1. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2006

Tradiční rodina je v menšině, a přesto není netolerance na místě

Prezident Klaus údajně vyzval občany, aby pomocí textových zpráv hlasovali o tom, zda má podepsat zákon o registrované partnerství homosexuálů. Údajně. Ačkoliv úředníci Hradu zprávu dementovali, kupodivu už několik lidí sms poslalo. Těžko říci, kam. Nejspíše mají na prezidenta jeho -- neveřejný -- mobil.

Nicméně to samozřejmě byli ti, kteří jsou proti.

Poznámka redakce: Údajná výzva k sms hlasování vede na číslo pro anketu 907 99 03, které podle serveru HOAX.cz patří BLESKu a cena textové zprávy stojí údajně 3,-Kč.

Kupodivu i ti, kteří sami se hlásí k národu, který v minulém století trpěl nejvíce. Ti jejichž předkové byli -- stejně jako tehdy méněcenní homosexuálové -- vražděni v nacistických lágrech. Solidarita zjevně nefunguje vždy, ale jen tehdy, když se to hodí. Ti, co jsou pro podpis normy, patrně žádné textovky psát nebudou. Považují totiž za "normální", že lidé mohou společně žít s právy a povinnostmi, které k tomu náleží. Prohlášení, že "práv mají až až", jak pravil jeden z oněch odpůrců, považuji za zvrhlost.

Senát kupodivu přijal normu bez problémů -- ačkoliv se zdálo, že právě tam bude problém největší. Pominu nyní výlevy senátora Martina Mejstříka, který se celkem málokdy zabývá fakty - pokud zrovna s očima vizionáře nepléduje za Velký Pátek jako státní svátek způsobem, jímž uvrhuje všechny křesťany v podezření, že zešíleli. Jeho proměna ze svazáckého aktivisty ve studentského vůdce a v náboženského fanatika je fascinující. Roztomilé je, že zrovna vůdce studentské revoluce je proti svobodě jiných. "Tímto zákonem otevíráme cestu, která povede k rozmělnění hodnot euroamerické civilizace -- klasické rodiny," pravil ten dobrý muž během projednávání ve výboru. Na plénu pro jistotu chyběl. Jak zákon rozmělní rodinu, nám nesdělil. Zřejmě na to jeho fantazie nestačí. Ale -- co je to klasická rodina? Máma táta a děti? Máma a děti? Táta a máminy děti z předešlého vztahu? Máma, táta a adoptované děti? Táta a děti? Tradiční rodina je v menšině. Pár, který se během života nerozvede, je bílou vránou. 65% rozvedených sňatků -- to jsou ty vrány černé. Registrované partnerství není hrozbou. Tito lidé by totiž žádné rodiny -- ony "klasické" rodiny stejně nezaložili. Představa, že homosexualita je léčitelná, je scestná. Koneckonců - podle zákona to ani nemoc není. Její léčení nebude zdravotní pojišťovna hradit. Vymítání ďábla exorcismy v ČR hrazeno není.

O to více k pozastavení je názor Ladoslava Jakla - ano, "toho z Hradu", který má zřejmě s homosexuály nějaký blíže neujasněný problém. Ostatně -- prohlašuje, že

"V současné společenské a právní realitě je to vztah muže a ženy, oficiálně stvrzený státem. Je to tedy druh veřejné instituce. Stát stanovuje podmínky, při jejich splnění dává tomuto vztahu jistá privilegia a také určuje mnoho pravidel, kterými se vztah musí řídit, včetně pravidel pro jeho ukončení. Jen stát může vztah mezi dvěma lidmi, který dříve uznal za svou instituci a tak ho postátnil, oficiálně zrušit."

Podívejme se tedy, co je třeba pro uzavření sňatku -- podle ministerstva vnitra:

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Kdo a za jakých podmínek

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem o rodině. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
 • starostou, místostarostou obce, městské části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
 • primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Jak a kam se obrátit

Nejprve by se mělo předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství.

Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Co musíte předložit

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
 • úmrtní list zemřelého manžela,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o  rozvodu manželství v  případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

No..... nic moc, že? Vlastně stát za podporu jen chce, abych měla platnou občanku, rodný list, nebyla zrovna vdaná a byla svéprávná. Jediná podmínka snad je, že to má být muž a žena. Tak. Nemluví se tam o žádných dětech, ani o ničem jiném. Předpokládám, že většina homosexuálů má platný občanský průkaz, rodný list, nežije v oficiálním svazku s někým jiným, a jsou svéprávní.

Takže tento argument páně Jakla - jinak odpůrce státu (pak tedy ovšem nevím, proč dělá tajemníka hlavě státu - prezidentovi) - odpadá.

Ono to vůbec s argumenty proti registrovanému partnerství je takové všelijaké. Vymyslet si, proč by dva lidé nemohli oficiálně spolu žít, to dá práci.

Je to nepřirozené? Ale lidé se tak rodí. Rodí se tedy nepřirození? Nelogické, že? Odporuje to pojetí rodiny? A neodporují mu ti, kteří již absolvovali několik manželství? Nebo si heterosexuálové prostě jen představují, jaké to je, když spolu souloží chlap s chlapem a otřásají se u toho s hrůzou (zatímco při představě ženy s ženou tiše slintají)?

Pokud argumentuje kdokoliv představou, že pokud se považuje manželství za přežitek, pak není důvod, proč schvalovat registrované partnerství, jistě uspěje ve chvíli, kdy bude manželství zrušeno jako instituce.

Podle Jakla neexistuje žádné právo na to, aby kterýkoliv vztah ryze intimního a soukromoprávního charakteru byl uznán za státní instituci. Nicméně na státu pak -- dle stávajícího právního řádu, který využívá i Ladislav Jakl - je, aby řekl, kdo je osobou blízkou a může znát partnerův zdravotní stav, kdo může jako druh dědit v "první skupině" -- bez daní, kdo může koho pohřbít a tak dále. Stát vstupuje do každého vztahu, ze kterého vyplývají jiné výhody než ze vztahů jiných. Manželství je instituce. A tedy není intimním vztahem? Je to jen něco jako pracovní poměr? Ženit ani vdávat se přece nikdo nemusí. Intimita manželství je věcí soukromou, právní důsledky z jeho uzavření vyplývající pro instituce státu (berňák, důchoďák, evidence obyvatel, úřad práce apod.) jsou věcí veřejnou.

Omletá fráze říká, že svoboda končí tak, kde začíná svoboda druhého. Mou svobodu homosexuálové opravdu nijak neomezují. Neomezují ničí svobodu. Neosobují si právo rozhodovat, zda si JÁ mohu vzít koho chci. Proč si tedy osobujeme my -- heterosexuálové - takové právo při rozhodování o "nich"?

Rozhodování o "nich" už tu jednou bylo. A pak je nakládali do vagonů. Každý z nás totiž může být jednou "oni". Třeba jen proto, že nebude dostatečně dlouholebý.

                 
Obsah vydání       1. 2. 2006
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
1. 2. 2006 Účelově obžalovaný účastník CzechTeku obhajovaný IuRe soudem zproštěn obžaloby
1. 2. 2006 Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů" Filip  Rožánek
1. 2. 2006 Klaus by měl veřejně přiznat, že jeho privatizační metody byly katastrofální Václav  Žák
1. 2. 2006 Hra o život Václav  Dušek
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
1. 2. 2006 na poli Patrik  Ouředník
1. 2. 2006 Tradiční rodina je v menšině, a přesto není netolerance na místě Irena  Ryšánková
1. 2. 2006 Pomlčkové strany Oskar  Krejčí
1. 2. 2006 Josef Žáček za oltářem snů Jan  Paul
1. 2. 2006 Ó Tyfone! Ó Sklenáři! Štefan  Švec
1. 2. 2006 Demokraticky zvolení diktátoři Rudolf  Kučera
1. 2. 2006 Jakl: Není pravda, že se přu o výchovu svého dítěte
1. 2. 2006 Užívání titulů v české společnosti Marian  Kechlibar
1. 2. 2006 Jděte se podívat na německé filmy o přistěhovalectví
1. 2. 2006 Sbohem BBC
1. 2. 2006 O škole pořád stejně Alois  Michálek
1. 2. 2006 Student je zákazník, nikoliv sluha Rastislav  Krč
1. 2. 2006 O fachidiotech a osobnostech schopných hlubší reflexe
1. 2. 2006 Psát seminárky o tom, co je pravda, je důležité
1. 2. 2006 Snad se shodneme? Zdeněk  Bárta
31. 1. 2006 Když zbabělci vychovávají zbabělce Tomáš  Stýblo
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů
31. 1. 2006 Svět bez hranic Milan  Černý
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
31. 1. 2006 Prosíme, protestuje proti plánům zlikvidovat další lužickou školu
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce