12. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 8. 2008

Je rozdíl mezi komunismem jako ideálem a komunismem jako praxí

Je ale i důležité obhájit podstatu levicového, zvláště komunistického ideálu proti jeho účelovému ztotožňování s nacismem

Souhlasím v podstatě s již uveřejněnou částí textu Martina Škabrahy na téma srovnání nacismu a komunismu. K dosud napsanému mám jen několik poznámek.

Zcela sdílím jeho rozdělení komunismu na komunismu jako ideál a komunismus jako praxi. Pokud ovšem situaci poněkud zjednoduším a za jeho ideální podobu budu považovat to, co lze nalézt v pracích Karla Marxe, tedy nejvlivnějšího představitele tohoto proudu myšlení, pak je nutné uvést několik upřesnění.

Především: Marxovi je naprosto cizí představa o společnosti rozdělené na vychovatele a vychovávané, tedy na nějakou osvícenou elitu a jí k osvícení vedenou masu, vlastní ještě osvícenským filosofům. Ve známé tezi o Feuerbachovi (a na mnoha dalších místech) právě tento přístup společně s Engelsem odmítá. Má-li být podle nich možné dosáhnout emancipace utlačených, a to nejen ode všeho útlaku, ale také ode vší tehdejší morální bídy, a dosažení svobody, musí vychovatel a vychovávaný být jednotou subjektu a objektu. Jinak řečeno, proletariát se musí vychovávat sám, a to v procesu revoluční praxe, tj. v procesu získávání zkušeností s revoluční proměnou společnosti. Nikoliv zanedbatelným efektem tohoto sebe- přetváření je získání sebevědomí ve smyslu sebeúcty.

Toto překonání osvícenského elitářství má naprosto zásadní význam. Pokud zůstaneme u onoho rozdělení na osvícenou elitu a vedenou masu, dostáváme logicky představu avantgardy, a to i v podobě politické strany, která má ostatní vést, a to i tehdy, pokud vedená masa nechápe "ušlechtilost" cílů, k nimž je tato avantgarda, resp. komunistická strana vede (Leninovo pojetí).

Uplatnění tohoto pojetí pak v politické praxi reprodukuje staré rozdělení společnosti na vládnoucí menšinu -- onu elitu -- a ovládanou většinu.

Naproti tomu Marxovo pojetí jednoty subjektu a objektu přeměny společnosti, a tím i přeměny tohoto subjektu samotného ústí v požadavek přímé demokracie, tedy vlády občanů nad jejich vlastním dobrovolným sdružením, jak to explicitně formuloval při hodnocení zkušeností Pařížské komuny.

Zcela souhlasím s tím, že komunistický ideál v sobě obsahuje základní humanistické a demokratické ideály lidstva a je mu cizí jakákoliv forma rasismu.

Tento ideál se však stal ideologickou zbraní revoluce v Rusku, zemi zaostalé a převážně rolnické se staletou autoritářskou mentalitou. Toto jeho převzetí v prostředí, které naprosto nebylo zralé k jeho uskutečnění, muselo nutně vést a také vedlo k jeho podstatné deformaci. V ideové rovině je myšlenka přímé vlády občanů nahrazena v Leninových textech ideou avantgardní politické strany. A zde bych dodal, že nejen Lenin a bolševici obecně byli přesvědčeni, že k socialismu musí zaostalé masy vést, ale zejména tehdejší (!) ruské obyvatelstvo si přálo být vedeno, toužilo po vůdcích, které by mohlo zbožňovat. Obdobu tohoto procesu je pak možné nalézt i v ostatních zemích, jež dočasně ovládly tzv. komunistické strany.

Tedy i v teoretické rovině dochází k proměně komunistického ideálu a vytváří se nesourodá směs vzájemně se vyvracejících tvrzení. Historická skutečnost tak potvrzuje stěžejní Marxovu myšlenku o podřízené roli idejí a určující roli praxe.

Pod částečně levicovými ideály se v těchto zemích uskutečňoval přechod od feudalismu ke kapitalismu. Jeho ukončení můžeme pozorovat právě dnes od Ruska přes Kubu až po Čínu a dokonce i po Severní Koreu, kde již rovněž vznikají zvláštní ekonomické zóny a kde čínští kapitalisté zakládají své soukromé podniky. A tím se potvrzuje další idea, stěžejní pro Marxovo myšlení, tj. idea pokroku, resp. zákonitého vývoje lidské společnosti.

Komunismus jako historická skutečnost se mi pak jeví nikoliv jako společenský systém, který přichází po kapitalismu, ale jako způsob přechodu od feudalismu ke kapitalismu specifický pro určitou skupinu zemí. Tento komunismus není tedy budoucností lidstva, ale jeho minulostí. Při čemž komunismus jako ideál je něco, co teprve bude uskutečněno v naší budoucnosti.

Toto malé upřesnění činí ovšem srovnání nacismu a komunismu jako historické skutečnosti o něco složitější. I v Rusku se stal součástí oficiální politiky rasismus v podobě antisemitismu, a ovšem i v podobě ruského nacionalismu, jak jsme oba tyto jevy poznali i u nás v padesátých létech.

Ale Martin Škabraha má pravdu v tom, že tyto jevy bylo v rozporu se základními principy komunismu jako původního -- západoevropského ideálu.

K vlastnímu komunistickému ideálu již jen dvě poznámky. Společenské vlastnictví výrobních prostředků je nejasná myšlenka. U Marxe nelze nalézt žádné její upřesnění do prakticky použitelné podoby. Engels v "Anti-Dühringu" jen zdůrazňuje, že je nelze ztotožnit se státním vlastnictví, neboť pak by byl největší socialista Bismarck.

Druhá poznámka. Základním motivem změn nejsou pro Marxe morální či ideové důvody, ale ekonomické zájmy. Na morální důsledky nerovnosti mezi lidmi, přesněji na tu formu nerovnosti, která je vyjádřena ve vládě člověka nad člověkem klade důraz nejpozději v Ekonomicko-filosofických rukopisech z r. 1844. V pozdějších textech se jeho pozornost přesouvá od odcizení k vykořisťování, od morálních důsledků nesvobody, k materiální bídě, která byla každodenní žitou skutečností nejen pro rodící se proletariát, ale i pro venkovské zemědělské dělníky a mnohé další, kteří společně tvořili většinu tehdejší společnosti.

O nacismu jsem již psal mnohokrát. Ochota tehdejších (!) běžných Němců podílet se na vyvražďování méněcenných ras byla velká. Píše o tom historik Goldhagen ve své knize Hitlerovi ochotní katani, mírně s ním pak polemizuje Browning v knize Obyčejní muži. O zločinech německých vojáků, kterých se dopouštěli od prvních dnů války lze nalézt mnoho informací v knize Martina Gilberta Druhá světová válka, velmi užitečná je i práce Roberta Gellatelyho Kdo podporoval Hitlera či německého historika Seibta Ta stará ošklivá melodie atd.

Je však nutné si uvědomit jednu podstatnou skutečnost. Rasismus pronikal v různé míře celou tehdejší euro-americkou civilizací. A to i v podobě pohrdání vším, co bylo na východ od hranic tzv. západního světa.

Tento pocit povýšenosti hrál svou roli i v Mnichově v r. 1938 a zdá se mi patrný i dnes ve vztahu k Rusku či Číně.

O to naléhavější se mi jeví nutnost obhájit podstatu levicového, zvláště komunistického ideálu proti jeho účelovému ztotožňování s nacismem, stejně jako s praxí východních totalitních režimů, lživě se vydávajících za jeho uskutečnění.

                 
Obsah vydání       12. 8. 2008
12. 8. 2008 Kreml přijal Sarkozyho plán na příměří v Gruzii
12. 8. 2008 Independent: "Humanitární intervence" mohou být nástrojem k destabilizaci malých zemí
12. 8. 2008 Saakašvili: Miláček západních médií, který vězní své politické odpůrce
12. 8. 2008 ANALÝZA: Proč Rusko zastavilo boje?
12. 8. 2008 "Bomby padají dál" i po ruském rozkazu zastavit boje
12. 8. 2008 Saakašvili: Rusko pokračuje s "krutým, bezcitným ničením gruzínských občanů"
12. 8. 2008 Útoky na Gruzii pokračují navzdory Medvěděvovu rozhodnutí boje zastavit
12. 8. 2008 Putin chce ovládnout Gruzii
12. 8. 2008 Kontroverzní aktivista Jan Urban chce vykázat z EU všechny Rusy
12. 8. 2008 Podvody při marketingu čínských olympijských her
12. 8. 2008 Nečekejte na zpravodajství českých televizí, podívejte se do Osetie sami
12. 8. 2008 Rusko "zastavilo vojenské operace v Gruzii"
12. 8. 2008 Prohlášení úřadujícího předsedy Výboru ministrů Carla Bildta o návštěvě v Gruzii
12. 8. 2008 K diletantismu pana prezidenta
12. 8. 2008 Ransdorf umravňuje Klause: Priority ekonomické, ekologické a sociální musí být v rovnováze Miloslav  Ransdorf
12. 8. 2008 Plášť čaroděje Rumburaka pro vojenské použití
12. 8. 2008 Český rozhlas opět dělá zadarmo reklamu komerčním aktivitám svého radního Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Druhá polovina agentury "Epicentrum" začala opět pracovat Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 BBC hovoří s představiteli Ruska i Gruzie
11. 8. 2008 Rusko údajně přiváží Rokským tunelem do Jižní Osetie těžkou dělostřeleckou techniku Karel  Dolejší
12. 8. 2008 Video: Statečný Saakašvili Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 Rusko-gruzínský konflikt - situace v pondělí večer
12. 8. 2008 Quickvote - hlasování na CNN
11. 8. 2008 Debkafile: Zatímco Washington vtáhl Moskvu do války s Gruzií, v Perském zálivu se shromažďuje pět bojových uskupení U.S. Navy
12. 8. 2008 Michael  Marčák
11. 8. 2008 Bush a Saakašvili - pošťuchování ruského medvěda
12. 8. 2008 Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč Bohumil  Kartous
12. 8. 2008 Hráč: hlavní postava strategických modelů Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Gruzie: Jak se připravovala válka
11. 8. 2008 V Evropě se změnila rovnováha sil
12. 8. 2008 Kavkazská tragédie Oskar  Krejčí
12. 8. 2008 Konec Michaila Saakašviliho Stanislav  Kliment
12. 8. 2008 Bývalý polský prezident kritizuje Saakašviliho "ukvapené jednání"
11. 8. 2008 Ruské bombardování v Gori nemá žádný strategický cíl, je to kolektivní trest
11. 8. 2008 Oficiální gruzínská stanoviska se stěhují na blogy Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 "Bez kompromisů -- tanky na Tbilisi!"
12. 8. 2008 Michael  Marčák
11. 8. 2008 Jak informuje o "gruzínské válce" server Izvestia.ru
11. 8. 2008 Zbývá ještě Adžárie... Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Nepřesnosti o Adžarii Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 Ruské námořnictvo ukončilo námořní blokádu gruzínského pobřeží? To by byla banda diletantů Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Ruská ofenzíva pokračuje do západní Gruzie
11. 8. 2008 Rusko kritizuje USA za to, že dopravilo gruzínské vojáky domů z Iráku
11. 8. 2008 BBC: Poučení z gruzínské krize
11. 8. 2008 BBC terčem útoku ruských stihaček
11. 8. 2008 Toto není válka o ropovod - jde o soupeření ruského a amerického vlivu
11. 8. 2008 Systematické ničení Jižního Osetska připadlo na výročí pádu srbské Krajiny
10. 8. 2008 BBC: Gruzínská opozice donedávna považovala Saakašviliho za zločince a vraha, nyní ho podporuje
11. 8. 2008 Jak se Gruzie "připravovala na válku s Ruskem" -- názor ruského analytika
11. 8. 2008 O Gruzii: Je vhodné sbírat informace z první ruky
11. 8. 2008 Jak to začalo
11. 8. 2008 Ropné důvody jihoosetinské války Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Je rozdíl mezi komunismem jako ideálem a komunismem jako praxí Milan  Valach
11. 8. 2008 Proč komunismus a nacismus nejsou totéž Martin  Škabraha
12. 8. 2008 Národní fronty na radnicích Miloslav  Štěrba
11. 8. 2008 Smrt v plamenech Josef  Vít
11. 8. 2008 Pronájem laboratoří ústeckého kraje Petr  Wagner
12. 8. 2008 Ropný zlom není mediální masáží Jindřich  Kalous
12. 8. 2008 Tak to vyhrál Evo Josef  Mikovec
11. 8. 2008 Olympijský smog jak symbol našeho blahobytu Miroslav  Pořízek
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008