10. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2008

Politik - alfa samec ve smečce

Publikováno v Revue Prostor 79

V minulosti politici pečlivě skrývali své erotické avantýry a jejich odhalení většinou znamenalo i konec politické kariéry. Dokonce rozvod a nové manželství bylo pro politika rizikové. Ještě v šedesátých letech J.F.Kennedy úspěšně tajil, v tiché dohodě s novináři, svůj bouřlivý erotický život před americkou a světovou veřejností. Francois Mitterand po celý život bedlivě skrýval existenci své nemanželské dcery. V šedesátých letech po odhalení styků ministra vlády Velké Británie Johna Profuma s prostitutkou Christine Keelerovou nestačila jeho rezignace, ale dokonce poté padl i konzervativní vládní kabinet.

Chování současných politiků je zcela jiné. Události svého erotického a osobního života předvádějí v dravém světle reflektorů na pomyslném mediálním jevišti a jejich nová image již neznamená konec politické kariéry.

Prolnutí erotiky s politikou se naopak stalo ve společnosti žádanou událostí, která vytváří jakýsi mediální vír, v němž je politik ve světle reflektorů otáčen, grilován, propírán, obnažován, ale především mediálně vitalizován. Čím je událost obskurnější, tím je ten vír a vítr silnější a politik je po delší dobu obdarováván žádoucím intenzivním mediálně-virtuálním životem.

Čím jsou tyto změny v chování politiků způsobeny? Souběžně s fylogenezí člověka vzniká sociálno - nová kvalita jsoucna, jako produkt interakce a spolupráce lidí. Součástí sociálna je morálka, určující sociální hodnoty a sociální normy chování. Morálku si jedinec osvojuje od nejútlejšího dětství v procesu sociálního zrání a socializace a tím se dotváří z biologického tvora v člověka. V evropském prostoru se podílí dva tisíce let na formování sociálna a tedy také morálky, křesťanství. Více než dvě stě let však vliv křesťanství v evropském prostoru slábne a jeho vyhasínání se dokonce neustále zrychluje, a to za vydatné pomoci samotné římskokatolické církve a jejích kněží, kteří ve společnosti masové kultury slují spíše pedofilií, než celibátem. Snad už ani nepřekvapí, když křesťanský politik, blízký katolické církvi a roky hřímající o ukradení církevního majetku komunistickým státem, který církev potřebuje pro charitu, se s charitou soudí o majetek, který jí byl odkázán.

Po diskreditaci reálného socialismu sovětských satelitů je vytěsňována i morálka socialistického humanismu. S konkrétními druhy morálek však vyhasíná i morálka jako taková. Komplementárně k tomuto vyhasínání se objevuje nová skutečnost, obsahující řadu procesů a sociálních fenoménů, které vyhasínání morálky podporují.

Tou novou skutečností je „tržní společnost bez přívlastků“. Bez přívlastků to znamená bez kultury, bez mravnosti, bez hodnot, kde jedinou hodnotou je zisk a základními nástroji, regulujícími interakci ve společnosti jsou tržní mechanismy. Z hlediska sociálna představuje tržní společnost bez přívlastků regresi. Z toho, co vzniklo ve vývoji lidské civilizace jako nástroj, se stal cíl, který likviduje dosavadním vývojem dosažené formy sociálna. Regrese znamená pokles na nižší, předchozí vývojový stupeň. Regrese sociálna je pokles na nižší stupeň ve fylogenezi člověka a v evoluci.

Určité formy sociálna můžeme pozorovat již u zvířat, které žijí ve společenstvích. Nejen biologicky má člověk svůj původ ve zvířecí říši, ale i lidské sociálno vychází ze sociálních forem života zvířecích smeček a tlup lidoopů. Etologie, zabývající se chováním zvířat a jejich vazbami na prostředí, přenáší z chování zvířat inspirující podněty pro pochopení chování lidí. Člověk po staletí neustále hledal důvody pro tvrzení, jak velice se liší od zvířat, jak velice je vzdálen zvířecí říši. Čím je však člověk vzdělanější a kulturnější, tím více si je schopen přiznat, že má se zvířaty společného mnohem více než se domníval a více chápe přírodní jednotu, kterou se zvířaty tvoří.

Po regresi sociálna je pro pochopení chování politiků a společnosti inspirativní pohled na sociální chování zvířecích společenství, zvláště na vztah mezi sexuálním chováním a sociálnem smečky, např. vlčí smečky či smečky lvů. Ve smečce je přísná hierarchie sociálních pozic a na vrcholu sociální pyramidy je alfa samec. Z této pozice vyplývají normy chování alfa samce i ostatních členů smečky vůči němu. Pářit se smí pouze alfa samec a často pouze s alfa samicí. Tyto normy chování nejsou nahodilé, mají svou přirozenou logiku z hlediska existence smečky a vývoje druhu. Alfa samec je nejsilnější, nejschopnější a podle toho si též vybírá alfa samici, a tak jsou předávány kvalitní geny a takováto regulace páření zvyšuje pravděpodobnost, že mláďata přežijí a zajistí reprodukci kvalitní smečky. Zpětně má páření, tedy sexuální chování vlčí smečky, mocensky rituální charakter. Pářením alfa samec také potvrzuje svou výlučnou pozici ve smečce.

V tržní společnosti bez přívlastků přestává platit to, co platilo po stovky generací. Do vrcholných mocenských pozic se dostávali jedinci, kteří mohli nejvíce přispět k bezpečnosti a reprodukci rodu, kmene, společnosti a jejích členů. Po regresi sociálna se vynořují z minulosti evoluce lidskou pospolitostí překonané formy sociálního chování. Sexuální chování a jeho atributy se opět stávají relevantní pro boj o pozici ve společnosti (smečce). A tak při aspiracích na mocenské (politické) pozice se nehovoří o inteligenci a vzdělanosti kandidáta, o jeho schopnostech a zásluhách na přežití a na rozvoji společnosti (tlupy), ale o tom, že je to „chlap s gulami“, či je prezentována jeho sexuální zdatnost, která je deklarována sexuálními ataky na podřízené ženy. Alfa samec je schopen páření nejen s alfa samicí, ale i s dalšími samicemi ve smečce. Samice, která toto chování alfa samce neakceptuje, riskuje svůj případný neúspěch ve „vyšší společnosti“.

Největší rozdíl mezi minulostí a současností je forma kontaktů. Počet členů ve smečce vylučuje jiný než individuální kontakt, který je permanentní a velice bohatý. V současnosti množství členů ve smečce (společnosti) individuální kontakt vylučuje. Přirozený individuální kontakt je nahrazen a zprostředkováván mediálními technologiemi, které mají charakter hromadných sdělovacích prostředků, v nichž převažuje jednosměrná komunikace od jednoho zdroje sdělení k neomezenému počtu příjemců (rozhlas, televize, internet, tištěná média) anebo obousměrná komunikace dvou či více jedinců (telefon, mobil, internet). Vývoj lidské civilizace probíhá ve směru další medializace a digitalizace. Je paradoxem současnosti, že regrese sociálna vrací společnost do minulosti, ale souběžně formou sociální komunikace se společnost tlačí vpřed do budoucnosti.

Alfa samec nemůže v mediální společnosti své sexuální rituály spojené s jeho mocenskou (politickou) pozicí provádět v intimitě smečky, ale musí je medializovat. Prvky původního rituálu ve smečce mají nový mód, který je medializovaným ekvivalentem původního.

Tržní a mediální společnost masové kultury má své zákonitosti, z nichž můžeme odvodit požadavky na mediální ekvivalenty rituálu alfa samce. V tržní společnosti bez přívlastků s masovou mediální kulturou jsou sex, peníze a moc vzájemně převoditelné. Tato zákonitost se uplatňuje v rituálu utváření alfa samce v mediální krajině.

V rituálu má klíčový význam alfa samice. Právo na páření s alfa samicí patří k těm atributům, které dělají z průměrného deprivanta alfa samce. Aspirant na alfa samce se musí postarat o mediální vytvoření alfa samice, která zpětně potvrzuje jeho alfa pozici ve společnosti. Ve společnosti adorující mládí proto aspirant na alfa samce zapudí opotřebovanou ženu, která nesplňuje atributy alfa samice, a nahradí ji mladou samicí, schopnou mediálně všemožně zaujmout, a to zejména bulvár. V rituální trojčlence je pak na řadě moc (funkce). Aspirant na alfa samce hledá samici s vysokou pozicí ve smečce (Miss World či ČR, známá modelka), danou také funkcí anebo ji k takové funkci dopomůže (parlamentní, stranické, vládní).

Ve světě, kde došlo k destrukci a všeobecnému zmatení norem a vkusu, v němž se princezny chovají jako kurvy a kurvy jako princezny, se uplatňuje nový mechanizmus konstruování alfa samice. Ze sexuálně atraktivní samice se utváří sexuální ikona, což v éře infosféry (Sak,P. a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál.2007) a kyberprostoru není problémem. Fotografie na hranici aktů a pornografie mohou nasytit kyberprostor v planetárním rozměru v několika dnech a v planetárním rozměru vedou k miliónům virtuálních souloží. Gradient mezi virtuální souloží miliónů a přirozeně reálnou souloží politika s alfa samicí je ziskem, který ho potvrzuje jako alfa samce.

Produkt rituální soulože alfa samce s alfa samicí - jejich dítě - se stává součástí rituálu a posouvá rituál do další fáze. Alfa samice ho ze soukromí převádí do veřejného rituálního prostoru (např. parlamentu), kde ho rituálně mediálně kojí a samci a samice s nižší pozicí ve smečce manifestačně projevují vůči dítěti svou submisivitu, nosí mu hračky a obdivují ho, čímž si zaručují, že jejich sociální pozice v hierarchii smečky bude alfa samcem potvrzena.

Sociální regrese se projevuje i v dalších oblastech, např. v sociální komunikaci. Alfa samec přechází z verbální komunikace v druhé signální soustavě do komunikace v první signální soustavě. Komunikuje grimasami obličeje, vyplazováním jazyka do kamer, vztyčováním prostředníčku, kopáním do dopravních prostředků.

Některé události v současném světě zdánlivě popírají sociální regresi a nový vztah mezi sexem, mocí a morálkou. Klaus Wolfowitz byl odvolán z čela Světové banky po odhalení jeho „ekonomického chování“ k milence a evropský komisař Günter Verheugen byl předmětem ostré mediální kritiky za své dovolené s milenkou, silné kritice za sexuální chování byli v poslední době vystaveni též izraelští politici.

Ve skutečnosti tato kritika za sexuální excesy je zástupná a stává se záminkou, přičemž skutečné důvody v pozadí těchto kauz jsou zcela jiné. Důvodem odvolání Paul Wolfowitze bylo spíše to, že byl předním exponentem odmítané a zprofanované politiky vedoucí k americké agresi v Iráku. Odhalení milenky a její finanční zvýhodňování bylo spíše vítanou záminkou. Podobnou záminkou pro mediální útoky na evropského komisaře Güntera Verheugena bylo sice odhalení jeho mileneckého vztahu, ale v pozadí však byla předchozí Verheugenova ostrá kritika bruselské byrokracie a bruselských byrokratů. Kritika Güntera Verheugena byla také otevřenou manifestací velmi silné pozice bruselského byrokrata. Nakonec se vždy ukáže, že v pozadí je to, co je v tržní společnosti bez přívlastků kruciální - peníze a zisk.

Podoba fenoménu alfa samce a s ním spojených dalších jevů a procesů je drtivou výpovědí o současné společnosti a produktem jejích nejvýznamnějších trendů - rozvíjení tržní společnosti bez přívlastků, medializace a komputerizace. Současný fenomén alfa samce je dramatickým průsečíkem evolučně starých forem sociálna a nejmodernějších technologií lidské civilizace.

                 
Obsah vydání       10. 9. 2008
10. 9. 2008 Ruské strategické bombardéry přiletěly do Venezuely
10. 9. 2008 Pokles na úroveň opic? Možná postkomunistické panorama... Darina  Martykánová
10. 9. 2008 Rusko a pošetilost pohádek o pokroku
10. 9. 2008 Nejnovější důvody pro radar: Mulláhové, chamberlaini a elektromagnetické pulsy Karel  Dolejší
10. 9. 2008 LA Times: Ruský nacionalista prosazuje eurasijskou alianci proti Spojeným státům
10. 9. 2008 Tragická fraška, pokračování normalizace Boris  Cvek
10. 9. 2008 Zelený triumvirát Martin J. Kadrman
10. 9. 2008 Čeští piloti nesouhlasí s rozprodejem ČSA před jejich privatizací
10. 9. 2008 CERN dnes 9:30: "konec světa" začíná
10. 9. 2008 Politik - alfa samec ve smečce Petr  Sak
10. 9. 2008 Výbuch sopky, cyklón a státní převrat na Réunionu Miloslav  Štěrba
10. 9. 2008 Ne nadutost Ruska, ale cenzura. Tvrdá, odporná, jednostranná cenzura.
10. 9. 2008 Falešná "Točka" z Gori už krouží nad ruskými médii Štěpán  Kotrba
10. 9. 2008 Smlouva SOFA schválena
10. 9. 2008 Ani ruské protiraketové systémy nezachytí nový Topol-M
10. 9. 2008 Bude radar v Brdech zdravotní riziko?
10. 9. 2008 Marihuana proti zarputilým infekcím
10. 9. 2008 Radarové výsledky z ruky
10. 9. 2008 Nepřesnosti v technických údajích o vyzařování radaru pro Brdy
10. 9. 2008 Referendum jako jediný legitimní prostředek rozhodnutí o základně
10. 9. 2008 Juščenko se připravuje řešit následky "Černého úterý" vojenským převratem
10. 9. 2008 Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva hlásá xenofobii a latentní předsudky
9. 9. 2008 Michael  Marčák
10. 9. 2008 Osladíme? František  Řezáč
10. 9. 2008 Je energetika a změna klimatu konfliktem mezi empirií, teorií a politikou?
10. 9. 2008 Političtí alfa samci a jejich trofejní samičky Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Ne Základnám: Situace v Gruzii pro nás není důvodem ke změně názoru
10. 9. 2008 Zbavování způsobilosti lidí v novém občanském zákoníku nevyhovuje
9. 9. 2008 Anonymní avataři v digitální éře a Kroupova žurnalistická etika Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 V Gruzii byl zadržen štáb polské televize
9. 9. 2008 Michael  Marčák
9. 9. 2008 EP: v zájmu dosažení rovnoprávného postavení mužů a žen je nutné zpochybnit tradiční ženské a mužské role
9. 9. 2008 USA provedly už třetí útok na území Pákistánu - tentokráte na madrásu
9. 9. 2008 Citát dne (včerejšího) aneb konzervativně vyděšený pohled na neoliberální poučky
9. 9. 2008 Radiožurnál drsně porušuje veřejnoprávní statut Českého rozhlasu Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Válcovací sjezd Zelených: Silou, Katuško, silou... Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Defense News: Jak čelit ruské hrozbě
8. 9. 2008 Jsou tu paralely? O čem je gruzínská lekce? Miloš  Dokulil
8. 9. 2008 Zuby nehty Bohumil  Kartous
8. 9. 2008 Ekonomické reformy roku 1968 Martin  Myant
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008