30. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
CzechTek 2002 - Andělka
30. 10. 2003

Co to je "Do-It-Yourself Culture"?

Jak mohou média veřejné služby přispět k veřejné službě

ALEF z www.hypno.cz

V současnosti dospěl vývoj společnosti do stádia, kdy jsou vytvořeny materiální a duchovní podmínky pro to, aby kulturní činnost mohl vyvíjet kterýkoliv člověk. Znamená to tedy, že provozování kultury už není záležitosti pouze vybrané skupiny lidí, kteří si říkají "profesionální umělci". Existuje svoboda, která umožňuje i ostatním seberealizovat se v této oblasti bez zásadnějších investic hmotných či časových. Jako označení pro takovouto kulturu se již vžil výraz "Do-It-Yourself Culture", neboli "DIY kultura", jako protiklad proti masové kultuře veřejných sdělovacích prostředků.

Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma kulturami je aktivní nebo pasivní přístup těch, kteří na nich participují. Zatímco u masové kultury veřejných sdělovacích prostředků (dále -- pro zkrácení -- "mediální kultura") je typický pasivní přístup konzumentů (např. televizní diváci) a striktní rozdělení realizátorů a konzumentů, v DIY kultuře je typické splývání těchto dvou skupin do jedné, kdy není možno rozlišit kdo je "umělec" a kdo "konzument", protože se na realizaci daně myšlenky podílí všichni zúčastnění.

Proč se lidé seberealizují v DIY kultuře?

Především z toho důvodů, že nemají jinou možnost. To znamená, že tato společnost nevytvořila takové struktury, které by umožňovaly seberealizovat se těm, kteří nemají zájem nebo schopnosti k tomu, aby provozovali kulturu šířenou masmédií. Každému člověku je vlastní touha po seberealizaci, která je často orientovaná směrem do kulturní oblasti (kromě lidí, kteří se seberealizují v oblastech sportu, práce, rodiny apod.). Oproti jiným oblastem je kulturní oblast, orgány vládnoucí garnitury značně zanedbávaná, ačkoliv oficiálně je tvrzen pravý opak. Protože není možno očekávat pomoc zvenčí, je nutno "pomoci si sám", a o tom je celá DIY kultura.

Frustrace z tzv. "moderního životního stylu" vede lidi k útěku od pasivní konzumace k poznání, že proces aktivní tvorby jim přináší daleko větší uspokojení. Tento proces je velmi individuální a tudíž DIY kultura je značně individualistická, ale zároveň, pokud svobodní jedinci uznají za vhodné spojit se do nějaké skupiny, tato možnost není ničím omezena.

Jak už bylo řečeno výše, základním kamenem DIY kultury je motivace jejich tvůrců / konzumentů, která vychází z pocitu uspokojení z tvorby. Síla této kultury spočívá v její nespoutanosti konvencemi a zjevné kreativitě, jinými slovy absolutní tvůrčí svobody, která se často neohlíží na "módní vlivy" nebo "vkus většiny".

DIY kultura existuje nezávisle na stávajících kulturních institucích a trendech. Využívá hmotné prostředky nacházející se ve společnosti, ale nenechává se zkorumpovat obecnou morálkou a vkusem. Do konfliktu se zbytkem společnosti se dostává pouze ve výjimečných případech, jejím cílem není konfrontace ale nezávislé mírumilovné spolužití, koexistence se zbytkem společnosti.

Co se týče vztahů k mediální kultuře, tu DIY kultura ostentativně ignoruje, na druhé straně média často nemají tušení o nových trendech a rozsahu DIY kultury, což je v podstatě žádoucí stav, protože medializací některé části DIY kultury se z ní stává masová záležitost a stává se součástí mediální "mainstreamové" kultury. Proto je důležité, aby DIY kultura stále zůstávala "ve stínu", sice tušená, ale nepoznaná pro oficiální média a zbytek společnosti.

V okamžiku "vystoupení že stínu" se ničí celé kouzlo a smysl DIY kultury, tzn. ti, kteří se vydají z DIY kultury na scénu mediální kultury, se nechávají korumpovat penězi a v konečném důsledku i opojením mocí v procesu tzv. profesionalizace. K tomu se přidávají ostatní psychologické faktory, jako je "opojení slávou", odtržení od běžné reality a ztráta kontaktu s kořeny kultury. Je možno říci, že všechna kultura je ze začátku DIY (i největší popová hvězda začínala v garáži), rychlost korupce záleží na motivaci jejich realizátorů.

Proto je častá snaha o "utajení" projektu a myšlenek DIY kultury před "většinovou společnosti", především kvůli snaze o zachování její autenticity a individuality. Tvůrčí často zůstávají vědomě v anonymitě, protože cílem není levná popularita, ale realizace myšlenky a následně obohacení celé DIY společnosti.

Omezení DIY

Kultura DIY je omezována že dvou směru, z vnějšku hmotnými podmínkami a ostatními vlivy "většinové společnosti" a zevnitř omezeními na straně jejich tvůrců. Ta jsou mnohem zásadnější, neboť zahrnují omezení ve smyslu nedostatku zkušenosti, znalosti, odvahy, píle a kreativity. Na první pohled by se mohlo zdát, že omezení kladena ostatní společnosti jsou větší, ale pravděpodobně tomu tak není. Prostor pro tvorbu je nekonečný, je omezený pouze zevnitř, že strany autocenzury, opatrnosti, uzavřenosti v tradičních schématech a nerozhodnosti autora samotného.

Ten je ovšem samozřejmě zásadně omezován I z hlediska materiálních prostředků, vzhledem k tomu, že autoři jsou často na začátku produktivního věku, mají zásadní problém najít prostředky a místo ke své tvorbě. Společnost jim tento problém nijak neusnadňuje a tak jsou často nuceni ke kompromisům a překvapivým improvizacím. Dalším omezením jsou zákony této společnosti ve své nepsané I psané formě. Tato oblast je často jako jediná vnímána že strany "většinové společnosti", protože pouze v okamžiku konfliktu s těmito pravidly se vynoří část DIY kultury že stínu. Jinak je skutečná DIY kultura skrytá, jak již bylo řečeno výše.

Zásadním problémem této kultury je fakt, že je v očích "většinové" společnosti spojována s drogami a ostatními nelegálními aktivitami. To vychází především že známého psychologického faktu, že co je neznámé, zda se být nebezpečné a nelegální. Na druhé straně je nutno přiznat, že na této scéně se drogy konzumují, což je samozřejmě jedno z velkých omezení této scény, Proto je nutno zříci se drog jako jednoho z hlavních nepřátel dalšího rozvoje DIY kultury.

Prostředky DIY

DIY kultura se nerozpakuje používat všechny materiální a duchovní možnosti poskytované současnou společnosti, přičemž to není důvod pro jakoukoliv integraci do stávajících rigidních a zaběhaných struktur "většinové společnosti". Prostředky jsou často kombinovaný a používány velmi překvapivě, kreativně, kvůli nutnosti přizpůsobit se materiálním a duchovním podmínkám.

Důležitou, I když paradoxní oblasti je využití nejnovějších technologií, především internetu a počítačů k tvorbě a prezentaci myšlenek, které je pro DIY kulturu naprosto běžné a bez nichž bychom si její existenci dovedli jen těžko představit. Tyto technologie slouží především ke komunikaci a kontaktu mezi tvůrci a skupinami, často je ale tvorba postavena z velké části právě na jejich použití.

Jak již bylo řečeno výše, velkým omezením rozvoje DIY kultury je až tragický nedostatek finančních prostředků. Tento problém se dá řešit jediné vytvořením alternativní struktury financování, nezávislé na současných finančních strukturách. Vzhledem k tomu, že je trh v této oblasti velmi malý, je nutno překračovat hranice a působit v Evropě skutečně jako v jedné zemí. Laicky řečeno, získání prostředků pro tvorbu mladých autorů by se dalo provádět vytvořením evropské sítě nezávislých hudebních vydavatelství a distribučních společností, které by spolu navzájem spolupracovaly. Toto vše by se samozřejmě muselo dít oficiálně a naprosto legálně.

Oblasti DIY

Vzhledem k obrovskému tempu vývoje DIY kultury je velmi těžké vymezit oblasti realizace této kultury, ale v zásadě kopírují oblasti mediální kultury. Jde především o hudbu, a to jak skutečnou tvorbu (prostřednictvím "živých nástrojů", počítačů a technologií, tak její reprodukci (DJs, soundsystémy apod.). Tato oblast je asi nejvíce populární a viděnou části DIY kultury, která se celá točí okolo hudební scény stojící mimo masmediální scénu. Bohužel zde dochází k největšímu počtu přestupů do komerční oblasti a korupce penězi.

Další oblasti je film, a to především nezávislý film, video-art a video-projekce, dále pak fotografie, klasické výtvarné umění v neklasických souvislostech (sochařství, malířství, performance art apod.). Literatura zůstává nadále zásadní i v oblasti DIY kultury. Umělecká díla z této oblasti jsou často prezentována primárně na internetu, protože ten dokáže obsáhnout daleko větší množství lidí, než klasické techniky prezentace, pevně obsažené kulturou masmédií.

Oblast živých vystoupení (divadlo, stínové divadlo, fire-show, atd.) je velmi rychle se rozvíjející oblastí, protože v této oblasti dosahují tvůrci největšího uspokojení fyzickým zapojením do realizace.

Vzhledem k neomezeným duchovním možnostem se v DIY kultuře mohou seberealizovat lidé s velmi rozdílnými zájmy a schopnostmi, typicky v oblasti podpory a organizace akcí, např. zakládáním malých nezávislých hudebních vydavatelství, agentur, klubů apod.

Vzhledem k nespoutanosti konvenčním myšlením jsou velkou nadějí nové formy umění, v klasické tvorbě neznámé, které vznikají buď jako kombinace, hybridy současných odvětví, nebo jako zcela nové směry.

Budoucnost DIY kultury

DIY kultura, která vychází z principu nekomerčnosti, nekonfliktnosti a neomezenosti tvůrčí svobody se bude nadále rozvíjet jak ve směru kvalitativním tak kvantitativním. Přirozená obměna scény bude uskutečňována na jedné straně příchodem nových autorů a skupin, na druhé straně odchodem autorů buď na komerční scénu nebo jejich přechodem na pasivní způsob života. Tak je zabezpečena rovnováha této DIY komunity v jejím přirozeném prostoru na okraji většinové společnosti.

                 
Obsah vydání       30. 10. 2003
30. 10. 2003 Soud zakázal přímý přenos procesu se Srbou Jan  Čulík
30. 10. 2003 Šámal: "Jsem rád, že jsme se rozhodli nabídnout tuto významnou zpravodajskou novinku"
30. 10. 2003 Rozsudek nad Karlem Srbou potvrzen
30. 10. 2003 Milý Cyrile, nevěř všemu, co píší české sdělovací prostředky Helena  Opolecká
30. 10. 2003 Při útoku na Irák bylo usmrceno "až 15 000 osob", tvrdí americká studie
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země
30. 10. 2003 Navzdory vzniklé kontroverzi trvá Šámal na soudním mediálním představení Jan  Čulík
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
30. 10. 2003 ČT nebude ve svém přímém přenosu nijak komentovat vlastní obsah soudního jednání
29. 10. 2003 Britští konzervativci odvolali šéfa své strany Jan  Čulík
30. 10. 2003 Sociální demokraté chtějí uspořádat v Ostravě propagandistické vládní zasedání
30. 10. 2003 Televize Fox News chtěla žalovat autory animovaného seriálu The Simpsons
30. 10. 2003 Ve Washingtonu se ve velkých počtech protestovalo proti okupaci Iráku Robin  Ujfaluši
30. 10. 2003 Pohraniční město Bohumín ocenili legionáři Jaroslav  Hlaváček
29. 10. 2003 Protest proti návrhu zrušit účast občanských sdružení při správních řízeních
30. 10. 2003 Co to je "Do-It-Yourself Culture"?
27. 10. 2003 České soudnictví nelze napravit televizním vysíláním Jan  Čulík
29. 10. 2003 Zajímavá dramaturgie: Božská Ema pro sváteční večer na ČT 1 Jan  Čulík
29. 10. 2003 Cenzura v českých médiích Milan  Valach
30. 10. 2003 Zastaralý nacionalismus Milana Valacha
29. 10. 2003 Nacionalismus navždy? Milan  Valach
29. 10. 2003 Špatná služba, kterou musíte dál platit čtvrt roku
29. 10. 2003 Osudy československého štátu: Tragédia na pokračovanie Peter  Greguš
29. 10. 2003 Křídla smrti nad Německem Petr  Záras
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2003 Ve Washingtonu se ve velkých počtech protestovalo proti okupaci Iráku Robin  Ujfaluši
30. 10. 2003 Televize Fox News chtěla žalovat autory animovaného seriálu The Simpsons   
30. 10. 2003 Při útoku na Irák bylo usmrceno "až 15 000 osob", tvrdí americká studie   
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země   
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
30. 10. 2003 Soud zakázal přímý přenos procesu se Srbou Jan  Čulík
30. 10. 2003 Milý Cyrile, nevěř všemu, co píší české sdělovací prostředky Helena  Opolecká
30. 10. 2003 Co to je "Do-It-Yourself Culture"?   
30. 10. 2003 Navzdory vzniklé kontroverzi trvá Šámal na soudním mediálním představení Jan  Čulík
29. 10. 2003 Křídla smrti nad Německem Petr  Záras
29. 10. 2003 Osudy československého štátu: Tragédia na pokračovanie Peter  Greguš
29. 10. 2003 Poslanci chtějí omezit právo veřejnosti účastnit se rozhodování Lucie  Peláková
29. 10. 2003 Vražda za bílého dne Morten A. Strøksnes
29. 10. 2003 Jak chce česká armáda postavit ve Slavkově radar Miroslav  Jandora
29. 10. 2003 Zeď, která se staví v Izraeli, je tím nejlepším řešením Milan  Krčmář

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2003 Co to je "Do-It-Yourself Culture"?   
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Jak být vyznavačem moderní hudby aneb jak se Češi a Moravané stávají kulturním národem Jana  Chalupová
19. 9. 2003 CzechTek očima ombudsmana: fakta o kopidlnské technoparty   
18. 8. 2003 Kde všude naleznete fotografie z CzechTeku 2003   
11. 8. 2003 Takže dementní dunič má práva větší než nedunič?   
11. 8. 2003 Mapka Czechteku 2003   
7. 8. 2003 Hlučné akce Ondřej  Prokopius
6. 8. 2003 CzechTek budil lidi na ploše 615 km2 Jaromír  Zlámal
6. 8. 2003 Nelze omlouvat, když někdo obtěžuje lidi hlukem   
5. 8. 2003 V dnešní postmoderní společnosti neexistuje v ČR konformita Jan  Maršák
5. 8. 2003 CzechTek: organizátoři by měli být popohnáni k plné odpovědnosti Jan  Krejčí
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
4. 8. 2003 Propastná hysterie davu Karel  Mašita