Veřejná výzva budoucí vládě: Převezměte odpovědnost za reformu vysokého školství

10. 6. 2010

tisková zpráva Studentské komory Rady vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol vyzývá budoucí vládu, aby se v otázkách vysokého školství zaměřila především na kvalitu vzdělání a stabilitu, otevřenost a nezávislost vzdělávacího systému. Vyjednávání tří stran, které pravděpodobně sestaví vládní koalici, skončilo shodou -- školné na veřejných vysokých školách by vláda ODS, TOP 09 a VV zavedla v horizontu několika málo let.

Jde o krok, který je v souladu s návrhem reformy vysokého školství, jak jej nastínila Bílá kniha terciárního vzdělávání. Ta však nebere v úvahu rizika spojená se zavedením školného, která se naplno projevují v zemích, kde bylo školné zavedeno -- například ve Velké Británii nebo v Nizozemí.

Právě modely z těchto zemí se Bílá kniha inspiruje. Údajné pozitivní dopady školného na zlepšení finanční situace vysokých škol či motivaci studujících jsou v její interpretaci vysoce nadhodnocovány, zatímco o rizikových aspektech se téměř nediskutuje.

S vědomím těchto skutečností a s přihlédnutím k tomu, že reforma vysokého školství se dotýká bezmála půl milionu mladých lidí, považujeme za nezbytné, aby se na její podobě nejprve shodli jak zástupci akademické obce, tak i politická reprezentace. V dosavadní diskusi ovšem tyto strany ke konsensu nedospěly.

Národní studentská reprezentace je přesvědčena, že vzdělání by mělo být chápáno jako veřejný zájem, nikoli jako služba, kterou lze poskytovat za úplatu. K veřejné odpovědnosti za rozvoj vysokého školství se ostatně Česká republika přihlásila v Deklaraci ministrů Boloňského procesu z Budapešti a Vídně, která byla schválena v březnu 2010.

Pro další úspěšný rozvoj vysokého školství je nezbytné zajistit, aby byl systém finančně stabilizovaný, aby zaručoval rovný přístup, svobodu vzdělávací i vědecké a výzkumné činnosti. Právě nezávislost a svoboda ve vzdělávání dává prostor pro rozvoj a uplatnění schopností jednotlivců.

Nezávislosti však těžko může být dosaženo, pokud je studium bezprostředně a od samého počátku spojováno s ekonomickým ziskem, nebo jím dokonce podmiňováno. Takové pojetí mění zásadním způsobem vztah studujících k vysokým školám, pedagogům i studiu samotnému. Ze skutečného vzdělání, které je podmínkou nejen konkurenceschopnosti ekonomiky, ale také rozvoje demokratické společnosti, se pak stává pouhý výcvik pro budoucí povolání.

Vysoké školství v České republice je trvale a hluboce podfinancované -- a tento stav dlouhodobě nemůže vyřešit zavedení školného, ale úsilí o zvýšení veřejných výdajů na vzdělávací systém tak, aby se ČR dostala na úroveň průměru zemí OECD.

Národní studentská reprezentace si uvědomuje, že český vysokoškolský systém vyžaduje změny. Zásadní problémy vysokého školství však pramení z málo stabilního systému financování, chybějící diverzifikace vysokých škol a nedostatečně funkčního systému zajišťování kvality. Zavedení školného, ať již v přímé či odložené formě, tyto problémy neřeší.

SK RVŠ proto vyzývá budoucí vládu, aby převzala odpovědnost za plánovanou reformu terciárního vzdělávání a zaměřila se na systémové řešení problémů v českém vysokém školství. Přenášení části nákladů na studující takovým řešením rozhodně není.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.6. 2010