21. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Petr Sak a Karolína Saková na křestu knihy Mládež na křižovatce
21. 5. 2004

Mládež na křižovatce - spojení světovosti s češstvím

Petr Sak, Karolína Saková, Mládež na křižovatce, Svoboda servis s.r.o., 2004, 339 Kč, ISBN: 8086320332    E-SHOP

Kniha "Mládež na křižovatce" navazuje na publikaci "Proměny české mládeže", kterou Petr Sak vydal v roce 2000 na základě empirických poznatků a jejich teoretických zobecnění, které jsou podloženy výsledky ze třiceti sociologických výzkumů. Pro současnou českou společnost i pro mladou generaci jsou zásadní dva procesy, které mají civilizační rozměr - informatizace a vytváření informační společnosti, jako nový typ uspořádání a fungování společnosti. Dále se jedná o začleňování české společnosti do širšího evropského celku. Hlavním záměrem knihy je sociologicky postihnout mladou generaci na počátku procesu začleňování české společnosti do evropských struktur, utváření evropské identity a vzniku informační společnosti. Autory byly - po deseti letech znovu - zkoumány také postoje k marxismu, socialismu, konzervativismu a liberalismu. U mládeže pokračuje hodnotové vyhraňování ve směru liberalismu, hedonismu, individualismu, egoismu a materiálních hodnot. Pokračuje také proces sekularizace či despiritualizace.

Množství přehledně uspořádaných dat, grafů a výsledků z výzkumů odlišuje tuto publikaci naprosto zásadním způsobem od ostatních knih, které byly v posledních letech na toto téma napsány a které právě postrádají odbornost a exaktní metodologické propracování, se kterým autoři ke své práci přistupují. Na českém trhu se tak objevila zásadní sociologická publikace pro všechny, kteří chtějí k mládeži přistupovat bez předsudků a chtějí o ní vědět víc, než jen to, že je horší, než jsme byli my...

Publikace vychází z teoretického modelu životního pole se třemi složkami -- (biologickým, mentálním a sociálním polem) a sociálního zrání a vztahu mezi nimi. Tento model byl prezentován v publikaci autora "Proměny české mládeže", a proto čtenáře autoři odkazují na tuto publikaci.

Sak, Petr: Proměny české mládeže, Praha, Petrklíč, 2000. - 300 s. ; 21 cm ISBN 80-7229-042-8 (váz.) : 250 Kč

Vývoj v devadesátých letech znamenal plynulé oslabování významu mezilidských vztahů. Jednoznačně také probíhá vývoj zvyšující význam hodnoty "užít si života" v konfrontaci s hodnotou "zdokonalování sebe sama". Další posun je ve směru od preference "životního prostředí" k "ekonomické prosperitě" a od "kvality života" k "materiálním hodnotám".

Gender

Hodnotová diferenciace je patrná v závislosti na pohlaví. Porovnáním hodnotových akcentů můžeme vyvodit hodnotovou orientaci mužů a žen. Muži se odlišují především větším důrazem na "majetek", "plat", "soukromé podnikání", "úspěšnost v zaměstnání", "společenskou prestiž" a "hobby". Ženy preferují ve srovnání s muži všechny reprodukční hodnoty: "láska", "partner", "rodina a děti" a sociálně altruistické hodnoty. Lze říci, že tyto hodnoty k ženě tradičně patří a kultura a umění tyto hodnotové obrazy ženy tradičně reprodukuje. Na hranici tradice je vyšší hodnota "Boha" u žen a zcela novým fenoménem je větší důraz na hodnoty "vzdělání", a "pravda a poznání" u žen ve srovnání s muži.

Europeizace

V nejbližších letech můžeme očekávat v oblasti hodnot zesílení vlivu evropského sociokulturního prostoru na českou společnost, která je diferencována podle míry europeizace. Tuto europeizaci chápeme jako míru reálného zapojení do komunikace a interakce v rámci Evropy a jako míru osvojení kompetencí potřebných pro komunikaci a interakci v rámci Evropy. Jedná se vlastně o rozšíření sociálního pole o evropský rozměr. Europeizace byla pro empirický výzkum operacionalizována a měřena indexem europeizace. Index europeizace je tvořen 19 znaky: využití e-mailu, konferencí v rámci Evropy, práce v zahraničí, kontakt s příbuznými, přáteli, kolegy v zemích Evropské unie, zemích bývalého východního bloku, zbývající Evropy, znalost angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny. Index měří reálnou vazbu na evropskou realitu a subjektivní předpoklady ke komunikaci v evropském prostoru.

U řady hodnot platí silná závislost na míře europeizace. S růstem indexu europeizace roste preference "životního prostředí" před "ekonomickou prosperitou", preference "odpovědnosti i za jiné" před "odpovědností pouze za sebe", "kvality života" před "materiálními hodnotami", "bezpečnosti" před "volným prostorem k jednání", preference "sebezdokonalování" před "užíváním si", preference "duchovních a myšlenkových podnětů" před "smyslovými prožitky", preference "myšlenek a idejí" před "majetkem", preference "rozvoje osobnosti" před "ekonomickými a sociálními jistotami", preference "mezilidských vztahů před kariérou", preference "individuálních duchovních aktivit" před "formalizovanými rituály". S růstem míry europeizace roste odklon skupin od hodnotového vývoje české společnosti v devadesátých letech směrem k "Inglehártovým" postmateriálním hodnotám.

Computerizace

K nejdůležitějším procesům informatizace společnosti patří computerizace, implementace nových informačních a komunikačních technologií do společnosti. Indikátorem procesu computerizace české společnosti je index computerizace. Index computerizace je tvořen 4 znaky: počet hodin strávených používáním internetu, počet hodin věnovaných počítači, vlastnictví počítače, používání e-mailu. Z kontinua získaných hodnot jsme vytvořili 5 kategorií, přičemž 1 znamená nejnižší hodnotu a 5 nejvyšší hodnotu. Tato skupina nejvíce času tráví u počítače, vlastní ho, využívá internet a používá e-mail.

Pomocí tohoto indexu se pokouší autoři zjistit vazbu mezi hodnotovým systémem a computerizací. Ukazuje se, že skupina s nejvyšším IC je hodnotově nejvyhraněnější. Hodnotový profil nositelů computerizace určuje především skupina hodnot, jejichž význam od skupiny 1 do skupiny 5 roste a vrcholí ve skupině 5. Jedná se o hodnoty "zajímavá práce", "vzdělání", "úspěšnost v zaměstnání", "majetek", "společenská prestiž", "soukromé podnikání" a "rozvoj vlastní osobnosti". Druhý trs hodnot představuje "láska" a "přátelství". S růstem computerizace roste preference volného prostoru k jednání na úkor bezpečnosti a příklon k řízení ekonomiky tržními mechanismy. Skupina s nejvyšším IC (5) nejvýrazněji preferuje kariéru před mezilidskými vztahy. Tato skupina má také, možná poněkud překvapivě, nejvstřícnější přístup k drogám. Opačnou závislostí přispívají k charakteristice hodnotového profilu nositelů computerizace dvě hodnoty. S růstem indexu computerizace klesá význam hodnot "být užitečný druhým lidem" a "Bůh".

Sociabilita spojená s computerizací a se skupinou jejích hlavních nositelů se již v hlavních obrysech vynořuje. Společenské sebepotvrzení nachází jedinec s nejvyšším IC v zaměstnání, a kariéra proto nabývá na významu. Naopak klesá význam mezilidských vztahů jako zdroje společenské satisfakce a navíc postupně dochází k jejich virtualizaci a digitalizaci. S computerizací postupuje také proces sekularizace a despiritualizace. Hodnotový profil skupiny 5 podle IC (index computerizace) představuje úspěšnou hodnotovou adaptaci na současnou společnost. Jedná se o kvalifikovanou výkonnost, která je základem společenského statusu a majetku. Ty hodnoty, které nejsou vůči této orientaci funkční, jsou potlačovány.

Nacionalizace

Nejlepší postoj mají mladí Češi ke své vlastní národnosti. V průběhu devadesátých let se dokonce postoj Čechů ke své vlastní národnosti zlepšil. Na druhém místě jsou Slováci, k nimž mají Češi z ostatních národností nejlepší vztah. V průběhu devadesátých let od rozdělení Československa se postoj Čechů ke Slovákům výrazně zlepšil, zatímco ke všem ostatním národnostem, především k Američanům a k Němcům, se postoj Čechů zhoršil.

Specifickou skupinou jsou v České republice Romové. Výzkum ukázal, že česká populace své postoje k jiným skupinám (cizinci, Romové, Židé, náboženské skupiny) utváří především na základě jejich specifik v hodnotové orientaci a v životním stylu a ne na podkladě rasové či etnické odlišnosti. Mimořádně zajímavým a významným poznatkem je zjištění, že u mládeže došlo k poměrně výraznému, kvantitativně vyjádřenému zlepšení postoje k Romům v době, kdy došlo ke zhoršení postojů ke všem sledovaným národnostem (Němci, Američané, Rusové).

Nejsilnější pozici mezi hnutími mládeže mají anarchisté. Postoj k anarchistům je silně ovlivněn generačně. Nejpozitivnější vztah k anarchistům má nejmladší věková skupina. V této skupině anarchisté nevadí 32% mladých lidí, 9% jedinců anarchistům fandí a 2% se hlásí k členství.

Hnutí skinheads je ze sledovaných hnutí českou populací nejvíce odmítáno. I u tohoto hnutí se zvyšují antipatie s věkem. Avšak i jedinců z nejmladší věkové skupiny se hnutí skinheads nelíbí 75%. Pozice hnutí skinheads se ve společnosti za deset let výrazně zhoršila.

Despiritualizace

U mládeže ve věku 15 -- 18 let je v porovnání se všemi náboženstvími nejsilněji zakotven vztah k římskokatolické církvi, avšak ve srovnání s věkovými skupinami celé zbývající populace je pozice katolické církve u této skupiny mládeže nejslabší. Na dalších místech za katolickou církví je u mládeže ve věkové skupině 15 -- 18 let jóga, new age a buddhismus.

Po konjunkturálním boomu náboženských otázek z počátku devadesátých let se vztah mladé generace ke všem náboženstvím trvale zhoršuje. Jeden z hlavních vývojových trendů polistopadového vývoje české společnosti je vývoj od homogenity k heterogenitě, k diverzifikaci společnosti podle různých kritérií. To platí i o vývoji v oblasti náboženského a duchovního života. Majoritní společnost ustupuje od formálního přihlašování se k církvi. V tomto směru jde vývoj k masivní sekularizaci společnosti. Nositelem tohoto trendu je mladá generace. Avšak protikladně k tomuto většinovému pohybu se vyhraňují minoritní duchovně orientované skupiny mládeže. Takové skupiny mládeže existují v rámci křesťanství i v rámci římskokatolické církve, ale možná je dokonce typická pro dnešní dobu tzv. nová spiritualita, která se inspiruje buddhismem a dalšími východními duchovními směry.

Deideologizace

V opakovaném výzkumu byly autory po deseti letech zkoumány postoje k marxismu, socialismu, konzervativismu a liberalismu. Celkově v populaci a i ve všech věkových skupinách jsou ze všech čtyř sledovaných směrů nejhorší postoje k marxismu. U celé mladé generace se ve vztahu ke všem společensko-ideovým směrům zhoršily postoje, a to vzhledem k relativně krátké době poměrně výrazně. Mládež se stále méně považuje za stoupence některého společensko-ideového směru. Potvrzují se tak globální civilizační trendy, že mládež a do budoucna tudíž i celek světové populace se stále více obejde bez ideového zakotvení.

Na konci roku 1992 nejvíce mladých lidí (29 %) považovalo za nejvýznamnější událost českého státu nebo české historie listopadový převrat. Na druhém místě (18%) je vznik Československa v roce 1918. Následuje na třetím místě (13%) doba Karla IV. a na čtvrtém místě (9%) husitství. Již v roce 1992 bylo Pražské jaro významné pouze pro 2,5% mladých lidí. Výzkum v roce 2001 názory mladé generace na českou historii potvrdil.

Za nejvýznamnější osobnosti české historie považuje mladá generace Karla IV. a T. G. Masaryka. V opakovaném výzkumu po osmi letech dokonce se jejich pozice dokonce posílila. S výrazným odstupem, s méně než 10%, následuje trojice V. Havel, J. Hus a J. A. Komenský. Zamyslíme-li se nad tím, co obě postavy reprezentují, vidíme, že jejich charakteristiky odpovídají současným potřebám a úkolům české společnosti. Obě osobnosti jsou nositeli spojení světovosti s češstvím.

V roce 1992 vyjadřovali mladí lidé svá očekávání spojená s budoucím vývojem v České republice po rozdělení Československa. Odpovědi zopakovaného výzkumu z roku 2001 jsou spojené s pohledem do minulosti, s hodnocením dosavadního osmiletého vývoje české společnosti. Konfrontace očekávání z roku 1992 s hodnocením z roku 2001 dopadlo převážně pozitivně. Česká mládež i celek populace vnímá současnost jako lepší než byla její očekávání v roce 1992. Výjimkou je kulturní vývoj, který je vnímán jako ochuzený o slovenskou kulturu.

Česká společnost vcelku, tedy i mladá generace, odmítají tezi, že české vlastenectví je již překonané, a také tezi, že národ v integrující se Evropě ztrácí význam. Tento názor dokonce mladá generace zastává shodně se staršími generacemi. Nejvyhraněnější je mladá generace v názoru, že každý národ, jeho kultura a historie představují vysokou hodnotu, kterou je třeba chránit a rozvíjet. Pro Čechy žít uvnitř národní kultury a českého národa představuje vysokou hodnotu.

Nejpříznivější postoj ke vstupu do Evropské unie je ve věkové skupině 24 -- 30 let. K nižším i vyšším věkovým skupinám se snižuje zájem o vstup do Evropské unie. Celkově mladá generace 15 -- 30 let je výraznějším stoupencem vstupu do EU, než střední a starší generace.

U českých občanů existuje přímá závislost mezi hodnotou české státnosti na jedné straně a vstupem do EU a hodnotou evropanství na straně druhé.

V české populaci je ve větší míře rozšířená znalost tří světových jazyků: angličtiny, němčiny a ruštiny. Znalost francouzštiny, španělštiny a dalších jazyků se ukázala jako okrajová. Česká populace je dominantní znalostí jazyka generačně "rozlomena". U populace ve věku do 45 let je dominantním jazykem angličtina, v populaci nad 45 let byla v roce 2000 dominantním jazykem ruština, nyní se dělí o pozici druhého jazyka ruština s němčinou.

V průběhu devadesátých let se snižovala kvalita trávení volného času mládeže. Koncem devadesátých let došlo ke změně v podobě vyhraňování trávení volného času. U řady aktivit se zvyšovaly jejich frekvence. Toto vyhraňování činností ve volném čase je výrazem určitého obratu ve vývoji společnosti. Ve společnosti probíhá řada diferenciačních procesů, které ve svém celkovém působení vedou od nivelizované a homogenní společnosti osmdesátých let ke společnosti diverzifikované především majetkově, ale i sociokulturně. Důsledkem je jakési "rozlomení" mladé generace. Mezi jejími částmi se vytváří propast, která má i podobu kvality trávení volného času. Proto v posledních letech vzrůstá frekvence aktivit, které mají vysokou sociokulturní hodnotu, ale na druhou stranu i aktivit nízké kvality. Oba tyto trendy se víceméně týkají jiných částí mladé generace.

Individualizace

K pozitivním změnám patří růst času věnovaného studiu, častější jsou návštěvy divadla či výstav a galerií a také vlastní umělecké aktivity. K největšímu nárůstu došlo u využívání osobního počítače mládeží. Práce s počítačem je aktivita, jejíž nárůst nejvýrazněji charakterizuje změny v trávení volného času mládeže. Narůstají také frekvence spíše negativních aktivit jako jsou nicnedělání, návštěva restaurací a využívání hracích automatů.

Současná mládež je do značné míry individualizovaná a individualistická. Její společenská participace je nízká v celém spektru forem umožňujících participaci. Zájem mládeže směřuje spíše do oblasti ekonomické participace.

Drogy

V celku společnosti, ale především ve skupině mládeže ve věku do 23 let, se výrazně zvýšila tolerance k drogám. Ve věkových skupinách mělo v roce 2000 zkušenost s drogou následující procento dané věkové skupiny: skupina 15 - 18 let 42%, skupina 19 - 23 let 48% a skupina 24 - 30 let 37% mladých lidí. V roce 2002, tedy za necelé dva roky, mělo s drogou zkušenost již 48% mladých lidí z věkové skupiny 15 -18 let.

Již v nejmladší skupině mládeže alkohol konzumuje více než polovina jedinců a v dalších věkových skupinách se podíl konzumujících pohybuje kolem 90%. Období mezi rokem 2000 a 2002 je obdobím dalšího nárůstu konzumace alkoholu mládeží. Rok 2002 je za období sledované stejnou metodikou vrcholem konzumace alkoholu mládeží. Ve skupině 15 - 18 let kouří čtvrtina populace, ve skupině 24 -- 30 let již kouří každý třetí mladý člověk.

Média

V roce 2000 autoři poprvé zaznamenali pokles sledování televize a ve výzkumu z roku 2002 se tento trend potvrdil. Televizi nejvíce sledují jedinci bez maturity a nejméně lidé s vysokoškolským vzděláním. V souladu s již popsaným trendem se však stejná závislost uplatňuje od roku 2000 na celkové nižší úrovni sledovanosti. K poklesu sledovanosti dochází na celé vzdělanostní škále.

K výraznému poklesu došlo u času věnovaného beletrii, četbě novin a četbě odborné literatury. K radikálnímu nárůstu došlo od roku 1997 u času stráveného s internetem. Jedná se zhruba o pětinásobný nárůst. Tento nárůst však není rovnoměrný na celé vzdělanostní škále. Jedná se především o skupinu s vysokoškolským vzděláním a o studenty. U lidí bez maturity k nárůstu téměř nedošlo. Zatímco v roce 1997 byl rozdíl mezi vysokoškolsky vzdělanými a vyučenými poměrně malý, v roce 2000 je již propastný.

Nejoblíbenějším televizním pořadem jsou české filmy. Na dalších místech jsou zpravodajské, populárně vědecké, publicistické, sportovní a zábavné pořady. Tradiční je již malá oblíbenost akčních a amerických filmů. Mládež se dlouhodobě staví poměrně kriticky k zahraničním seriálům, které patří k jejím nejméně oblíbeným pořadům. U diváků převládá názor, že v různé míře, podle jednotlivých televizních stanic, jsou v pořadech příliš zastoupeny americké pořady a nedostatečně pořady české a evropské.

V rozhlasovém vysílání se stal proměňujícím faktorem fenomén soukromého rozhlasu a jeho zpětný vliv na veřejnoprávní rozhlas. Tento vliv probíhá především ve směru bulvarizace a komercionalizace veřejnoprávního rozhlasu. Poslech rozhlasu jako hlavní činnost poklesl na minimum. To, co bylo vždy výrazné - poslech rozhlasu jako kulisa při jiné činnosti - se pomalu stává téměř bezvýhradné.

Téměř polovina populace nepřečte za měsíc ani jednu knihu. Zájem českého čtenáře je z hlediska národních literatur vymezen poměrně úzce. Nejvíce je čtena anglo-americká literatura, dokonce je čtena častěji než literatura česká, která je na druhém místě. Souhrn čtenářů české a anglo-americké literatury tvoří okolo 60% a na všechny ostatní literatury zbývá pouhých 10% čtenářů. Drtivá většina přečtených knih patří do současné literatury, to je podle naší kategorizace období mezi počátkem sedmdesátých let a počátkem nového tisíciletí. Do časového období do konce 18. století, to je do starověké, středověké, renesanční a romantické literatury patří pouze 1- 2% procenta knih. Za devět let, od roku 1992 do roku 2001, výrazně vzrostl počet lidí, kteří za měsíc nepřečtou ani jednu knihu, a to ve všech věkových skupinách s výjimkou mládeže ve věku 15 -- 18 let.

Informační a komunikační technologie

Zřejmě nejpodstatnějším atributem současné mládeže ve srovnání s dřívějšími generacemi je její spojení s novými informačními a komunikačními technologiemi. V roce 2002 z mládeže ve věku 15 -- 30 let vlastnilo PC 38% jedinců a dalších 35% mohlo PC používat. Celkem tedy 73% mládeže mělo osobní počítač k dispozici. V roce 1995 mělo ve věkových skupinách přístup k internetu 4 -- 16% mladých lidí a v roce 2002 to je ve věkové skupině 15-18 let 80%. Přístup na internet je závislý na socioprofesní pozici. Radikálně se odlišují dělníci, z nichž přístup na internet nemělo 69%, tedy více než dvě třetiny, a naopak největší přístup měla inteligence - 95%.

V letech 2000 - 2002 došlo u mládeže k masovému začlenění elektronické pošty do životního stylu. Komunikace elektronickou poštou v roce 2002 využívalo ve věkové skupině mládeže v rámci České republiky přes 60% jedinců, v rámci Evropy komunikovalo téměř 30% české mládeže daného věku a v rámci USA téměř 20% členů dané věkové skupiny.

Vzdělání

V nejmladší věkové skupině hlavní životní problém nejčastěji souvisí se studiem. Tento typ problému uvádí 37% jedinců nejmladší věkové skupiny. Mladí lidé ve věku 19 - 23 let mají především finanční problémy (20%) a na druhém místě jsou studijní problémy(12%). Ve skupině 24 - 30 let má finanční problém 25% respondentů a jedná se opět o problém největšího množství mladých lidí daného věku. Do popředí se dostávají také pracovní problémy (10%). Bytový problém je nejnaléhavější ve věkové skupině 24 - 30 let (7%).

Nejčastěji uváděným cílem (61%) nejmladší věkové skupiny je vzdělání a získání kvalifikace. 9% jedinců z této věkové skupiny spojuje svůj životní cíl se zaměstnáním - zaměstnání, práce (zajímavá práce, seberealizace). U starší věkové skupiny 19-23 je na prvním místě stále vzdělání a kvalifikace, ale uvádí je již jen 25% respondentů. Na druhém místě je zaměstnání, tento cíl má 15% respondentů. Třikrát více respondentů (12%) než u předchozí věkové skupiny vidí svůj životní cíl v partnerovi, manželství, rodině, dětech. Nejčastěji uváděným cílem (27%) věkové skupiny 24-30 je partner, rodina, manželství.

Chudoba, bydlení, zaměstnání

Podle názoru mladých lidí nejvýznamnějšími znaky stigmatizujícími chudobu je nedostatek jídla a nemožnost poskytnout vzdělání sobě a svým dětem. Od roku 1992 se zvýšil význam počítače a v roce 2001 pro třetinu mladých lidí je nemožnost vlastnit počítač příznakem chudoby. Za devět let se u mladé generace posunulo vnímání chudoby a atributů, které jí vytvářejí, směrem ke zreálnění a ke skromnosti.

Sociální problém, který se dotýká především mládeže, je problém s bydlením. Z celku mladé generace má s bydlením problém 24%.

V zaměstnání jsou mladí lidé převážně nespokojení. Zhruba dvě třetiny mladých lidí je nespokojeno s finančním ohodnocením a s kvalitou řízení. Vyhraněnou spokojenost s úrovní řízení vyslovilo pouhých 9% mladých lidí. 40% mladých lidí má obavy o své budoucí pracovní uplatnění a ještě větší část mládeže (48%) má z obavy nezaměstnanosti.

Mládež víceméně počítá s dojížděním za zaměstnáním. 27% mladých buď dojíždělo či dojíždí za prací a 43% je ochotno dojíždět. Pouze v kritické situaci, v pracovní nouzi je ochotno dojíždět 23% a jen 7% mladých lidí dojíždění za prací zcela odmítá. V zahraničí nemá zájem pracovat 47% mládeže, stejný podíl zájem má a 6% mladých lidí již v zahraničí pracovalo či v současnosti pracuje.

Faktory proměn životního pole

Současnou mládež významným způsobem charakterizují proměny jejího životního pole a jeho jednotlivých částí. Nejradikálněji sociální pole mládeže proměňují média, včetně nových informačních a komunikačních technologií. Životní pole člověka, především v mentální a sociální složce, se proměňuje prostřednictvím jeho medializace a digitalizace. Tato změna znamená největší rozdíl oproti předcházejícím generacím mládeže. Průnik médií do životního pole a do životního stylu mládeže je tak výrazný, že lze hovořit o nové generaci mládeže jako o "mediální mládeži". To dokládají údaje o objemu času, které mládež tráví před monitorem počítače nebo obrazovkou televize. Médiím mládež týdně věnuje 37 hodin, což je 34% z objemu času za týden, v kterém nespí. Dalším dokladem je dynamika vybavování technickými či materiálními podmínkami k daným činnostem. V roce 1994 vlastnilo ve věkové skupině 15 -- 18 let o 14 % více jedinců knihovnu než PC a v roce 2002 bylo vlastníků PC o 12% více než vlastníků knihovny. Za 8 let klesl počet vlastníků knihovny o třetinu.

Digitální přehrada

Computerizace společnosti a postupné šíření počítačové gramotnosti společností napříč generacemi dává vznik informační společnosti. Nepochybně progresivní trend computerizace společnosti má však i své neplánované důsledky. Člověk se ad absurdum stává přídavným zařízením počítače, s důsledky pro jeho myšlení, cítění a prožívání.

Již dnes, po pouhých několika letech pronikání informačních technologií do společnosti, jsou pozorovatelné některé nové fenomény a procesy. Část mladé generace se ocitá za digitální přehradou a je odsouzena k marginálnímu postavení ve společnosti. Avšak na druhé straně za digitální přehradou zaznamenáváme náznaky nového trendu spojeného s další diferenciací populace. Tento trend je spojen s dichotomicky postaveným fenoménem "virtuální-mediální" na jedné straně a "vitální" na straně druhé. Pochopení nových fenoménů a trendů spojených s informačními technologiemi v jejich syntéze umožňuje kategorie kyberprostoru a kyberkultury. Tyto kategorie se stávají do budoucna klíčové pro chápání mladé generace.

Rozpínání životního pole -- europeizace a globalizace

Za jeden ze znaků civilizačního vývoje můžeme považovat rozpínání životního pole ve všech jeho složkách, tedy rozpínání sociálního, mentálního i biologického pole. Proměna životního pole probíhá i změnou podílu jeho jednotlivých složek, jeho restrukturalizací. Dochází ke zhoršování kvality biologického pole a k poklesu jeho významu. Také pokles vitálního ve prospěch virtuálního a digitalizace životního pole znamená redukování a vytěsňování biologické složky z životního pole.

Rozpínání životního pole je výsledkem energetické, hmotné a informační interakce, mentálního a sociálního přesahu za hranice tradičního bytí. Životní pole je vybalancované se základnou i nadstavbou subjektu. Rozšiřování je proto důsledkem změn ve společnosti a v osobnosti jedince. Rozpínání má na jedné straně své technologické příčiny, na druhé straně jde o změny v sociabilitě, včetně mravní a spirituální složky dané společnosti. Možnosti rozšiřování sociálního pole jsou do značné míry v jeho digitalizaci. S jeho digitalizací je spojen další fenomén, a sice globalizace a europeizace sociálního pole.

Sociální pole českého -a nepochybně nejen českého člověka - se rozšiřuje a získává další rozměry - evropský a globální. Vedle reálného rozšiřování jde v první linii o virtuální evropský a globální prostor.

Právě v tom je poselství knihy cenné. Vyvrací na základě empirických sociologických výzkumů mýty některých politiků i příslušníků starší generace, že se česká identita v integrujícíćí se Evropě ztratí a Češi se v Evropské unii "rozplynou jako kostka cukru v šálku kávy".


OBSAH

Předmluva

Úvodem

 1. Hodnotová orientace
  1. Žebříček hodnot
  2. Metodika párových hodnot
  3. Hodnotová orientace a civilizační procesy
 2. Postoje k jiným sociokulturním entitám
  1. Postoje k národnostním, etnickým a náboženským skupinám
  2. Faktory ovlivňující utváření postojů
  3. Postoje ke specifickým marginálním skupinám mládeže
 3. Mladá generace, náboženství a společensko-politické směry
  1. Postoje české mládeže k náboženským směrům
  2. Postoje české mládeže ke společensko-politickým směrům
 4. Česká a evropská identita, evropská integrace
  1. Nejdůležitější období a osobnost českých dějin
  2. Reflexe mezní situace novodobých českých dějin
  3. Vlastenectví, evropanství a evropská integrace
  4. Jazykové znalosti mladé generace
 5. Volný čas mládeže
  1. Volnočasové aktivity
  2. Časový snímek
  3. Obecné orientace ve volném čase
  4. Vývoj volnočasových aktivit mládeže
  5. Zařízení pro volný čas
 6. Participace na řízení
  1. Občanská, společenská a politická participace
  2. Ekonomická participace
 7. Drogové závislosti
  1. Drogy
  2. Alkohol
  3. Nikotin
 8. Média
  1. Pozice mediálních aktivit u mladé generace
  2. Televize
   1. Frekvence sledování televizních stanic
   2. Očekávání od televizního vysílání
   3. Oblíbenost televizních pořadů
   4. Objektivnost a komplexnost informací
   5. Vyváženost českých, evropských, amerických pořadů
   6. Negativní jevy v televizním vysílání
   7. Hodnocení vlivu televize
  3. Rozhlas
  4. Četba knih
   1. Četba knih v současné masové kultuře
   2. Vývoj četby knih
   3. Četba knih v časovém snímku populace
 9. Osobní počítač a internet
  1. Osobní počítač
   1. Přístup k PC a jeho využívání
   2. Způsob využívání PC
   3. Místo používání cizího PC
   4. Znalosti a dovednosti potřebné k používání PC
  2. Internet
   1. Přístup k internetu
   2. Způsob využívání internetu
   3. Místo a frekvence používání internetu
   4. Čas připojení na internet
   5. Elektronická pošta a chaty
 10. Životní cíle, životní problémy a životní dráha
  1. Vývoj společnosti - základna životních drah generací
  2. Životní problémy
  3. Životní cíle
  4. Životní dráha, průsečík osobnosti a společnosti. Reprodukce elit
 11. Sociálně-ekonomické postavení a jeho reflexe mladou generací
  1. Problémy s bydlením
  2. Spokojenost v zaměstnání
  3. Profesní perspektiva a nezaměstnanost
  4. Nezaměstnanost
  5. Migrace za prací
  6. Kompetence k uplatnění na trhu práce
  7. Zájem podnikat
 12. Komputerizace společnosti a digitalizace životního pole
  1. Vybavenost technickými prostředky
  2. Kyberkultura
  3. Digitalizace životního pole mládeže

Závěry

Použitá literatura

Příloha: Charakteristika empirických výzkumů

Contents

Resume

                 
Obsah vydání       21. 5. 2004
23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes
21. 5. 2004 Další videozáznamy ještě horšího týrání
21. 5. 2004 V Iráku byl usmrcen další novinář z televize al Džazíra
21. 5. 2004 Šéf kulturní komerční stanice Channel Four jmenován generálním ředitelem BBC
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Británie: jedná se o datu zrušení analogového vysílání
21. 5. 2004 Británie: Rekordní sledovanost televizních okruhů
21. 5. 2004 O žebrání Romů na české ambasádě v Londýně Karel  Mašita
20. 5. 2004 Nové fotografie týrání z Abu Ghraib
19. 5. 2004 Iráčané pohřbili svatebčany, které Američané "nezabili"
20. 5. 2004 Američané "provedli razii v rezidenci Ahmada Čalabího"
20. 5. 2004 Tisková kancelář Reuters zaútočila na americkou armádu
21. 5. 2004 Dopis z Iráku Bohumil  Kartous
21. 5. 2004 Historický okamžik Jan  Čulík
21. 5. 2004 Dotaz
21. 5. 2004 George W. Bush a Kuba Miloš  Kaláb
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce - spojení světovosti s češstvím
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce: Životní cíle, životní problémy a životní dráha Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
20. 5. 2004 Nálepkování se nevyplácí Jan  Čulík
21. 5. 2004 Komunista morálně pokleslou osobou zůstane Petr  Jánský
21. 5. 2004 I mladí lidé mohou být antikomunisty Boris  Cvek
21. 5. 2004 Co je nemorální? Jan  Baláč
21. 5. 2004 Bylo to v komunismu skutečně "stejné jako na Západě"? Jan  Čulík
21. 5. 2004 Jak nám může prospět snižování daní Dalibor  Šrámek
19. 5. 2004 Moc a arogance
20. 5. 2004 Environmentální demokracie, prevence rizik a ekonomické nástroje ekologické politiky Miroslav  Šuta
20. 5. 2004 USA a Evropa -- od roku 1945 dodnes Immanuel  Wallerstein
19. 5. 2004 Jsou reportéři al-Džazíry teroristé s rukama potřísněnýma americkou krví? Fabiano  Golgo
19. 5. 2004 Výborný moderátor, špatná dramaturgie Jan  Čulík
19. 5. 2004 Argumentace "ve prospěch komunistické totality"
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes   
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce - spojení světovosti s češstvím   
21. 5. 2004 Mládež na křižovatce: Životní cíle, životní problémy a životní dráha Petr  Sak, Karolína Kolesárová-Saková
20. 5. 2004 ÚOHS se všemi stavebními spořitelnami zahájil správní řízení Radek  Mokrý
20. 5. 2004 Mučitelé mezi námi Miloš  Kaláb
20. 5. 2004 Jak vyloudit ze studentů interaktivitu Bohuslav  Blažek
20. 5. 2004 Nálepkování se nevyplácí Jan  Čulík
19. 5. 2004 Bushovi a bin Ladinovi: příběh dvou přátelských rodin   
19. 5. 2004 Jsou reportéři al-Džazíry teroristé s rukama potřísněnýma americkou krví? Fabiano  Golgo
19. 5. 2004 ČSSD si vykopala hrob -- zbývá si jen lehnout Petr  Baubín
19. 5. 2004 Telefonování: Omezený výběr a dvakrát vyšší ceny než v Německu Radek  Mokrý
19. 5. 2004 Jak pracovat, aby se nepracovalo Boris  Cvek
19. 5. 2004 Výborný moderátor, špatná dramaturgie Jan  Čulík