5. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 10. 2004

Zaměstnanecká participace - milióny pracovních míst v EU?

připravila Eva Krtková

Program Evropské unie pro podporu podnikání a konkurenceschopnosti podniků v letech 2006 - 2010

Zaměstnanecká participace je podle názoru EFES v zemích Evropské unie na rozdíl zejména od USA a Austrálie značně podceňována. Např. v USA bylo v roce 1998 10% amerických zaměstnanců držiteli akcií svých podniků, což představovalo 10% podnikového kapitálu. Navíc jak demokratická tak republikánská strana v uvedeném roce požadovaly, aby účast zaměstnanců dosáhla během 10 let 25%. Důvodem této podpory bylo přijetí názoru, že zaměstnanecká participace je zdrojem více než 1% ročního růstu hrubého domácího produktu. Poslední údaje ukazují, že dnes se týká zaměstnanecká participace 23,3% podniků všech velikostí v USA.

EFES (Evropská federace zaměstnanců - akcionářů) uveřejnila zajímavý materiál, který je příspěvkem k přípravě Programu Evropské unie pro podporu podnikání a konkurenceschopnosti podniků v letech 2006 až 2010.

Report of the High Level Group of independent experts, on cross-border obstacles to financial participation of employees for companies having a transnational dimension EU

Australská vláda zahájila nový program, který má zabezpečit během 6 let zdvojnásobení zaměstnanecké participace z dnešních 5,5 % na 11 % v roce 2009.

Podrobnosti ZDE

Přibývá studií naznačujících, že zaměstnanecká participace přináší podnikům v průměru 2% dodatečného ročního růstu. V Evropské unii by to mohlo představovat miliony dodatečných pracovních míst.

Proto EFES považuje za důležité věnovat v Programu podpory podnikání a konkurenceschopnosti pro léta 2006 až 2010 zaměstnanecké participaci mimořádnou pozornost.

V předběžném návrhu programu pro léta 2006 až 2010 EFES především doporučuje zdůrazňovat vliv zaměstnanecké participace na změnu mentality zaměstnanců, neboť růst zaměstnanecké participace přibližuje stále větší počet zaměstnanců postavení spolupodnikatele, což kladně ovlivňuje výsledky podnikání i růst konkurenceschopnosti.

Pro růst zaměstnanecké participace je ovšem třeba vytvořit vhodné podmínky, a to zejména v oblasti finanční a legislativní. Vhodné finanční podmínky hrají důležitou úlohu zejména při převodech podniků a při záchraně upadajících podniků. EFES je toho názoru,že nastal čas "vytvořit nástroj partnerství s mezinárodními finančními organizacemi".

Z hlediska legislativního je nezbytná existence příslušné legislativy v každé členské zemi Evropské unie.

K dosažení všech naznačených cílů považuje EFES za nutné realizovat společný orgán pro řízení této činnosti a doporučuje vytvořit Evropský výbor pro finanční participaci zaměstnanců.

Evropské federace zaměstnaneckých akcionářů (EFES) má 150 členů, z nichž zhruba tři pětiny tvoří organizace (kolektivní členové) a dvě pětiny jednotlivci. Mezi kolektivní členy patří také český KSLP. V dubnu 2004 EFES uspořádal v Paříži mezinárodní kolokvium o zaměstnaneckém akcionářství, na kterém bylo předneseno zhruba třicet příspěvků, v nichž se účastníci zabývali zejména podmínkami pro zaměstnanecké akcionářství v jednotlivých zemích. ČR zastupoval na kolokviu prof. Ing. Zdeněk Šrein, DrSc.

EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP - Evropská federace zaměstnanců akcionářů vydala v květnu t.r. výzvu Evropskému parlamentu, Komisi EU a všem vládám EU. V této výzvě apeluje na oslovené subjekty, aby uvážily odstup, který má Evropa v podílu zaměstnanců, kteří jsou současně akcionáři firem, v nichž pracují, za USA a Austrálií. V ekonomikách těchto zemí se zaměstnanecké akcionářství projevuje pozitivním efektem v počtu nových pracovních míst a dosaženém zisku. Je mnoho argumentů pro to, že dosažení např. 10% podílu zaměstnanců - akcionářů v Evropě do r. 2010 by i zde přineslo nezanedbatelný ekonomický efekt.

EFES tento záměr trvale prosazuje a k jeho uskutečnění navrhuje ve své výzvě tyto cesty:

 • vytvořit společný orgán pro šíření a rozvoj zaměstnaneckého akcionářství;  realizaci tohoto záměru napomáhá i návrh skupiny expertů Evropské komise řízené Jean - Baptiste de Foucaultem, aby byl vytvořen Evropský výbor pro finanční participaci zaměstnanců
 • přizpůsobit legislativu jednotlivých zemí Evropské unie podpoře a zavádění zaměstnaneckého akcionářství; i zde je k dispozici návrh skupiny expertů Evropské komise, řízené Jean - Baptiste de Foucaultem
 • popularizovat a podporovat pozitivní případy převodů a záchrany podniků, které se dostanou do obtížné situace, tj. případy, kdy zaměstnanecké akcionářství může prokázat své přednosti (viz např. "sociedades laborales" ve Španělsku a povzbudivé případy převzetí podniků jejich pracovníky).

Záměrům této výzvy napomáhá i právě zahajovaný Projekt EOLE - projekt školení a informací o zaměstnaneckém akcionářství, který připravil EFES a který akceptovala a významně podpoří Evropská komise.

Roční projekt "Employee Ownership Learning and Education Programmes" (ve francouzské zkratce: EOLE) je plánován na období od 1.9.2004 do 31.8. 2005. Jde o projekt, jehož hlavním cílem je připravit různé moduly školení o zaměstnaneckém vlastnictví. To ovšem předpokládá v průběhu roku zajistit potřebné informace o systémech, které jsou v různých zemích a typech podniků praktikovány a zajistit trvalý systém vzájemné informovanosti zainteresovaných subjektů.

Znamená to, že v rámci tohoto projektu bude nutno během uvedeného ročního období udělat celou řadu věcí, zejména

 • identifikovat existující národní a evropské iniciativy a programy vzdělávání v oblasti zaměstnaneckého akcionářství;
 • vypracovat přehled existujících národních a evropských programů v této oblasti;
 • vypracovat komparativní analýzu národních a evropských potřeb v této oblasti;
 • zhodnotit případové studie a navrhnout modely nejlepších postupů;
 • definovat evropský rámec a specifika vzdělávání a odborného školení o zaměstnaneckém akcionářství;
 • uspořádat Evropskou konferenci, na níž budou prezentovány výsledky projektu, nejlepší praktiky a návrh celkového rámce pro tuto aktivitu;
 • vytvořit internetovou veřejnou doménu, která umožní účinné šíření informací a stane se základnou pro neustálé zdokonalování praxe v této oblasti;
 • publikovat a rozšiřovat informace o evropských vzdělávacích a školicích programech, jež pomohou rozvoji národních a evropských iniciativ v této oblasti;
 • podpořit evropskou spolupráci, výměnu názorů i výzkumné aktivity tím, že podpoří vytvoření specifické sítě vzdělávání a školení.

Realizaci projektu zajišťuje EFES a jeho členové.

Výsledkem projektu a jeho dlouhodobým efektem má podle autorů projektu být komplexní souhrn iniciativ a programů, které se rozvinuly na národních úrovních a návrh specifického Evropského programu. Konkrétně to znamená, že projekt

 • vytvoří databázi existujících programů, učitelů, expertů a případových studií;
 • zjistí potřebu vzdělávání a školení na různých úrovních:
 • školení zaměstnanců
 • školení managerů a realizátorů iniciativ zaměstnaneckých akcií
 • MBA programy pro budoucí managery společností se zaměstnaneckým vlastnictvím akcií
 • umožní školení pomocí internetu
 • vytvoří veřejnou informační síť na internetu, a to specifické národní i evropské sítě a rozvine se tak výměna informací a zkušeností v této oblasti
 • navrhne obsah evropských školicích programů o finanční participaci.

Podrobnosti a další informace ZDE

                 
Obsah vydání       5. 10. 2004
5. 10. 2004 Rumsfeld zpochybnil vazbu mezi Saddámem Husajnem a bin Ladinem
5. 10. 2004 Rumsfeld se distancoval od svých výroků, že neexistovalo spojení mezi Saddámem a al Kajdou
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?
5. 10. 2004 Penzijní reforma stále v nedohlednu Tomáš  Ježek
5. 10. 2004 Zelenou hledačům pravdy? Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Skorumpovaný slovenský parlament legalizoval dokonalú lúpež Jan  Dancer
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
5. 10. 2004 Zaměstnanecká participace - milióny pracovních míst v EU?
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
5. 10. 2004 Klientelismus v ODS je zákonitý Milan  Hamerský
5. 10. 2004 Bezpečnost v Evropě nesmí být zajišťována na úkor svobody a spravedlnosti
5. 10. 2004 Zapaterovo tažení proti terorismu Lubomír  Molnár
5. 10. 2004 Najde se řešení pro příští CzechTek ? Jiří  Dolejš
4. 10. 2004 Česká média lidem kážou
5. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 26. a 27. září 2004
5. 10. 2004 Rozpitvaná anatomie sociálního státu
4. 10. 2004 Bertinotti přinutil Grebeníčka smířit se s Ransdorfem Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě Miloš  Pick
4. 10. 2004 Vnímání sociálního státu v politice KSČM a v jejím voličském a členském zázemí Josef  Heller
4. 10. 2004 Evropská levice musí mít odvahu vzdorovat ideologii soudobého kapitalismu René  Revol
4. 10. 2004 Krize sociálního státu a globalizace Jan  Keller
4. 10. 2004 Sociální stát a zaměstnanecká participace Zdeněk  Hába
4. 10. 2004 ČSSD a sociální stát: sociální demokracie ve vleku neoliberalismu Rudolf  Převrátil
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku
4. 10. 2004 Rozhodnutí o šroubovácích
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 O zrakových a čichových vjemech spoluobčanů Miloš  Kaláb
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů