek
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2005 Zajímavá ekonomická publikace Marián  Belko
30. 3. 2005 Rozhodný krok do neznáma Oskar  Krejčí
30. 3. 2005 Loď bláznů Bohumil  Kartous
30. 3. 2005 Generál schválil extremní vyšetřovací metody   
30. 3. 2005 Kdo si hraje, nezlobí Jan  Sýkora
29. 3. 2005 Softwarové patenty -- mnoho povyku pro nic, nebo ostře nabitá zbraň, kterou Evropa dobrovolně obrací proti sobě? Jiří  Kofránek
29. 3. 2005 K čemu jsou politikům občané Milan  Valach
29. 3. 2005 Oko za oko, zub za zub jako zákon milosrdenství Karel  Sýkora
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil