31. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 5. 2006

VŠUP:Boris Jirků se brání

Škola standardně funguje, přestože senát neustále napadá vedení školy

Boris Jirků

V textu, který bývalý rektor VŠUP Jiří Pelcl uveřejnil 25. 5. 2006 v deníku Lidové noviny pod názvem "Rektor VŠUP Jirků není sjednocující osobností", se dopustil nepravdivých tvrzení. Je pravda, že jsem byl v pondělí 15. 5. Akademickým senátem odvolán jednomyslně, tedy 11 členy akademického senátu. Během tohoto procesu byl však z pléna akademické obce vyvíjen většinou přítomných členů tlak, aby naopak odstoupil sám senát.

To nebylo z jeho strany vyslyšeno a diskuse na toto téma byla umožněna. Reakce AS na mé postupy jsou pochopitelné, neboť jeho současnými členy jsou členové minulého vedení školy (bývalý rektor a prorektorka, která tuto důležitou funkci nyní zastává v době své mateřské dovolené).

V úterý 16. 5. jsem požádal na setkání Akademické obce o aklamativní vyjádření důvěry. 2/3 přítomných mi vyjádřili důvěru zvednutím ruky.

Mně podsouvaná "neschopnost školu řídit" zřejmě spočívá v tom, že škola standardně funguje, přestože AS neustále napadá vedení školy způsobem, který narušuje klidný průběh závěru školního roku, zejména klauzur.

Má "neschopnost" je patrná zřejmě z toho, že byl po dlouhé době přijat na školu jen ten počet studentů, na jaký dostaneme dotace a že se za tři měsíce podařilo provést několik zásadních změn:

1. Všechny informace, týkající se vedení a školního managementu a hospodářské správy, jsou průběžně zveřejňovány na intranetu pro celou akademickou obec.

2. Zavedl jsem nové samostatné heslo "výstavba budov VŠUP Ďáblice" a tím jsem seznámil obec jak s vlastním projektem, s jeho historií projednávání a zdolávání nemalých překážek a nadto i s aktuálními informacemi o dalším průběhu příprav.

3. Vlastní příprava výstavby se úspěšně rozvíjí a byly podniknuty další důležité kroky, jako např. odklonění výstavby rodinných domků a prosazení tzv. "zeleného nárazníkového pásma" -- parku -- v sousedství budoucí budovy, kompletně se dořešily majetkové vztahy k pozemkům v místě staveniště, je v přípravě výběrové řízení na dodavatele stavby sanace pozemku atd.

4. Po 17 letech se podařilo vrátit kredit uměleckým mistrům ve svém oboru, kteří jsou zaměstnaní na VŠUP Praha. Nyní jsou opět lektory.

5. Narovnali jsme studijní strukturu magisterského programu.

6. Zrušil jsem vybírání nezákonných poplatků, které ustanovil bývalý rektor Pelcl.

7. Podařilo se doplnit správní radu - podotýkám, že její část zasedala za bývalého vedení bez platného mandátu.

8. Otevíráme mezinárodní výukový program VISUAL ARTS formou reálného a realizovatelného projektu.

9. Po odvolání kvestorky jsem vypsal výběrové řízení na obsazení této funkce a do doby jeho výsledku jsem řešil tuto agendu dočasným pověřením. Již tento stav velmi zprůhlednil hospodářskou agendu školy.

10. Zavedl jsem vnitřní audity v součinnosti s požadavky MŠMT.

11. První vnitřní audity v historii školy proběhly ve spojení s nezávislými externími odborníky a odhalily neefektivní využívání státních dotací a příspěvků bývalým vedením. Díky těmto kontrolním mechanismům a samozřejmě i díky nutné nápravě dosavadního stavu bude VŠUP moci žádat i o evropské granty.

12. Na 4 roky se podařilo sponzorsky zajistit každoroční ceny studentům:

a. ateliérové ceny v hodnotě 5 000 Kč pro 25 ateliérů 2x ročně

b. katedrové ceny v hodnotě 10 000 Kč pro 5 kateder 2x ročně

c. rektorská cena 1 x 20 000 Kč ročně

d. cena rektora za nejlepší diplomní práci 30 000 Kč

e. výstavní projekt FIGURAMA 450 000 Kč

13. Prosadil jsem mimořádné zpřístupnění školní budovy pro realizaci tvůrčích úkolů po dobu 24 hodin pro studenty i pedagogy společně s vytvořením jasných pravidel tohoto provozu.

14. Po letech nezájmu o detašované pracoviště ve Zlíně jsem prosadil zlepšení sociálních podmínek pro naše studenty v otázce stravování a ubytování.

Má "neochota komunikovat se senátem" spočívá zřejmě v tom, že na všechna má každotýdenní kolegia je zván předseda senátu. Ten se ovšem rozhodl účastnit pouze rozšířených kolegií, jež se konají jednou měsíčně. Nabídl jsem Akademickému senátu možnost využívat místnost rektora a zapisovatelku s laptopem. Na každé zasedání senátu, na které jsem byl pozván, jsem přišel. Navíc jsem na všechny 3 dopisy, které mi Akademický senát zaslal, v rámci svých časových možností a vytíženosti odpověděl v řádném termínu.

Senátem vytýkanou "proměnou" dílenských na lektory jmenováním jsem jen narovnal, co bylo pokřiveno minulým režimem. Většina dílenských pracovníků byla přijata po výběrovém řízení jako lektoři, zbytek po výběrovém řízení jako mistři svého oboru - členové uměleckých spolků. V roce 1989 došlo ke změně jejich statutu a to pouze z důvodů tarifové mzdy. Mé rozhodnutí nebylo unáhlené ani nekompetentní. Vyřešil jsem tím palčivý dlouhodobý problém vyučujících, kteří nejsou členy Akademické obce. Nařčení, kterému v této souvislosti čelím, je motivováno ovlivněním výsledků senátních voleb. Považuji to za zcela zavádějící tvrzení, protože ke změně došlo u 19 pracovníků v akademické obci, čítající 453 členů.

Prorektory jsem jmenoval v okamžiku nástupu do funkce a tuto informaci jsem podal senátu. Ten se 16.2.2006 dle zákona vyjádřil a souhlasil většinou hlasů. To také bylo akademickému senátu doloženo před akademickou obcí.

Vnitřní audit je na VŠUP ze zákona potřebný a auditor si, na základě smlouvy podepsané bývalým rektorem Pelcem, může přizvat externího odborníka na danou problematiku. K proběhlým auditům mohu citovat doporučení PhDr. Evžena Mrázka, ředitele odboru interního auditu a kontroly MŠMT ze dne 23.5. 2006: "...Zároveň bych Vás chtěl ujistit, že Vámi zvolený postup pro zjištění objektivního stavu hospodaření VŠ a výkonu dalších činností VŠ ve formě šetření externích auditů, považuji za odpovídající..." Audity jsem nařídil již 20.2. t.r. tedy během prvního měsíce svého funkčního období a tedy dávno před tím, než byl senátem přijat návrh na mé odvolání z funkce rektora.

K žádnému propouštění zaměstnanců nedošlo. Kvestorka byla odvolána až po více než 3 měsících. Zákon mi dovoluje vybrat si své spolupracovníky. Dostačujícím důvodem k odvolání z funkce kvestora pro mne byla vedle několika pochybení i vzájemná nedůvěra.

O tom, že jsem na škole objevil špatné hospodaření, a podal trestní oznámení na neznámého pachatele, se pan prof. Pelcl nedozvěděl až z LN, jak uvádí, nýbrž už na veřejném zasedání senátu 15.5. a na setkání Akademické obce 16.5., kde jsem o tom informoval, jak dokládá audio a video záznam.

Zarážející je ovšem skutečnost, že předseda Akademického senátu doc. Jindřich Smetana, kterému jsem na požádání poskytl výsledky 1. fáze IT auditu a upozornil ho na důvěrnost materiálu, zprávu okamžitě poskytl třetí osobě, jejíž totožnost oznámil až zpětně.

Není mou povinností zveřejňovat výsledky vnitřních auditů, ale v rámci otevřenosti jsem se proto rozhodl a výsledky "vyvěsil" na intranet společně se stanovisky auditovaných. Senát zneužil mé důvěry a zprávu zveřejnil i mimo akademickou půdu školy.

Podsouvanou "nedůvěrou vůči všem pedagogům a zaměstnancům" netrpím. Jsem na škole již 15 let, 4x jsem byl členem AS a 2x jeho předsedou. Vždy jsem při své kandidatuře do AS získal v demokratických volbách největší počet hlasů, část pedagogů jsou i moji bývalí žáci.

Nemohu přijmout ani tvrzení, že jsem v rektorských volbách 2005 zvítězil o jeden jediný hlas. Rektorské volby skončily poměrem 6 : 4 : 1 v prvním kole. Tedy 6 hlasů pro mne. Volba je vždy tajná. Členy AS byly dva kandidáti a oba volili.

Pro zajímavost uvádím, že bývalý rektor Pelcl byl do své funkce zvolen až ve druhém kole.

Mrzí mne, že Akademický senát, jehož členem je právě i bývalý rektor, situaci medializoval a polarizoval, a to navíc v době, která je pro nás hlavním pracovním obdobím roku, tj. při klauzurách. Pokud jsem rozložil akademickou obec svou otevřeností a nechutí spolupodílet se na trestném činu, tak svou vinu přiznávám. Pokud audit ukáže, že k žádnému pochybení v předchozích letech nedošlo, veřejně se omluvím a odstoupím z funkce.

                 
Obsah vydání       31. 5. 2006
31. 5. 2006 Šifra mistra Blaira Robert  Kvacskai
31. 5. 2006 EU: Předávání dat Američanům o cestujících do USA je nezákonné
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
31. 5. 2006 Slovenský šéfdiplomat : O izraelských atómovkách bude treba hovoriť Lubomír  Sedláčik
31. 5. 2006 Paroubek, nebo Topolánek? Oskar  Krejčí
31. 5. 2006 Škola standardně funguje, přestože senát neustále napadá vedení školy Boris  Jirků
31. 5. 2006 ■ ■ ■ Jiří  Gold
31. 5. 2006 Martin Krafl: "Žádám, abyste nelhali"
30. 5. 2006 Dopis televizních ředitelů Klausovi, který Martin Krafl odmítl zveřejnit
30. 5. 2006 KSČM filmaře ve Sněmovně podpořila a podpoří znovu Ivana  Levá
30. 5. 2006 ČTK: Ukázková manipulace mediální kočkou Filip  Rožánek
30. 5. 2006 Michael  Marčák
30. 5. 2006 Man know thyself aneb Človíčku, poznej sebe sama Oldřich  Janouch
31. 5. 2006 S Topolánkem růst, s Paroubkem dluhy Jiří  Šatánek
31. 5. 2006 Reforma je zatím slečnou, vdávat se jí moc nechce Jakub  Horálek
31. 5. 2006 Existují ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání? Vladimír  Šob
30. 5. 2006 DOKUMENT: "Braňme demokracii proti pučistickým praktikám ODS!" Jiří  Paroubek
30. 5. 2006 DOKUMENT: Výzva Mirka Topolánka
30. 5. 2006 Poslance Váňu z ČSSD zmlátili surově železnou tyčí
31. 5. 2006 LCE 01: Česká republika se může stát automobilovou velmocí
31. 5. 2006 Michael  Marčák
31. 5. 2006 Vole, volils dobře? Miloš  Dokulil
31. 5. 2006 iHNed: Lékaři z brněnského LOK se distancují od akcí Krizového štábu
30. 5. 2006 S Paroubkem růst, s Topolánkem dluhy Jiří  Havel
30. 5. 2006 Nekupujte vodu v lahvích
30. 5. 2006 Kasl napadl objektivitu průzkumů STEM Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Ve sbírce zítra vyjde novela vysílacího zákona Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Zelení vyhodí místopředsedkyni. Setkala se s Paroubkem.
30. 5. 2006 Staly se Britské listy cílem dezinformační hry, anebo předseda výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Jan Vidím zatajil poslancům důležitá fakta? Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Zakažte České televizi předvolební pořady :) Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Paroubek nebo Topolánek, třetí možnost není? Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Napsali mi ze Slovenska přátelé Egon T. Lánský
30. 5. 2006 Střet zájmů Vladimíra Justa Ivan  Brezina
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
30. 5. 2006 Čtenáři nesou kus odpovědnosti za to, co čtou Bohumil  Kartous
29. 5. 2006 Cesta do hlubin filmařovy duše Filip  Rožánek
30. 5. 2006 Mají čeští náckové hudební sluch? Lubomír  Valenta
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Volby rektora na VŠUP, říjen 2005 RSS 2.0      Historie >
31. 5. 2006 Škola standardně funguje, přestože senát neustále napadá vedení školy Boris  Jirků
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků   
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem   
19. 10. 2005 Jak to, že se protestuje proti protekci teprve před volbami? Jan  Paul
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul