10. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 12. 2007

S referendem žonglovati

aneb flagrantní stranické souvislosti arogance poslankyně Mazuchové viděné optikou nadcházející konference

reakce na článek čtenářky Ivety Koulové s názvem „My také nechceme sloučení škol a také se nás nikdo neptá“, článek čtenářky Yvetty Popelkové s názvem „Referendum nežádoucí - čertovský manuál pro starosty ... a nejen pro ně“ a konstatování Štěpána Kotrby pod titulkem „Některé činy nelze ani vysvětlit, ani obhájit“

Odmítat názory občanů, odmítat referendum - jakékoliv, nejen to celostátní, ale i to obecní - je snad "normální" tak pro středoevropský modrý klon Zelených pod Bursíkovou taktovkou. Že je to i normální pro čelného zástupce středočeských Oranžových je novum. Nebo jen zatím? Přístup místostarostky Mazuchové, při zarámování do širších společensko-politických a i vnitrostranických souvislostí, ji vmanévroval do situace, ve které může stěží očekávat upevnění své politické pozice. V krajním případě nemusí očekávat pozici žádnou. Postačí si povšimnout několika skutečností.

O problematice sloučení dvou škol v Unhošti byly v BL v krátké době publikovány již dva články. A v třetím byla redaktorem Štěpánem Kotrbou čtenářům předána „reakce“ unhoštské místostarostky Mazuchové, ... že na články nebude reagovat. Čtenáři BL by se již mohli obávat, že rodičům školáků z Unhoště zbývá leda tak vyhledat lampárnu na unhošťském nádraží. Zdá se však, že v ČSSD tento „novátorský“ přístup k referendu, coby stěžejnímu bodu socdem programu, navíc v tak citlivé oblasti, jakou je školství, bude zřejmě předmětem jednání stranických orgánů ČSSD, na které se zřejmě kurážné autorky článků o slučování neboli „splynování“(podle unhošťského newspeaku) se svými zkušenostmi obrátí. „Novátorský“ je to přístup i k občanům Unhoště – k rodinám s dětmi, které jsou jedním ze stěžejních cílových skupin zájmu sociálních demokratů.

Dvě čtenářky Britských listů popsaly své zkušenosti s nesouhlasem občanů vůči snaze unhošťské radnice sloučit dvě tamní školy. A legitimním prostředkem při řešení této otázky je úsilí o místní referendum.

Unhošťský starosta Záboj je proti místnímu referendu. Je členem ODS a jeho strana je pověstná tím, že institut referenda nechce používat. Jak na celostátní, tak na místní úrovni.

Místostarostka Unhoště Mazuchová je však členkou ČSSD, čili té strany, která naopak aplikaci institutu referenda má ve svém volebním programu. Jak na celostátní, tak na místní úrovni, jako jednu ze svých klíčových priorit. O přímé demokracii volební program ČSSD hovoří jasně .

...ČSSD se odmítá smířit se skutečností, že jeden ze základních institutů, s nímž naše Ústava počítá, zůstal nenaplněn. ČSSD bude i nadále prosazovat přijetí ústavního zákona, který by umožnil konání referenda bez přijímání zvláštních předpisů pro každý další případ...

1. místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka u příležitosti návrhu úpravy zákona o místním referendu č. 22/2004 Sb. – čili zákona z období sociálně-demokratické koaliční vlády – konstatuje jednoznačně :

ČSSD byla vždy podporovatelem přímé demokracie na všech úrovních...

Paní místostarostka Lenka Mazuchová je také poslankyní Parlamentu za ČSSD. Všichni poslanci za ČSSD podepsali tzv. Etický kodex poslance ČSSD :

Čl. 1

Poslanec Parlamentu České republiky vykonává svůj mandát způsobem odpovídajícím důstojnosti a významu této veřejné funkce. Dbá, aby při této jeho činnosti byly zejména dodržovány následující zásady:

a) zásada ochrany veřejného zájmu – poslanec se při výkonu mandátu řídí veřejným zájmem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.

b) zásada otevřenosti – poslanec svůj mandát vykonává pod kontrolou veřejného mínění. Za tím účelem zachovává maximální míru otevřenosti při poskytování informací o své činnosti a oznámí jakýkoliv možný střet zájmů, k němuž při této činnosti může dojít.

c) zásada svědomitosti – poslanec se při výkonu svého mandátu rozhoduje na základě objektivního a kvalifikovaného posouzení projednávané věci.

d) zásada dobrého jména Poslanecké sněmovny – poslanec svůj mandát vykonává v odpovědnosti a úctě k dobrému jménu Poslanecké sněmovny. Zdrží se, při plném zachování práva na kultivovanou kritiku, jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit důstojnost Poslanecké sněmovny, jejích orgánů nebo jiných poslanců.

Etický kodex podepsala i paní Mazuchová a etický kodex explicitně hovoří o maximální otevřenosti při poskytování informací a oznámení možného střetu zájmů. Z toho lze vyvodit, že poslankyně Mazuchová by mohla mít problémy (tedy střet zájmů svého druhu) se zastupitelkou a místostarostkou Unhoště Mazuchovou, neboť Etický kodex nijak explicite nepřipouští maximální uzavřenost při poskytování veřejných informací o veřejném problému registrovanému celostátnímu periodiku, jakým ostatně Britské listy jsou.

Samotná podpora programu a politiky ČSSD je zakotvena i ( v jejích stanovách . Zde ve článku 8 se zmiňuje mj. důvod pro možný zánik členství:

b) pro jednání, které zpochybňuje úsilí ČSSD o plnění jejího volebního programu,

Ve Stanovách se také uvádí, že člen ČSSD je povinen:

a) dodržovat Stanovy ČSSD a řídit se programem ČSSD,

b) svou činností a vystupováním prosazovat politiku ČSSD

Naproti tomu, ani v Etickém kodexu poslance ČSSD ani ve stanovách ČSSD nelze nalézt pasáž, podle které by poklidný průběh regionální varianty velké koalice měl přednost před prosazováním programu ČSSD. Vezměme-li navíc do úvahy současný stav na české politické scéně, kdy ČSSD bojuje za svržení vlády a současně se připravuje na tvrdé střetnutí v krajských volbách v r. 2008 tak, pak tato realita rozhodně principu uzavřenosti při poskytování informací také nenahrává. V tlaku na svržení současné vládní koalice potřebují špičky ČSSD maximálně otevřeně informovat občany o svých představách. A dále v období rozbíhání přípravy na středočeské krajské volby je neméně důležité nevyvolávat v občanech - voličích nežádoucí reminiscence na, doufejme, již uzavřenou epochu středočeské školské optimalizace pod taktovkou Velitelky a Plavčíka.

PhDr. Ludmila Mazuchová byla před vstupem do samosprávy učitelkou na základce a poté na gymnáziu. V středočeském kraji byl před lety dost proslulý dvoučlenný tým: „Velitelka“ a „Plavčík“ - ředitelka okr. školského úřadu a vrchní školní inspektor. Tým pracující sice triviální, ale drsnou metodou, nejprve zničující inspekce a následně rušení či slučování dané školy, říkalo se tomu „optimalizace“. Těžko uvěřit tomu, že učitelka s delší praxí, zkušená a dlouholetá krajská funkcionářka ČSSD se s tímto pojmem a s tímto „týmem“ nesetkala, či o něm alespoň neslyšela. Názory veřejnosti, rozhořčení rodičů a i uštvanost učitelů - to byly věci, které povedenou dvojičku také tehdy nezajímaly. Teprve po delším úsilí sociálně-demokratického ministra školství Eduarda Zemana se jejich činnost, která byla mezi učitelskou komunitou přiléhavě oceněna kódovým označením popravčí četa, podařilo zastavit. Je možné, že unhošťský starosta za ODS se cítí těmito vzory být inspirován. Bylo však dost podivné, kdyby na tom měla nepřímo participovat středočeská ČSSD.

Čtenářky a současně přispěvatelky BL Iveta Koulová a Yvetta Popelková , soudě podle tónu jejich článků své úsilí asi nevzdají. Zřejmě alespoň s dotazem ze závěru jejích statě:

Pokud bude paní poslankyně prosazovat principy, které uplatňuje v Unhošťi, i na půdě parlamentu, tak mohou pánové Melčák a Pohanka jásat - budou mít třetího, pardon třetí do mariáše. Odpůrci národního referenda se mohou rovněž radovat - paní poslankyně jim nepochybně ráda poradí nějaký ten fígl ve stylu „paraple“ namísto „deštník“.

Jistě nějaké místní referendum je ve srovnání s všelidovým hlasováním o radaru v Brdech zcela bezvýznamný počin. Tak koneckonců, co je komu do třech tisícovek místních voličů, kteří otravují se školami. Vždyť nikoho ani nezajímá názor deseti milionů na umístění amerického radaru v Brdech, kde taková drobnost jako cizí vojenská základna na našem území je také zřejmě nad rozlišovací schopnosti voličů. Nebo snad politikům křivdíme? A oni to s námi jako vždy, myslí dobře a upřímně a jen chtějí řadovým občanům ušetřit cestu k volebním urnám - jak v místních, tak v národních referendech?

se obrátí na středočeského krajského volebního lídra Mudr. Davida Ratha buď prostřednictvím jeho webových stránek nebo mailu , či na předsedu poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Michala Haška buď přímo v parlamentu, nebo mailem .

Vzhledem k tomu, že v únoru 2008 je plánována středočeská krajská konference, pak asi neopomenou i jí poslat svůj podnět a vyjádřit svůj zájem na jeho projednání. Případně mohou sociální demokraty požádat i o statut hosta na této konferenci, aby zde mohly ústně objasnit všechny potřebné podrobnosti a odpovědět na oprávněné dotazy delegátů. A to na místě, kam zásadní otázky týkající se volební strategie a praktické politiky patří. Tajemník středočeského KVV ČSSD Zdeněk Váša má také mail a nejspíše bude dost zvědavý...

V této době se pár desítek lidí uvnitř středočeské krajské organizace ČSSD poměrně intenzivně zabývá strategií pro krajské volby a současně se zamýšlí nad příčinami nízké účasti voličů v krajských volbách. Jednou ze závažných příčin rezignace občanů na volební účast je rozpor mezi deklarovanými volebními hesly a následnou praktickou realizací politiky. ČSSD se zabývá se krajskou volební strategií v období, kdy:

  • ve Středočeském kraji má být umístěn americký radar (bez referenda !),
  • ve Středočeském kraji bylo prodáno 10 veřejných nemocnic za dumpingové ceny (bez referenda !)
  • ve Středočeském kraji už před časem bylo „optimalizováno“ (čti zrušeno) několik škol (bez referenda !)

Uvnitř ČSSD se spolustraníci označují jako přátelé. Jako „přátelské“ však nelze rozhodně označit chování, kdy:

  • městská zastupitelka nereaguje v průběhu na sbírání podpisů pro petici na uspořádání
  • městská zastupitelka nereaguje na dotazy v regionálním tisku
  • městská zastupitelka a poslankyně postupně nereaguje na 2 články v BL
  • městská zastupitelka a poslankyně nereaguje na přímý dotaz redaktora BL, resp. po urgenci reaguje tak, že sdělí, že nebude reagovat

To už se nelze bránit ani nedostatkem času na přípravu vysvětlení či momentální osobní či zdravotní indispozicí. Stačí totiž připomenout, že:

  • to vše se děje v období, kdy celá ČR „žije čunkyádou“. Čili v období, kdy mimokodexové chování v provinčním sídle není lidsky pochopitelným zakolísáním, ale stává minimálně kauzou krajského formátu.
  • to vše se děje v období, kdy vládní ODS jak na vládní na komunální úrovní neváhá při jakékoliv příležitosti osočit ČSSD, že na jí kritizované politice se s chutí také podílela.
  • to vše se děje v období, kdy učitelé a školské odbory demonstrují svou hlubokou nespokojenost a to nejen se svými platy.

Anebo to jsou pro poslankyni, zastupitelku za ČSSD a krajskou funkcionářku naprosto nepodstatné důvody a souvislosti, které jí nestojí za reakci v periodiku, které, jak je autorovi známo, je zmiňovanými institucemi, zainteresovanými skupinami občanů (tj, voličů) či politickými orgány sledováno?

Autor se podílel v ČSSD na sestavování komunálních volebních programů a analýze volební neúčasti. Čili píše o problematice, kterou se zabývá a o prostředí, ve kterém se pohybuje.

                 
Obsah vydání       10. 12. 2007
10. 12. 2007 Česká republika se pokusila zablokovat rezoluci OSN o ochuzeném uranu - hlavní média tuto informaci nepřinesla
10. 12. 2007 Nejlépe střežené státní tajemství Zdeněk  Jemelík
10. 12. 2007 Kosovská evropská republika? Egon T. Lánský
10. 12. 2007 Odborník na výzvědné informace, který přepsal to, co víme o Íránu
10. 12. 2007 Bývalý italský prezident Francesco Cossiga: "Za 11. zářím stojí CIA, Mossad a světové sionistické hnutí" Jan  Zeman
10. 12. 2007 CIA operovala proti íránským jaderným vědcům
10. 12. 2007 V Německu se rozpoutal boj o středového voliče Richard  Seemann
10. 12. 2007 Referendum není všelék Josef  Vít
10. 12. 2007 S referendem žonglovati Vladislav  Černík
10. 12. 2007 Referendum je všelék při zchlazování přehřáté všmocnosti politiků Štěpán  Kotrba
10. 12. 2007 Politické strany jsou dinosauří přežitek Patrick  Ungermann
10. 12. 2007 Jednobarevná vláda a konec politické kultury Štěpán  Drahokoupil
10. 12. 2007 Čas práce, čas důchodu, aneb Na co by se nemělo v mládí zapomínat Uwe  Ladwig
10. 12. 2007 Arabské euro
10. 12. 2007 Máme skutečně ropy dost?
10. 12. 2007 FIDH a Liga požadují konkrétní řešení problémů nucené sterilizace romských žen a segregace romských dětí
10. 12. 2007 Czech Republic: Coercive sterilisation of Roma women, segregation of Roma children
30. 11. 2007 Jací jsme
10. 12. 2007 Čína podepsala s Íránem ropnou smlouvu
10. 12. 2007 Astronauti praktikovali sex ve vesmíru
10. 12. 2007 Ostraváci, nedejte se
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci
10. 12. 2007 Nech se pozorovat Nelo  Risi
10. 12. 2007 Řecký komunální úřad pokutuje papouška
10. 12. 2007 Udržitelný rozvoj je proces Václav  Hála
10. 12. 2007 Ke skladbě státního rozpočtu na rok 2008
10. 12. 2007 Praha jako místo střetávání české, německé a židovské kultury v historickém obraze dobové politiky a literatury Jiří  Beránek
10. 12. 2007 Byly volby v Rusku demokratické? Josef  Vít
10. 12. 2007 V Bhópalu to BYL terorizmus a banditizmus nejhrubšího kalibru
10. 12. 2007 Summit v Annapolis: Palestincům opět zbyly oči pro pláč Daniel  Veselý
8. 12. 2007 CIA zničila videozáznam mučení svých vězňů
9. 12. 2007 Stát státu státem Ladislav  Žák
8. 12. 2007 Kartelový skandál britských supermarketů
8. 12. 2007 Krize politična, elektronická peep show a nutnost politického transvestismu Mirek  Vodrážka
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007