26. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 10. 2007

Kdo se nebojí, může do lesa

Proroctví vítězného Oidipa

Totem, incest a odkouzlení buržoazie, Jan Stern, Praha, Malvern, 2007

Naše doba má jeden velký problém -- je impotentní na velké myšlenky. Víc než kdy jindy si dnešní (přemýšlivý) člověk uvědomuje, že "vše bylo řečeno". Do jisté míry je to pravda, jakoby každá nově vyřčená myšlenka byla opakováním předchozího. Navíc nám zoufale chybí skutečné vyprávění. Jsme k apatii unaveni z recyklace banálních, trapných a naučených obsahů, které dehonestují a degradují lidskou imaginaci na pár primitivních stereotypů.

Intelektuální společnost je dost frustrovaná a hledá vyprávěné obsahy, které by byly schopny naplnit existenciální prázdnotu. V té změti všeho možného mentálního odpadu to není vůbec snadné a pokud něco takového najdete, stojí to za zmínku. Myslím, že kniha Jana S. Totem, incest a odkouzlení buržoazie je více než vyprávěním zajímavého obsahu. Je to magnetizující útok, provokativní svádění čtenáře samozřejmostí oděnou do latexového oblečku... Je natolik "sebejistý", že si nárokuje význam proroctví. Je to troufalé? Nevím, posoudit by to měl každý sám za sebe.

Ukázka z nové knihy Jana Sterna je ZDE

Parafrází známého "kdo se bojí, nesmí do lesa" jsem chtěl vyjádřit podstatu toho, o čem Jan S. ve své knize píše. Pro pravidelné čtenáře Britských listů, ve kterých Jan S. občas publikuje, asi není třeba tento rébus vysvětlovat. Pro ty, kdo nečetli autorovy interpretace pohádek pomocí psychoanalytického klíče, prostě dodávám, že hluboký, tmavý les je běžnou metaforou nevědomí. A právě oblast nevědomí je pro Jana S. nekonečnou studnou (mohu-li si dovolit tento také silně metaforický výraz:) pro odhalování základních principů nejen v chování jedince, ale lidského světa vůbec. A hluboký les nevědomí věru není místo pro zbabělce.

Kniha je složená z do velké míry samostatných esejů, nechybí ani oblíbené interpretace mýtů -- tentokrát byly psychoanalyticky rozebrány pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký a také pohádka, kterou většina čtenářů bude znát z filmového ztvárnění pod názvem O statečném kováři. Je poněkud nezdůvodnitelně rozdělena do tří částí -- Základní vzorce, Kultura a Média. Zařazení esejů do jednotlivých částí někdy odpovídá, někdy by bylo možné představit si danou kapitolu na kterémkoliv jiném místě knihy. Jan S. v předmluvě sám polemizuje nad tím, zda čtenář má číst eseje seřazené za sebou. Není to skutečně bezvýhradně nutné, čtenář je v tomto smyslu hodně svobodný.

Strukturální samostatnost esejů neovlivňuje poutavost četby, ani nezastírá to, co chce Jan S. sdělit. "Velká" témata, jako třeba (post)modernita, technika, civilizace, kultura, média, náboženství, sekty, vztahy sociálních tříd jsou ruku v ruce propojovány se zdánlivě bezvýznamnými jevy současnosti, jako jsou telenovely, nakupování v hypermarketech, letité či současné popové hity nebo reklamní shoty. Autor, který často v minulosti ve svých snech "procházel zdí", se v podstatě o to stejné snaží ve svých analyticko - literárních průstřelech "realitou". Ta se v jeho režii vyjevuje s celou krásou "nevědomého" pozadí, v němž tahají za drátky takoví "loutkáři", jako falus, oralita, analita, genitalita narcismus nebo sado -- masochismus,. Za "vznešenými" pojmy Svět, Zákon či Moc se pak sebevědomě šklebí Dobrý a Zlý prs, penis nebo docela obyčejné hovno, veličiny oděné literární licencí Jana S. do jakési mrazivé upřímnosti kombinované s potlačovanou dobrosrdečností. Při čtení knihy Jana S. se můžete cítit jako divák v divadle s odhaleným zákulisím, kde se překvapivým způsobem zhmotňují a zpředmětňují mystéria odehrávající na jevišti. Divák tak má možnost nejen zhlédnout drama, ale paralelně rozplést vnitřní svět autora. Záleží zde zejména na tom, zda se potká sám se sebou.

Jak bylo již řečeno, a jak mnozí čtenáři Britských listů dobře ví, psychoanalytickým přístupem Jan S. vcelku obratně odhaluje nečekaná dramata v jevech, které jsou často považovány za samozřejmé (viz Červená Karkulka, aneb příspěvek tichá hysterky k ateismu). Ostatně v dojmu samozřejmosti vidí autor největší nebezpečí a zároveň motivaci k tomu, aby v samozřejmostech hledal jejich civilizačním a kulturním nánosem skryté nebo v obranném procesu lidské psychiky potlačené podstaty. Není přitom nutné zpozorovat v tom dávnověký a ne zase tolik unikátní princip skepse coby neopominutelné podmínky v hledání (nejen) filosofické pravdy. Jak jsme řekli na začátku, vcelku starý recyklát. Na druhou stranu ale je nutno přiznat, že Jan S. dokáže svůj myšlenkový "second hand" (drtivá většina z toho, co Jan S. říká, už bylo nějakou formou někde jinde řečeno) podávat "zábavným" způsobem, dokáže čtenáře překvapovat, dráždit ho a provokovat. Ani ve svých nejoriginálnějších interpretací přitom není zdaleka první.

Pohádky a mýty vykládali psychoanalytici od Freuda dodnes, ale Jan S. umí být svým interdisciplinárním přístupem, v němž navíc kombinuje určité historicky podmíněné (současné fenomény), velmi občerstvující. Možná to souvisí se zvláštní zkušeností příslušníka generace "Husákových dětí", k nimž mám také tu čest se hlásit, v jejichž osobnostech vnikl díky sociální dynamice, která je zformovala, zvláštní pohled na svět

. Nepochybně velkou roli zde hraje i osobní život autora, stejně jako v případě všech "zasvěcených", které fascinovala psychoanalýza. V knize se autor k některým determinujícím situacím svého života vyjadřuje, a to skutečně velmi otevřeně. Kdo kdy četl něco z díla Sigmunda Freuda, dobře ví, jak elegantně dokázal obcházet tajemství vlastní psýché, ačkoliv jeho dílo o něm říká v podstatě všechno. Jan S. je v tomto případě ještě odvážnější a upřímnější a bezelstně definuje sebe sama jako "vítězného Oidipa" i mnoha dalšími aspekty vlastního psycho -- sociálního vývoje. Nabízí tak čtenáři hodně a také hodně dává v sázku. Ve své podstatě ale podněcuje to, co považuje za kulturně důležité a o co se sám, musím přiznat poctivě, snaží -- radikální (konzervativně založení znalci recyklátu mohou s klidným svědomím číst "kritické") čtení.

Nelze pak skutečně zamezit "svádění" k pochybnostem nad těmi místy, v nichž Jan S. propojuje dominantní psychoanalytický přístup s dalšími dvěma pilíři svého emocionálního a racionálního světa -- s komunismem a vegetariánstvím. K těmto dvěma pilířům čtenáři chybí jasná cesta, po níž Jan S. došel k psychoanalýze a kterou tak dobře, ať už přímo či nepřímo, popisuje. Spojení komunismu a psychoanalýzy, z hlediska konformní morálky nehezkého pohledu na konstituci a Sílu toho, čemu jsme navyklí říkat "já", je překvapivé a Jan S. se v knize sám pokouší vztyčit mezi těmito dvěma nezávislými mohutnostmi most. Zajímavým místem v knize se tak stává konec kapitoly, v níž Jan S. interpretuje pohádku O Valibukovi (O statečném kováři). Jan S. plynule a velmi zkušeně táhne z pohádky pevné filozofické vlákno ukotvené v obecných rysech mýtu a tažené do současnosti. Je to skutečně obdivuhodný výkon. Hlavní pointa interpretace pak přichází v závěru. Kromě už dříve získaného zasvěcení v jiném smyslu, přichází hlavní hrdina, podle Jana S., k intenzivnímu prožitku solidarity. Zástupným symbolem zde má být obětování vlastního masa hrdinou v okamžiku, kdy nemá možnost obětovat něco jiného ("jeho maso je jako maso obětovaných"). Svým způsobem je k tomuto aktu donucen, pro Jana S. to však vyznívá jako akt solidární. A není samozřejmě komunismu bez solidarity. Otázkou zůstává, proč má Jan S. potřebu dokazovat, že ho ke komunismu dovedla svou "pravdou" právě psychoanalýza. A nejen ke komunismu. Akt obětování vlastního masa v pohádce o Valibukovi je zároveň vyjádřením kauzality "vědomého vegetariánství" Jana S. coby "vyvážení lidské ne-přírodnosti a ukončení války s přírodou". Je přitom podle Jana S. také vegetariánství "nevědomé, regresivní, zplozené 'zelenou mytologií`"...

Jakoby zrovna v tomto okamžiku začíná být interpretace více znásilňující a při radikálním čtení, ke kterému nás Jan S. nutí, přichází pochybnost.

Jsou však i místa, kde se Jan S. dobrovolně vzdává psychoanalýzy, jako třeba při pokusu o sémantickou dekonstrukci normalizačního hitu Dopis Svobodné Evropě, v němž byl oslavován agent StB operující dlouhá léta v "pupku" ideologického nepřítele, nebo třeba částečně v eseji Kouzlo třídního násilí a odkouzlení buržoazie. Jednak se mu to ale úplně nedaří, když sám hledá "jinou úroveň ukotvení" vlastních interpretací, a jednak se při odložení psychoanalytického skalpelu Jan S. stává trochu méně "kriticky čtivým", ačkoliv radikalitu rozhodně neztrácí ani v těchto okamžicích:). Někdy také velmi složitě dochází ke vcelku banálním závěrům, jako že "Dělnictvo a buržoazie jsou dvěma neoddělitelnými složkami jediného příběhu zvaného Novověk, dvěma tvářemi jednoho procesu." To je jistě možné konstatovat i bez tolik originálního přístupu, jaký si Jan S. osvojil. Je pravděpodobné, že různě poučený čtenář může najít různé podobné případy zbytečně komplikovaného případu, pro jednoho čtenáře jich však určitě nebude mnoho:)

Ale vraťme se zpět k psychoanalytickému přístupu, který je bezesporu dominantní a jenž si Jan S. zvnitřnil skutečně virtuosním způsobem. Natolik, že atakuje a dobývá hranici mezi rozumem a vírou. Jan S. v jednom z vícero vyznání říká: "Freudova pravda je univerzální, absolutní, náboženská, mystická."

Jinde Jan S. popisuje, jak se stal vyvoleným (stal se vítězným Oidipem). Nejsem si jist tím, do jaké míry to myslí s nadsázkou a do jaké míry je tím skutečně uhranut. Pokud ale vezmeme v úvahu, že ve Freudově -- nesporně velkolepém -- dekódování lidské psychiky vidí nejen pravdu, ale zároveň i víru ("Ani Mojžíš nikoho neobracel na víru, věděl, že víra patří jen připraveným a odvážným"), je dobré ptát se proč.

Možná proto, že Jan S. je mystik, ale je mystik upřímný. Jeho mystérium se nehalí do mlhy metafyzických halucinací, naopak řeže, obnažuje a boří náboženské kulty, ať už je jejich totem jakýkoliv. O to více fascinující je přiznaná náboženskost, přitakání prorockému principu okcidentální civilizace kořenícímu v "divokém židovství", vysmívání se slepé cestě filosofie, kterou "vymyslela parta řeckých teploušů jako první druh městské zábavy", návrat před tento vrtoch rozumu k rozvzpomenutí se na to, kdo jsme, odkud přicházíme a k prorokování toho, kam jdeme. Jan S., vyvolený "vládce tlampače" na pouti zvané svět, o němž sem tam vykřičí nějakou pravdu. Pošetilé? Snad, ale stojí za to si to nejprve přečíst a teprve poté určit, kde končí pravda a začíná náboženství. Protože i když Jan S. nepochybně popisuje svůj vlastní svět, se všemi démony, které v něm viděl, potkal a s nimiž svádí boj, nelze ho tak jednoduše odmítnout. Konstituující fragmenty jeho popisu světa, ve větší či menší míře, v sobě najde každý z nás. Pokud má odvahu "jít do lesa" a přiznat si to.

                 
Obsah vydání       26. 10. 2007
28. 10. 2007 iDNES jako někdejší Rudé právo Petr  Nachtmann
28. 10. 2007 Rusko chce "demokratizovat" americký systém raketové obrany
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán
27. 10. 2007 Modernismus, antikomunisté, Spojené státy, Rusko a radar v České republice Jan  Čulík
28. 10. 2007 K 28. říjnu
27. 10. 2007 Skotští nacionalisté zavádějí státní sociální služby a jsou na vrcholu popularity
27. 10. 2007 Bushova irácká politika: 92 slábnoucích dolarů za barel ropy
27. 10. 2007 Litviněnko byl agentem britské tajné služby MI6
27. 10. 2007 Rusko kompletuje navigační systém Glonass
26. 10. 2007 Putin přirovnal krizi s americkými základnami ke kubánské krizi
27. 10. 2007 Rusko si bude činit nárok na arktický šelf
27. 10. 2007 Chcete snížit svou uhlíkovou stopu?
26. 10. 2007 OSN: Budoucnost světa je ohrožena
26. 10. 2007 Z českých hor lze pohodlně držet na mušce raketová sila v Saratovské oblasti Stanislav Ivanovič Kozlov
27. 10. 2007 Ruská a americká spolupráce v českých Brdech Miroslav  Polreich
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
26. 10. 2007 Zelení odmítli referendum
26. 10. 2007 Bouda Jan  Zeman
27. 10. 2007 Benešová, Vesecká a Fenyk o aktuálních problémech české justice
27. 10. 2007 Bursík brání stanovení dlouhodobých cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů - stal se antiekologickm ministrem Petr  Petržílek
28. 10. 2007 Odešel jeden z největších českých popularizátorů vědy - Ivo Budil Štěpán  Kotrba
27. 10. 2007 Vysvětloval, jak je radar neškodný, teď je podezřelý z podvodu
26. 10. 2007 RAF není RAF, milé Lidové noviny...
26. 10. 2007 Proroctví vítězného Oidipa Bohumil  Kartous
26. 10. 2007 Kterak americký ministr obrany Robert Gates jednal v Praze o radaru a jak se o tom mluvilo v ČT Štěpán  Kotrba
26. 10. 2007 Rusko: Vyzbrojování raketou Topol-M se urychluje
26. 10. 2007 Ruské strategické bombardéry pozdravily summit NATO
26. 10. 2007 Říká Topolánek každou hodinu něco jiného?
26. 10. 2007 Možné íránské jaderné zbraně Izrael neohrozí
26. 10. 2007 Předseda kontrolního výboru Parlamentu nemá právo znát vzorce, týkající se zdravotní neškodnosti amerického radaru? Vladimír  Koníček
26. 10. 2007 Raději se neroďte, abychom Vás nemuseli pohřbívat
26. 10. 2007 Intelektuální terorismus: Proizraelská lobby omezuje svobodu projevu
26. 10. 2007 Zhroucení Twins stále oficiálně nevysvětleno? Jan  Zeman
27. 10. 2007 Eisman: Na cizího spratka nedám ani korunu Anna  Čurdová
26. 10. 2007 Kozomrdi? Leopold  Kyslinger
26. 10. 2007 Kokoti jsou součástí společnosti, ať si to přiznáme, nebo ne Štěpán  Kotrba
26. 10. 2007 Předseda islámské nadace vyjádřil podporu židovské komunitě Lukáš  Lhoťan
26. 10. 2007 Otevřené dveře do Sněmovny
26. 10. 2007 Loupeže uměleckých děl: Mýty, omyly, fakta Pavel  Novotný
26. 10. 2007 Iluze o neutralitě prodavačů, aneb Pochybná jistota kupců Uwe  Ladwig
26. 10. 2007 Ženské erotické idoly Sandra  Wain
26. 10. 2007 Svou violu jsem naladil Karel  Hlaváček
25. 10. 2007 Evropská smlouva, viděna očima evropského poslance Miloslav  Ransdorf
26. 10. 2007 Demokracii si musíme zasloužit Štěpán  Drahokoupil
26. 10. 2007 Barma je nicotným pěšákem na šachovnici velmocenských třenic Daniel  Veselý
26. 10. 2007 Kdo v Brně zapomíná na oběti mnichovské dohody? Ivan  Sommer
26. 10. 2007 Černá a bílá -- nebo dvojčata stejné povahy? Michal  Rusek
26. 10. 2007 Cesta k přežití lidstva Pavel  Urban
26. 10. 2007 Omyl stínové ministryně pro ženu a rodinu Jaromír  Eisman
25. 10. 2007 Rusové znovu do Brd, aneb čeští politikové i veřejnost sto let za opicemi Jan  Čulík
25. 10. 2007 Proč si Putin i Topolánek myslí, že by přítomnost Ruska v Brdech mohla změnit názor Čechů na americký radar? Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Paroubkův Kudrys je pryč první, další ještě zbývají Štěpán  Kotrba
25. 10. 2007 Britské listy informovaly o možnosti návratu Rusů do Brd týden před českým tiskem
25. 10. 2007 Tvrdý rasismus na jedné ostravské radnici Jan  Čulík
25. 10. 2007 Doris Lessing: Útoky z 11. září nebyly tak zlé. Nenávidím Ahmadinedžáda
25. 10. 2007 Nové kulturní války
25. 10. 2007 Aféra jménem Andula (IX. část) Josef  Brož
25. 10. 2007 Hrách na zelenou stěnu házeti aneb otevřený dopis poslancům ve věci ohrožení přírody účinky radaru Lubomír  Peške
25. 10. 2007 Proč nevěřím pravici a tržnímu hospodářství Michal  Mašín
24. 10. 2007 Nevíte někdo, kdo je Kremlin? Aneb když se američtí poradci příliš rychle učí česky
27. 10. 2007 Beslanský terorista dostal doživotí
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007