22. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2003

Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv

Proti důslednému výkonu veřejné správy jistě nelze nic namítat, tento program však podle názoru veřejného ochránce práv nenabádá k důslednosti, která je slučitelná s principy fungování právního státu, ale spíše k porušování principů přiměřenosti a individuálního přístupu při řešení jednotlivých případů. Město zvolilo ve vztahu k dlužníkům represivní postup, který je vydáván za snahu chránit slušné a poctivé občany prostřednictvím Programu nulové tolerance, namísto citlivého sociálního přístupu.

Tisková zpráva veřejného ochránce práv ve věci vystěhování osob z městské ubytovny ve Slaném

19. 9. 2003

Dne 11. června 2003 zahájil veřejný ochránce práv z vlastní iniciativy šetření, jehož příčinou bylo vystěhování několika rodin z městské ubytovny ve Slaném (Ouvalova č. p. 392), jimž vznikl větší dluh na úhradách za ubytování. Předmětem šetření má být především snaha o zjištění, zda k takovéto situaci nutně muselo dojít, pokud by město Slaný při výkonu státní správy jednalo v souladu s právem, principy demokratického právního státu a dobré správy. Sociální skupina, která je jednáním městského úřadu v tomto případě dotčena, je tvořena převážně Romy.

Bylo nutné zabývat se tím, zda byla ve vztahu k uvedenému problému vykonávána řádně správa na úseku sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí a stavebního řádu, jež spadá do zákonem vymezené působnosti veřejného ochránce práv. Ostatní okolnosti, které se případu týkají, pak mají především povahu soukromoprávní, nebo povahu výkonu samostatné působnosti města, a jsou tudíž z působnosti veřejného ochránce práv ze zákona vyloučeny. Je však třeba zdůraznit, že i tyto otázky s výše uvedeným problémem neoddělitelně souvisí a je tedy nutno se i k nim alespoň zevrubně vyjádřit s cílem vidět problém komplexně a zejména reagovat na některé reakce v médiích, jež se v souvislosti s tímto případem vyskytly. Dále je třeba uvést, že věc je stále předmětem šetření ochránce.

Průběžné výsledky šetření:

Z pohledu zákonného vymezení působnosti veřejného ochránce práv [1] lze shledat pochybení Městského úřadu ve Slaném v nedostatečném naplňování následujících právních předpisů a jejich jednotlivých ustanovení:

 1. Podle ust. § 14 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, "obec organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Za tímto účelem ve spolupráci se státními organizacemi, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči".
 2. Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve svém § 12 stanoví, že obce v součinnosti se státními organizacemi a institucemi, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi vyhledávají rodiny s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy žijící v nepříznivých životních poměrech, které nemohou překonat bez pomoci společnosti.
 3. Ustanovení § 4a zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, uvádí: "Obec při poskytování dávek sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc". Nelze tedy ponechat pouze na samotných žadatelích o dávky, aby se bez odborné pomoci vypořádali se všemi požadavky, které právo pro vznik nároku předepisuje. Právní úprava předpokládá součinnost mezi úřadem a žadatelem dávky.
 4. Nevyužití institutu zvláštního příjemce dávek sociální péče. Podmínky pro jeho stanovení upravuje § 102 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v jehož odst. 3 je uvedeno: "Příslušný státní orgán ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je oprávněný povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat". Jestliže je tedy naplněn předpoklad, že by se výplatou dávky oprávněnému příjemci nedosáhlo účelu poskytované dávky, má správní úřad povinnost (nikoliv možnost) zvláštního příjemce ustanovit. Za okolností, které nastaly v případě neplatících osob ve Slaném, je zřejmé (zejména s ohledem na dobu, po kterou nejsou poplatky za ubytování hrazeny), že dávky poskytované městem nebyly využity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. V dotčených případech je tento postup vázán toliko na souhlas zvláštního příjemce (města), nikoliv na souhlas příjemce dávky, neboť se v daném případě nejedná o osoby, jež nemohou dávky přijímat. Podobný postup je zakotven i v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
 5. Dále lze Městskému úřadu vytknout, že v tomto případě nevyužil možnosti angažování terénního sociálního pracovníka, který by mohl plnit jak úlohu mediátora, tak autority s tím, že mohl vést ubytované (ve prospěch zájmů města) k řádnému plnění jejich povinností (ať už jde o placení poplatků za ubytování, či o zacházení se zařízením ubytovny) a současně jim mohl být nápomocen při řešení jejich sociálních problémů odbornou radou, vhodným zpřístupněním informací například o fungování systému dávek sociální péče, ucházení se o práci atd.
 6. Stav ubytovny vyvolává pochybnosti i o tom tomu, zda město Slaný plní povinnost udržovat nemovitost způsobem, který předepisuje veřejné stavební právo. Stavební úřad by v tomto ohledu měl zvážit kroky, jež pro něj vyplývají z povinností na úseku stavebního řádu.

Z hlediska činností, vůči kterým nemůže veřejný ochránce práv z důvodu nedostatku zákonného zmocnění zasahovat, lze uvést následující průběžný závěr šetření:

 1. Ve městě je obecně vůči všem neplatičům nájemného uplatňován tzv. Program nulové tolerance, jehož podstatou je naprosto důsledné uplatňování sankcí vůči osobám neplnícím smluvené podmínky. Proti důslednému výkonu veřejné správy jistě nelze nic namítat, tento program však podle názoru veřejného ochránce práv nenabádá k důslednosti, která je slučitelná s principy fungování právního státu, ale spíše k porušování principů přiměřenosti a individuálního přístupu při řešení jednotlivých případů. Město zvolilo ve vztahu k dlužníkům represivní postup, který je vydáván za snahu chránit slušné a poctivé občany prostřednictvím Programu nulové tolerance, namísto citlivého sociálního přístupu.
 2. Vztah ze smluv o ubytování byl ukončen v souladu s právním řádem, neboť neplacení ceny za ubytování lze považovat za hrubé porušování smlouvy o ubytování zakládající možnost odstoupení od smlouvy dle ust. § 759 odst. 2 občanského zákoníku. Stav, který nastal, však považuje ochránce za důležité hodnotit z hlediska přiměřenosti zásahu, k němuž město přistoupilo.

  Základ celého problému z právního hlediska tkví především v úhradě vzniklých dluhů za užívání ubytovny. Tyto dluhy vznikaly dlouhodobě i za situace, kdy orgány státu vyplácely jejím obyvatelům dávky státní sociální podpory a sociální péče. Včasným zavedením institutu zvláštního příjemce těchto dávek by nevznikl tak značný dluh a současně by bylo alespoň částečně zajištěno, aby jednotlivé dávky plnily svůj účel.

 3. Po odeslání Průběžné zprávy o výsledku šetření byla tato několikrát komentována starostou města Slaný RNDr. Ivo Rubíkem. Komentář pana starosty vyzníval tím způsobem, že město Slaný podle zprávy ochránce při vystěhování neplatičů postupovalo v souladu s právem a tudíž nijak nepochybilo. Pochybení města byla kvalifikována pouze jako drobná a v podstatě nevýznamná. Na tuto dezinterpretaci reagoval veřejný ochránce práv několika vyjádřeními v médích a poskytnutím výsledků dosud neuzavřeného šetření sdělovacím prostředkům.
 4. Dne 10.9.2003 proběhla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv tisková konference, jíž se kromě novinářů zúčastnili i zástupci občanského sdružení DŽENO, kteří kritizovali průběžnou zprávu ochránce jako věcně nedostatečnou a navrhli provést další šetření. Na základě jejich podání bude zváženo zahájení šetření v téže věci, ovšem z hlediska dodržování veřejnoprávních předpisů v oblasti stavebního práva a hygieny.
 5. Celá kauza je v současné době předmětem mnoha rozhovorů a komentářů v tisku a ostatních médiích. Věc je i nadále předmětem šetření ochránce a není prozatím uzavřena.

V Brně dne 10. září 2003

JUDr. Otakar Motejl
veřejný ochránce práv[1] viz zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, v platném znění
                 
Obsah vydání       22. 9. 2003
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní
22. 9. 2003 Proč nosí státní zástupci taláry? Karel  Mašita
22. 9. 2003 Kábulský knihkupec chce žalovat norskou reportérku
22. 9. 2003 Infantilní poslankyně vyučovala předsedu vlády způsobům Josef  Trnka
22. 9. 2003 Budou čeští lékaři vraždit diplomaty?
22. 9. 2003 Jak Strana Zelených svlékla starou kůži Pavel  Pečínka
22. 9. 2003 Bushova "cestovní mapa" patří do koše
22. 9. 2003 Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou? Petr  Kužvart
22. 9. 2003 Konec nudy v Brně Čestmír  Kopecký
22. 9. 2003 Jednoduché účtovníctvo -- daňová bomba pre podnikateľov Andrej  Sablič
22. 9. 2003 Česká média píší Mugabemu
22. 9. 2003 "Odstraňte Špidlův apartheid"
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 100 let "panspermie"
22. 9. 2003 Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení Michal  Rusek
22. 9. 2003 Krajina na rázcestí
22. 9. 2003 Kurdi: jazýček na váhach mieru
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Arcibiskup ujišťuje, že dialog papež -- Castro na Kubě pokračuje
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003

Slzy jsou SLANÝ RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv   
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
17. 9. 2003 Jak být terénním sociálním pracovníkem Jana  Chalupová
17. 9. 2003 Slaný: v úterý k exekuci nedošlo, matka se vzepřela nátlaku Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slaný: namísto smírného řešení "koncentrák" Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slánský starosta: Je to tak prosté... Ivo  Rubík
15. 9. 2003 Dokážeme ještě žít vedle sebe ? Ladislav  Žák
15. 9. 2003 Paní Chalupové: Ta myšlenka vypadá hezky, ale.. Pavel  Urban
15. 9. 2003 Slaný: "Máme takového starostu, jakého jsme si už podruhé zvolili..." Štěpán  Kotrba
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky   
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba