2. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 5. 2005

Rozpory v Bibli lze jednoduše vysvětlit

Pokusím se komplexním pohledem obsáhnout problém s rozpory ve svatých textech Bible. A také nabídnu jedno z mnoha řešení těchto rozporů. Jistě se najde plno čtenářů, kteří se domnívají, že Bible patří do antikvariátu. Že biblické texty jsou přežitkem a v dnešní době není pro ně místo. Je v nich plno rozporů a chyb. Těmto čtenářům Britských listů snad může pomoci tento článek. Pro naši úvahu je podstatný biblický text, který si společně přečteme: "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi". (Gn 1:1)

Proč jsem si vybral ke svému zamyšlení zrovna tento biblický text? Protože tato část Božího slova, i když to na první pohled tak nevypadá, může něco napovědět o Pánu Ježíši Kristu. Samozřejmě se neobejdeme bez originálního textu. Nebudu vás, vážení čtenáři, příliš zatěžovat hebrejštinou, ale pro tuto úvahu bude nezbytná.

Pod naším "mikroskopem" se ocitne první slovo celé Bible -- "Na počátku". V původním jazyce Bible, což je hebrejština, je to jediné slovo -- בראשׁית [Berešít]. Překládá se už zmíněným českým překladem: "Na počátku". Ale tady to první slovo Bible se může přeložit také jinak. Protože prefix ב znamená nejen v, ale také -- "do, na, skrze, mezi, podle, prostřednictvím, uvnitř". Z toho důvodu se může slovo בראשׁית [Berešít] přeložit: "Skrze počátek, prostřednictvím počátku, počátkem atd..."

Tady tato "exkurse" je nezbytná k dalšímu vysvětlení. Jak ale dám do vzájemné souvislosti tento biblický text s Pánem a Spasitelem Ježíšem? Důležité jsou dva texty z Nového zákona: Koloským 1:16-18 "neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem." A poslední biblická kniha Zjevení 3:14 "Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího..."

Tyto dva texty z Nového zákona nám přinášejí poselství o tom, že Ježíš je počátek! Možná vám to, vážení čtenáři, už pomalu začíná docházet. Ježíš je Onen počátek z biblické knihy Genesis v první kapitole první verš! Jak mohl apoštol Pavel přijít na všechna tvrzení o tom, že v Ježíši bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi? Právě na základě první věty Bible! "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." Ale zcela "legální" překlad Bible je také -- "Prostřednictvím počátku stvořil Bůh nebe a zemi." Ježíš je tím počátkem, ve kterém bylo všechno stvořeno. Už tady to samotné poznání je jistě objevné. Ale nezůstaneme jenom u této myšlenky.

Pokud platí, že Pán Ježíš je počátek, neprotiřečí si toto tvrzení s jinou částí Božího slova? Jedná se mi o jiný velice známý biblický text: Janovo evangelium 1:1 "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh." V tomto evangeliu je látka z biblické knihy Genesis zpracována jinak. V Janově evangeliu je počátek brán jako časové kriterium. O Pánu Ježíši se dozvídáme jako o Slově Božím.

Neprotiřečí si tyto dva texty ve svých výpovědích o Ježíši Kristu? Neprotiřečí si svatopisec Pavel se svatopiscem Janem? Odpověď na tyto otázky pomohou možná rozřešit i jiné rozpory svatých textů Bible. Domnívám se osobně, že Jan v době sepsání tohoto evangelia neměl to poznání, že Ježíš je počátkem z biblické knihy Genesis. Naproti tomu apoštol Pavel už tady to poznání má. Z toho důvodu Jan zpracovává úvodní větu Bible jinak, než tomu činí později apoštol Pavel.

Domnívám se, že tak tomu je i s jinými částmi svatých textů Bible. Zvláště pokud se týkají Ježíše Krista. Tady tato myšlenka ale vyžaduje jiný přístup, než se učí obecně na teologických školách. Protože já skutečně věřím, že evangelium podle Jana napsal Jan. List Koloským napsal Pavel. Rozdíl v dataci, v sepsání těchto částí Božího slova vede k rozdílnému rozpoznání charakteru božího syna Ježíše.

Možná je i přínosné to, co jsem právě napsal. Protože pokud by celá Bible byla sepsána až po roce 100 AD nebo i později, proč by byly rozpory mezi těmito částmi Bible? Poněvadž nauka o Ježíši Kristu už musela mít ucelenou podobu! Pokud sepisovali Bibli žáci, či následovníci prvních svědků Ježíše Krista, museli do biblických výpovědí zohlednit to, k čemu při poznání Ježíše došli. Proto by byly jakékoliv rozpory minimální. Alespoň to je můj názor. A tyto rozpory tedy nejsou rozpory v pravém slova smyslu. Pouze větší, nebo menší poznání charakteru osoby Ježíše Krista.

Tato úvaha možná dokáže dát odpovědi na otázky proč jsou v Bibli rozpory. Je to dáno tím, že Boží zjevení o Bohu samotném, je sice odhaleno v plné šíři. Ale je tak odhaleno jenom nám, kteří máme k dispozici všechny texty svaté Bible. Svatopisci zvěstovali pouze to, co jim bylo zjeveno. Rozdíly jsou dány postupným odhalováním, zjevováním tajemství Božího majestátu.

                 
Obsah vydání       2. 5. 2005
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Petr  Dvořák, Václav  Legner
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Hitler jako "sociální revolucionář" Richard  Seemann
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání
2. 5. 2005 Absťák Jindřich  Kalous
2. 5. 2005 Ústavní smlouva není ústava Petr  Jantač
2. 5. 2005 Svátek práce v sociálním státu Boris  Cvek
2. 5. 2005 Před léty sto devatenácti... Ladislav  Žák
2. 5. 2005 Prima diletanti Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. - 17. dubna 2005
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
30. 4. 2005 Jak je to ve skutečnosti s Modrou šancí pro zaměstnanost
2. 5. 2005 České "pravicové" servery a homosexuálové
2. 5. 2005 Freetechno party rozpuštěna policejním komandem
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
2. 5. 2005 Rozpory v Bibli lze jednoduše vysvětlit Karel  Sýkora
2. 5. 2005 Francie: "Ano" euroústavě vede Simone  Radačičová
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Armáda USA disponuje elitnou jednotkou hackerov
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce