4. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 6. 2004

Pravidla české politiky

Pravidla (nebo snad axiomy) české politiky můžeme pojmenovat jako:
1. pravidlo ostentativní nedůvěry,
2. funkce dobrovolné neschopnosti,
3. rituální gesto zapovězení,
4. subverzivní strategie,
5. pravidlo prázdné dohody.

Pokud připustíme, že existuje takové specifikum jako česká politika, je snad možné zároveň předpokládat, řekněme s jistým nezbytným odhodláním, že obsahuje některá nutná pravidla. S nutnou dávkou iluze, že je něco takového jako pravidla politické praxe vůbec možné. To jsou dva předpoklady, které samy o sobě stačí na to, abychom se měli na pozoru před tím, co z nich může vzejít.

Oba totiž umožňují pouze přibližný pohled na problematiku české politiky, připomínají určité zvykové postupy a operativní procedury, které dodávají na lesku těm, kdo trpí poněkud obsesivní představou, že tam, kde něco chybí, je lepší raději nedodávat zhola nic, aby náhodou něco neurčitého nepřebývalo. A naopak: aby se případně neukázalo, že samo dodávání podnětů a nápadů (impulsů) zcela vyčerpává politický provoz.

Nicméně, podíváme-li se blíže na tóny procedury, které tak významně kódují politické prostředí, učiníme tak s vědomím, že leccos z dále naznačeného pouze ukazuje jakým směrem se technologie moci ubírá a jen občas, na krátký okamžik, umožňuje nahlédnout do zákulisí provozu, které současná česká politická scéna, právě s ohledem na přebytky onoho dodávání, produkuje jako jistá pravidla.

Tato pravidla (nebo snad axiomy české politiky) můžeme pojmenovat jako:
1. pravidlo ostentativní nedůvěry,
2. funkce dobrovolné neschopnosti,
3. rituální gesto zapovězení,
4. subverzivní strategie,
5. pravidlo prázdné dohody.

Všech těchto pět pravidel v sobě obsahuje mnohé z toho, co bychom mohli s klidným svědomím označit za triviální pohnutky sebeuplatnění, motivy petrifikace a obranné pohyby stranou. Tedy za formy strategických manévrů, které rozmanité, povětšinou militární koncepce zařazují spíše do umění skryté války. Některé jiné prvky a součásti výše uvedených pravidel lze naopak běžně spatřovat v každodenní politické praxi, liší se jen tím, že na ně není tolik vidět.

Jiným případem, či záležitostí, které zde nemůžeme věnovat dostatečnou pozornost, jsou média, která celou oblast politické scény mapují způsobem, který by bylo možné, řekněme s jistým zjednodušením, popsat jako rastrování kýčem.

1. Pravidlo ostentativní nedůvěry.

V zemi, kde sebevědomí bylo po celé desítky nebo i stovky let stíhaným hříchem, je dosud obtížné nalézt míru, z níž by sebevědomě vystupující politická elita mohla čerpat nějakou naději a být přitom úspěšná. Ačkoli je zřejmé, že minulost prostupuje do současnosti spíše v těch horších než lepších stránkách, přesto je problém sebevědomé a tudíž i úspěšně budované důvěry ve vlastní konání zabudován v jiném teritoriu, než je oblast samotné politiky. Můžeme se jistě přít o to, jak moc jsou na vině různé resentimenty a poměrně časté stereotypy selhání a obstrukcí, přesto se zdá být jedna věc vcelku jistá. Totiž zjištění, že nikdy nic přímo nebrání tomu, aby řešení jakékoli politické otázky či problému probíhalo zrovna v té rovině, v níž se o dané věci hovoří nebo jedná. Kromě jiného, česká politická praxe se vyznačuje neuvěřitelně vysoko nastavenou laťkou akceptace pro možné dohody, z čehož většinou plyne známý výstup: vše, co lze učinit, je pouze tím, co se podaří buď obejít nebo podlézt.

A právě zde je ukryto první pravidlo. Jakékoli politické jednání je jakoby předem formátováno na jinou úroveň artikulace, než je zrovna ta, v níž je vyslovováno. Jinými slovy, to, co se říká k dané věci, problému atd., bude ještě několikrát přesouváno do jiných, mnohdy jen drobně odlišných poloh, aby nakonec ta, která má charakter finální promluvy, byla nabízena pouze těm, s nimiž je předem projednána. V zásadě lze říci, že jde o akceptaci důsledků, nikoli o akceptaci předpokladů. Technologie předjednávání obsahů výroků, o kterých bude teprve řeč, protože to bude jediná možná řeč, je vlastním důsledkem oné ostentativní nedůvěry v možnosti politického řádu. Co více, je součástí latentní nedůvěry v možnosti těch, kdož jsou součástí politické scény.

A také je vlastně důsledkem přesvědčení, že politické jednání je v zásadě sekundární aktivitou, když primárním zdrojem pohybu je diference referenčních elit -- tedy elit, které vznikají na základě schopnosti správného převodu problému, jednání nebo činností do režimu akceptací. Těm rozumí ti, kdož jej potvrzují právě jako problém nebo jednání. A potvrzují jej tedy opět jen ti, kdo už patří do systému akceptací. Vzniká zcela uzavřený kruh referenčních výroků, modelů řešení a prováděcích technologií moci, jejichž podstatou je mimoběžná rovina sdělení.

Výsledkem je skutečnost, v níž za prvořadé je považováno patřit do okruhů těch, kdož potvrzují akceptace, to znamená vytvářejí étos politiky, neboť ostatní jsou pouze komparsem. Vzniká tak jakási novodobá forma nomenklaturního étosu, neboť cílem je projednání a prosazení pouze těch věcí, které lze dále monitorovat a dozorovat z hlediska možných dalších potřeb uměle produkovaného politického řádu, a to tak, aby vyhovoval referenčním elitám. Ten je poté produkován a úspěšně obsazován především těmi, kdo tuto hru na inscenovaná pravidla politického provozu nejen brzy pochopí, ale především je zcela důsledně orientován na ty, kdož mohou onen nomenklaturní étos dále rozšiřovat, avšak nemohou do referenčních elit patřit.

V tomto režimu je skutečný obsah politiky trvale kolonizován těmi, kdož permanentně vytvářejí skrytá pravidla jeho mimoběžného přesto primárního okruhu politických zadání a zároveň umožňuje dohlížet na celé zbytkové pole -- tj. na sekundární provoz politiky, médii rastrovaným jako věc veřejná. Skoro by se chtělo říci, že české specifikum ostentativní nedůvěry je velmi dobře nastaveným parametrem pro obcházení prostoru, v němž se vlastní politika teprve má odehrávat.

Jen vysoce funkční instance obchvatu občanského režimu života, jeho nároků a možností, neboť na linii střetávání, v oblasti jen zřídkakdy viděného průniku politiky a občanů, se setkává deklarovaný občanský prostor a inscenovaná realita politiky. Vzato důsledně, lze dodat, že díky oné již zmíněné nedůvěře v životaschopnost volné soutěže politických myšlenek jsme svědky toho, jak mediálně formátované obrazy politiků se vcelku nahodile setkávají s vágně vymezenými občany tohoto státu. Výsledkem je jistá parafráze národního obrození, kultivujeme se a přicházíme k vlastnímu sebevědomí tím, jak důsledně zapomínáme, že něco chceme. Skrze clonu zdvojené fikce totiž nevidíme na druhou stranu hřiště.

2. Funkce dobrovolné neschopnosti

Dobrovolná neschopnost je paradoxně chtěným výsledkem jinak vždy prospektivně orientovaných politických cílů. Neboť plnění hlavních politických zadání, tj. např. vývoj ekonomiky, sociální programy, školství, právní prostředí, zdravotnictví atp. je úkol, který vyžaduje dvojí strategii plnění: jednak programovou, to je ta lepší neboť méně náročná verze, a poté tu náročnější, pragmatickou. Způsob, jak lze v našem politickém prostředí věci dělat se ovšem diametrálně liší od toho, jak je lze popisovat. Popsat v programu nějaké politické cíle je téměř totožné jako popsat sekundární chudobu. To znamená připustit, že díky rozhazování budeme stále chudí, byť tomu naše příjmy neodpovídají.

Ano, politické programy nutně musí procházet lázní disciplinace omezením. Z tohoto důvodu je zřejmé, že pragmatická verze politiky je spíše operativním modelem kombinatoriky, který vyžaduje silná pravidla platnosti základních členů celého pole kombinací. A to jsou, při vší úctě k občanské společnosti, stále ještě politické strany.

Nahlíženo z perspektivy posledních let je vcelku evidentní, že operativní schopnost kombinací napříč stranami je stále nižší, pokud jde o možnost řešení velkých politických zadání, a naopak, je stále vyšší, pokud jde o pouhé zachování statu quo referenčních elit. To dále znamená, že pokud se jedno s druhým rozchází, tedy popis cílů se způsobem pragmatické realizace, pak nutně musí nastoupit něco jako kompenzační člen, který poměrně elegantně, rozumí se na české poměry, vyvažuje rozdíly.

Nicméně, aby vyvažování rozdílů bylo vůbec nějak přijatelné, musí být něco obětováno. V českém politickém prostoru je to dávno ověřená strategie Josefa Švejka, totiž dobrovolná neschopnost. Je lépe poukázat na neschopnost, poradit si s rozdílem v politickém a pragmatickém zadání tím, že demonstrativně nabízím neschopnost řešení, lhostejno z jakých, ale pochopitelných, protože zjevných důvodů (např. neprůchodnost parlamentem, nedostatečná podpora atp.), než druhou verzi - poukázat na skutečnost, že politické programy a jejich realizace jsou dva světy, které jsou jen zřídkakdy prostupné, a pokud náhodou ano, pak je to spíše důsledek celé řady selhání nebo celé série mimořádně úspěšných kroků.

Nomenklaturní étos ovšem zasahuje i zde. Namísto odstoupení v případě, že se věci nedají dělat s ohledem na programové zadání, dělají se jen ty věci, které připustíme tím, že dobrovolně ustoupíme. V jiném režimu vidění lze totéž nazvat gramatikou dobrovolné neschopnosti, či jinak, jako naprostou absenci vůle k vítězství za cenu porážek.

3. Rituální gesto zapovězení

Můžeme jej též označit za jakési opravné gesto pro všechny možné verze znevýhodnění, kterou mohou nastat. To by možná byla výstižnější formulace, kdyby ovšem neobsahovala pouze polovinu toho, co se za gestem zapovězení skrývá. České politické prostředí je významně kontaminováno různými formami osobních odvet, přetrvávajících animozit a mediálně a národopisně kolorovaného vzájemného odporu. Jednou z velmi praktických technik, která poněkud uvolňuje zatuhlé komunikační vazby, je právě forma rituálního zapovězení, která, bohužel, spočívá pouze a právě v jednotné akční frontě zákazu proti těm, kdo narušují nepsaná pravidla odmítání.

Žádná politicky zásadní věc, včetně např. volby presidenta, se neobejde bez denunciačních procedur. Procedury denunciace jsou primárně vázány na osobu a z toho dále vyplývá celá technologie praktik zapovězení. Lze to říci i jinak: Dohody, které lze v našem politickém pořádku provést, téměř nezbytně vycházejí z toho, koho a jak lze zapovědět, odsunout a podrobit mechanismům zákazu, jako onu druhou nezbytnou oběť skutečnosti, že každá politická dohoda je podepisována krví, to znamená poznáním toho, že vůle k vítězství se neodpouští a být vpředu znamená beznadějný a neodpustitelný prohřešek, jež jeho nositelé vlečou za sebou, a mnohdy i raději před sebou, jako pečeť, jež v zásadě nesmí být reverzibilní.

Nejde-li ovšem nic takového zvrátit, znamená to, že na řadě musí být vysoká pojistka. A touto pojistkou je právě technologie zapovězení a její průvodní jev, série denunciačních opatření. Aby věc byla hodná úrovně veřejného diskurzu, musí být správně formátována. V tomto případě je jediným vhodným a věrohodným formátem rituální gesto zapovězení, které umožňuje obcházet bez poskvrny i tam, kde politické dohody obsahují hutné dávky nepříjemného odéru. Je poměrně zřetelné, že součástí rituálního zapovězení je i nutná obrana přepisu daných dohod či událostí, a to tak, aby vhodně zvolený formát podporovala, zdvojovala a nikoli naopak. Ritualizace zde spočívá v poměrně jednoduchém opatření -- v odloučení od toho, co se stalo, a to bez výjimky, a přijetí toho, co si vytvoříme jako jistou iniciační verzi daného případu, tj. novou skutečnost. Jinými slovy, měníme jeden socio-kulturní režim popisu politického řádu za jiný. A to s nezbytnou dávkou přesvědčení o tom, že iniciační praktikou může být pouhá změna znamének.

Stručně řečeno, mnohdy zjevně nestačí pouhé přejmenování, v onom orwellovském pojetí, ale musí se jít ještě dál - učinit ze změny znamének rituál dospívání, vyššího pochopení politického reálna a navíc ti, kdož tímto iniciačním aktem projdou, očišťují vše kolem sebe oním aktem zapovězení. Nemohou být infikováni jinou realitou, nemohou být přesvědčeni o jiné verzi skutečnosti, nemohou být ani odvedeni od svých slovníků, jimiž popisují svět, neboť rituální gesto zapovězení už v sobě obsahuje onen ireverzibilní akt: iniciaci vyšším řádem.

Vzniká tak nová série privilegií a také i nová, vyšší forma marginalizace. Svět politiky se jenom dále a dále zavinuje do sebe a generuje realitu prodlev, která říká: není-li dosud něco nově projednáno, nemůže být rituálně zapovězeno nic z předchozího, a tudíž před námi je jen politické vakuum. V něm se pak zjevně daří těm, kteří ničemu nerozumí, do ničeho z výše uvedeného nebyli zasvěceni, ale přesto na žebříčcích popularity mohou stát téměř na vrcholu. K vidění je tak beznadějný stereotyp prodlev, neboť politický život je téměř bez pohybu.

Lze jenom dodat, že v takovémto pochopení věcí je vcelku zřetelné, že politické dění je považováno za skutečné teprve tehdy, je-li na řadě revoluční pohyb. A to jak v řádu politickém, ekonomickém, sociálním, právním. Nelze se proto divit, hledá-li se řešení tam, kde bychom jej raději nečekali, a to pak lze nazvat subverzivní strategií.

3. Subverzivní strategie

Běžně hovoříme o tom, že subverzivní strategie patří spíše do oblasti estetických, herních, sedukativních a jiných technik, ale v našem případě jen vhodně doplňuje nastavený rámec výkladu. Strategie subverze, nebo-li jinak řečeno, aktivity programované na podvracení dohod nebo smluvních závazků, je velmi účinným a často používaným (mnohde zcela nezáměrně) nástrojem vyrovnávání převahy, zvrácení účinku úspěšných kroků jak protivníka, tak i, a řekněme si přímo, že v českém politickém prostředí obzvláště, všech těch, s nimiž spolupracujeme a nejsme schopni unést jejich jakoukoli převahu. Rozumí se, že především tam, kde z převahy jedněch neplynou výhody i pro ty ostatní. Je-li tedy součástí politických dohod dostatečný servis uspokojení v systému nabídek, které určitým vhodným způsobem mírně neutralizuje převahu těch, kdož vyjednávají a rozhodují s úspěchem, pak je téměř vše v pořádku.

Ovšemže to platí do doby, než se ukáže výhodnost možného použití subverzivního postoje. Téměř to občas vypadá, jako by se konečné verze rozmanitých dohod takto programovaly nebo pojišťovaly proti možnému nárůstu subverzivních technik. Dochází tak k poměrně výlučnému jevu, totiž nutnost opanování důležitých dohod režimem, který nápadně připomíná praktiky pojistného rizika.

Není-li totiž v našem soudobém politickém prostoru místo pro zvláštní zajišťovací techniky, je zřejmé, že můžeme očekávat pouze dva hlavní scénáře dalšího vývoje:

 • první, ten nejpravděpodobnější, který spočívá v okamžitém použití strategií subverze, která má přinést užitek všem těm, kdo na nynějším systému redistribuce výhod buď téměř neparticipují, nebo jen velmi málo (viz např. poučný efekt televizní krize),
 • druhý scénář je zajímavější: nutí k rafinovaným hrám, které téměř bezezbytku demontují zápletku, neboť dopředu nabízejí multiplikační pojišťovací efekt. Jenom ten totiž, jak se alespoň dosud zdá, umí na čas zabránit použití oné subverzivní strategie ze strany těch, kdož nejsou přímým aktérem dané hry (viz např. opoziční smlouva).

  V podstatě lze z výše uvedeného očekávat jediné. Že totiž nejlepší způsob, jak vytvořit funkční politickou dohodu spočívá v možnosti naplnit ji podle nejefektivnějšího modelu subverze. Totiž spáchat jistý morální atentát na ty, kdož vůbec na něco ještě věří, tedy, bohužel, na voliče. Nicméně věc se má tak, že v prostředí zamořeném zcela nedůstojným zacházením s právními, normativními a hodnotovými soudy je vcelku lhostejné, zda způsob jak zamezit prohlubován poklesků a nárůstu vášní pro podlamování ctností, je nakonec doveden k jedinému: k upřednostnění takové politické dohody, která je utvořena podle subverzivního scénáře. Navíc, vytvořeného na klíč, a to se silným, téměř vše pojišťujícím nástrojem, tedy s multiplikací výhod a odmítnutí, díky čemuž lze podvratným manévrům zamezit, a to v zásadě téměř v libovolné formě bujení. Pokud možno, alespoň na jedno volební období.

  Jiná věc je, že i tak je to stále jenom jiná verze subverze a jako taková bude mít své oběti. Zatím jenom můžeme sledovat, jak v důsledku propadlých ambicí těch zapovězených a nemožnosti změny pro nás ostatní, celkem úspěšně roste počet obětí.

  5.Pravidlo prázdné dohody

  Konečně docházíme k jisté finalitě, k cílovému stavu, kterého česká politika zatím dosáhla. Je jím právě ono výše zmíněné pravidlo prázdné dohody, pravidlo velmi účinné, neboť zcela vyprazdňující jakékoli myslitelné obsahy politického jednání, které by mohly mít závazný účinek. Závazný především z hlediska těch subjektů politické dohody, kteří jsou jejím bezprostředními účastníky.

  Vlastně se není ani čemu divit. Subverzivní strategie eliminuje sebemenší náznak jakýchkoli dohod, pokud tyto neobsahují široký vějíř nabídky výhod. Navíc nesmíme zapomínat, že sama ostentativní nedůvěra nutí jednotlivé aktéry k pravidelnému používání ritualizovaných gest zapovězení a vůči celé této sérii odmítání a odsouvání smyslu většiny aktů politického jednání je na řadě ještě jeden efekt: totiž všemocná a téměř stálá, tedy permanentně připravená k použití, fáze konečného řešení: disciplinace banalitou. Navíc v současnosti v dokonalé symbióze s médii. A mediální disciplinace banalitou je téměř zcela postavena na modelu rastrování kýčem.

  Jenom připomeňme, z předchozího režimu dobře zavedená, neustále uplatňovaná kázeň a dohled na zoufalými prkotinami nahradila schopnost a nezbytnou nutnost jistého odpoutání se od všeho nízkého, je dnes zaměněná za všeobecnou ignoranci a zcela zbytečnou nabubřelost.

  Takto se sytém hojně používaných režimů nízkých prahů účelnosti, tolik efektivní pro dozorovací aparáty nomenklatur, přesunul do aktivně chápané produktivní praxe soudobé politiky, aniž kdokoli postrádal smysl jeho opodstatnění. Všimněme si, že většina tzv. velkých politických projektů 90.let, např. privatizace, liberalizace, restituce... procházely a dosud procházejí různými formami opodstatnění, probojování daného projektu a jeho případného smyslu, ale nikdo si nepoložil otázku, jaká bude účinnost daného řešení pro politický řád budoucnosti.

  Odkaz na skutečnost, že to ve světě není příliš známé, včetně dalších podobně zvláštních důvodů, nezakryje reálný stav věcí: totiž zjištění, že dříve účinné postupy marginalizace velkých projektů důrazem na dozorování jednotlivých dílčích kroků (mimochodem v dobách minulých se otázka účinnosti projektu nikdy nebyla otázkou prvořadou) se nám nenápadně přesunuly do současnosti, samozřejmě s mírnou odchylkou: dozorování zůstalo, ale pouze jako efekt ekonomických kritérií, případně fiskálních výsledků, ale nikoli jako efekt čisté účinnosti celého opatření. Asi tak, jako kdybychom si u všech velkých projektů řekli, že propočítáme počáteční náklady, případně náklady dvou nebo tří dalších kroků a zbytek se uvidí.

  Pak se ovšem nemůžeme divit, že vrcholným výkonem současné české politiky je uzavírání prázdných dohod, prázdných ve smyslu, ve kterém platí hrubé rysy toho, co evidentně nechceme a jen přibližné tušení toho, co vlastně chceme, či k čemu je to dobré. Navíc otázka konečného efektu je přímo z řádu fantasie. Nemůžeme si nic namlouvat, např. opoziční smlouva byla skvělou ukázkou celé řady rekurzních kroků, které velmi významně určovali pohyb po liniích politického prostoru. V jistém neodbytném smyslu lze doplnit, že opoziční smlouva jenom překreslila styčné plochy politického teritoria, které už tu dávno bylo. Vcelku přesně reagovala na převládající subverzivní strategie, a to s různým efektem zamlčených předpokladů, tedy rituálních gest zapovězení jako účinné sebeočistné lázně. Dále dovedla k naprosté dokonalosti už tak prolongovaný systém nedůvěry jako normy etablování hodnot, které stejně nikdo neakceptuje, a nakonec přinesla i něco navíc - předběhla svou dobu, předběhla politickou realitu, neboť ta bude muset teprve přijít. Její čas se totiž naplní až tehdy, kdy bude všem jasné, že jinak než formou nějak jiné opoziční smlouvy už vládu nepůjde sestrojit.

  Neboť prvním efektem výše popsaných pravidel české politiky je skutečnost, v níž se přítomnost musí teprve předjednat, domluvit, aby mohla nastat. To znamená, že volby nastávají teprve po volbách, dohody teprve poté, kdy žádné nelze reálně provést, a plnění toho, čemu se říká volební program, přijde na řadu teprve v okamžiku, kdy všechno ostatní už je za námi. Před námi je potom jenom taková budoucnost, která nijak nenavazuje na to, co jsme za přítomnost až dosud vydávali.

  O těchto pravidlech české politiky jsme se bavili celé poslední dva roky. Teprve pod vlivem předvolební kampaně nás napadlo je definitivně opsat a stalo se tak posledního dne května 2002. Ani ve snu nás nenapadlo, že bude příležitost, aby se stal žhavou aktualitou letošního léta, a že nastaví zrcadlo světu prázdných dohod, dobrovolné neschopnosti nebo ostentativní nedůvěry.

 •                  
  Obsah vydání       4. 6. 2004
  5. 6. 2004 Ronald Reagan zemřel ve věku 93 let
  5. 6. 2004 George Novotny v listopadu 2003 pro Britské listy: "Nehledá mě Policie ČR, Interpol ani FBI"
  5. 6. 2004 "Jste Ruska, ale předstíráte, že jste z Británie"
  5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe
  4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku
  5. 6. 2004 Hladomor v Súdánu: Zemře tam 300 000 lidí?
  4. 6. 2004 Další vysoký pracovník CIA má odejít
  4. 6. 2004 Bilderbergská skupina zasedá v severní Itálii
  4. 6. 2004 Cenzura byla zrušena, zapomeňte! Josef  Brož
  4. 6. 2004 Pravidla české politiky Zdeněk  Zbořil, Jiří  Bystřický
  4. 6. 2004 Čína si může dovolit skoro všechno...(?) Miloš  Dokulil
  4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
  4. 6. 2004 Stát rozhoduje, jak se bude jmenovat vaše dítě
  4. 6. 2004 Je správné, že stát rozhoduje, jak kdo pojmenuje své dítě
  4. 6. 2004 Pojmenovat dítě libovolně není demokracie, ale chaos! Markéta  Sulovská
  5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
  4. 6. 2004 Práva spotřebitele a firma LUNA LEDER spol. s r. o. Boris  Cvek
  4. 6. 2004 "Eurotel mě žaluje o 81 258 Kč"
  3. 6. 2004 Odstoupil ředitel CIA George Tenet
  4. 6. 2004 Čas války a hranice imunity Zdeněk  Zbořil, Jiří  Bystřický
  4. 6. 2004 Slučování škol Jiří  Kratochvíl
  4. 6. 2004 Jednota v mnohosti, aneb má česká kultura v Evropské unii šanci? Jan  Čulík
  4. 6. 2004 Strategická východiska pro českou ekonomiku Valtr  Komárek
  4. 6. 2004 Irák požaduje plnou suverenitu
  4. 6. 2004 "Za komunismu jsem neměl strach"
  4. 6. 2004 "Já jsem také neměl za komunismu strach"
  4. 6. 2004 Strach Zdeněk  Bárta
  4. 6. 2004 Strach za totality
  4. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. - 27. května 2004
  4. 6. 2004 Škody, způsobené palestinskému obyvatelstvu během prvního čtvrtletí
  4. 6. 2004 Etika a budoucnost mezinárodně-politických vztahů
  4. 6. 2004 Unie dosud není unií
  4. 6. 2004 Tisková konference Strany za otevřenou společnost
  3. 6. 2004 Kouření proměňuje sliny v "rakovinový koktejl"
  3. 6. 2004 Bankovní panstvo radí, nabízí... Radek  Mokrý
  3. 6. 2004 Vývojáři software ohroženi softwarovými patenty Hynek  Hanke
  3. 6. 2004 Je to jinak, že? Miloš  Dokulil
  3. 6. 2004 Festival Mezi ploty odstraňuje přehrady už třináct let Claudia  Just
  4. 6. 2004
  3. 6. 2004 Mezi ploty: Breaking down Fences for Thirteen Years Claudia  Just
  2. 6. 2004 Ahmad Čalabi "prozradil Íránu, že USA rozluštily tajné kódy jeho výzvědných služeb"
  2. 6. 2004 Horáčkova střelnice, lodičkář Knížák a realita záhrobí Bohumil  Kartous
  2. 6. 2004 Šroubovák Jaroslav  Hutka
  2. 6. 2004 Irák a lhaní
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  5. 6. 2004 "Jste Ruska, ale předstíráte, že jste z Británie"   
  4. 6. 2004 Jednota v mnohosti, aneb má česká kultura v Evropské unii šanci? Jan  Čulík
  4. 6. 2004 Čína si může dovolit skoro všechno...(?) Miloš  Dokulil
  4. 6. 2004 Strategická východiska pro českou ekonomiku Valtr  Komárek
  4. 6. 2004 Čas války a hranice imunity Zdeněk  Zbořil, Jiří Bystřický
  4. 6. 2004 Pravidla české politiky Zdeněk  Zbořil, Jiří Bystřický
  4. 6. 2004 Cenzura byla zrušena, zapomeňte! Josef  Brož
  4. 6. 2004 Práva spotřebitele a firma LUNA LEDER spol. s r. o. Boris  Cvek
  4. 6. 2004 Stát rozhoduje, jak se bude jmenovat vaše dítě   
  4. 6. 2004 "Eurotel mě žaluje o 81 258 Kč"   
  3. 6. 2004 Festival Mezi ploty odstraňuje přehrady už třináct let Claudia  Just
  3. 6. 2004 Vývojáři software ohroženi softwarovými patenty Hynek  Hanke
  3. 6. 2004 Bankovní panstvo radí, nabízí... Radek  Mokrý