22. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2003

WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001

neoficiální překlad dokumentů do češtiny

Mnozí čtenáři nebyli seznámeni s texty, které přecházely a ovlivnily přijatými formulacemi agendu jednání WTO v Cancúnu. Právě jejich znalost může pomoci analyzovat problémy, se kterými se jednání potýkalo, a proto přinášejí Britské listy exkluzivně překlad klíčových dokumentů ze setkání WTO v roce 2001 v Doha. Čtenáři budou mít alespoň možnost porovnat diplomatický jazyk mezinárodních konferencí a jejich přínos s realitou dva roky poté... Pochopí snáze, komu opravdu slouží liberalizace mezinárodního obchodu a kdo z ní má prospěch.

Mezinárodní obchod může hrát významnou úlohu v podpoře hospodářského rozvoje a zmírňování chudoby. Uvědomujeme si potřebu toho, aby z růstu blahobytu a z nových příležitostí, které jsou výsledkem mnohostranného obchodního systému, těžili všichni lidé. Většinu členů WTO tvoří rozvojové země. Usilujeme o umístění jejich potřeb a zájmů do středu Pracovního programu přijatého touto Deklarací. S vědomím preambule Marrákešské dohody budeme nadále vyvíjet pozitivní úsilí zaměřené na to, aby rozvojové země, a zejména nejméně rozvinuté země, měly zajištěn podíl na růstu světového obchodu, který bude úměrný potřebám jejich hospodářského rozvoje. V této souvislosti musí hrát důležitou úlohu zlepšený přístup na trh, vyvážená pravidla, a dobře cílené a trvale financované programy technické pomoci a vytváření odpovídajících podmínek.

SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE

WT/MIN(01)/DEC/1
20. listopadu 2001
(01-5859)

MINISTERSKÁ KONFERENCE

Čtvrté zasedání - Doha, 9. - 14. listopad 2001

DEKLARACE MINISTRŮ

Přijato 14. listopadu 2001
 1. Mnohostranný obchodní systém, jak jej představuje Světová obchodní organizace, výrazně přispěl k hospodářskému růstu, celkovému rozvoji a k růstu zaměstnanosti v průběhu posledních padesáti let. Jsme rozhodnuti, obzvláště ve světle globálního zpomalení hospodářského růstu, nadále udržovat proces reformy a liberalizace obchodních politik, a tak umožnit, aby tento systém v plné míře plnil svou úlohu v podpoře hospodářského oživení, růstu a rozvoje. Proto se opětovně pevně stavíme za principy a cíle stanovené v Marrákešské dohodě o zřízení Světové obchodní organizace a odmítáme protekcionismus.
 2. Mezinárodní obchod může hrát významnou úlohu v podpoře hospodářského rozvoje a zmírňování chudoby. Uvědomujeme si potřebu toho, aby z růstu blahobytu a z nových příležitostí, které jsou výsledkem mnohostranného obchodního systému, těžili všichni lidé. Většinu členů WTO tvoří rozvojové země. Usilujeme o umístění jejich potřeb a zájmů do středu Pracovního programu přijatého touto Deklarací. S vědomím preambule Marrákešské dohody budeme nadále vyvíjet pozitivní úsilí zaměřené na to, aby rozvojové země, a zejména nejméně rozvinuté země, měly zajištěn podíl na růstu světového obchodu, který bude úměrný potřebám jejich hospodářského rozvoje. V této souvislosti musí hrát důležitou úlohu zlepšený přístup na trh, vyvážená pravidla, a dobře cílené a trvale financované programy technické pomoci a vytváření odpovídajících podmínek.
 3. Uznáváme zvláštní zranitelnost nejméně rozvinutých zemí a specifické strukturální obtíže, kterým tyto země musejí čelit v globální ekonomice. Jsme rozhodnuti zabývat se otázkou marginalizace nejméně rozvinutých zemí v mezinárodním obchodu a zlepšením jejich efektivnější účasti v mnohostranném obchodním systému. Připomínáme závazek, který učinili ministři na našich zasedáních v Marrákeši, Singapuru a Ženevě a mezinárodním společenstvím na Třetí konferenci Organizace spojených národů o nejméně rozvinutých zemích v Bruselu, totiž pomoci nejméně rozvinutým zemím zajistit smysluplné a pro ně prospěch přinášející zapojení do mnohostranného obchodního systému a do globální ekonomiky. Jsme rozhodnuti, aby WTO hrála roli při účinném rozvíjení těchto závazků v rámci námi přijímaného Pracovního programu.
 4. Klademe důraz na náš závazek k WTO jako jedinečnému fóru pro tvorbu pravidel a liberalizaci globálního obchodu a zároveň uznáváme, že regionální obchodní dohody mohou hrát důležitou roli při prosazování liberalizace a expanze obchodu a při podpoře rozvoje.
 5. Jsme si vědomi toho, že problémy, s nimiž se střetávají Členové v rychle se měnícím mezinárodním prostředí, nesmí být řešeny prostřednictvím opatření přijímaných výhradně v oblasti obchodu. Budeme pokračovat ve spolupráci s brettonwoodskými institucemi za účelem dosažení větší soudržnosti při tvorbě globální hospodářské politiky.
 6. Opětovně se pevně se stavíme za svůj závazek směřovat k trvale udržitelnému rozvoji, jak je obsažen v preambuli k Marrákešské dohodě. Jsme přesvědčeni, že cíle při upevňování a ochraně otevřeného a nediskriminačního mnohostranného obchodního systému a kroky zaměřené na ochranu životního prostředí a prosazování trvale udržitelného rozvoje se mohou a musejí vzájemně podporovat. Bereme na vědomí úsilí Členů provádět dobrovolně národní hodnocení dopadu obchodní politiky na životní prostředí. Uznáváme, že žádné zemi by v rámci pravidel WTO nemělo být znemožněno činit opatření na ochranu života či zdraví lidí, fauny a flory nebo na ochranu životního prostředí na úrovni, kterou daná země považuje za patřičnou, pod podmínkou, že tato opatření nejsou zaváděna způsobem, který by z nich činil prostředek svévolné či neoprávněné diskriminace mezi zeměmi, v nichž převažují srovnatelné podmínky, či skrytého omezování mezinárodního obchodu, a že tato opatření jsou jinak v souladu s ustanoveními dohod WTO. Vítáme pokračující spolupráci WTO s UNEP a dalšími mezivládními environmentálmi organizacemi. Podporujeme úsilí o rozvoj spolupráce mezi WTO a příslušnými mezinárodními organizacemi zabývajícími se životním prostředím a rozvojem, obzvláště v době vrcholících příprav na Světový summit o trvale udržitelném rozvoji, jenž se bude konat v Johannesburgu v Jihoafrické republice v září 2002.
 7. Opětovně potvrzujeme právo Členů v rámci Všeobecné dohody o obchodu službami uplatňovat stávající a zavádět nová regulační opatření v oblasti nabídky služeb.
 8. Opětovně potvrzujeme naše prohlášení z Konference ministrů v Singapuru ve věci mezinárodně uznávaných základních pracovních standardů. Bereme na vědomí činnost vyvíjenou Mezinárodní organizací práce (ILO) v oblasti sociálního rozměru globalizace.
 9. S obzvláštním uspokojením bereme na vědomí fakt, že na této konferenci byly dokončeny procedury pro přijetí Číny a Tchaj-wanu do WTO. Také vítáme přijetí nových Členů, kteří k WTO přistoupili od minulé Konference ministrů: Albánie, Gruzie, Chorvatska, Jordánska, Litvy, Moldávie a Ománu a bereme na vědomí rozsáhlé závazky v oblasti přístupu na trh, které tyto země učinily při vstupu. Přijetím těchto nových členů, stejně jako dvaceti osmi dalších zemí, které v současné době jednají o vstupu, se velmi posílí mnohostranný obchodní systém. Přikládáme proto velkou důležitost tomu, aby byla jednání o vstupu uzavřena co nejrychleji. Obzvláště jsme rozhodnuti urychlit přijímání nejméně rozvinutých zemí.
 10. S vědomím problémů, které s sebou přináší rozšíření členské základny WTO, potvrzujeme naši kolektivní odpovědnost za zajištění vnitřní transparentnosti a za účinné zapojení všech Členů. S důrazem na skutečnost, že naše organizace je mezivládního charakteru, jsme rozhodnuti učinit chod WTO více průhledným, mj. efektivnějším a rychlejším šířením informací a zlepšením dialogu s veřejností. Budeme proto na národní i mnohostranné úrovni pokračovat v úsilí o zlepšení porozumění WTO ze strany veřejnosti a informovat o výhodách liberálního, pravidly řízeného mnohostranného obchodního systému.
 11. S přihlédnutím k těmto záměrům tímto souhlasíme s uskutečněním níže uvedeného široce založeného a vyváženého Pracovního programu. Ten zahrnuje jak široký program jednání, tak další důležitá rozhodnutí a činnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné se zabývat výzvami stojícími před mnohostranným obchodním systémem.
 12. PRACOVNÍ PROGRAM

  OTÁZKY A PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ EXISTUJÍCÍCH DOHOD

 13. Přikládáme maximální důležitost otázkám a problémům vzneseným Členy ohledně provádění existujících dohod a jsme rozhodnuti nalézt pro ně vhodná řešení. V této souvislosti a s odkazem na rozhodnutí Generální rady z 3. května a 15. prosince 2000, dále přijímáme Rozhodnutí o otázkách a problémech týkajících se provádění existujících dohod, obsažené v dokumentu WT/MIN(01)/W/10, abychom se zabývali řadou implementačních problémů, stojících před Členy. Usnesli jsme se na tom, že jednání o otevřených otázkách ohledně implementace budou tvořit nedílnou součást námi stanoveného Pracovního programu a že dohody, kterých bude dosaženo v počáteční fázi těchto jednání, budou posuzovány v souladu s ustanoveními níže uvedeného odstavce 47. Budeme v tomto ohledu postupovat následovně: (a) v případech, kdy v této Deklaraci stanovíme zvláštní mandát pro jednání, budou příslušné otázky ohledně implementace řešeny na základě tohoto mandátu; (b) ostatní otázky ohledně implementace budou jako prioritní řešeny příslušnými orgány WTO, které podají do konce roku 2002 zprávu Výboru pro obchodní jednání, zřízenému na základě níže uvedeného odstavce 46, k podniknutí příslušných kroků.
 14. ZEMĚDĚLSTVÍ

 15. Bereme v úvahu práci, která již byla vykonána v jednáních započatých na počátku roku 2000 na základě Článku 20 Dohody o zemědělství včetně velkého množství jednacích návrhů podaných jménem celkem 121 členských států. Máme na paměti dlouhodobý cíl, na který odkazuje Dohoda, jímž je zřízení spravedlivého a tržně orientovaného obchodního systému prostřednictvím programu zásadní reformy, jenž zahrnuje posílení pravidel a konkrétní závazky ohledně podpory a ochrany s cílem napravit omezení a deformace na světových zemědělských trzích a takovým omezením a deformacím předcházet. Opětovně potvrzujeme svůj závazek realizovat tento program. Opíraje se o dosud dosažený pokrok v jednáních, a aniž bychom předem předjímali výsledky jednání, zavazujeme se ke komplexním jednáním zaměřeným na: podstatné zlepšení přístupu na trh; snížení všech forem vývozních subvencí se zřetelem na jejich postupné odbourání; podstatné snížení domácích podpor narušujících obchod. Souhlasíme s tím, že zvláštní a rozdílné zacházení vůči rozvojovým zemím bude nedílnou součástí všech aspektů těchto jednání a bude včleněno do Listin koncesí a závazků a podle potřeby také do pravidel a předpisů, které budou sjednány tak, aby bylo funkčně účinné a umožňovalo rozvojovým zemím efektivně zohlednit své potřeby v oblasti rozvoje, včetně zajištění dostatečného množství potravin a rozvoje venkova. Bereme na vědomí neobchodní aspekty obsažené v jednacích návrzích podaných Členy a potvrzujeme, že neobchodní aspekty budou při jednáních vzaty v úvahu, jak to stanoví Dohoda o zemědělství.
 16. Modality pro přijímání nových závazků, včetně ustanovení týkajících se zvláštního a rozdílného zacházení, budou dohodnuty nejpozději do 31. března 2003. Účastníci předloží komplexní návrhy Listin zpracované na základě těchto modalit nejpozději do data konání Pátého zasedání Konference ministrů. Jednání, včetně jednání o pravidlech a disciplínách a souvisejících právních textech, budou zakončena jako součást a ke dni ukončení celkového programu.
 17. SLUŽBY

 18. Jednání o obchodu službami budou vedena s cílem podpořit hospodářský růst všech obchodních partnerů a rozvoj rozvojových a nejméně rozvinutých zemí. Bereme v úvahu práci, která již byla vykonána v jednáních započatých v lednu 2000 na základě článku XIX Všeobecné dohody o obchodu službami i velké množství návrhů předložených Členy a týkajících se širokého spektra sektorů a některých horizontálních otázek, jakož i oblasti pohybu fyzických osob. Opětovně potvrzujeme Směrnice a postupy pro jednání přijaté Radou pro obchod službami 28. března 2001 jako bázi pro pokračování v jednáních za účelem dosažení cílů Všeobecné dohody o obchodu službami, jak jsou stanoveny v preambuli, článku IV a článku XIX této Dohody. Účastníci předloží počáteční požadavky na konkrétní závazky do 30. června 2002 a počáteční nabídky do 31. března 2003.
 19. PŘÍSTUP NA TRH PRO NEZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

 20. Usnesli jsme se na jednáních, které na základě dohodnutých postupů budou usilovat o snížení nebo případné odstranění cel, včetně snížení nebo případného odstranění tarifních špiček,vysokých cel, eskalace cel a netarifních překážek, uplatňovaných především na výrobky, které tvoří exportní zájem rozvojových zemí. Rozsah zahrnutých výrobků bude komplexní, aniž by jakékoli výrobky byly předem vyloučeny. Jednání budou brát plně v úvahu zvláštní potřeby a zájmy zúčastněných rozvojových a nejméně rozvinutých zemí včetně respektování neúplné reciprocity co se týče závazků na snižování, jak je uvedeno v příslušných ustanoveních článku XXVIII bis Dohody GATT 1994 a ustanoveních zmíněných v odstavci 50 níže. Za tímto účelem budou dohodnuté postupy obsahovat vhodné studie a opatření k vytváření kapacit pro jednání tak, aby napomohly nejméně rozvinutým zemím v efektivní účasti na jednání.
 21. OBCHODNÍ ASPEKTY PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

 22. Zdůrazňujeme důležitost, kterou přikládáme provádění a výkladu Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) způsobem, který podporuje veřejné zdraví, tím, že budeme podporovat jak dostupnost stávajících léků, tak výzkum a vývoj nových léků, a přijímáme v této souvislosti samostatnou Deklaraci.
 23. S cílem dokončit práci, která byla zahájena v Radě pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví (Rada pro TRIPS) a která se týká provádění článku 23.4, jsme se usnesli, že do Pátého zasedání Konference ministrů projednáme zřízení mnohostranného systému oznamování a registrace zeměpisných označení pro vína a lihoviny. Bereme na vědomí, že otázky týkající se rozšíření ochrany zeměpisných označení stanovené podle článku 23 i na jiné výrobky, než jsou vína či lihoviny, budou v souladu s odstavcem 12 této deklarace řešeny Radou pro TRIPS.
 24. Dáváme pokyn Radě pro TRIPS, aby při plnění svého pracovního programu, který zahrnuje přezkoumání článku 27.3(b), přezkoumání provádění Dohody TRIPS na základě článku 71.1 a práci, jež je předpokládána na základě odstavce 12 této Deklarace, přezkoumala, mimo jiné, vztah mezi Dohodou TRIPS a Úmluvou o biologické rozmanitosti, ochranu tradičních znalostí a folklóru a další nové relevantní otázky vznesené Členy v souladu s článkem 71.1. Při této činnosti se Rada pro TRIPS bude řídit cíli a zásadami vytyčenými v článcích 7 a 8 Dohody TRIPS a vezme plně v potaz rozvojový aspekt.
 25. VZTAH MEZI OBCHODEM A INVESTICEMI

 26. S uznáním opodstatněnosti mnohostranného rámce pro zajištění průhledných, stabilních a předvídatelných podmínek pro dlouhodobé přeshraniční investice, obzvláště přímé zahraniční investice, který přispěje k rozvoji obchodu, a s uznáním potřeby intenzivnější technické pomoci vytvoření kapacit v této oblasti, jak je uvedeno v odstavci 21, jsme se usnesli, že jednání se uskuteční po Pátém zasedání Konference ministrů na základě rozhodnutí o modalitách pro jednání, které bude přijato na tomto zasedání na bázi výslovného konsensu.
 27. Uznáváme potřeby rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, pokud se týče intenzivnější podpory v rámci technické pomoci a vytváření kapacit v této oblasti, včetně analýzy politiky a dalšího rozvoje, aby tyto země mohly lépe vyhodnotit dopady užší mnohostranné spolupráce na jejich rozvojové politiky a cíle, včetně lidského a institucionálního rozvoje. Za tímto účelem budeme pracovat v součinnosti s dalšími příslušnými mezivládními organizacemi, včetně UNCTAD, a prostřednictvím vhodných regionálních a bilaterálních kanálů, abychom poskytli zesílenou a disponibilním zdrojům přiměřenou pomoc a reagovali na tyto potřeby.
 28. V období do Pátého zasedání se další práce Pracovní skupiny pro vztah mezi obchodem a investicemi soustředí na vyjasnění následujících otázek: rozsah a definice; transparentnost; nediskriminace; způsoby přijímání závazků na bázi pozitivního přístupu dle GATS, ustanovení týkající se rozvoje, výjimky a opatření na ochranu platební bilance; konzultace a řešení sporů mezi Členy. Jakýkoli rámec pravidel by měl vyváženě odrážet zájmy domovských i hostitelských států a vzít náležitě v úvahu rozvojové programy a cíle rozvoje hostitelských vlád stejně jako jejich právo regulovat tuto oblast ve veřejném zájmu. Zvláštní potřeby rozvojových a nejméně rozvinutých zemí v oblasti rozvoje, obchodu a financí by měly být vzaty v úvahu jako nedílná součást jakéhokoli rámce, což by mělo členským státům umožnit přijmout závazky a povinnosti, které budou přiměřené jejich individuálním potřebám a okolnostem. Patřičná pozornost by měla být věnována dalším relevantním ustanovením WTO. V úvahu by dle vhodnosti měla být vzata dvoustranná a regionální ujednání o investicích.
 29. VZTAH MEZI OBCHODEM A POLITIKOU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 30. S uznáním opodstatněnosti mnohostranného rámce pro zvýšení přínosu soutěžní politiky mezinárodnímu obchodu a rozvoji a s uznáním potřeby intenzivnější technické pomoci a vytváření odpovídajících kapacit v této oblasti, jak je uvedeno v odstavci 24, jsme se usnesli, že jednání se uskuteční po Pátém zasedání Konference ministrů na základě rozhodnutí o modalitách pro jednání, které bude přijato na tomto zasedání na bázi výslovného konsensu.
 31. Uznáváme potřeby rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, pokud se týče intenzivnější podpory v rámci technické pomoci a vytváření kapacit v této oblasti, včetně analýzy politiky a rozvoje tak, aby tyto země mohly lépe vyhodnotit dopady užší mnohostranné spolupráce na jejich rozvojové politiky a cíle rozvoje, včetně lidského a institucionálního rozvoje. Za tímto účelem budeme pracovat v součinnosti s dalšími příslušnými mezivládními organizacemi, včetně organizace UNCTAD, a prostřednictvím vhodných regionálních a bilaterálních kanálů, abychom poskytli zesílenou a disponibilním zdrojům přiměřenou pomoc a reagovali na tyto potřeby.
 32. V období do Pátého zasedání se další práce Pracovní skupiny pro vztah mezi obchodem a politikou hospodářské soutěže bude soustřeďovat na vyjasnění následujících otázek: základní principy, včetně transparentnosti, nediskriminace a procedurální čistoty, a ustanovení týkající se nadnárodních kartelů; formy dobrovolné spolupráce, podpora postupného posilování institucí zabývajících se politikou hospodářské soutěže v rozvojových zemích prostřednictvím vytváření kapacit. Potřeby zúčastněných rozvojových a nejméně rozvinutých zemí budou plně vzaty v úvahu a náležitá pružnost bude poskytnuta, aby bylo možné se jimi zabývat.
 33. TRANSPARENTNOST VLÁDNÍCH ZAKÁZEK

 34. S uznáním opodstatněnosti mnohostranné dohody o transparentnosti vládních zakázek a potřeby intenzivnější technické pomoci a vytváření kapacit v této oblasti, jsme se usnesli, že jednání se uskuteční po Pátém zasedání Konferenci ministrů na základě rozhodnutí o modalitách pro jednání, které bude přijato na tomto zasedání na bázi výslovného konsensu. Tato jednání budou navazovat na pokrok, jehož bude do té doby dosaženo v Pracovní skupině pro transparentnost vládních zakázek, a budou brát v úvahu rozvojové priority účastníků, obzvláště z řad nejméně rozvinutých zemí. Jednání budou limitována aspekty transparentnosti a tudíž neomezí země v rozsahu preferencí poskytovaných domácím dodávkám a dodavatelům. Zavazujeme se k zajištění přiměřené technické pomoci a podpory při vytváření kapacit během jednání i po jejich ukončení.
 35. USNADŇOVÁNÍ OBCHODU

 36. S uznáním opodstatněnosti dalšího zrychlení pohybu, uvolňování a celního odbavování zboží, včetně zboží v tranzitu a s uznáním potřeby intenzivnější technické pomoci a vytváření kapacit v této oblasti jsme se usnesli, že jednání se uskuteční po Pátém zasedání Konference ministrů na základě rozhodnutí o modalitách pro jednání, které bude přijato na tomto zasedání na bázi výslovného konsensu. V období do Pátého zasedání Rada pro obchod se zbožím přezkoumá a dle potřeby vyjasní a zlepší příslušné aspekty článků V, VIII a X dohody GATT 1994 a zjistí potřeby a priority Členů, zejména z řad rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, pokud jde o zjednodušení obchodu. Zavazujeme se k zajištění přiměřené technické pomoci a podpory při vytváření kapacit v této oblasti.
 37. PRAVIDLA WTO

 38. Vzhledem k dosavadním zkušenostem a stále častějšímu uplatňování těchto nástrojů Členy jsme se usnesli, že povedeme jednání s cílem vyjasnit a zlepšit procedury obsažené v Dohodě o provádění článku VI dohody GATT 1994 a v Dohodě o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, a to při současném zachování základních pojetí, zásad a účinnosti těchto dohod a jejich nástrojů a cílů a se zřetelem na potřeby rozvojových a nejméně rozvinutých účastníků. V počáteční fázi jednání účastníci určí ustanovení, včetně procedur týkajících se praktik narušujících obchod, o jejichž vyjasnění a zlepšení budou usilovat v další fázi jednání. V rámci těchto jednání budou také účastníci směřovat k vyjasnění a zlepšení procedur WTO týkajících se subvencí rybolovu, berouce v úvahu význam tohoto sektoru pro rozvojové země. Bereme na vědomí, že na subvence rybolovu se odkazuje také v odstavci 31.
 39. Dále jsme se usnesli na tom, že povedeme jednání s cílem vyjasnit a zlepšit procedury a postupy obsažené ve stávajících ustanoveních WTO vztahujících se k regionálním obchodním dohodám. Tato jednání budou mít na zřeteli rozvojové aspekty regionálních obchodních dohod.
 40. UJEDNÁNÍ O PRAVIDLECH A ŘÍZENÍ PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ

 41. Usnesli jsme se, že povedeme jednání o zlepšení a vyjasnění Ujednání o řešení sporů. Jednání by měla být založena na dosud vykonané práci, jakož i na jakýchkoli dalších návrzích ze strany Členů a měla by usilovat o dosažení shody ohledně zlepšení a vyjasnění nejpozději do května 2003, kdy podnikneme kroky s cílem zajistit, aby výsledky vstoupily v platnost v co nejkratší době poté.
 42. OBCHOD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 43. S cílem zvýšení vzájemně podpůrné role obchodu a životního prostředí jsme se usnesli, že povedeme jednání, aniž bychom předjímali jejich výsledky, o následujících tématech:
  1. vztah mezi stávajícími pravidly WTO a specifickými obchodními závazky stanovenými v mnohostranných dohodách o životním prostředí. Působnost jednání bude omezena na uplatnitelnost stávajících pravidel WTO na strany příslušných mnohostranných environmentálních dohod. Jednání se nedotknou práv žádného z Členů, který není stranou dotčené mnohostranné environmentální dohody.
  2. postupy pro pravidelnou výměnu informací mezi sekretariáty mnohostranných dohod o životním prostředí a příslušnými výbory WTO a kritéria pro udílení statutu pozorovatele;
  3. snížení či případné odstranění cel a netarifních překážek na zboží a služby související s životním prostředím.
 44. Bereme na vědomí, že subvence poskytované do rybolovu tvoří součást jednání uvedených v odstavci 28.

 45. Dáváme pokyn Výboru pro obchod a životní prostředí, aby při práci na všech bodech svého programu v rámci své současné kompetence věnoval zvláštní pozornost následujícím otázkám:
  1. vliv environmentálních opatření na přístup na trh, obzvláště ve vztahu k rozvojovým zemím, především k těm nejméně rozvinutým, a situacím, kdy by odstranění či snížení obchodních omezení a deformací prospělo obchodu, životnímu prostředí a rozvoji;
  2. příslušná ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví; a
  3. požadavky na označování zboží pro ekologické účely.

  Součástí práce na těchto otázkách by mělo být zjištění, zda je třeba vyjasnit některá z příslušných pravidel WTO. Výbor podá zprávu Pátému zasedání Konference ministrů a tam, kde to bude vhodné, učiní doporučení ohledně dalšího postupu, včetně potřeby vést další jednání. Výsledky této činnosti a jednání vedených na základě odstavců 31(i) a (ii) musejí být slučitelné s otevřeným a nediskriminačním charakterem mnohostranného obchodního systému a nesmějí rozšířit ani zúžit práva a závazky Členů zakotvené ve stávajících dohodách WTO, především v Dohodě o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, a ani nesmějí změnit rovnováhu těchto práv a závazků, a budou brát v potaz potřeby rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.

 46. Uznáváme důležitost technické pomoci a vytváření kapacit ve sféře obchodu a životního prostředí pro rozvojové země, především nejméně rozvinuté země. Také podporujeme sdílení odborných znalostí a zkušeností Členy, kteří si přejí provádět environmentální přezkoumání na národní úrovni. O těchto činnostech bude vypracována zpráva pro Páté zasedání.
 47. ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

  Bereme na vědomí práci, která byla vykonána Generální radou a dalšími příslušnými orgány za období od Ministerské deklarace z 20. května 1998 a souhlasíme s pokračováním Pracovního programu pro elektronické obchodování. Dosavadní činnost ukazuje, že elektronické obchodování přináší Členům na všech stupních rozvoje nové obchodní výzvy a příležitosti, a uznáváme důležitost tvorby a udržování prostředí, příznivého pro budoucí vývoj elektronického obchodování. Dáváme pokyn Generální radě, aby zvážila co nejvhodnější institucionální uspořádání pro řízení pracovního programu a aby podala zprávu o dalším pokroku v jednání Pátému zasedání Konference ministrů. Prohlašujeme, že až do Pátého zasedání se Členové přidrží dosavadní praxe neuplatňování cla na elektronické přenosy.

  MALÉ EKONOMIKY

 48. Souhlasíme s pracovním programem pod záštitou Generální rady, jehož náplní je přezkoumání otázek týkajících se obchodu malých ekonomik. Cílem této práce je shromáždit odezvu na s obchodem související otázky, identifikované za účelem plnějšího zapojení malých, zranitelných ekonomik do systému mnohostranného obchodního systému, a nikoli z důvodu vytvoření subkategorie Členů WTO. Generální rada pracovní program přezkoumá a Páté zasedání Konference ministrů učiní doporučení ohledně dalších kroků.
 49. OBCHOD, DLUHY A FINANCE

 50. Souhlasíme s tím, že pracovní skupina působící pod záštitou Generální rady přezkoumá vztahy mezi obchodem, dluhy a financemi a jakákoli možná doporučení kroků, které mohou být podniknuty v rámci mandátu a kompetence WTO v zájmu zvýšení schopnosti mnohostranného obchodního systému přispět k trvalému řešení problému vnější zadluženosti rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a posílit soudržnost politik v oblastech mezinárodního obchodu a financí, s cílem ochránit mnohostranný obchodní systém před vlivy finanční a měnové nestability. Generální rada podá zprávu o pokroku v přezkoumání Pátému zasedání Konference ministrů.
 51. OBCHOD A PŘEVOD TECHNOLOGIÍ

 52. Souhlasíme s tím, že pracovní skupina působící pod záštitou Generální rady přezkoumá vztah mezi obchodem a předáváním technologií a jakákoli možná doporučení kroků, které mohou být podniknuty v rámci mandátu WTO v zájmu zvýšení přílivu technologií do rozvojových zemí. Generální rada podá zprávu o pokroku v přezkoumání Pátému zasedání Konference ministrů.
 53. TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE A VYTVÁŘENÍ KAPACIT V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH

 54. Potvrzujeme, že technická spolupráce a vytváření kapacit jsou ústředními prvky rozvojové dimenze mnohostranného obchodního systému a vítáme a podporujeme Novou strategii technické spolupráce WTO pro vytváření podmínek, růst a integraci. Dáváme pokyn sekretariátu, aby v součinnosti s dalšími příslušnými institucemi podporoval domácí snahy o začlenění obchodu do národních plánů ekonomického rozvoje a do strategií na zmírnění chudoby. Účelem poskytování technické pomoci WTO bude pomáhat rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím a zemím, které mají nízké příjmy a jsou ve fázi transformace, přizpůsobit se pravidlům a předpisům WTO, plnit závazky a využívat práva vyplývající z členství, včetně podílení se na výhodách otevřeného a na pravidlech založeného mnohostranného obchodního systému. Přednost bude také dána malým, zranitelným a transformujícím se ekonomikám a dále Členům a pozorovatelům, kteří nemají zastoupení v Ženevě. Opětovně vyjadřujeme svou podporu prospěšné činnosti Mezinárodního obchodního centra, která by se měla dále zintenzívnit.
 55. Podtrhujeme naléhavou potřebu efektivně koordinovaného poskytování technické pomoci s poskytovateli dvoustranné pomoci, a to ve Výboru pro rozvojovou pomoc OECD a v příslušných mezinárodních a regionálních mezivládních institucích a v rámci vzájemně provázané politiky a časového harmonogramu. V souvislosti s koordinovaným poskytováním technické pomoci dáváme pokyn generálnímu řediteli, aby konzultoval s příslušnými institucemi, poskytovateli a příjemci dvoustranné pomoci formy a způsoby, jak zintenzívnit a zracionalizovat Integrovaný rámec pro technickou pomoc nejméně rozvinutým zemím v oblasti obchodu a Program společné integrované technické pomoci (JITAP).
 56. Souhlasíme s tím, že technická pomoc potřebuje zajištěné a předvídatelné financování. Dáváme proto pokyn Výboru pro rozpočet, finance a administrativu, aby vypracoval plán, který bude přijat Generální radou v prosinci 2001, a který zajistí dlouhodobé financování technické pomoci WTO v celkové výši rovnající se přinejmenším letošní úrovni financování a odpovídající výše popsaným činnostem.
 57. V různých odstavcích této Deklarace ministrů jsme učinili pevné závazky ohledně technické spolupráce a vytváření kapacit. Opětovně potvrzujeme konkrétní závazky obsažené v odstavcích 16, 22, 25-27, 33, 38-40, 42 a 43 a dále opětovně potvrzujeme ujednání v odstavci 2 o důležitosti trvale financovaných programů technické pomoci a vytváření kapacit. Dáváme pokyn generálnímu řediteli, aby o provádění a adekvátnosti závazků ve jmenovaných odstavcích podal průběžnou zprávu Generální radě v prosinci 2002 a finální zprávu Pátému zasedání Konference ministrů.
 58. NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ ZEMĚ

 59. Uznáváme vážnost otázek vyslovených nejméně rozvinutými zeměmi (NRZ) v Zanzibarské deklaraci přijaté jejich ministry v červnu 2001. Uznáváme, že integrace NRZ do mnohostranného obchodního systému vyžaduje významné zlepšení přístupu na trh, podporu diverzifikace jejich produkce a exportní báze a technickou pomoc a vytváření kapacit zaměřených na obchod. Souhlasíme s tím, že smysluplná integrace NRZ do obchodního systému a do globální ekonomiky bude vyžadovat úsilí ze strany všech Členů WTO. Zavazujeme se k cíli, podle něhož zboží pocházející z NRZ bude mít přístup na trhy bez jakýchkoli celních nebo množstevních bariér. V této souvislosti vítáme výrazné zlepšení v přístupu na trh Členů WTO před III. konferenci OSN o nejméně rozvinutých zemích (NRZ-III) v květnu 2001 v Bruselu. Dále se zavazujeme posoudit dodatečná opatření k postupnému zlepšení přístupu na trh pro zboží z NRZ. Přístup NRZ k WTO zůstává pro Členy prioritou. Usnesli jsme se, že budeme pracovat na urychlení a zjednodušení jednání s přistupujícími NRZ. Ukládáme Sekretariátu, aby v ročních plánech technické pomoci zohlednil priority, které přikládáme přístupu NRZ. Znovu potvrzujeme závazky, které jsme přijali během NRZ?III a usnesli jsme se, že WTO vezme při tvorbě pracovního programu pro NRZ v úvahu všechny prvky týkající se obchodu shodné s posláním WTO, které jsou obsaženy v Bruselské deklaraci a Programu činnosti přijatých na NRZ III. Ukládáme Podvýboru pro NRZ, aby vypracoval příslušný pracovní program a aby o tomto schváleném pracovním programu podal zprávu Generální radě na jejím prvním zasedání v roce 2002.
 60. Vyjadřujeme podporu Integrovanému rámci pro technickou pomoc nejméně rozvinutým zemím v oblasti obchodu (IR) jako životaschopnému modelu pro obchodní rozvoj NRZ. Vybízíme partnery v oblasti rozvoje, aby výrazně zvýšili příspěvky do Svěřeneckého fondu IR a do mimorozpočtových svěřeneckých fondů WTO určených ve prospěch NRZ. Vybízíme hlavní agencie technické pomoci RZ, aby v koordinaci s partnerskými organizacemi prozkoumaly možnosti prohloubení IR s cílem řešit omezení, která mají NRZ na straně nabídky, a rozšíření modelu na všechny NRZ po přezkoumání IR a vyhodnocení probíhajícího pilotního programu ve vybraných NRZ. Žádáme generálního ředitele, aby po konzultaci s představiteli ostatních agencií podal o všech otázkách týkajících se NRZ průběžnou zprávu Generální radě v prosinci 2002 a finální zprávu Pátému zasedání Konference ministrů.
 61. ZVLÁŠTNÍ A ROZDÍLNÉ ZACHÁZENÍ

 62. Opětovně potvrzujeme, že ustanovení týkající se zvláštního a rozdílného zacházení jsou neoddělitelnou součástí dohod WTO. Bereme na vědomí obavy vyjádřené ohledně účinnosti těchto ustanovení při řešení zvláštních problémů, kterým čelí rozvojové země, obzvláště ty nejméně rozvinuté. V této souvislosti také bereme na vědomí, že byl podán návrh ze strany některých Členů na uzavření Rámcové dohody o zvláštním a rozdílném zacházení (WT/GC/W/442). Proto souhlasíme s přezkoumáním všech ustanovení týkajících se zvláštního a rozdílného zacházení s cílem tato ustanovení posílit, zpřesnit a učinit je účinnějšími a funkčnějšími. V této souvislosti schvalujeme pracovní program týkající se zvláštního a rozdílného zacházení, jak je uveden v Rozhodnutí o otázkách a problémech týkajících se provádění existujících dohod.
 63. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU

 64. Jednání, která budou vedená v souladu s podmínkami této Deklarace, budou ukončena ne později než 1. ledna 2005. Páté zasedání Ministerské konference zhodnotí pokrok v jednáních, poskytne nezbytné politické vedení a učiní potřebná rozhodnutí. Jakmile bude dosaženo výsledků jednání ve všech oblastech, uskuteční se zvláštní zasedání Konference ministrů s cílem přijmout rozhodnutí týkající se přijetí a provádění těchto výsledků.
 65. Na celkový průběh jednání bude dohlížet Výbor pro obchodní jednání působící pod Generální radou. První zasedání Výboru pro obchodní jednání se bude konat do 31. ledna 2002. Výbor podle potřeby stanoví vhodné mechanismy pro jednání a bude dohlížet nad postupem jednání.
 66. S výjimkou vyjasnění a zlepšení Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů budou provedení, ukončení a vstup v platnost výsledků jednání považovány za součást jednotného závazku. Avšak dohody, kterých bude dosaženo v počáteční fázi, mohou být prováděny na prozatímním či konečném základě. Dohody uzavřené v raných fázích budou brány v potaz při posuzování celkové vyváženosti jednání.
 67. Jednání se mohou zúčastnit:
  1. všichni Členové WTO; a
  2. státy a samostatná celní území, která se právě nacházejí v procesu přístupu, a ty, které na pravidelném zasedání Generální rady oznámí Členům svůj úmysl vyjednat podmínky svého členství a pro které bude zřízena pracovní skupina pro přístup.
  Rozhodnutí o výsledcích jednání smí činit pouze Členové WTO.
 68. Jednání budou vedena způsobem, který bude pro účastníky transparentní, aby bylo umožněno účinné zapojení všech. Jednání budou vedena ku prospěchu všech účastníků a tak, aby bylo dosaženo celkové vyváženosti ve výsledcích.
 69. Jednání a další aspekty pracovního programu budou brát plně v potaz princip zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové a nejméně rozvinuté země vyjádřený v: části IV dohody GATT 1994; Rozhodnutí z 28. listopadu 1979 o zvláštním a příznivějším zacházení, reciprocitě a úplnější účasti rozvojových zemí; Rozhodnutí Uruguayského kola o opatřeních ve prospěch nejméně rozvinutých zemí; a ve všech dalších příslušných ustanoveních WTO.
 70. Výbor pro obchod a rozvoj a Výbor pro obchod a životní prostředí budou v rámci svých mandátů působit jako fóra se záměrem identifikovat a projednat ty aspekty jednání, které se dotýkají rozvoje a životního prostředí, s cílem dosáhnout toho, aby udržitelný rozvoj byl dostatečně odražen ve výsledcích jednání.
 71. Prvkům Pracovního programu, které nepodléhají jednáním, je také přisuzována vysoká priorita. Tyto prvky boudou realizovány pod celkovým dohledem Generální rady, která podá zprávu o výsledcích Pátému zasedání Konference ministrů.

                 
Obsah vydání       22. 9. 2003
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní
22. 9. 2003 Proč nosí státní zástupci taláry? Karel  Mašita
22. 9. 2003 Kábulský knihkupec chce žalovat norskou reportérku
22. 9. 2003 Infantilní poslankyně vyučovala předsedu vlády způsobům Josef  Trnka
22. 9. 2003 Budou čeští lékaři vraždit diplomaty?
22. 9. 2003 Jak Strana Zelených svlékla starou kůži Pavel  Pečínka
22. 9. 2003 Bushova "cestovní mapa" patří do koše
22. 9. 2003 Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou? Petr  Kužvart
22. 9. 2003 Konec nudy v Brně Čestmír  Kopecký
22. 9. 2003 Jednoduché účtovníctvo -- daňová bomba pre podnikateľov Andrej  Sablič
22. 9. 2003 Česká média píší Mugabemu
22. 9. 2003 "Odstraňte Špidlův apartheid"
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 100 let "panspermie"
22. 9. 2003 Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení Michal  Rusek
22. 9. 2003 Krajina na rázcestí
22. 9. 2003 Kurdi: jazýček na váhach mieru
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Arcibiskup ujišťuje, že dialog papež -- Castro na Kubě pokračuje
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Proč zemřel korejský farmář Ri Kjong-che   
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu   
15. 9. 2003 Zrušiť dotácie poľnohospodárstvu? Nie je to také jednoduché...   
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol