Po volbách nemůže zasedat starý senát - je to nedemokratické

11. 11. 2010

tisková zpráva ProAlt

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dne 23. října tohoto roku jste byli zvoleni do Senátu Parlamentu České republiky. Od tohoto dne jste senátory, a to v souladu s článkem 19 odst. 3 Ústavy České republiky, který zní: "Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením".

Od onoho dne máte tak nejen právo, nýbrž i ústavní povinnost vykonávat svůj mandát. Je totiž právem voličů, aby ten, koho zvolili, svůj mandát vykonával.

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dne 23. října tohoto roku jste byli zvoleni do Senátu Parlamentu České republiky. Od tohoto dne jste senátory, a to v souladu s článkem 19 odst. 3 Ústavy České republiky, který zní: "Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením".

Od onoho dne máte tak nejen právo, nýbrž i ústavní povinnost vykonávat svůj mandát. Je totiž právem voličů, aby ten, koho zvolili, svůj mandát vykonával.

V České republice probíhá v současné době zásadní politický střet: mezi vládou premiéra Nečase, která pod různými záminkami započala dosud největší útok na sociální stát a mnohá práva občanů, a těmi částmi politického spektra a občanské společnosti, které věří v budoucnost současného standardu sociálních, politických a lidských práv a které se obávají vzrůstajících nerovností v naší společnosti. Jednou ze základních strategií obrany před započatým útokem je důsledné trvání na zachovávání zákonů, a to včetně zákonů ústavních.

V České republice se ohledně obměňování senátorů ustavila podivná zvyklost, že totiž nově zvolení senátoři musejí s výkonem svého mandátu počkat, než jim jsou vydána osvědčení o zvolení (dle § 78 zákona o volbách do Parlamentu ČR může vydání těchto osvědčení trvat až 1 měsíc) a 2) než je poté svolána první schůze Senátu v novém složení, na které tito noví senátoři složí svůj slib. V mezidobí však dle této zvyklosti může Senát jednat, ba dokonce jednat mohou dosluhují senátoři dosavadní (dokud neuplyne jejich šestileté volební období).

Toto se má stát i nyní, když je na 12. listopad 2010 svolána 25. schůze Senátu, která má proběhnout ještě "ve starém složení" a na které mají být schváleny čtyři kontroverzní úsporné zákony související se státním rozpočtem na rok 2011.

Domníváme se, že dosavadní zvyklost jakožto i plánovaná schůze jsou v rozporu s Ústavou a že nově zvolení senátoři musejí mít přednost před senátory dosluhujícími. Kolizi mezi článkem 16 odst. 2 a článkem 19 odst. 3 Ústavy ČR je třeba vyřešit ve prospěch nových senátorů: zvolením nových senátorů končí mandát senátorů dosavadních, a to i v tom případě, že volby nových senátorů nejsou dosud zcela dořešeny (např. stále se řeší volební stížnosti). Zároveň je nutné připomenout, že Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod jsou nadřazeny všem ostatním právním normám a tyto normy v celé struktuře z ní musejí vycházet. Není tedy možné, aby zákon, o vyhlášce nebo prováděcím předpisu ani nemluvě, korigoval jakýmkoliv způsobem tyto dva dokumenty.

K tomuto závěru nás vedou mj. tyto úvahy:

1. Interpretací příslušných pasáží Ústavy je třeba dojít k tomu, že šestileté volební období, na které jsou senátoři voleni, sice nemůže být delší než 6 let, avšak může být kratší, tedy je zkráceno novými volbami, podobně jako se to zcela samozřejmě chápe v případě poslanců.

2. Nově projevená vůle lidu musí mít přednost před vůlí, kterou voliči projevili před 6 lety. Tuto vůli lidu není možné odsunovat technickými opatřeními úředníků jako je zveřejnění výsledků voleb (viz § 77 zákona o volbách do Parlamentu ČR, zde není lhůta vůbec stanovena), vydání osvědčení o zvolení (viz § 77 zákona o volbách do Parlamentu ČR, zde je lhůta jednoměsíční), popř. svolání schůze Senátu (§ 26 zákona o jednacím řádu Senátu).

Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že již od 23. října 2010 jste členkami a členy Parlamentu ČR Vy a ne Vaši předchůdci, kteří již nemohou v Senátu hlasovat. Jelikož vládní koaliční strany využívají zcela účelově nynějšího povolebního "mezidobí", aby obešly výsledky senátních voleb a uspíšily schválení svých zásadních a vysoce kontroverzních vnitropolitických i zahraničněpolitických záměrů, jsme toho názoru, že je potřeba s touto protiústavní praxí skoncovat a začít jednat konformně s duchem Ústavy. Ostatně, něco podobného se přihodilo v roce 2009, kdy Ústavní soud zrušil rozhodnutí Parlamentu o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny, byť se po precedentu z roku 1998 jednalo též o určitou formu "ústavní" zvyklosti.

Vážené senátorky, vážení senátoři, tímto vás jakožto voliči vyzýváme, abyste se nejpozději dne 12. 11. 2010 dostavili do Senátu na svolanou schůzi a začali vykonávat svá i naše ústavní politická práva. Zároveň Váš žádáme, abyste vyzvali Státní volební komisi, aby Vám bezodkladně vydala osvědčení o zvolení (nejlépe ještě do pátku 12.listopadu 2010).

S pozdravem,

Za ProAlt -- Iniciativu pro kritiku reforem a na podporu alternativ

Pavel Čižinský, mluvčí

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 11.11. 2010