17. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 6. 2003

Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi

Sedmička Jany Bobošíkové kritizuje vládní politiku

InnoVatio

Kdo je objektivní a kdo ne, který moderátor přesně cituje zdroje? Kdo má jaký politický názor, který ovlivňuje konfliktnost pokládaných otázek? Mediální analýza agentury InnoVatio odpovídá s krutou neúprosností.

Politická diskuse se stala v povědomí občanů pořadem, který si zvykli vídat v neděli po poledni a ve kterém dochází ke konfrontaci mezi dvěma (či více) předními českými politiky. ... Jedno mají ale všechny diskusní relace společné: jejich kvalita je přímo úměrná výkonu moderátora.

Takové schéma naplňují v současné době Sedmička a Nedělní Partie. Vedle nich se objevují nové formáty: jeden hlavní host versus několik oponentů (Špona) či politik versus občané (Kotel).

Nyní se na poli politické publicistiky objevuje pravidelně týden co týden pět tváří: Jakub Železný (pořad Špona), Jana Bobošíková (Sedmička), Michaela Jílková (Kotel), Štěpánka Duchková a Jiří Podzimek (oba Nedělní Partie). Pro feministky je důležité zjištění, že moderátorky-ženy převažují nad moderátory-muži, pro mediálního analytika budou rozhodující následující faktory: objektivita v přístupu k jednotlivým hostům, transparentnost informací, připravenost moderátora, jeho vliv na průběh diskuse a schopnost udržovat kázeň hostů.

OBJEKTIVITA -- Rovnost přístupu moderátora k hostům

Objektivita sleduje, zda moderátor vyváženě distribuuje otázky mezi jednotlivé hosty a zda s nimi diskutuje s podobnou mírou konfrontačnosti, přičemž konfrontačnost neznamená jen asertivitu či ostrost moderátora, ale i způsob kladení otázek, posilující očekávání pouze určité odpovědi jako jediné akceptovatelné ("Není to tak, že při prvním zakolísání vlády jste zase zašilhali po moci?")

Obecně platí, že při velmi vysokém (nad 50% všech replik) a velmi nízkém podílu (pod 15%) konfrontačních otázek je pro moderátora snazší zachovat objektivitu vůči všem hostům než např. při středně vysoké konfrontačnosti (cca 30%). To potvrzují i výsledky dlouhodobé analýzy: relativně vysoké objektivity dosahuje moderátorka Kotle Michaela Jílková (s průměrnou 61% konfrontačností) a takřka neutrální moderátor Nedělní Partie Jiří Podzimek (19%). Naopak u moderátorů Jakuba Železného (25%), Jany Bobošíkové (26%) či Štěpánky Duchkové (19%) nestrannost kolísá.

Podíváme-li se na vystupování jednotlivých moderátorů vůči politikům koalice a opozice, zjistíme, že úlohu kritika vládní politiky plní především Sedmička Jany Bobošíkové, ve které politici koalice čelí nepříjemným otázkám průměrně v 33%, zatímco jejich opoziční kolegové pouze v 21%. Zcela opačný poměr bychom nalezli jen v případě Jiřího Podzimka (12% ku 20%), ostatní moderátoři přistupují ke koaličním i opozičním politikům vyrovnaně.

Vyšší podíl konfrontačních replik Jiřího Podzimka vůči opozičním politikům lze vysvětlit jeho otevřeným negativním postojem ke komunistům (25% konfrontačnost). Pro srovnání: unionistům adresoval stejný moderátor v průměru pouze 8% konfrontačních otázek. Podobné disproporce v přístupu k zástupcům politických stran nalezneme u všech moderátorů: Jakub Železný otevírá konfrontační témata zejména pro občanské demokraty (31%) a neutrálně diskutuje stejně jako Jana Bobošíková především s komunisty (79%, resp. 83% neutrálních otázek). Bobošíková adresovala ve sledovaném období nejvyšší podíl nepříjemných otázek sociálním demokratům (35%), Duchková unionistům (27%), přičemž nejvíce šetřila zástupce ODS (11%). V případě Michaely Jílkové došlo k nejmenšímu rozdílu v přístupu ke stranickým příslušníkům: KDU-ČSL (63%) -- US-DEU (56%). Ještě podrobnější analýza ukáže, ke kterému z politiků jednotliví moderátoři vystupovali nejvíce konfrontačně. Doslova peklo zažil Cyril Svoboda 30. 5. 2002 v Kotli Michaely Jílkové, kde odpovídal na 96% konfrontačních otázek. Jakub Železný vystupoval nejméně neutrálně vůči Ivanu Langerovi (59%), Jana Bobošíková vůči Petru Nečasovi (55%), Štěpánka Duchková vůči Václavu Exnerovi (45%) a Jiří Podzimek vůči Vojtěchu Filipovi (44%).

V neposlední řadě lze na moderátory i hosty diskusních pořadech nahlížet jako na zástupce dvou pohlaví a sledovat, jestli se mění přístup moderátora/ky k politikovi a k političce. Zatímco Jakub Železný se projevil jako gentleman a adresoval ženám o 1% méně konfrontačních replik než mužům (26% ku 27%), Jiří Podzimek české političky nešetřil (21% ku 16%). Zajímavé je zjištění, že moderátorky Jana Bobošíková a Michaela Jílková si více "troufají" na ženy než na muže (29% ku 28%, resp. 63% ku 60%), to ovšem neplatí pro Štěpánku Duchkovou (14% ku 20% ve prospěch žen).

Z typologie otázek, jimiž se moderátoři obracejí na své hosty, lze vyčíst jednak charakter pořadu, jednak povahu moderátora. Tak např. čtvrtou nejčastěji používanou replikou Michaely Jílkové je "humorná promluva, zlehčení", tzn. že o Kotli nelze mluvit jako o zcela seriózní diskusi. Na ČT zmizel humor z diskusních pořadů spolu s Janem Pokorným (Bez imunity), na Primě zaznívají vtipné repliky občas z úst Jiřího Podzimka.

TRANSPARENTNOST -- odkazy na konkrétní zdroje informací

Moderátoři často opírají svá tvrzení o výroky jiných. Kategorie transparentnost sleduje, zda je v takovém případě přesně určen zdroj informace. V případě, že zdroj není korektně specifikován nebo je zcela neurčitelný, dochází ke snížení důvěryhodnosti informací moderátora.

Fakta založená na cizích výrocích nejčastěji využívá Jakub Železný (průměrně 44 citací/měsíc), naopak především své vlastní informace preferuje Jiří Podzimek (6 citací/měsíc). Nejpřesnější v uvádění zdrojů jsou dlouhodobě Jiří Podzimek a Jana Bobošíková (78%, resp. 77% transparentních výroků). Nad hranici 60% se dostali i Michaela Jílková a Jakub Železný (66%, resp. 63%). Za všemi moderátory v tomto ohledu velmi zaostává Štěpánka Duchková (36% ).

Charakteristika zdroje moderátorem může být leckdy zajímavá po jazykové stránce: Jakub Železný prokazuje dlouhodobě oblibu slova "prý", případně se opírá o "politické kuloáry" či naslouchá "sílícím hlasům". U Jany Bobošíkové "informace proskakují tiskem" nebo se o něčem "mediálně hovoří" a Michaelu Jílkovou zase zajímají informace, které "probleskují" či "prosakují".

PŘIPRAVENOST

Dobrá příprava a schopnost vést diskusi jsou základem kvalitní politické debaty. V této oblasti nad ostatními moderátory vyniká Jakub Železný, který se dopouští průměrně pouze jednoho až dvou nedostatků v každé relaci (2% neadekvátních replik), přičemž se obvykle jedná o nesprávně uvedená fakta. Nejčastěji chybuje Michaela Jílková (6%), jejíž příprava a moderátorské schopnosti mnohdy utrpí nekázní početného publika. K jejím obvyklým nedostatkům tedy patří především neschopnost zvládnout nekázeň hosta/publika, případně (stejně jako u Jany Bobošíkové, jejíž procento chyb je však výrazně nižší -- 3%) neovládnutí emocí: výbuch smíchu, nadměrná mimika či gestace apod. Pro Jiřího Podzimka (5%) i Štěpánku Duchkovou (4%) je příznačná nepozornost či roztržitost (zapomínání jmen hostů, témat, ztráta orientace v diskusi apod.)

Výkon moderátora hodnotí v průběhu diskuse i sami hosté -- svými (ne)souhlasnými výroky, vztahujícími se k tvrzením moderátora, způsobu vedení diskuse nebo k moderátorské interpretaci odpovědí hosta. Mezi notorické "stěžovatele" vůči všem moderátorům bychom z českých politiků mohli zařadit např. Petra Pitharta, Miroslava Beneše či Petra Mareše. Jiní politici zase protestují pouze proti některým moderátorům: kupříkladu Václav Klaus byl relativně shovívavý k Janě Bobošíkové, aktivně se však vymezoval vůči Jakubu Železnému, Milanu Šímovi (Naostro) a vůči moderátorům Nedělní Partie ve společné diskusi s Milošem Zemanem. Třetí skupina politiků moderátory spíše chválí, než kritizuje; sem patří např. Petr Bendl, Miroslav Grebeníček či Bohuslav Sobotka.

Z pohledu politických stran si Jakub Železný, Jana Bobošíková a Štěpánka Duchková nejčastěji shodně získali sympatie komunistů a antipatie lidovců. Michaela Jílková i Jiří Podzimek měli obvykle přízeň občanských demokratů, zatímco však moderátorka Kotle čelila především výhradám komunistů, moderátor Nedělní Partie stejně jako jeho kolegové musel odolávat především kritice lidovců.

Dobře připravený a pohotový moderátor by neměl výhrady hosta akceptovat a měl by být schopen svá tvrzení nezvratně doložit. Z tohoto úhlu pohledu jsou dlouhodobě nejúspěšnější obě moderátorky Novy: Jana Bobošíková (53% obhájených tvrzení) a Michaela Jílková (51%). Kritiku hostů nejčastěji akceptuje Jakub Železný (v 76%), který se zdá být pro tento typ pořadu málo asertivní.

VLIV MODERÁTORA, KÁZEŇ HOSTŮ

Úspěšnost politické diskuse je mj. závislá také na tom, nakolik se moderátorovi daří nastolovat tematickou agendu a získat si respekt hostů. Všichni moderátoři s výjimkou Michaely Jílkové, která musí zvládnout zdaleka nejvíce hostů, dosahují dlouhodobě vysokého vlivu na průběh diskuse (nad 90% úspěšných vstupů do debaty).

Co se týče konkrétních politiků, Jakub Železný měl největší problémy s kázní Václava Exnera (27% neúspěšných vstupů do diskuse), Jana Bobošíková s chováním Petra Pitharta (14%), Michaela Jílková nezvládala Jana Kavana (26%), Štěpánka Duchková Ivana Langera (24%) a Jiří Podzimek Petra Nečase (39%). Napříč všemi pořady měli moderátoři nejmenší autoritu u Jaroslava Tvrdíka, Jana Kavana a Oldřicha Vojíře.

Vedle formální kázně hostů je neméně důležitá obsahová ukázněnost, tzn. jestli hosté akceptují moderátorův záměr diskutovat o vybraných tématech, odpovídají přímo na položené otázky, nebo zda se prosazují s vlastními představami o vedení diskuse a jejím obsahu.

V tomto ohledu vedou diskuse nejdůsledněji Jakub Železný a Jiří Podzimek (5%, resp. 6% neukázněných odpovědí hostů), naopak přímým odpovědím na otázku se nejčastěji vyhýbají hosté Michaely Jílkové (14%). V případě, že host neodpovídá adekvátně na položenou otázku, měl by jej moderátor přerušit. To se však stává v průměru jen v necelé třetině případů: nejčastěji v Sedmičce Jany Bobošíkové (35%), naopak velmi zřídka v Nedělní Partii moderované Jiřím Podzimkem (11%) .

Na závěr se nabízí srovnání některých moderátorů s jejich předchůdci. Pořadu Špona předcházely v České televizi dvě diskusní relace: Naostro Milana Šímy a Bez imunity moderované Janem Pokorným. Televizní nováček Jakub Železný nevystupuje vůči hostům tak razantně jako Milan Šíma (31% konfrontačnost), je však zároveň vzdálen mírnému vystupování Jana Pokorného (10%). Za oběma kolegy Železný zaostává v míře transparentnosti i v podílu obhájených tvrzení v případě nesouhlasu hosta. Na druhou stranu přípravou a autoritou, které se těší u hostů, navázal na debaty vedené Janem Pokorným.

Původní sestava Nedělní Partie Jiří Podzimek - Petr Šimůnek doznala změny loni v květnu, kdy mladšího z obou moderátorů nahradila moderátorka Deníku na Primě Štěpánka Duchková. Její výkon je v porovnání s Šimůnkem vyrovnaný, spolu s Podzimkem však tvoří nesourodou dvojici: intelektuál Podzimek vede diskuse zcela neutrálně a defenzivně (neoponuje výtkám hostům). Duchková se naopak nevyhýbá konfrontačním tématům, stylizuje se do zástupce "lidu" a stojí si za svými tvrzeními (bohužel i v případě, že nemá pravdu).

Nejmladší tváře televizních diskusí, Jakub Železný a Štěpánka Duchková, působí zároveň jako lektoři v moderátorské škole D3. Je otázkou, zda (alespoň podle výše uvedených výsledků analýzy) se nemají sami od svých kolegů ještě co učit...

                 
Obsah vydání       17. 6. 2003
17. 6. 2003 Žijeme v době temna
17. 6. 2003 Hon na svobodu slova pokračuje Štěpán  Kotrba
18. 6. 2003 K problematice monopolizace distribuce v republice Jan  Čulík
18. 6. 2003 Robin Cook zpochybnil hrozbu Saddáma Husajna
17. 6. 2003 Straw: "Británie nepodpoří americké zasahování v Íránu"
18. 6. 2003 "Klaus odmítl vystoupit v ČT" nebo "ČT odmítla Klause"?
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková
17. 6. 2003 Amerika jako "teroristický národ"
17. 6. 2003 Kam se suverenitou? Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 Konvent v pátek dospěl k historické shodě Věra  Řiháčková
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 Za rok bude evropský zatykač součástí českého právního řádu Jiří  Křepelka
18. 6. 2003 Memento 11
aneb Zas ten náš (český) prapor?
Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 Ještě jednou Irena Dousková Jan  Čulík
17. 6. 2003 Maminka Irena  Dousková
17. 6. 2003 Mother Irena  Dousková
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Monitor Jana Paula : Kontrola reality? Proboha ale proč? Jan  Paul
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Sebevrazi na mostě a terorismus světa Jaroslav  Pour
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 6. 2003 Žijeme v době temna   
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková
17. 6. 2003 Amerika jako "teroristický národ"   
17. 6. 2003 Za rok bude evropský zatykač součástí českého právního řádu Jiří  Křepelka
17. 6. 2003 Kam se suverenitou? Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 Hon na svobodu slova pokračuje Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Sebevrazi na mostě a terorismus světa Jaroslav  Pour
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík

Media Tenor - obsahové analýzy médií RSS 2.0      Historie >
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková
29. 4. 2003 Česká média si umějí vybrat (co se jim hodí)   
28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
21. 11. 2002 InnoVatio: O bezpečnost summitu NATO se média zajímají více než o jeho program   
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
27. 3. 2002 Milan Šíma, ČT: "Desetkrát položená otázka by diváky nebavila"   
27. 3. 2002 Roman Bradáč, ČT: "Vazba mezi CIA a bin Ladenem je neprokázána"   
6. 11. 2001 Cena udělená zpravodajství ČT: nebyla mezinárodní a byla za variabilitu Libor  Mihalka, Jan Čulík
2. 11. 2001 Cena pro ČT a MfD: za "různorodost novinářské práce" v kategorii "Kdo ovlivňuje koho" Jan  Čulík, Štěpán Kotrba