3. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 12. 2003

Proč se s komunisty nemluví

Protože nesouhlasím s argumenty, podle kterých ten, kdo má více členů či hlasů má také pravdu, resp. kdo má málo "hlasů" nemůže mít pravdu (bod. č. 6 v článku M. J.), popřípadě s přístupem, že když je špatnost všude, nemá cenu proti špatnosti vystupovat (body č. 2, 3), tedy s názory, že kvantita je jediné měřítko (viz i bod č. 1), pokusím se ukázat argument, který (mj.) stál za mým rozhodnutím podpořit petici "S komunisty se nemluví"ZDE.

Reakce na článek Michala Jurzy ZDE. Autor je signatář petice "S komunisty se nemluví".

Všeobecně platí, že mluvit vážně by se mělo s každým. Jsou však případy, kdy je nutné toto pravidlo omezit. Příčetnost, morální úroveň či osobní vyspělost mohou být kritéria pro takové omezení. V jistém ohledu je samozřejmě nutné a správné brát vážně i psychopata či recidivujícího zločince. Skutečnost, že každý si zasluhuje respekt, však ještě neznamená, že každý má být ve všech ohledech stejně hodnocen (Avishai Margalit, The Decent Society). Někdy prostě není dobré a zodpovědné brát vážně a bez výhrad výroky psychopatů, nenapravitelných zločinců či notorických lhářů ("Já to myslím dobře ...", "To já nedělám ..." apod.). Zejména pak není dobré a zodpovědné jejich výroky určovat své vlastní kroky a rozhodnutí.

Komunistické vlády se po celém světě vyznačovaly systematickou fyzickou likvidací opozice, represemi a omezováním vlastního obyvatelstva, devastací vzdělání a morálky společnosti (viz Courtois, S., et alii, Černá kniha komunismu; měla by stačit vlastní paměť starších z nás). Z ideologií pak komunismu co do organizované politické brutality může konkurovat pouze fašismus (byť v menším měřítku, evropský komunismus odsuzoval a trestal dle analogického principu: příslušnost k rase nahradila příslušnost politická či třídní; rasově méněcenného nahrazuje třídně méněcenný).

Je to Komunistická Strana Čech a Moravy, která má od počátku svého nepřítele a proti tomuto nepříteli se sama vymezuje: "Nikdo a nic není pro buržoazii větším nepřítelem než komunistické hnutí. Známe to z historie, ale velice dobře i ze současnosti." Cituji zde z projevu předsedy ÚV KSČM Miroslava Grebeníčka k 80. výročí založení strany (není-li uvedeno jinak, následné citace pochází také z tohoto projevu). Komunismus, podobně jak fašismus, je určen nejen myšlenkou "jak" a "kam", ale také "proti" -- a v posledním století bylo toto "proti" naplňováno všemi prostředky. Který jiný z politických směrů má svého esenciálního nepřítele, proti kterému je třeba bojovat? Podívejme se nyní, jak svoji historii vidí sama KSČM ústy svého předsedy M. Grebeníčka.

Nebylo náhodné, že to byli především revolučně radikální sociální demokraté v Rusku, kteří na základě Leninova výkladu K. Marxe a B. Engelse nabídli dělnictvu a všem utlačovaným radikální východisko. Duchovně, ale i geopoliticky podmíněná představa rychlé porážky vládnoucí buržoazie, nastolení diktatury proletariátu a vybudování komunistické společnosti, umocněná relativně snadným vítězstvím Říjnové revoluce, byla v těžkých letech první světové války a poválečné krize neobyčejně přitažlivá. "Nové poměry se rodí", psalo např. hodonínské Slovácko, "staré odumírají. Mají-li býti pro pracující vrstvy co nejvýhodnější, to záleží na těchto vrstvách samých. Bude-li proletariát organizován, bude silný... Organizovaná a tedy silná třída chudých a pracujících ušetří si bolesti a utrpení...". Reprezentanty těchto názorů byli vesměs válkou a bídou zradikalizovaní, převážně mladí dělníci, ještě nedotčení sociálně demokratickými praktikami.

O způsobu moci a vlády, který bolševici v Rusku nastolili nepadne v tomto kontextu ani slovo. Čistky, Gulag, hladomor, okupace okolních zemí, nic neexistuje, nic nemá s komunismem společného ani vlásek, resp. nestojí za zmínku. Chybou zřejmě bylo, že "Koba" Stalin, Berija, Dzeržinskij, či Lenin, hordy katů a soudců byli vesměs válkou a bídou zradikalizovaní, převážně mladí dělníci, ještě nedotčení sociálně demokratickými praktikami. Pravda, s. Grebeníček přiznává, že akceptace stalinistického principu a politické procesy byly neomluvitelnou chybou, avšak neopomene rychle dodat: "Uvnitř strany stále probíhal zápas s omezenými zájmy a představami vládnoucích skupin, zápas o původní socialistické ideály, o prosazení skutečných zájmů fyzicky i duševně pracujících, zápas o tvůrčí myšlení a další rozvoj společnosti. I v těchto letech u nás lidé normálně žili, byla dosažena řada hmatatelných úspěchů a otevřeny možnosti progresivních reformních systémů." (Pozn. na okraj, míněna jsou padesátá léta.)

Ušetřena nezůstane ani První republika, byť se s. Grebeníček ve svém projevu T.G.M. na druhé straně dovolává.

"Ovšem ti, kteří v naší vlasti vlastnili všechno, i patent na vlastenectví, republiku zaprodali Hitlerovi. Za necelých dvacet let své moci, od roku 1918 do roku 1938, přivedla buržoazie lid pod krutou tyranii hitlerovského Německa, kdy zakusil národ za šest let fašistické okupace snad více utrpení než za tři sta let habsburského jha a kdy mu hrozilo úplné vyhlazení.

V období po mnichovské zradě prožila KSČ léta nejtěžší, utrpěla strašlivé ztráty v boji za národní svobodu, ale do dnů svobody vstupovala se ctí. Její autorita, nabytá v protifašistickém boji, byla v očích poválečné české veřejnosti nesmírná."

První republika, téměř dvacet let Českého státu ve dvou větách předního představitele druhé nejsilnější strany v Čechách. Nejsem historik, avšak nakolik si pamatuji ze škol, jedním z prvních, kdo uzavřel s A. Hitlerem pakt a oficiální dohodu byl i J. V. Stalin. Jak byla komunistická strana v podzemí činná proti buržoaznímu útlaku, tak v počátku okupace vlastně nevěděla na čí straně stojí a až do napadení Sovětského svazu Hitlerem vyvíjela v odboji proti okupační moci jen nesystematickou a sporou aktivitu.

S jakou ctí vstupovala KSČ do dnů svobody vypráví např. Ferdinand Peroutka (Demokratický manifest, vzpomínky na věznění v KZ v Kosatík Pavel, Ferdinand Peroutka) či Margarete Buber-Neumannová (Moje přítelkyně Milena, Als Gefangene bei Stalin und Hitler).

Zejména ke konci války představovali komunističtí vězni pro významné politické spoluvězně, demokraty držené ve fašistických věznicích a koncentračních táborech další nebezpečí a ohrožení na životě. Komunisté likvidovali své nepřátele i v prostředí, které mělo za cíl zlikvidovat obě skupiny současně.

Možno dodat, že komunistická strana pak podobné praktiky jen přenesla z lágrů do zemí, které ovládla a spravovala podobným způsobem (ostnatý plot kolem, represe uvnitř, neposlušnost vůči režimu se trestá až smrtí, centrální řízení a spíše příděly místo platů). Nakonec se čtenář dozví, že nikoli komunisté, ale ostatní politické strany a zejména buržoazie připravovala v roce 1948 puč a KSČ se mu jen a pouze bránila.

"Ačkoli se navenek vykládá, že u nás nikdo nepomýšlí na zvrácení znárodněného hospodářství", řekl k tomu K. Gottwald, "víme, že reakce o zvrat usiluje, že chce návrat k předmnichovským poměrům... Reakce, rozlezlá na všech stranách, se bude snažit ochromovat činnost vlády, parlamentu a ostatních lidových orgánů, aby v určitém okamžiku mohla vládu a parlament učinit plně práce neschopnými. Chtěla by vyvolat ve vhodný okamžik vládní krizi a učinit pokus o vytvoření úřednické vlády. Politicky vzato, takový krok by bylo nutno hodnotit jako pokus o reakční puč, jako pokus o reakční státní převrat. Na něj by bylo nutno dát patřičnou, pro reakci zdrcující odpověď."

"Na přelomu roku 1947-48 byly prý i vzhledem k mezinárodní situaci jen dvě možné cesty: Buď hegemonie KSČ s energickým potlačením jejích protivníků, nebo stejně rozhodné, ba ještě tvrdší potlačení komunistického tábora, které by se stěží obešlo bez občanské války."

Skutečnost, že kdekoli se komunistická strana dostane k moci či alespoň k význačnému poměru moci ve státě, nikdy se nedrží v mantinelech, které by respektovaly základní demokratické zásady, nemusí být zobecnitelná do podoby poučky. Že se tak zatím stalo ve všech případech, ale může cosi vypovídat o tom, kterak tato strana chápe své fungování a nakládání s mocí. Nakolik je či není tento fenomén provázán s definicí komunistického hnutí "proti", tj. bytostným vymezením proti nepříteli, kterého je nutno zlikvidovat, ponechme stranou. O sedmdesátých a osmdesátých letech, kde již o nějakém "zápas(e) o původní socialistické ideály, o prosazení skutečných zájmů fyzicky i duševně pracujících, zápas(e) o tvůrčí myšlení a další rozvoj společnosti," nemohla být ani řeč; kdy však represe a brutalita režimu dosáhla svého druhého vrcholu, s. Grebeníček mlčí. Ví proč. V těchto letech do KSČ vstupovala a aktivně v ní působila podstatná část jejích nynějších členů (KSČM se chápe a reálně funguje jako nástupnická organizace KSČ).1

"V mnohém prohra KSČ v listopadu 1989 připomíná únorové události roku 1948, jenže s opačným znaménkem."

Křivá rovnítka, jak by řekl Václav Bělohradský, se uplatní vždy a všude. Zejména při pohledu na poslední události v našich dějinách. Třeba pouze k jedinému rozdílu, patrnému z dobových fotografií: komunisté jsou ve vládě, ovládají represivní aparát státu, a Lidové milice v ulicích. Ani jedni však "znaménko" nepřehodili; rovnítko pokulhává.

Argumentem pro diskreditaci současné KSČM by měla být sama historická zkušenost a paměť. Dále si nejsem jist, kterak je strana, jejíž předseda prosazuje výše uvedený pohled na historii, schopna vésti dialog; případně na kolik je schopna zaručit, že se nebude v přístupu k moci opakovat. Někdo, kdo buďto záměrně a opakovaně lže či obhajuje totalitní a zločinnou minulost, není dobrým partnerem pro dialog. Nejde jen o nálepku "komunistický", byť jsem přesvědčen, že každého, kdo by se pokusil založit Fašistickou Stranu Čech a Moravy by státní orgány hned a správně pohnaly k zodpovědnosti. Jde i o to, co se pod touto nálepkou skrývá a co se z pod této nálepky ozývá.

Kromě toho, podobně jako už upozornili další signatáři petice, netuším, proč je vyjádření názoru chápáno jako "primitivní "věřící" antikomunismus" (článek M.J.). Pohled do minulosti ale možná připomene, že podobné po-petiční hysterie jsou běžnou součástí některých skupin české společnosti.

2.12.03, Vídeň

Celý projev s. Grebeníčka ZDE

1) V prosinci 1989 mimořádný sjezd KSČ (od r. 1990 KSČS) rozhodl o vytvoření územní organizace komunistů v Čechách a na Moravě. K tomu došlo na ustavujícím sjezdu KSČM 31. 3. 1990. I. řádný sjezd KSČM v Olomouci v říjnu 1990 přijal první samostatný program strany. Postupně vznikala představa o přetvoření jednotné KSČS na federaci KSČM a KSS. Došlo k tomu na 18. sjezdu KSČS v r. 1990. (cit. z dokumentu KSČM, Kdo jsme ZDE)

                 
Obsah vydání       3. 12. 2003
3. 12. 2003 Svět: Tempo přesunování pracovních sil do Indie se zrychluje
3. 12. 2003 Jak se snaží Američané cenzurovat arabské sdělovací prostředky Martin  Kloubek
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
3. 12. 2003 V Bhópálu už 19 let pokračuje největší průmyslová katastrofa v dějinách Miroslav  Šuta
3. 12. 2003 Psychiatr: Tony Blair zřejmě není šílený
3. 12. 2003 Proč se s komunisty nemluví Jakub  Jirsa
3. 12. 2003 S pravičáky se nemluví
3. 12. 2003 Budúcnosť Gruzínska: Ševardnadzeho odchod signalizuje aj problémy Viktor  Kovaľov
3. 12. 2003 Slovensko na ceste k normalizačnej politickej strnulosti? Martin  Svatuška
3. 12. 2003 Súmrak "Ševiho" éry Juraj  Marušiak
3. 12. 2003 Plamínek v horách, požár v nížině Michael  Blail
3. 12. 2003 Monarchistické pozůstatky nemohou nahradit justici Přemysl  Janýr
3. 12. 2003 Chudoba, ľudsko-právny prístup, súcit a sociálna spravodlivosť Zuzana  Kusá
3. 12. 2003 Amnesty International: Protesty proti vývozům zbraní
3. 12. 2003 Nesouhlasím
3. 12. 2003 Ještě o potratech: pochybná argumentace Jana Čulíka Vojtěch  Polák
3. 12. 2003 Asociace školských odborů: Zákon o pedagogických pracovnících je zbytečný
3. 12. 2003 Akčný deň za referendum o európskej ústave
3. 12. 2003 Ľudské práva sa majú dodržiavať...
3. 12. 2003 Vitálna indikácia Kamila Jurkoviča Marta M. Hillová
2. 12. 2003 Chování politiků konec konců odráží myšlení voličů Josef  Trnka
2. 12. 2003 Odborníci doporučili vládě stíhačky Jas-39 Gripen Štěpán  Kotrba
2. 12. 2003 Donald Rumsfeld obdržel britskou cenu za "nesrozumitelné kecy"
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
3. 12. 2003 Proč se s komunisty nemluví Jakub  Jirsa
28. 11. 2003 Diskuse nad bývalým vládnoucím komunismem je zbytečná Pavel  Urban
27. 11. 2003 Kdo se bojí Karla Marxe? Milan  Valach
27. 11. 2003 Kolektivistické ideály vedou nevyhnutelně k totalitě Jan  Holeček
26. 11. 2003 Marx, marxismus, my a ... např. Václav Klaus Robin  Ujfaluši
25. 11. 2003 Futurologie centrálně celosvětově plánovitého komunismu jako protipól k Fukuyamovi Stanislav  Heczko
24. 11. 2003 Komunismus: Idealismus či zvěrstvo? David  Janus
3. 11. 2003 Diskutujme skôr, ako bude neskoro Andrej  Sablič
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země   
1. 10. 2003 Bondy: Sme opäť na samotnom začiatku Miroslav  Brada
29. 9. 2003 "Kubánský socialismus přežil, protože je nezávislý" Zdeněk  Jemelík
1. 9. 2003 Dnešní kapitalismus se vyvinul tak, jak přepověděl Marx   
1. 8. 2003 Francis Fukuyama - konec dějin a poslední člověk Stanislav  Heczko
24. 7. 2003 Ontológia postkomunistickej pravice Joseph Grim Feinberg
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri