11. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2004

O nekontrolované moci médií

To, že je oddělení čtvrté moci od těch ostatních chápáno jako nepotřebné a dokonce nepatřičné prokázal i publicista T. Kohl, autor článku Nestranná média jsou nudná (27. 4. 2004, LN). Jeho obsah se dá shrnout v názvu , kromě pubescentního obdivu k moderátorce Bobošíkové je jeho ne-smyslem názor, že nestranný moderátor politického diskusního pořadu není k takové činnosti dostatečně kompetentní. Nestrannost si však mylně vykládá jako neinformovanost o dění na politické scéně, absenci pohotové reakce a neschopnost koordinovat diskusi. Podle autora je taky úplně v pořádku, že se moderátorka televizního pořadu rozhodne z ničeho nic, relativně nedlouho před volbami, kandidovat do EP (k završení celé tragikomedie by mohla vytvořit rovnocenný tandem s jinou mediální vlasaticí). Vzhledem k tomu, že článek nebyl označen obvyklou notickou, že stanovisko nevyjadřuje názor redakce , předpokládám její souhlas. Potěš pánbůh.

Demokratický politický systém je postaven na přísném rozdělení a oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. Takto byla jednou demokracie definována a zdá se, že to široké veřejnosti ( která o tom vesměs nemá potuchy) nadále vyhovuje. To, že jsme ovládáni mocí, která nemá přesně a jednoznačně vymezenou působnost, jejíž výkon není v podstatě nijak zpětně kontrolován, a že se této moci může chopit každý, aniž by k tomu měl mandát vzešlý z určitého společenského konsensu, nás nechává naprosto klidnými a spokojenými. Tato moc, přestrojená za sluhu a holku pro všechno, s námi mává zprava doleva a zpět, táhne nás ulicemi obalené asfaltem a peřím s cedulí "svobodný občan", čemuž se přihlouple usmíváme a sem tam odfoukneme pírko, přičemž obracíme zrak k nebi s romantickou představou, že odtud odněkud spadlo. Říkali to přece v televizi.

Vláda má za úkol vytýčit směr, kterým se budeme ubírat. Parlament se má tímto směrem podívat a vykolíkovat cestu, odsud až sem. Konečně, systém soudů má za úkol rozhodovat, kdo vyšlápl ven a kdo ne. Nechejme stranou polemiku, zda-li je směr, kterým jdeme, správný, je-li vykolíkované území příliš široké nebo příliš úzké a hrozí-li za jeho překročení adekvátní nebo vůbec nějaký postih. O tom bývá denně učiněno desítky "objevů" s aureolou pravd pravdoucích a s životností jedné hodiny, dne nebo týdne, záleží na periodicitě.

Všechny tři výše vyjmenované moci mají bezesporu velký vliv na stav (nechce se mi říct vývoj) společnosti. Bez nadsázky lze konstatovat, že jsou jeho demiurgem. Jako občané tohoto státu jsme doslova materiálem těchto sil, které ho nějakým způsobem formují, a aby mohla být lidská společnost nějak formována (nebo deformována), je zapotřebí elementu, jehož prostřednictvím se takové tvarování může uskutečnit -- je zapotřebí informace.

Celá existence lidské společnosti je na informaci založená, informace stojí za každou sebemenší či sebevětší změnou, kterou společnost prochází, konec konců, informace je společně nepostradatelná jak pro konsensus, tak pro revoluci. Informace hýbe lidstvem od té doby, kdy si na základě poznání konkrétního začal člověk uvědomovat a sdělovat abstraktní entity.

Informovat někoho, že něco zvláštně zářivého a horkého se vyskytlo na tom a tom místě nemá žádný význam. Je to konkrétní informace. Informace vytvořená schopností abstrahovat ale říká, že to zářivé a horké se vyskytuje vždy za těch a těch podmínek (budeme tomu říkat třeba oheň), což už má praktický význam -- s takovou informací se už dá nějak manipulovat, nakládat, můžeme ji i směňovat. Informace tedy může mít velký potenciál moci a možnost nakládat s takovou informací tedy implikuje možnost se ledasčeho zmocnit.

K původnímu tématu se to má takhle. Vláda, parlament i soudy vytvářejí, uzákoňují či vynášejí množství informací, které mají determinující vliv na společenský organismus. Aby ho však mohly fakticky (a hlavně efektivně) ovlivňovat, lépe řečeno formovat, je nutné tyto informace "bezprostředně" aplikovat, lidsky řečeno, nějak je těm lidem zprostředkovat. Ve společnostech čítajících desítky či stovky členů je tento kontakt opravdu bezprostřední a není nutné využívat k tomu zvláštní instituce.

Společenské celky, ke kterým se hlásí miliony kmenových buněk, ale už nedokážou efektivně uplatňovat moc přímo a tak k tomuto účelu využívají určitého posla, prostředníka - média. A poněvadž se má člověk jako druh k světu, bylo nutné vyvinout úsilí směrem ke zdokonalení přenosu informací v co nejkratším čase k co největšímu počtu adresátů. Podařilo se a všechno co mocenské struktury vyprodukují se dovídáme pouze skrze masmediální průmyslovou vůli.

Dokážeme si vůbec představit svět bez nich? Svět určitě, ale nikoliv v současné podobě. Globalizační proces by bez médií a zejména těch elektronických nebyl možný. Bez schopnosti médií určitým způsobem relativizovat události, vztahy a v souvislosti by nebylo tolik milované i proklínané postmoderny a svět by se zřejmě dále zmítal v nových a nových ideologických křečích.

Tato, i když nepříliš vědomá premisa , dává médiím funkci domnělých strážců demokracie. Ano, bez médií by skutečná demokracie nebyla možná, neboť by tak musela být jejich funkce re-delegována na jiné složky a v rámci posílení, v tomto případě ještě vzdálenější, centralizované moci lze tvrdit, že by tyto funkce převzaly represivní složky výkonu moci (třeba i rozdělené dle demokratického modelu) přímo podřízené.

Jsou však reálně existující masmédia opravdu zdravotní policií demokracie? Moderní demokracie předpokládá, jak je uvedeno výše, oddělení moci. Jedním dechem je třeba dodat, že s vykonáváním moci je spojená i potřeba kontrolního mechanismu, který zajistí, že moci nebude nepatřičně zneužito. Pokud označíme média za součást tohoto mechanismu, konstatujeme tak první rozpor -- na jedné straně lze média chápat jako prostředníka sociálně informačního systému, na straně druhé se mají podílet na funkci kontrolního mechanismu, který, aby byl regulérní, musí být částečně z tohoto systému extrahován a vydělen. Sedět na dvou židlích v tomto případě znamená přeskakovat ve vysoké frekvenci z jedné na druhou a vytvářet tak dojem, že sedí na té i na té, ale nikoliv na obou. Nelehká úloha.

Budeme-li se držet teze, že média, tato nepřiznaná čtvrtá moc, plní své funkce ve vztahu k demokracii v optimálních parametrech, přesto nelze tento vztah považovat za bezproblémový či jednoznačný. Sledujeme-li linii získání, držení a výkon moci, stejně jako obhajoby souvisejících kroků, lze konstatovat, že v případě moci institucionizované ústavně je třeba vždy, alespoň formálně, získat určitou kvalifikaci.

Vláda a parlament se kvalifikují ve volbách, které by měly být výsledkem snahy politických subjektů přesvědčit společnost o svých kvalitách. Kvalifikovaní pak v poměrném zastoupení okupují parlament a vítěz (ale i koalice poražených, přesto kvalifikovaných) se chopí kormidla -- vlády. U soudů je tomu jinak. Kvalifikační proces je daleko více koncentrován do roviny individuální. V této mocenské oblasti se nemůže kvalifikovat nikdo bez potřebného vzdělání. Musí tedy splnit určité kvalifikační minimum a zařadit se do hierarchického uspořádání, vycházejícího z nejběžnějšího antropologického modelu.

Míra i povaha jednotlivých kvalifikací je jiná, ale má společnou matrici v podmínkách určených celospolečenským konsensem. Jak se ale kvalifikují ti, kteří se podílejí na výkonu oné čtvrté moci? Jakými pravidly se tato kvalifikace řídí? Kvalifikují se tito mocní (bez uvozovek) vůbec nějak? Podíváme-li se na struktury masmédií (nikoliv na struktury, které vytvářejí) a zkonkretizujeme-li si tyto struktury pro větší přehlednost na oblast ČR, nabízí se několik klíčů, jak jednotlivé části teoreticky oddělit a kategorizovat. Můžeme je dělit podle obsahové kvality, technologické báze nebo třeba podle plochy pokrytí. Abychom však shledali vytyčenou mocenskou paralelu, je nutné je pitvat podle šablony jejich existenčního, chcete-li majetkového vztahu ke společnosti. V takové tabulce se nám na jedné straně objeví tzv. média veřejnoprávní a na straně druhé média komerční, pro vystižení správné podstaty jejich působení bych je nazval médii soukromými.

Veřejnoprávní média jsou zřízena a živena na základě celospolečenského rozhodnutí a ze společných rezerv. Jsou tedy ze své podstaty nezávislá na soukromém sektoru a jeho prostředcích -- z tohoto důvodu jsou zřizována. Mají plnit funkci zajišťování popularizace všech, z globálního hlediska významných jevů a problematik, nezávisle na předpokladu většinové reflexe, tedy i zájmů minoritních.

Soukromá média, obnažená až ke svým kořenům, nejsou ničím jiným než podnikatelským záměrem. Je tedy jejich "povinností" být rentabilní. Tato podmínka je důležitá nejen z hlediska záměru, ale i z hlediska jeho dlouhodobé existence. Tento podstatný rozdíl v charakteru vztahu jednotlivých médií vůči společnosti se ale nijak nepromítá v jejich vnější efektivitě. Jejich přístup k informacím, tedy přístup k elementu čtvrté moci, je bez rozdílu rovný a záleží vesměs na jednotlivých subjektech z mediálního prostředí, jaké informace se jim podaří získat ke zprostředkování a jak s nimi naloží.

Zatímco však veřejnoprávní média jsou "omezena" nutností šíře svého záběru (i když u nás to tak zdaleka nevypadá), soukromá média mohou cílevědomě sledovat linku, uspokojující základní podmínku záměru jejich vzniku i jejich trvání - zisk. Nemusejí se přitom ohlížet na informační vyváženost či objektivitu. Tyto kategorie se stávají podružnými. Pokud budou např. dlouhodobě zvýhodňovat nějakou firmu, stranu nebo politika (třeba i špatného), neriskují tím žádný, opakuji žádný postih. Jediným kritériem je míra komerční úspěšnosti. Chtěl bych zde pro ilustraci podotknout, že mezi soukromá média musíme počítat např. všechny celoplošné deníky, které u nás vycházejí.

A kvalifikace? Ta je čistě a jen v rukách tvůrců podnikatelského záměru. Z tohoto hlediska tedy bude hlavní předností zvládnutí manažerských dovedností. Participace na čtvrté moci tak nepředpokládá žádnou relevantní kvalifikaci. Demokracie se stává oligarchií.

Situace ve veřejnoprávních médiích je jiná. Existuje volený orgán, který má udržovat dohled nad tím, jak veřejnoprávní médium plní své povinnosti. Nejen, že je tento orgán volený z velké části politickou reprezentací (čímž se dostává čtvrtá moc do podřízenosti moci jiné), ale je vlastně zastupitelskou demokracií na druhou, kdy zástupci volení k výkonu určité moci volí další zástupce k výkonu moci odlišné. Demokracie se stává technokracií.

Oddělení jednotlivých mocenských celků nefunguje ani v rovině personální. Mezi nimi je pouze jakási oboustranně propustná membrána, umožňující prostupovat z médií do politiky a zpět takřka libovolně a v "papučích". Z novinářů se tak stávají ministři, tiskový mluvčí politických institucí, z mediálních magnátů můžou být klidně senátoři (a zřejmě i europoslanci), stejně jako z moderátorek. Zejména na příkladu V. Železného lze dokumentovat, jak je možné se úspěšně kvalifikovat k výkonu moci zákonodárné prostřednictvím působení ve strukturách moci nad zprostředkováním informací.

Musel samozřejmě projít i formální kvalifikací voleb, ovšem při možnosti prezentovat se každý týden ve vlastním televizním pořadu jako jediný polyhistor současnosti to byla jen pouhopouhá formalita -- kdo by nechtěl mít za senátora člověka, který nám po mnoho let přináší jen samé dobré, krásné a pravdivé věci. Ostatně, čemu se divím -- v Itálii je tento model doveden k ideální úspěšnosti.

To, že je oddělení čtvrté moci od těch ostatních chápáno jako nepotřebné a dokonce nepatřičné prokázal i publicista T. Kohl , autor článku Nestranná média jsou nudná (27.4.04, LN). Jeho obsah se dá shrnout v názvu , kromě pubescentního obdivu k moderátorce Bobošíkové je jeho ne-smyslem názor, že nestranný moderátor politického diskusního pořadu není k takové činnosti dostatečně kompetentní.

Nestrannost si však mylně vykládá jako neinformovanost o dění na politické scéně, absenci pohotové reakce a neschopnost koordinovat diskusi. Je evidentní, že ani jeden z těchto faktorů , natož jejich komplex, nelze nazývat nestranností.

Podle autora je taky úplně v pořádku, že se moderátorka televizního pořadu rozhodne z ničeho nic, relativně nedlouho před volbami, kandidovat do EP (k završení celé tragikomedie by mohla vytvořit rovnocenný tandem s jinou mediální vlasaticí). Vzhledem k tomu, že článek nebyl označen obvyklou notickou, že stanovisko nevyjadřuje názor redakce , předpokládám její souhlas. Potěš pánbůh.

Demokracie si musí nepochybně vyřešit svůj vztah s médii. Stav, kdy se politik stává politikem pouze skrz obrazovku televize a předvolební billboardy vede společnost k paralelismu -- společnost jde sice jedním směrem, ale jde v oddělených proudech vládnoucích elit a masy, přičemž se tyto proudy přerušovaně propojí pouze při volbách. Vzhledem k tomu, že volič přenesl veškerou svou odpovědnost a důvěru na média, jsou takové volby jen divadelní hrou. Té se většinou účastníme jako nedobrovolný kompars.

                 
Obsah vydání       11. 5. 2004
11. 5. 2004 Generál Taguba: Za týrání Iráčanů mohli američtí velitelé
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?
11. 5. 2004 Červený kříž: Až 90 procent osob bylo v Iráku zatčeno omylem
11. 5. 2004 Podrobnosti mučení v Iráku
11. 5. 2004 Wall Street Journal zveřejnil zprávu Červeného kříže o týrání iráckých vězňů
10. 5. 2004 Podpaľačský útok neonacistov na kanceláriu Ľudí proti rasizmu
11. 5. 2004 Na "válku proti terorismu" doplácejí chudí
11. 5. 2004 Poslali by Češi Hanu do koncentráku? Boris  Cvek
11. 5. 2004 Do Evropy bez řetězu Jaroslav  Hutka
11. 5. 2004 Jaroslav Hutka -- písničkář vandalem? Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Odvážně a suverénně, ale také v tragickém smutku? Miloš  Dokulil
11. 5. 2004 O nekontrolované moci médií Bohumil  Kartous
10. 5. 2004 Blair: o týrání vězňů nevěděl
10. 5. 2004 Britský filmový producent David Puttnam volá po odstoupení Tonyho Blaira
10. 5. 2004 Šéfové BBC neudělali v případě Andrewa Gilligana žádné chyby
11. 5. 2004 Irácké povstání Oskar  Krejčí
11. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. - 4. května 2004
11. 5. 2004 Francouzští zemědělci: strach z rozšíření Simone  Radačičová
11. 5. 2004 Jednání EU-Středomoří zdramatizoval střet kvůli Blízkému východu
11. 5. 2004 Vzniká proeurópska centristická strana
11. 5. 2004 Naše setkávání s Bohumilem Sedláčkem režírovala snad sama Prozřetelnost Ivo V. Fencl
11. 5. 2004 Quo vadis Európska únia? Adrian Peter Pressburg
11. 5. 2004 1. máj 2004 -- ľavica mimo mesta Martin  Muránsky
11. 5. 2004 Od sociálnej demokracie k sociálnej ekológii Eduard  Chmelár
11. 5. 2004 Cyperská otázka Peter  Greguš
11. 5. 2004 Špinavá tvár vojny Radovan  Geist
11. 5. 2004 USA: dolary jen pro ty Kubánce, kteří nejsou v komunistické straně Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Kuba--USA: Svoboda za každou cenu Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 První máj s Fidelem: Lidstvo bude muset bojovat o víc než o ekonomickou spravedlnost Fidel Castro Ruz
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
9. 5. 2004 Americká armáda potvrdila existenci ještě daleko strašnějších fotografií a videozáběrů
10. 5. 2004 Je mučení vůbec někdy ospravedlnitelné?
10. 5. 2004 Jsou Bush a Rumsfeld skutečně šokováni mučením ve věznici Abu Ghraib? Fabiano  Golgo
10. 5. 2004 Týrání iráckých vězňů: Oficiální americká politika?
9. 5. 2004 V Americe vychází najevo, že týrání vězňů bylo systematické
10. 5. 2004 Fotografie nahých vězňů jsou pro Araby strašlivou urážkou
10. 5. 2004 Jiří Kratochvil: Lady Carneval - Nesmyslnost a nutnost zapomnění Jakub  Kára
10. 5. 2004 Špidla se snaží zlo alespoň oslabit Boris  Cvek
10. 5. 2004 O svobodě, humoru a taktu Pavel  Kelly-Tychtl
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004