2. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Zatopená stanice metra
31. 5. 2003

Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra

"Experti komise dospěli k poměrně jasným závěrům, které jsou však politickou reprezentací města dezinterpretovány tak, aby byl vytvořen dojem, že k zaplavení metra v takovém rozsahu došlo z ryze objektivních příčin. Zjištění zamlžuje zejména stavební subkomise Rada hlavního města Prahy. To je ovšem velmi nebezpečné," zdůrazňuje v otevřeném dopise primátoru hlavního města Prahy bývalý pražský zastupitel za Unii svobody-DEU Petr Šafránek. Britské listy od svých zdrojů na pražské radnici získaly i klíčové dokumenty vyšetřování zatopení pražského metra, včetně plného znění závěrečné zprávy. Z nich vyplývá rozpor mezi tvrzeními politických přestavitelů radnice a názorem expertů - čili i potvrzení obav inženýra Šafránka...

Usnesení RHMP 32 kb
Závěrečná zpráva - 775 kb MSWord Závěrečná zpráva vyšetřovací komise 775 kb

Zatopení pražského metra TÉMA BL

Vážený pan
MUDr. Pavel Bém
primátor hl. m. Prahy

Otevřený dopis k problematice interpretace příčin zaplavení metra

Vážený pane primátore,

jako bývalý člen Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZMHP) a bývalý trvale přizvaný účastník jednání Komise Rady hlavního města Prahy (RHMP) pro zjištění příčin zaplavení metra v srpnu 2002 jsem si se zájmem přečetl jak konečnou zprávu komise, tak i záznam z brífinku, na kterém jste společně s některými svými kolegy z RHMP tuto zprávu interpretoval médiím.

S politováním musím konstatovat, že došlo k situaci, kterou jsem předpokládal -- experti komise dospěli k poměrně jasným závěrům, které jsou však politickou reprezentací města dezinterpretovány tak, aby byl vytvořen dojem, že k zaplavení metra v takovém rozsahu došlo z ryze objektivních příčin.

To však není pravda a každý, kdo chce, to ze zprávy komise jasně vyčte! Je příznačné, že když na tuto skutečnost upozornil zastupitel MUDr. Marián Hošek, byl jeho názor Vámi zpochybněn na základě jeho profese -- když to shrnu, tak jste před novináři prohlásil, že pan Hošek je zubař, tudíž tomu nerozumí. Asi jste si v daný okamžik neuvědomil, že i Vy jste původní profesí lékař, a pokud bych chtěl použít stejně podpásovou argumentaci, mohu celou Vaši interpretaci zpochybnit naprosto stejným způsobem.

Nemám to však zapotřebí, neboť jsem původní profesí technik a závěrečná zpráva komise mi dává dostatek věcných technických argumentů, abych jasně prokázal, že zjištění zejména stavební subkomise RHMP zamlžuje. To je ovšem velmi nebezpečné! RHMP tak činí v krátkozrakém záměru zakrýt lajdáctví při výstavbě a údržbě metra a vůbec si neuvědomuje, že když jasně nepojmenuje příčiny, neumožní jejich odstranění. Se svojí analýzou se na Vás obracím nikoliv proto, že toužím po něčí "hlavě", ale proto, abych poukázal na možná řešení do budoucna. A to nelze bez jasného pojmenování toho, co se stalo v srpnu 2002!

Možná Vás to překvapí, ale celou obsáhlou zprávu lze v podstatě shrnout do jediné věty:

K zaplavení určitých MENŠÍCH částí metra došlo ze zcela objektivních příčin (nepředpokládaná mohutnost záplav), ovšem k rozšíření vody do tak rozsáhlých prostor, a tudíž i k tak rozsáhlým škodám došlo v důsledku lajdáctví při výstavbě a údržbě metra, zejména pak okolí tlakových uzávěrů OSM.

Nyní si dovolím tento svůj názor odůvodnit:

 • Komise sice dospěla k závěru, že za technického stavu metra v srpnu 2002 nešlo danému rozsahu zaplavení zabránit. To ovšem v žádném případě neznamená, že technický stav metra v srpnu 2002 byl objektivní nutností! Přesný opak je pravda a RHMP to nechcete vidět!
 • Bylo prokázáno, že třebaže prvky OSM nebyly původně navrženy za účelem ochrany metra před povodní, mohly tuto funkci bez problémů splnit, pokud by byly postaveny a udržovány v souladu s projektovou dokumentací.Vedoucí služby OSM toto ze zveřejněné zprávy velmi dobře pochopil a rezignoval.
 • Je alibistické poukazovat na to, že nebylo dostatek času na zpohotovení OSM. Ukázalo se totiž, že naprostá většina uzávěrů byla uzavřena a hermetizována, voda však protekla kolem nich průchodkami a posunutými prahy mezi kolejnicemi! I kdyby pracovníci OSM měli na zpohotovení systému celý rok, nikdy by nepřišli na to, že v některých průchodkách je menší vrstva tmelu, než předepisoval projekt, a že v betonových prazích mezi kolejnicemi oproti projektu chybí řádně ukotvené armování! Obojí je důsledkem trestuhodného lajdáctví, které je třeba nazvat pravým jménem.
 • Pokud si takto jasně pojmenujeme situaci ze srpna 2002, nebude ani tak složité hledat řešení:

 • Když už byl za velké peníze vybudován v metru sovětský OSM, je třeba jej URYCHLENĚ za podstatně menší peníze zrevidovat, přetěsnit, upravit a doplnit tak, aby mohl účinně zabránit ŠÍŘENÍ povodně v metru. To opravdu nemusí být až tak finančně ani časově náročné a může to spolehlivě výrazně zmírnit následky jakékoliv další povodně. Znovu opakuji, že pokud by byl jen důsledně dodržen projekt při výstavbě a údržbě OSM, byly škody v srpnu 2002 výrazně menší!

 • Na některá místa je nezbytné doplnit nové traťové předěly. Jako příklad uvedu tubusy z Palmovky směrem východním. Zabránit zaplavení hloubené stanice Palmovka by bylo technicky a finančně velmi náročné, je však třeba zabránit tomu, aby voda z této stanice nerušeně natekla otevřenými tubusy do Českomoravské, atd.
 • Je nutné zrevidovat zaslepení různých technologických šachet a prostupů, využívaných při stavbě.
 • Musíme se zřejmě smířit s tím, že bez technicky složitých a finančně neúnosně náročných opatření budou vždy některé části metra při obdobném rozsahu záplav pod vodou. Voda by se však neměla u hloubených stanic dostat do tubusů a u ražených stanic ani do vestibulů. Tam by mělo dojít k zaplavení pouze eskalátorových tunelů. Stručně řečeno -- voda by se nikdy neměla dostat tam, kam nenatekla přímo "horem". Zaplavení stanic typu Můstek A i B, Národní třída, Náměstí republiky, Karlovo náměstí, Florenc B, Anděl, atd. v srpnu 2002 nebylo objektivní nutností, ale důsledkem lajdáctví při výstavbě a údržbě metra! Tak si to konečně takto nazvěme a pojďme udělat vše pro to, aby se to neopakovalo!
 • Je nezbytné samozřejmě přijmout i nové havarijní směrnice, které umožní prvky OSM při hrozící povodni cíleně, včas a účinně použít.
 • Tolik mé náměty, jak v metru příště zmírnit důsledky rozsahu záplav, jaké Prahu postihly v srpnu 2002. Musíme se však ještě zamyslet nad tím, zda je opravdu nezbytné, aby při daných srážkových poměrech nad územím ČR postihly Prahu záplavy tohoto rozsahu. O tom se zatím taktně mlčí, i když jsme se na tom shodli např. i s předsedou komise ing. Laudátem.

  Bylo by nanejvýš žádoucí nechat zpracovat na státní organizaci Povodí Vltavy nezávislou studii o technických možnostech Vltavské kaskády při regulaci průtoku Vltavy Prahou. Zejména se jedná o možnost časového posunu kulminace Vltavy oproti objektivně neregulovatelné kulminaci Berounky a Sázavy. Je mi jasné, že na jedné misce vah bude vždy ochrana Prahy a na druhé misce zájem ČEZ na co nejvyšším výkonu vodních elektráren (ten při trvale menším převýšení hladiny nad turbínami klesne) a zájem mnoha subjektů na zisku ze sportovně-rekreačního využití vodních ploch nádrží. Přesto by tato otázka měla být jasně zodpovězena.

  Vážený pane primátore, se zájmem nyní očekávám Vaši reakci. Nejsem zubař, tudíž touto cestou "argumentace" se, prosím, nevydávejte. Můžete samozřejmě využít toho, že nemám v kapse ten správný (momentálně v Praze koaliční) stranický průkaz a moje argumenty označit za "útok opozice", byť v mém případě bývalé. Pak bych Vám ovšem rád připomněl, že tatáž opozice řadu let poukazovala na nesrovnalosti v zadávání veřejných zakázek na MHMP. Řadu let za to byla ostouzena a obviňována ze lží. Pak najednou (z mně doposud ne zcela jasných důvodů) nastala politická vůle k provedené externího auditu a ejhle, opozice měla pravdu! Mimo jiné vyšlo najevo, že všechny interní kontroly a audity jsou systémový nesmysl, neboť každý interní kontrolor vždy zvažuje mezi objektivním zjištěním a svojí židlí. Většina se rozhodne pro tu židli. Proto také interní kontroloři nikdy nic nezjistili a nezjistí, pokud RHMP neprojeví politickou vůli, aby něco zjistili.... To jen na okraj, abyste si uvědomil, že i opozice může mít pravdu!

  S přátelským pozdravem

  Ing. Petr Šafránek

  V Praze 30. května 2003

                   
  Obsah vydání       2. 6. 2003
  2. 6. 2003 Jana Bobošíková: "V této společnosti začíná převládat atmosféra strachu" Jan  Čulík
  2. 6. 2003 Helsinský výbor amerického Kongresu znovu žádal zrušení českých zákonů o difamaci
  2. 6. 2003 Top Czech journalist harassed by police Jan  Čulík
  31. 5. 2003 Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra Petr  Šafránek
  2. 6. 2003 Tisková konference primátora Béma a dalších zastupitelů k výsledkům šetření příčin zatopení metra
  1. 6. 2003 Drzost policie, která nezná mezí, podivné okolnosti a nebezpečný šašek Štěpán  Kotrba
  2. 6. 2003 Orchestr hluchého dirigenta opustil přecitlivělý sólista Josef  Trnka
  1. 6. 2003 Summit G8: bohatí hodují za astronomické částky
  2. 6. 2003 Komisař EU: Pokud se Češi nepřipraví na vstup, přijdou o množství peněz
  30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
  2. 6. 2003 Thriller v televizi BBC Jan  Čulík
  2. 6. 2003 Irák zaplaven tříštivými bombami
  1. 6. 2003 Bývalá britská ministryně: "Blair nás ohledně Iráku podvedl"
  1. 6. 2003 Životopisec Saddáma Husajna: útok na Irák byl oprávněný
  2. 6. 2003 Za úniky chloru ze Spolany nebude nikdo potrestán Štěpán  Kotrba
  31. 5. 2003 Straw a Powell: "Výzvědné informace o Iráku nebyly spolehlivé"
  30. 5. 2003 Sarin a mučení zajatců v Iráku
  2. 6. 2003 Kryje antimonopolní úřad monopol PNS ? Poslanci požadují změnu tiskového zákona
  31. 5. 2003 Marihuana v ČR: Legalizace nebo prozatím jen dekriminalizace? Štěpán  Kotrba
  2. 6. 2003 Marihuana legální v kanadském Ontariu Bushka  Bryndová
  31. 5. 2003 Spolek Šalamoun Klausovi: Je důležité v ČR udělovat milosti
  29. 5. 2003 George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla Jiří  Lněnička
  2. 6. 2003 Paranoja Radovan  Geist
  2. 6. 2003 Děti se nerodí: místo příčin řešíme následky Michal  Rusek
  25. 5. 2003 Dobrou zprávu já přináším vám Dominik Joe Pantůček
  26. 5. 2003 Chcete mít obsah BL na své stránce?
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  2. 6. 2003 Orchestr hluchého dirigenta opustil přecitlivělý sólista Josef  Trnka
  2. 6. 2003 Irák zaplaven tříštivými bombami   
  2. 6. 2003 Tisková konference primátora Béma a dalších zastupitelů k výsledkům šetření příčin zatopení metra   
  2. 6. 2003 Děti se nerodí: místo příčin řešíme následky Michal  Rusek
  1. 6. 2003 Summit G8: bohatí hodují za astronomické částky   
  1. 6. 2003 Bývalá britská ministryně: "Blair nás ohledně Iráku podvedl"   
  1. 6. 2003 Drzost policie, která nezná mezí, podivné okolnosti a nebezpečný šašek Štěpán  Kotrba
  1. 6. 2003 Co je to být opravdu hippy   
  31. 5. 2003 Spolek Šalamoun Klausovi: Je důležité v ČR udělovat milosti   
  31. 5. 2003 Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra Petr  Šafránek
  30. 5. 2003 Sarin a mučení zajatců v Iráku   
  30. 5. 2003 Chystáte se rozvracet republiku? Eduard  Vacek
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v USA   
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v Rusku   
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv na Slovensku   

  Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
  2. 6. 2003 Za úniky chloru ze Spolany nebude nikdo potrestán Štěpán  Kotrba
  31. 5. 2003 Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra Petr  Šafránek
  20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie   
  27. 1. 2003 Neznámé fotky z Metra   
  21. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Spolek Karlín: Chceme mluvit do koncepce popovodňové obnovy Jan  Paul
  2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc   
  21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
  19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
  16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
  12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
  11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
  11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
  9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
  9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý

  Pražské metro pod vodou RSS 2.0      Historie >
  31. 5. 2003 Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra Petr  Šafránek
  30. 9. 2002 Pražské metro zevnitř   
  19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
  9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
  30. 8. 2002 Poslanče Šplíchale, odmítám vaši kritiku novinářů Jiří  Kolařík
  23. 8. 2002 Pražské metro: Atomový hrobeček Houfka Simpsona Radek  Mokrý, Štěpán Kotrba