21. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2005

Zdravotnictví vládnou soukromé zájmy, nikoli všeobecná snaha o ještě větší veřejné blaho

Pokud bude na trhu existovat reálná korektní konkurence, může to být výhodou. Pokud zmizí, ať už znárodněním nebo monopolizací stále sílícími fúzemi, někdo, na to šeredně doplatí....

Rozumět zdravotnictví znamená především znát a chápat reálné vztahy a síly zájmových skupin. Upřímně míněné rady bývají plodem neznalosti motivů zájmových skupin. Ani ve zdravotnictví všeobecné blaho neexistuje. Každá optimalizace je podobná hře s nulovým součtem. Něčí prospěch znamená ztrátu jiného hráče. Příjmy jedněch jsou výdaji druhých. Co jedeni ušetří, druzí nezískají.

Zásadními problémy českého zdravotnictví (ne jedinými) je, že odpovědnost není provázena pravomocí, nakládání s veřejnými prostředky není podrobeno veřejné kontrole a není zajištěna náprava zjištěných nedostatků.

Zákony byly připraveny tak, aby bylo možno rozhodovat v širokých mezích bez závazných pravidel. Orgány státní správy se často řídí intuicí místo znalostí a rozhodují pod tlakem zájmových skupin místo v zájmu pojištěnců.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že prioritu musí mít zájmy pojištěnců. Je třeba hledat maximum shody jejich zájmů se zájmy ostatních zájmových skupin.

Chaos a řešitelnost

O problémech zdravotnictví se někdy říká, že jsou principielně neřešitelné. Nikoliv. Všechny jsou řešitelné za podmínek , které zřejmě nenastanou... Všechna navrhovaná řešení přinesou nové problémy, někomu jinému... Všeobecná spokojenost je z říše snů.

Stručně odpovím na článek pana Wagnera "Chaotický systém českého zdravotnictví" a na návrhy obsažené v dvou dopisech na adresu BL. Argumentům pana Wagnera nerozumím. "správnost řešení" má smysl uvažovat pouze v kontextu definovaného cíle. Kritériem pak je, zda bylo cíle dosaženo. Uvažovat o "správném řešení" bez definovaného cíle nemá smysl a nemá smysl ani tvrzení, že "správné řešení" neexistuje. Nemyslím, že by čeští ministři zdravotnictví hledali "imaginární" (= zdánlivé, pomyslné..) řešení. Spíše řeší "imaginární" problémy. Nevím, v jakém smyslu jsou "léky a jejich úhrada prvními krůčky, které je třeba udělat". Nikde jsem netvrdil, že hlavní problém je spotřeba léků nebo jejich cena. Naproti tomu nepokládám systém úhrad za "nesystémový", ani netuším ve vztahu k jakému systému by měl být nesystémový. Přání autora článku definovat způsob úhrady léčiv ve čtyřech pravidlech analogicky s komerčním pojištěním vozidel pokládám za zcela zcestné. Nevím, zda se pisatel snažil, ale smysl mého článku nepochopil. Stěžoval jsem si na mediální zkreslení problému vzájemných vztahů mezi cenou léku, úhradou a doplatkem. Systém, v němž odborná komise rozhoduje o míře úhrady některých léků z nabídky na trhu, pokládám v principu za použitelný a celkem správný. Problémem je jednací řád a obsazení této komise a také postup schvalování jejího doporučení..

Účast a spoluúčast

Pisatel dopisu Vladislav Černík připomíná zdánlivou analogii s havarijním pojištěním, kde se užívá termínu "spoluúčast", který ve svém článku odmítám. Činím tak proto, že pojem má navodit dojem, jako by se pacient bez zaplacení "spoluúčasti " ani neúčastnil. Pojem "doplatek" neodmítám, protože nelze (a ani není účelné) hradit všechny myslitelné náklady na zdravotní péči. Ani komerční pojištění obvykle nehradí bez limitu všechny vzniklé škody a možné náklady s nimi spojené.

V.Č. poukazuje na to, že v Právu vyšel článek Dr. Štěpkové, viceprezidentky České lékárnické komory, která uvádí "skupiny léků", z nichž žádný plně hrazen není, jakoby v rozporu s prohlášením ministryně. Jenže Dr. Štěpková si musí být vědoma toho, že mluví o zcela jiných "skupinách" než ministryně. To chce vysvětlení. Léky se kategorizují podle "ATC skupin", tedy podle anatomicko-terapeuticko-chemických hledisek. Příslušná právní norma definuje ATC skupiny, v nichž v každé musí být aspoň jeden lék plně hrazen. Existují však chemické látky, které svoji vlastní skupinu nemají. Do většiny ATC náleží léky různého chemického složení. Kdyby šlo dělení ATC až na úroveň jednotlivých chemických látek, musela by mít každá chemická látka v některém firemním přípravku plně hrazena, i když tato látka není účinnější než jiná v téže terapeutické skupině. Firmy vyrábějící jakékoli účinné chemické látky by měly zajištěny plnou úhradu minimálně po dobu své patentové ochrany. Soutěž o účinnější látku by se omezila. Dokud by existovala patentová ochrana a tím i monopol, nebylo by možno konkurovat ani nižší cenou jiné srovnatelně účinné chemické látky.

Další myšlenkou Vladislava Černíka je návrh, aby léčiva měla "otevřenou cenovou kalkulaci". V současné době se od domácích výrobců vyžaduje kalkulace výrobních nákladů, zatímco od zahraničních nikoli. Nikdo z českého Ministerstva financí necestuje do USA nebo Indie, aby přezkoumal opodstatněnost cen. ..

Vladislav Černík navrhuje, aby pacient, který potřebuje lék, který po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovna plně hradí, nebyl nucen cestovat do zdravotní pojišťovny, ale o úhradě jinak nehrazeného léku by měl rozhodnout přímo ošetřující lékař a teprve následně ho schválit revizní lékař. Výhodou by prý bylo, že je těžší dokazovat neúčelnost ordinace, než účelnost ordinace.

V tom je právě problém, protože o spotřebě rozhoduje lékař svojí preskripcí a "podpora prodeje" je samozřejmě zaměřena na lékaře, jsou nezřídka odměňováni výrobci za konkrétní preskripci. Spotřeba léků, které pojišťovna plně nehradí by obrovsky a rychle narostla. Právě proto musí být zachováno zdůvodňování preskripce. Úsilí dosáhnout souhlasu pojišťovny pak má smysl jen u léků, které jsou dlouhodobě podávány vážně nemocným a věrohodně argumentovat zpravidla může jen odborný lékař. Proto je současný systém racionální a dost spravedlivý. Možnost předepisovat cokoli komukoli by zaťala do fondů pojišťoven sekeru velmi hluboko a zřejmě natrvalo. Mělo by to skoro stejně nepříznivý efekt jako populistická snaha hradit všechny léky všem nad 70 let. Naštěstí se jí nikdo vážně nepokusil prosadit. Demagogická argumentace pro takové opatření je ve skutečnosti podobně hyenistická, jako předepisování léků s vysokým doplatkem důchodcům s nízkým příjmem, kteří tyto léky nepotřebují, ale snadno se nechají lékařem přesvědčit, že bez nich nemohou být. To je důsledek základního problému regulace ve zdravotnictví- informační asymetrie.

Informace a motivace

Počítačový odborník Vladislav Černík navrhuje, aby nežádoucí účinky a interakce byly dostupné na počítači ("kdyby každý lékař měl počítač"). Zmíněné informace jsou snadno dostupné na internetu, i na CD se dají sehnat. Významná část lékařů počítač nepoužívá. Někteří nepoužívají skoro ani psací stroj a píší rukou, kde to jenom jde (i když řada firem poskytuje zdravotnickým zařízením slevu na pořízení počítače, na software i internet...). Žádná právní norma lékařům neukládá používání počítače. Pokud by chtěl některý politik něco takového prosazovat, musel by počítat s velmi intenzivním odporem...

Vladislav Černík také píše: "Také si myslím, že kategorizace léčiv a zvláště úhrad, by měla být dělána s pacientskými svazy a vyhlášena na jisté zkušební období, kdy pak proběhlo její "doladění".

K tomu je třeba sdělit, že "pacientské organizace" jsou dvojího typu. První typ, jsou "obecné pacientské organizace", jak si samy říkají, tedy takové, které nesdružují nemocné nějakou konkrétní chorobou (jejich rodiče, děti, přátele... a také příslušné lékaře...). Tyto organizace jsou málo početné a dalo by se naivně předpokládat, že budou objektivně a vyváženě prosazovat vyšší úhrady v medicínsky zdůvodněných případech. Protože jsou laici, postupují podle intuice, prosazují vyšší úhrady tam, kde jim to "připadá" správné. Těžko se jim to dá vysvětlit a také vyčítat (ach ta informační asymetrie...). Mnohem více občanů je sdruženo v pacientských organizacích výše zmíněného druhého typu. Jsou choroby, které jsou velmi časté, trvají dlouho počínaje produktivním věkem a jsou léčivy dobře kompenzovatelné. Příslušné organizace vytvářejí proto nesmírně vlivné lobby. Díky tomu jsou "jejich léky" hrazeny téměř stoprocentně. Existují však i choroby vznikající obvykle ve stáří a nemocné hubí dosti rychle, aniž by zmobilizovaly vlivné příbuzné. Příslušné léky jsou hrazeny méně... Tyto pacientské organizace mohou být (obvykle bývají) dotovány farmaceutickými firmami, které se snaží prosadit svůj lék a vyšší úhradu. Proč asi? Snad je jasné, že tudy cesta nevede.

Vladislav Černík konstatuje: "Jsem proti doplatkům za tzv. "hotelové služby" ( stravu a nocležné) v nemocnicích. Asi nikdo by nevolil dobrovolně hotel, kde je spolu s dalšími spolunocležníky, které si nevybral, kde třeba 2x týdně někdo umře, kde musí odebrat jen jednu určitou stravu. Nehledě na to, že doma mu nepřerušeně běží náklady za bydlení.

K tomu je třeba dodat (v zahraničí a u jiných plateb s tím jsou velké zkušenosti), že i vybírání peněz má své náklady.

Problém podstandardu

Vladislav Černík uvádí: "Oceňuji Váš přístup ke standardu a nadstandardu. Bohužel se obávám, že současná a našimi kolegy-přáteli rovněž fedrovaná snaha o vyjmutí některých služeb ze standardu ( chřipky, stomatologické zásahy, lázně) vede k nechtěnému (?) definování podstandardu."

To je ovšem zmatek pojmů. Shodneme-li se na definici "standardu" jako toho, co plně hradí pojišťovna (je to jeden z možných přístupů), pak snaha vyklidit komerčním pojišťovnám prostor, v nichž mohou nabízet služby je samozřejmě velmi záslužná (z hlediska oněch pojišťoven). Vždyť jen vážná hrozba může přimět občana, aby se připojistil, má-li na to. Náš systém bude-li inteligentně regulován, ničím vážným potenciálním klientům komerčních pojišťoven dosud nehrozí, takže pojišťovnám nabízí jen malý prostor pro uplatnění. V poslední době s vyskytli politici, kteří prezentovali úmysl "zavést" do zdravotnictví komerční připojištění. Nevím jestli jsou ti politici tak hloupí či neinformovaní (velmi pravděpodobné) nebo "zmotivovaní" komerčními pojišťovnami (dost možné). Komerční zdravotní připojištění totiž není třeba zavádět. Ono existuje. Žádný zákon ho nezakazuje (jak tvrdí někteří hloupí politici) a už proto, že jde o obchodní aktivitu, není třeba je "zákonem povolovat". Snižovaní zdravotními pojišťovnami garantovaného standardu by vedlo (povede?!) ke zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva, neboť většina obyvatel na komerční připojištění nebude mít. Zejména při trvající péči, aby "pracovní síla" zůstala levná a důchody nízké.

"Nadstandard" není třeba nově definovat, jak tvrdí někteří politici. Nadstandard je přirozeně všechno, co není hrazeno pojišťovnou. Chtějí-li zmínění politici tento seznam rozšířit, nechť laskavě nelžou a přiznají, že chtějí snížit standard, tedy to, co dnes pojišťovna hradí. To by ovšem znělo nebezpečně a apatičtí občané by se mohli probrat.

Je rovněž slabomyslné "nehradit některé diagnózy". "Chřipka" není služba. Z právního hlediska vzniká, když je lékařem deklarována. Nebude-li "hrazena", bude se vyskytovat pod jménem choroby, která "hrazena" je. To garantuji. Někteří tupější politici to nechápou. Na Slovensku (podle Slovenskej lekárskej komory) byla vloni nejprve vydána vyhláška se seznamem tisíců chorob, které "nebudou hrazeny". Jelikož to vzbudilo velký odpor a pochopitelně i odborné námitky, byla vyhláška zrušena a pro uklidnění veřejnosti byla vydána vyhláška se seznamem chorob, které naopak "budou hrazeny". Jejich počet byl mnohem vyšší, neboť většina diagnostických jednotek patří vzácným onemocněním. Tato vyhláška byla také zrušena, neboť bylo poukazováno na její nesmyslnost. Žádný seznam definovaný vyhláškou není, ačkoli již platný zákon s takovým seznamem počítá...

Jiří Jírovec mi dopisem nabídl úvahu o možnosti převzetí části farmaceutické výroby pod státní kontrolu podle kanadského vzoru.

Takové opatření je dnes v ČR stěží možné a není ani nijak účelné. Dalo by se vystačit s korektní kategorizací a průhlednou úhradovou politikou. Pokud bude na trhu existovat reálná korektní konkurence, může to být výhodou. Pokud zmizí, ať už znárodněním nebo monopolizací stále sílícími fúzemi, někdo, na to šeredně doplatí....

Autor je bývalý ministr zdravotnictví

                 
Obsah vydání       21. 1. 2005
22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"
22. 1. 2005 Američané a Britové "plánují odchod z Iráku"
21. 1. 2005 Čelní islámští duchovní apelují na poutníky, aby odmítli terorismus
21. 1. 2005 Koupíte si šest airbusů, anebo na vás uvalíme evropská ochranářská cla
21. 1. 2005 George Bush byl znovu uveden do prezidentského úřadu
21. 1. 2005 Platforma a Škromach se vzájemně podporují
21. 1. 2005 Orientální kult sebeupalování je svou podstatou škodlivý Filip  Sklenář
21. 1. 2005 Blíží se klíčový okamžik sociálních demokratů Štěpán  Kotrba
21. 1. 2005 Sociální demokraté -- roztříštěni na prach Irena  Ryšánková
21. 1. 2005 Pragmatická sociální demokracie? Jan  Baláč
21. 1. 2005 Zdravotnictví vládnou soukromé zájmy, nikoli všeobecná snaha o ještě větší veřejné blaho Ivan  David
21. 1. 2005 Islámská komička v britském rozhlase Jan  Čulík
21. 1. 2005 "Obludárium věd" z druhé strany Marian  Kechlibar
21. 1. 2005 Vivat obludárium Štefan  Švec
21. 1. 2005 Bez jazykového ozvláštnění není Švecův text ničím Jakub  Tayari
21. 1. 2005 Já vám dám parazity! Štefan  Švec
19. 1. 2005 Obludárium humanitních věd a arogance přírodních vědců Štefan  Švec
21. 1. 2005 CME versus ČR: Několik otázek Štěpán  Kotrba
21. 1. 2005 V kleštích etikety Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 1. 2005 Francie: Jak otevřít hranice? Simone  Radačičová
21. 1. 2005 Nelíbí se kritikova kritika? Podáme si kritika u soudu! Miloš  Dokulil
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
21. 1. 2005 Nájemní smlouva se Zemí Josef  Šmajs
21. 1. 2005 Pokrok ve výzkumu Titanu: šutry a šum Filip  Rožánek
20. 1. 2005 Prodej českých zbraní mimo veřejnou kontrolu pokračuje
20. 1. 2005 Smutek, rozptýlený v esejích František  Hrdlička
20. 1. 2005 Diagnóza ČSSD: Nejde o spor pravice a levice uvnitř strany Radim  Valenčík
20. 1. 2005 Podle iDnes je ODS usměvavá... Bohumil  Kartous
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba
20. 1. 2005 Šmelinářů bývá víc než partyzánů Ivan  David
20. 1. 2005 Svět se obává nové Bushovy éry
19. 1. 2005 Firma zvířat Filip  Rožánek
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004