15. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 7. 2002

Každý chce být sám sobě Bohem

Odpověď Fabianu Golgovi

Vážený pane Golgo,
je mi líto, že jste se od mých krajanů za poctivé hledání dočkal hlavně výsměchu. České hulvátství je skoro tak příslovečné jako anglická zdvořilost. Stydím se za ty "diskutéry", kterým je všechno předem jasné a diskusi chápou hlavně jako tribunu pro povýšené zesměšňování odlišných názorů. Pokusím se Vám tady odpovědět, i když si nedělám iluze, že Vás nebo kohokoliv přesvědčím. Hlavní problém ve vztahu k Bohu vidím totiž v obecné lidské neochotě uznat nad sebou jakoukoli absolutní autoritu a přijmout z ní pro sebe plynoucí důsledky. Každý chce být sám sobě Bohem a jen sám sobě se muset zodpovídat - to satanské pokušení "budete jako bohové" (Genesis 3,5) je naprosto nejvýstižnější.
  1. Proč se z 27 knih Nového Zákona zmiňují jen Matouš a Lukáš o údajném panenském početí Ježíše?
  Zdá se, že teprve explozivní růst kristovské sekty po jeruzalémských letnicích vyvolal zájem o okolnosti zplození jejího zakladatele. Ty ovšem nemohl znát nikdo jiný než rodiče, a ti měli docela dobrý důvod s něčím tak naprosto mimořádným se nikde moc nechlubit: kdo by jim takovou "báchorku" uvěřil? Vždyť i pro Josefa to byl tvrdý oříšek, než ho Bůh ve snu ujistil, že ho Marie opravdu nepodvedla... Co by bylo přirozenějšího, než dohoda těch dvou, že si to tajemství nechají pro sebe (Luk 2,19), a že se s ním Marie někomu svěřila teprve po letech? Možná, že Marek a Jan si byli této slabiny vědomi a úmyslně se jí vyhnuli. Anebo jim ta okolnost, když konečně přestala být tajemstvím, prostě nestála za řeč. Ve srovnání s tím, co sami viděli a zažili v Ježíšově přítomnosti (1 Jan 1,1) a po jeho smrti a vzkříšení, bylo Ježíšovo početí událostí vzdálenou, dávno minulou, o níž navíc slyšeli jenom z druhé ruky.

  2. Proč nezaznamenal "vraždění neviňátek", které údajně spáchal Herodes, žádný starověký historik, ani ne Josephus Flavius, který vylíčil historii Herodese i jeho rodiny s důrazem na zločiny, které spáchali?
  Povraždění nemluvňat v Betlémě byla záležitost vyloženě lokální. Kolik jich v té vesničce mohlo být? Nanejvýš desítka nebo dvě. Koho kromě těch vesničanů se to tehdy dotýkalo? Historie mlčí o mnohem křiklavějších masakrech.

  3. Proč by Herodes potřeboval páchat masakr nemluvňat, když hvězda i tři králové jasně ukazovali, kde je místo Kristova narození?
  Nebyli to žádní králové, nýbrž astrologové. Herodesovi na rozdíl od nich hvězdy nic neříkaly. Rozkaz vydal ve vzteku, že se nechal napálit. To perfektně zapadá do jeho známého charakteru.

  4. Proč neexistuje žádný nezávislý záznam o existenci hvězdy, kterou údajně tři králové sledovali? Astronomové vědí, že se roku 11 před Kristem objevila Halleyova kometa, v roce 7 před Kristem došlo ke konjunkci Jupitera a Saturnu, a v roce 6 před Kristem proletěl Mars blízko planety Země.
  Z Matoušova záznamu je zřejmé, že úkaz, který přivedl astrology do Jeruzaléma, nebyl nijak nápadný a jednoznačný. Nejdříve z hvězd vyčetli jen to, že se narodil nový židovský král. Logicky ho hledali v Jeruzalémě, sídelním městě židovských králů. Do Betléma je nenasměrovala hvězda, ale dobrozdání jeruzalémských učenců. Teprve cestou k Betlému se jim znovu ukázala hvězda a dovedla je na konkrétní místo (Matouš 2,9). Je otázka, zda to vůbec byl astronomický úkaz, nebeská tělesa se tak obvykle nechovají :-)

  5. Podle Matouše se tato hvězda obrátila na jih, aby mohli po příjezdu do Jeruzaléma tři králové jít dál do Betléma. Jak je to možné, když se všechny hvězdy "pohybují" z východu na západ?
  Viz předchozí bod.

  6. Proč uvádějí Matouš a Lukáš odlišnou genealogii pro Krista? A proč zaznamenávají jeho předky prostřednictvím Josefa, když byl Kristovým otcem Bůh - a nikoliv Josef?
  Rodokmen uváděný Lukášem sleduje rodovou linii Marie, Matoušův linii Josefovu. Biologicky Ježíš nebyl synem Jozefovým, právně však ano.

  7. Matouš a Lukáš oba zaznamenávají pokoušení Krista v pustině jako dialog mezi Ježíšem a Satanem. Vzhledem k tomu, že tam nebyli svědci, kdo ten dialog zaznamenal?
  Jakovšechny dialogy v bibli, i tento vznikl dodatečným záznamem ústního podání - v tomto případě je pramenem zřejmě Ježíšovo sdílení vlastních zážitků učedníkům. Pro mě je větší záhadou, kdo zaznamenal Ježíšovu modlitbu v Getsemane.

  8. Vzhledem k tomu, že při procesu s Kristem u sanhedrinu nebyli přítomni žádní křesťané, kdo zaznamenal průběh tohoto procesu?
  Nejméně dva tajní sympatizanti v židovské veleradě byli: Nikodém a Josef z Arimatie.

  9. Když byli Pilát a Kristus o samotě, kdo zaznamenal jejich rozhovory?
  Pilátova žena, jak známo, s Ježíšem cítila a naléhala na jeho propuštění. Patrně si od manžela nechala opakovat každé slovo, které s ním Ježíš promluvil, a byla o jeho nevině natolik přesvědčena, že strávila bezesnou noc a ráno Pilátovi do soudní síně vzkázala "dej ruce pryč od toho člověka". Existují domněnky, že se sama stala křesťankou, a pak si jistě nenechala pro sebe, co jí Pilát vyprávěl.

  10. Proč píší Marek, Matouš a Lukáš, že Ježíšovi nesl kříž Simon cyrenský, ale Jan píše, že ho Ježíš nesl sám?
  Jan píše, že Ježíš nesl svůj kříž, když vyšel z města. Že pod ním později cestou upadl a musel ho vystřídat Šimon, to už prostě nezaznamenal.

  11. Marek, Matouš a Lukáš tvrdí, že se po Ježíšově smrti slunce na tři hodiny zatmělo. Proč nezaznamenává takovou pozoruhodnou a lehce pozorovatelnou událost žádný nekřesťanský spisovatel? Astronomové poukazují na to, že 24. listopadu roku 29 po Kristu, během Tiberiovy vlády, došlo k zatmění Slunce. Ale pokud je toto ono zatmění, o němž hovoří evangelia, není pak pravda, že došlo ke Kristově ukřižování v době židovských velikonoc.
  Úplné zatmění Slunce trvá jen několik minut. Nemohlo tedy jít o tento astronomický úkaz. Pravděpodobnější je mračno písku, zvednuté bouří.

  12. Proč popisuje Pavel (1) Krista jako Mesiáše, ktetý zemřel a vstal z mrtvých v určitou nespecifikovanou dobu a na určitém nespecifikovaném místě v minulosti, ale nespojuje ho s Nazaretem, Jeruzalémem a Betlémem (2) proč nikdy necituje Kristovu autoritu pro svá (Pavlovy) etická vyjádření (3) nikdy nepopisuje žádné zázraky, které údajně způsobil Kristus a (4) nikdy se nezmiňuje o procesu před Pilátem? Stručně řečeno, ví Pavel vůbec něco konkrétního o "historickém Kristovi", o němž psali evangelisté?
  Pavel nepotřeboval znovu popisovat totéž, co už popsali jiní. Kromě toho sám u Kristových zázraků nebyl, před ukřižováním se s Ježíšem nesetkal, mezi apoštoly se sám proto považuje za toho nejmenšího. Na Ježíšovu historicitu se odvolávat také nemusí, dokazovat ji pamětníkům by byl holý nesmysl. Protože však má osobní duchovní kontakt se Vzkříšeným, je pro něj "historie" celkem podružná.

  13. Jak by mohlo být turínské plátno od Ježíše, když je na něm "otisk", který by údajně vznikl jen, pokud by tělo bylo mezi dvěma vrstvami plátna? Ježíš byl údajně "zabalen" po smrti do plátna (Marek 15.46)
  Obraz vzniklý otiskem těla do plátna (rozvinutý obal) by musel vypadat docela jinak než plošný průmět, který je na plátně patrný. Ale ať už je turinské plátno pravé či podvržené, věrohodnost novozákonních spisů na něm nestojí.

  14. Byl člověk stvořen před jinými zvířaty anebo po jiných zvířatech? První kniha Bible tvrdí, že obojí je pravda (Genesis 1: 25-27, 2: 18-19)
  Hebrejský originál 19. verše připouští i jinou alternativu překladu ("Průvodce životem", LUXPRESS 1998): "Předtím totiž Bůh přivedl k člověku ... všechny druhy zvířat a ptáků, aby je pojmenoval."

  15.
  Byl Josefův otec Jakub, anebo Heli? (Matouš 1:16; Lukáš 3.23)
  Josefův otec byl Jakub, Heli byl otec Mariin. Viz bod 6.

  16. Kolik žen šlo ke Kristovu hrobu - jedna, dvě nebo tři? (Jan 20:1, Matouš 28:1, Marek 16.1)
  Že u Jana dalších ženy nejsou zmíněny, to ještě neznamená, že Marie šla ke hrobu sama. Za tmy by se něčeho takového neodvážil ani mnohý muž. Protože to byla ona, kdo o té události referuje, je tu automaticky hlavní postavou, ale plurál v jejím sdělení Petrovi a Janovi ("nevíme, kam ho položili", Jan 20:2) ukazuje, že sama určitě nebyla.
  Salome, třetí žena podle Marka, nakupovala s dvěma Mariemi vonné masti. Zda byla či nebyla u hrobu, je nejisté. Pokud ano, Matouš mohl mít svůj důvod, proč o ní nemluví. Ano, to líčení je trochu zmatené, ale celkově to realisticky odráží zmatek, který ta událost nutně musela vyvolat. Kdyby si to celé někdo vymyslel, jistě by si dal záležet, aby všechno perfektně souhlasilo!

  17. Je-li Mojžíš autorem pěti Mojžíšových knih ve Starém zákoně, jak je možné, že píše i o své vlastní smrti a o svém vlastním pohřbu?
  Mojžíš samozřejmě nemůže být autorem líčení svého vlastního pohřbu. Karlův most také nepostavil Karel IV vlastnoručně, že? A vadí to někomu?

  18. V Markově evangeliu (10:12) tvrdí Ježíš, že jestliže se žena rozvede se svým mužem a pak si vezme jiného muže, spáchá tím cizoložnictví. To je podivné, protože v té době v Palestině mohli získat rozvod jen muži. Zdá se, že z toho vyplývá, že autor Markova evangelia nebyl během Ježíšova života v Palestině. Znamenalo by to, že autor Markova evangelia nebyl očitým svědkem událostí, které vypráví.
  K tomu, aby žena od muže prostě utekla, nepotřebovala úřední rozvodový list, stejně jako k soužití "na hromádce" nepotřebovala list oddací. Jak tomu rozumím já, Ježíšovi jde o nevěru faktickou, nikoli papírovou, úředním beranem oštemplovanou.

  19. Během "sedmi dní", které dal Bůh Noemovi, aby nasbíral vzorky od veškeré zvířeny na světě, měl Noe čas cestovat do Austrálie, do Jižní Ameriky, do Arktidy? Pokud ne, jak to, že dodnes existují zvířata jako koala, klokan, ajk, llama?
  Podle Genesis 6,20 nemusel Noe zvířata shánět, sama se sešla do archy. Zvířecí instinkt dokáže neuvěřitelné věci. Podrobně k tomu viz "Kniha odpovědí", VV BJB, 2002, ISBN 80-902713-1-6

  20. Odkud pocházela Kainova žena?
  Genesis uvádí jménem pouze tři Adamovy a Eviny syny, ale to neznamená, že víc dětí neměli. Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery (Genesis 5,4). Těch 130 let před narozením Šéta Evu jistě také nemiloval jen platonicky. Podle Flaviem zaznamenané staré tradice měli celkem 31 synů a 23 dcer. Pokud neměli lidé vymřít hned v první generaci, byly sourozenecké sňatky nevyhnutelné. Akumulace genetických deformací, která o řadu generací později vedla k zákazu příbuzenských sňatků, se v první generaci nebylo třeba obávat, jelikož její genetický materiál nebyl ještě narušen. Proto se také mohli dožívat tak vysokého věku.

                 
Obsah vydání       15. 7. 2002
15. 7. 2002 Pokus o atentát na prezidenta Chiraca Josef  Brož
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza volebního nezdaru ODS podle pracovního týmu
15. 7. 2002 DOKUMENT: Analýza neúspěchu ODS viděná očima V. Klause
15. 7. 2002 ODA se prodává Kaslově seznamu Štěpán  Kotrba
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Názor Oldřicha Doskočila na umístění Zoubkova pomníku Lidové noviny nepřipustily Jan  Paul
15. 7. 2002 Na rozdíl od utopií jsou heterotopie reálnými místy Oldřich  Doskočil
15. 7. 2002 "BL podvracejí naše názory, takže jejich šéfredaktor musí být podvodník" Jan  Čulík
15. 7. 2002 Závratná moc jazyka Eva  Brožová
15. 7. 2002 "Vnější kontaktní zateplovací systémy" - ano, či ne? Jiří  Šmikmátor
14. 7. 2002 Povstanie proti Mečiarovi mu môže pomôcť Lubomír  Sedláčik
15. 7. 2002 Biblické rozpory umím vysvětlit Pavel  Mareš
12. 7. 2002 Nejvyšší pravda
15. 7. 2002 Každý chce být sám sobě Bohem Pavel  Mareš
12. 7. 2002 USA: Luteránský farář suspendován za to, že se účastnil ekumenické bohoslužby
12. 7. 2002 Lalage Bown: Usilujme ve školství o rovnost příležitostí
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
15. 7. 2002 Každý chce být sám sobě Bohem Pavel  Mareš
15. 7. 2002 Biblické rozpory umím vysvětlit Pavel  Mareš
12. 7. 2002 Nejvyšší pravda   
10. 7. 2002 Křesťanský sionismus - v ČR málo známá ideologie, ovlivňující konflikt v Palestině Pavel  Šejnoha
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Vladimír  Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil, Ivo T. Budil, Martin Hekrdla, Bob Fliedr, Tomáš Halík
5. 7. 2002 9.   "Nový světový řád" a náboženství Tomáš  Halík
4. 7. 2002 Patří majetek katolické církvi nebo katolická církev majetku? Martin  Martínek