17. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Kateřina Dostálová
17. 6. 2003

Hon na svobodu slova pokračuje

Když jsme označili stále probíhající vyšetřování novinářek Válové a Bobošíkové za "hon na svobodu slova" a zčali posměšně aportovat "zajíce" pro nejzasloužilejší honáky, netušili jsme, do jak obludného rozsahu obě kauzy vygradují. Případ Ireny Válové a jejího hodnocení sporu vydavatelů denního tisku o distribuční monopl PNS má nyní pokračování. Poslankyně ODS Kateřina Dostálová zveřejnila plný text dopisu právního zástupce žalované firmy Ringier, advokáta Radka Pokorného, který jí vyhrožoval v půli května "možnými zásadními dopady" jejich výroků v Parlamentu, týkajících se "údajné monopolizace na trhu distribuce tisku" škodících "dobré pověsti" vydavatelů a dalších dotčených subjektů...


Již druhého uloveného zajíce získává advokát Mgr. Radek Pokorný

Tentokrát za neprofesionalitu, neomalenost a drzost svého dopisu poslankyni Dostálové. Prvního zajíce dostal za třináctistránkovou žalobu na novinářku a předsedkyni Media Observatory Irenu Válovou, kterou nepodával jménem svého klienta - společnosti Ringier, ale jménem svým. Nelze než doporučit, aby tiskový koncern co nejrychleji vyměnil právníka, vzhledem jeho nutkání lidem vyhrožovat žalobami, které jsou posléze tak mediálně atraktivní...

Výhrůžky právníka firmy Ringier poslankyně zveřejnila nyní na svých webových stránkách, odkud je přebíráme i my - nejen pro poučení čtenářů. Dodáváme pouze, že poslanec není trestně zodpovědný za výroky, jichž se dopustí ve Sněmovně. Práve proto, aby podobné dopisy mohly zůstat s klidem v odpadkovém koši, kam bezesporu patří.

Dopis advokáta Pokorného Kateřině Dostálové

Advokátní kancelář - Pokorný, Wagner & spol.
Karolíny Světlé 301/8, 11000 Praha 1

Vážená paní poslankyně
Kateřina Dostálová
Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Sněmovní 4, 11000 Praha 1

V Praze dne 12. května 2003

Vážená paní poslankyně,

obracím se na Vás v zastoupení společnosti RlNGIER ČR a.s., se sídlem Praha 3, Domažlická 11, v návaznosti na Vaše vystoupení zabývající se tématem situace na trhu distribuce tisku na 13. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané dne 2. 4. 2003 a na následném 6. zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaném dne 25. 4. 2003.

Na předmětné 13. schůzi Poslanecké sněmovny jste se vyjadřovala k problematice monopolizace distribuce tisku v České republice. Kauzu vydavatelů tisku a distributora, společnosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r.o., jste v kontextu Vašeho vystoupení kladla do úzké souvislosti s ústředním tématem Vašeho projevu, který se měl v první řadě koncentrovat na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. S ohledem na skutečnost, že v celém Vašem vystoupení jste manipulovala s pojmy jako je svoboda slova, hájení zájmů České republiky, hájení zájmů občanů České republiky, arbitráže apod., byl Váš projev, mj. s ohledem na slučování rozdílných kauz a spojování "nespojitelného", na hranici zásahů do dobré pověsti dotčených osob.

Dovoluji si Vám připomenout, co je Vám zajisté velice dobře známo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šetřil podezření z možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, když distribuční společnost s dominantním postavením na trhu Mediaprint & Kappa Pressegrosso, spol. s r.o. obvinila některé vydavatele denního tisku (včetně společnosti RlNGIER ČR a.s.) z uzavření zakázané kartelové dohody, jejímž cílem mělo být poškození uvedené distribuční společnosti. Z pozice členky Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu jste jistě byla informována o skutečnosti, že v předmětném správním řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") porušení zákona ze strany vydavatelů neshledal a rozhodl ve prospěch vydavatelů, když v prvním stupni rozhodlo zastavení řízení v této věci.

Ještě v době, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení s vydavateli dosud nevydal ani rozhodnutí v první instanci a nebylo tak možné předjímat jakákoli rozhodnutí a usuzovat, zda dochází k porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže a k údajné monopolizaci distribuce tisku či nikoliv, jste se při výše uvedených vyjadřovala zcela nepřípustně v neprospěch dotčených vydavatelů denního tisku a Úřadu.

Na zasedání Poslanecké sněmovny jste vyslovila lítost nad tím, že vláda v záležitosti údajné monopolizace distribuce tisku nekoná, a zároveň jste vládu České republiky vyzvala, aby se tímto problémem začala zabývat, když jste se odvolávala na arbitráž, kterou může předmětná kauza vyvolat. Dovoluji si Vás upozornit, že předmětnou kauzou vydavatelů se zabýval zcela v souladu se svými zákonem vymezenými pravomocemi Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zásahy vlády České republiky do celého případu by mohly mít za následek nepřípustné ovlivnění Úřadu při posuzování celé kauzy v rámci správního řízení a při vydání správního rozhodnutí. Apelování na vládu České republiky, aby se zabývala předmětnou kauzou, s varováním ohledně možného zahájení arbitrážního řízení, považuji za zcela nepřijatelné. Takovými apely doplněnými hrozbou arbitráže proti České republice nabádáte, ať již přímo či nepřímo, vládu k ovlivňování výsledku předmětného řízení, v jehož rámci je k vydání rozhodnutí kompetentní výlučně Úřad.

Nelze opomenout, že následně dne 25. 4. 2003 jste se v postavení zpravodajky Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyjadřovala k situaci na trhu distribuce tisku, kde jste vyslovila rozhořčení nad postupem Úřadu v předmětné kauze vydavatelů tisku. V rámci předmětného vystoupení jste dokonce navrhla obrátit se na Úřad (cit.): "(...) s apelem, aby sdělili stanovisko, proč nejsou schopni rozhodnout v této věci." Dovoluji si Vás upozornit, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy zjistit přesně a úplně skutečný stav věci, což zjevně odůvodňuje délku lhůty pro vydání rozhodnutí. Jakýmikoli zásahy a apely směřovanými na adresu antimonopolního úřadu by došlo nejen k naprosto nepřijatelnému ovlivňování státního úřadu ve způsobu jeho rozhodování, ba nelze vyloučit i možné dopady do kvality pod tlakem vydaného rozhodnutí.

Dovoluji si Vás upozornit, že Vašimi vystoupeními, v nichž ať již přímo či nepřímo obviňujete dotčené subjekty, a to zcela nepodloženě, z monopolizace trhu distribuce tisku, z ohrožení svobody slova, ohrožení existence prodejců tisku ("trafikantů"), zasahujete velice razantním způsobem negativně do dobré pověsti nejen vydavatelů a distributorů tisku v České republice, ale rovněž do dobré pověsti samotného Úřadu, který je ze zákona povolán hospodářskou soutěž a postavení soutěžitelů v jejím rámci chránit a zabraňovat jejímu narušování. Rozsah negativního dopadu Vašich výroků a sdělení může být prohlouben skutečností, že jako poslankyně Parlamentu zastupujete jednoho každého z nás, občanů České republiky. Občané České republiky Vám projevili značnou důvěru, když jste jimi na základě projevu jejich svobodné vůle byla zvolena do Poslanecké sněmovny jako jejich zástupkyně reprezentující a hájící jejich práva a nároky. Lze jistě předpokládat, že ve Vaši osobu, Vaše jednání, vystupování a názory vkládaná důvěra občanů ještě umocní a prohloubí možný negativní dopad Vašich výroků do sféry ochrany dobré pověsti dotčených subjektů.

Vaše výroky prezentované v rámci výše uvedených vystoupení na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, stejně jako v rámci schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jsou, dle mého názoru, do značné míry způsobilé negativně zasáhnout do dobré pověsti Vašimi výroky dotčených osob, tj. v daném případě zejména vydavatelů denního tisku, které neoprávněně a v rozporu s rozhodnutím antimonopolního úřadu obviňujete z monopolizace distribuce tisku. Právo na ochranu dobré pověsti a dobrého jména je zakotveno mj. v čl. 10 zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práva svobod, ve znění pozdějších předpisů, a § 19b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dovoluji si Vám připomenout, že ve svém poslaneckém slibu jste se zavázala, že budete zachovávat Ústavu a zákony České republiky. Vaše shora popsané výroky však závazek obsažený ve Vašem slibu naprosto nerespektují, když, dle mého názoru, porušují minimálně právo dotčených osob na ochranu dobré pověsti a dobrého jména. Je zřejmé, že Vaše výroky mohou způsobit dotčeným subjektům nejen újmu spočívající v narušení jejich dobrého jména a pověsti, projevující se v případě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v nedůvěru v činnost státních orgánů České republiky, u dotčených vydavatelů denního tisku dokonce až ve způsobení hmotných škod předem neodhadnutelné výše. Vydavatelé denního tisku, jež ve svých výrocích obviňujete z monopolizace trhu, mohou pocítit negativní dopad Vašich tvrzení v odlivu stávajících zákazníků, kteří pod vlivem Vámi uveřejněných nepravdivých tvrzení mohou zaujmout k vydavatelstvím negativní postoj. Negativní postoj mohou zcela reálně zaujmout i potencionální čtenáři periodik dotčených vydavatelských domů, čímž může dojít k dalším nedozírným hospodářským ztrátám.

Závažnost dopadu Vašich výroků lze usuzovat i ze skutečnosti, že ve smyslu zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňování projevů poslanců pronesených v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech, nepodléhá žádným omezením. S ohledem na skutečnost, že schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou přístupny široké laické i odborné veřejnosti a Vaše výroky jsou v plném rozsahu dostupné nejen na internetových stránkách Poslanecké sněmovny ČR, ale i na jiných doménách, jsou Vaše tvrzení způsobilá zapůsobit na povědomí širokého spektra adresátů a ovlivnit tak významně jejich chování ve vztahu k dotčeným subjektům.

Na tomto místě opětovně zdůrazňuji, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neprokázal, v rozporu s Vašimi výroky, existenci narušení hospodářské soutěže ze strany dotčených vydavatelů denního tisku. Dovoluji si Vás upozornit, že Vaše tvrzení týkající se údajné monopolizace na trhu distribuce tisku je třeba považovat za naprosto spekulativní, výroky o ohrožení existence prodejců tisku, stejně jako nepřímé svalování viny za hrozící zahájení arbitrážního řízení proti České republice na dotčené vydavatele či antimonopolní úřad, nejsou jakkoli skutkově podložena.

Vážená paní poslankyně, dovoluji si Vás upozornit na možné zásadní dopady Vašich výroků týkajících se údajné monopolizace na trhu distribuce tisku do dobré pověsti vydavatelů a dalších dotčených subjektů, přičemž tyto dopady s sebou mohou přinést i další následky, a žádám Vás tímto, abyste se do budoucna jakýchkoli podobných verdiktů a tvrzení zdržela. V opačném případě nelze vyloučit zvažování dalších právních kroků ze strany subjektů dotčených Vašimi negativními výroky, které jsou oprávněny domáhat se svých práv na ochranu dobré pověsti, požadovat omluvu, přiměřené zadostiučinění, a to i v penězích, či dokonce uplatnit nárok na náhradu škody Vašimi výroky způsobené. Společnost RlNGIER ČR a.s. je připravena takové právní kroky na ochranu svých práv bez zbytečného odkladu podniknout.

S pozdravem

Mgr. Radek Pokorný, advokát

Záznam inkriminované části vystoupení na 13. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 2. 4. 2003

"Na závěr ještě jeden moment, který má souvztažnost a souvislost s problematikou, kterou probíráme, to jsou ony zmiňované arbitráže, kterých by mohlo být více. Mě osobně velmi mrzí, a několikrát jsem iniciovala na mediální komisi i u pana ministra kultury záležitost monopolizace distribuce tisku v České republice. Osobně si myslím, že vláda v této kauze nekoná. Vláda nechává vyhnívat tento problém. Vláda se stále zaštiťuje tím, že jde pouze a jenom o spor soukromých firem, že jde pouze a čistě jen o podnikání. Já bych chtěla varovat a vyzvat vládu, aby se začala tímto problémem zabývat, protože tato arbitráž, která může být vůči České republice opět uplatněna, by nás mohla stát 5 miliard korun. Ráda bych slyšela odpověď na tyto vznesené otázky. Děkuji, pane předsedající, že je vyřídíte. Děkuji za pozornost."

Zápis ze 6. zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky ze dne 25. 4.2003

"Zpravodajkou k tomuto bodu byla poslankyně Kateřina Dostálová, která věnovala pozornost sporu, který se táhne už od podzimu minulého roku. Jedná se o existující monopol na poli distribuce tisku. Vyslovila rozhořčení nad tím, že nebylo rozhodnuto v zákonné lhůtě 30 a 60 dnů, ale v rámci svých kompetencí pan ředitel ÚHOS Bednář rozhodl, že celou kauzu opět odsunuje dál a úřad bude dále v této věci rozhodovat. Poukázala na to, že tento monopol dnes ohrožuje řadu trafikantů. Navrhla obrátit se v této věci na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s apelem, aby sdělili stanovisko, proč nejsou schopni rozhodnout v této věci. Rovněž navrhla pozvat si zástupce ÚHOS na mimořádné jednání stálé komise pro sdělovací prostředky."

Stížnost Kateřiny Dostálové Advokátní komoře

Česká advokátní komora
Kárná komise
Národní 16,
110 00 Praha 1

Věc: Stížnost na postup advokáta Mgr. Radka Pokorného

Vážená Kárná komise,

obracím se na vás se stížností na advokáta Mgr. Radka Pokorného (advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol., Karolíny Světlé 301/8, 110 00, Praha 1) pro podezření, že se dopisem ze dne 12. 5. 2003 dopustil jednání neslučitelného s profesionální etikou advokáta.

Dne 2. 4. 2003 na 13. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následně na 6. zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsem se jako poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyjádřila k problematice distribuce tisku v ČR. Vzhledem k tomu, že problém možné monopolizace distribuce tisku a provázání distributorů tisku s vydavateli je pro každý stát problémem zcela zásadním, probíhá v české veřejnosti, v médiích i mezi politiky již delší dobu debata o nedostatečné právní úpravě této oblasti a potřebě situaci na trhu s tiskem řešit.

Na má vystoupení (záznamy jsou uvedeny níže) zareagoval jako právní zástupce společnosti Ringier ČR, a. s., Mrg. Radek Pokorný již zmíněným dopisem ze dne 12. 5. 2003, ve kterém mě mj. vyzývá, abych se "do budoucna jakýchkoli podobných verdiktů a tvrzení zdržela". Dopis Mgr. Pokorného přikládám k této stížnosti

Jako poslankyně, tedy volená zástupkyně občanů ČR, považuji za svou povinnost podrobit veřejné debatě jakákoli jednání, u kterých je podezření z možného negativního vlivu na svobody projevu a pluralitu informací, tedy na základní atributy demokratického státu, neboť problém distribuce tisku a jeho možné monopolizace zdaleka není pouze problémem obchodním či antimonopolním.

V této souvislosti nepokládám za vhodné, aby právní zástupce soukromého subjektu, který je v dané věci zainteresován, vyzýval jakéhokoli voleného zástupce lidu, aby vzdal jednoho ze svých základních práv poslance - vyjádřit se k projednávané věci.

Je pochopitelné, že advokát hájí zájem klienta -- tedy ochranu jeho dobré pověsti. Tento zájem i způsob jeho ochrany má však nutně své meze. V demokratickém státě platí princip vyplývající ostatně též z konstantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva, že v situaci natolik závažného veřejného zájmu, kterým bezesporu tento případ je, musí právo na ochraně dobré pověsti ustoupit svobodě projevu a práva na informace, zvláště pak pokud jde o svobodu vyjadřování volených zástupců lidu ve věcech veřejného zájmu.

Domnívám se proto, že není hodno profese advokáta, aby vyzýval členku jedné z komor Parlamentu České republiky ke zdržení se určitých projevů na oficiálním zasedání komory Parlamentu či jejích orgánů.

Nechávám na laskavém zvážení příslušného orgánu České advokátní komory, zda se tímto jednáním advokát Mgr. Pokorný prohřešil proti pravidlům profesionální etiky advokáta.

S pozdravem

Kateřina Dostálová

                 
Obsah vydání       17. 6. 2003
17. 6. 2003 Žijeme v době temna
17. 6. 2003 Hon na svobodu slova pokračuje Štěpán  Kotrba
18. 6. 2003 K problematice monopolizace distribuce v republice Jan  Čulík
18. 6. 2003 Robin Cook zpochybnil hrozbu Saddáma Husajna
17. 6. 2003 Straw: "Británie nepodpoří americké zasahování v Íránu"
18. 6. 2003 "Klaus odmítl vystoupit v ČT" nebo "ČT odmítla Klause"?
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková
17. 6. 2003 Amerika jako "teroristický národ"
17. 6. 2003 Kam se suverenitou? Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 Konvent v pátek dospěl k historické shodě Věra  Řiháčková
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 Za rok bude evropský zatykač součástí českého právního řádu Jiří  Křepelka
18. 6. 2003 Memento 11
aneb Zas ten náš (český) prapor?
Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 Ještě jednou Irena Dousková Jan  Čulík
17. 6. 2003 Maminka Irena  Dousková
17. 6. 2003 Mother Irena  Dousková
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Monitor Jana Paula : Kontrola reality? Proboha ale proč? Jan  Paul
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Sebevrazi na mostě a terorismus světa Jaroslav  Pour
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 6. 2003 Žijeme v době temna   
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková
17. 6. 2003 Amerika jako "teroristický národ"   
17. 6. 2003 Za rok bude evropský zatykač součástí českého právního řádu Jiří  Křepelka
17. 6. 2003 Kam se suverenitou? Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 Hon na svobodu slova pokračuje Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Sebevrazi na mostě a terorismus světa Jaroslav  Pour
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík