22. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2003

WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001

neoficiální překlad dokumentu do češtiny
 • Nabádáme Členy, aby se zdrželi napadání opatření notifikovaných rozvojovými zeměmi v rámci tzv. green boxu, jejichž cílem je podpora rozvoje venkova a adekvátní řešení problému potravinové bezpečnosti.
 • Bereme na vědomí zprávu Výboru pro zemědělství (G/AG/11) ohledně provádění Rozhodnutí o opatřeních týkajících se možných negativních vlivů programu reforem na nejméně rozvinuté země a na rozvojové země, u kterých dovoz potravin převažuje nad vývozem ...
 • ... Bereme na vědomí návrh pokládat opatření zaváděná rozvojovými zeměmi s cílem dosáhnout legitimních vývojových cílů, jako je regionální rozvoj, technologický výzkum a financování jeho rozvoje, diverzifikace výroby a rozvoj a zavádění ekologických výrobních metod, za nenapadnutelné subvence ...

SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE

MINISTERSKÁ KONFERENCE

Čtvrté zasedání - Doha, 9. - 14. listopad 2001

ROZHODNUTÍ O OTÁZKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE PROVÁDĚNÍ DOHOD

Rozhodnutí ze 14. listopadu 2001

Ministerská konference,

Jednajíce s ohledem na články IV.1, IV.5 a IX Marrákešské dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO);

Jsouce si vědoma důležitosti, kterou Členové přikládají vyšší účasti rozvojových zemí v mnohostranném obchodním systému a potřebě zajistit, aby systém plně reagoval na potřeby a zájmy všech účastníků;

Jsouce rozhodnuta podniknout konkrétní kroky s cílem řešit otázky a problémy, na které upozornily mnohé rozvojové členské státy v souvislosti s prováděním některých dohod a rozhodnutí WTO, včetně potíží a omezených zdrojů při plnění závazků v různých oblastech;

Majíce na paměti Rozhodnutí Generální rady z 3. května 2000 o mimořádných zasedáních za účelem projednat nevyřešené otázky provádění dohod a rozhodnutí, zhodnotit existující potíže, určit cesty jejich řešení a učinit rozhodnutí o vhodných opatřeních do Čtvrtého zasedání Konference ministrů;

Berouce na vědomí opatření přijatá Generální radou v souladu s jejím mandátem na mimořádných zasedáních v říjnu a prosinci 2000 (WT/L/384), stejně jako posouzení a další diskuze, ke kterým došlo na mimořádných zasedáních pořádaných v dubnu, červenci a říjnu 2001, včetně předání dodatečných otázek příslušným orgánům WTO nebo jejich předsedům k dalšímu projednání;

Dále berouce na vědomí zprávy o daných otázkách předaných Generální radě generálním ředitelem a přidruženými orgány a jejich předsedy, diskuze o otázkách týkajících se provádění dohod a rozhodnutí, vysvětlení podaná v této záležitosti a ujednání v této záležitosti dosažená během intenzivních formálních i neformálních setkání pořádaných na toto téma od května 2000;

Učinila následující rozhodnutí:

 1. Všeobecná dohoda o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994)
  1. Opětovně potvrzujeme, že článek XVIII dohody GATT 1994 je ustanovením o zvláštním a rozdílném zacházení pro rozvojové země a měl by být méně zatížen závazky než je tomu u článku XII dohody GATT 1994.
  2. Bereme na vědomí otázky vznesené ve zprávě předsedy Výboru pro přístup na trh (WT/GC/50) ohledně významu slovního spojení "podstatný zájem" v odstavci 2(d) článku XIII dohody GATT 1994 a dáváme pokyn Výboru pro přístup na trh, aby se této otázce dále věnoval a předal v této věci doporučení Generální radě, a to co nejrychleji, nejpozději však do konce roku 2002.
 2. Dohoda o zemědělství
  1. Nabádáme Členy, aby se zdrželi napadání opatření notifikovaných rozvojovými zeměmi v rámci tzv. green boxu, jejichž cílem je podpora rozvoje venkova a adekvátní řešení problému potravinové bezpečnosti.
  2. Bereme na vědomí zprávu Výboru pro zemědělství (G/AG/11) ohledně provádění Rozhodnutí o opatřeních týkajících se možných negativních vlivů programu reforem na nejméně rozvinuté země a na rozvojové země, u kterých dovoz potravin převažuje nad vývozem, a schvalujeme ve zprávě obsažená doporučení týkající se
   1. potravinové pomoci;
   2. technické a finanční pomoci v rámci programů pomoci zaměřených na zlepšení zemědělské produktivity a infrastruktury;
   3. financování běžné úrovně obchodních dovozů základních potravin; a
   4. sledování a vyhodnocení dalšího vývoje.
  3. Bereme na vědomí zprávu Výboru pro zemědělství (G/AG/11) ohledně provádění článku 10.2 Dohody o zemědělství a schvalujeme doporučení a požadavky na podávání zpráv v ní obsažené.
  4. Bereme na vědomí zprávu Výboru pro zemědělství (G/AG/11) o administraci celních kvót a ohledně příloh k jejich notifikacím a podporujeme rozhodnutí Výboru nadále tuto záležitost sledovat.
 3. Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření
  1. Tam, kde úroveň sanitární a fytosanitární ochrany umožňuje postupné zavádění nových sanitárních a fytosanitárních opatření, bude slovní spojení "delší časový rámec pro jejich dodržování" z článku 10.2 Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření obvykle znamenat období nejméně šesti měsíců. Tam, kde úroveň sanitární a fytosanitární ochrany neumožňuje postupné zavedení nového opatření, avšak daný Člen označí konkrétní problémy, bude Člen uplatňující opatření danou záležitost s touto zemí na požádání konzultovat s cílem nalézt vzájemně uspokojivé řešení problému při zachování příslušné úrovně ochrany Člena, který je dovozcem.
  2. S výhradou podmínek stanovených v odstavci 2 Dodatku B k Dohodě o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření bude slovní spojení "přiměřené časové období" obvykle znamenat období nejméně šesti měsíců. Rozumí se, že časové harmonogramy pro jednotlivá opatření musejí být stanoveny s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem opatření a krokům, které jsou nutné pro jeho splnění. U opatření, která přispívají k liberalizaci obchodu, nesmí být jejich vstup v platnost zbytečně oddalován.
  3. Bereme na vědomí Rozhodnutí Výboru pro sanitární a fytosanitární opatření o ekvivalenci (G/SPS/19) a dáváme Výboru pokyn, aby urychleně vypracoval konkrétní program podpory provádění článku 4 Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření.
  4. V souladu s ustanoveními článku 12.7 Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření dáváme pokyn Výboru pro sanitární a fytosanitární opatření, aby alespoň jednou za čtyři roky přezkoumal fungování a provádění Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření.
   1. Bereme na vědomí dosavadní činnost generálního ředitele zaměřenou na umožnění Členům na různých úrovních rozvoje více se podílet na činnosti příslušných mezinárodních normalizačních organizací a jeho snahy o koordinování práce s těmito organizacemi a finančními institucemi při zjišťování potřeb technické pomoci v sanitární a fytosanitární oblasti a nejlepších způsobů jejich uspokojování; a
   2. vybízíme generálního ředitele, aby pokračoval ve svých snahách spolupracovat v této oblasti s těmito organizacemi a institucemi a brát při tom zřetel na prioritu efektivní účasti nejméně rozvinutých zemí a zajištění poskytování technické a finanční pomoci k tomuto účelu.
   1. Vybízíme Členy, aby v rámci možností poskytli nejméně rozvinutým zemím finanční a technickou pomoc, která jim umožní odpovídajícím způsobem reagovat na zavádění nových sanitárních a fytosanitárních opatření, jež mohou mít výrazně negativní vliv na jejich obchod; a
   2. vybízíme Členy, aby poskytli nejméně rozvinutým zemím technickou pomoc, která jim umožní reagovat na zvláštní problémy, kterým čelí při provádění Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření.
 4. Dohoda o textilu a ošacení

  Opětovně potvrzujeme závazek plně a přesně plnit Dohodu o textilu a ošacení a souhlasíme s tím, že:

  1. ustanovení Dohody týkající se brzkého začlenění výrobků a odbourání kvót by měla být účinně uplatněna;
  2. Členové pečlivě zváží situaci před tím, než iniciují jakékoliv šetření ve věci antidumpingových opatření na dovoz textilu a ošacení z rozvojových zemí, na které se podle Dohody dříve vztahovala množstevní omezení na dobu dvou let od plného začlenění této Dohody do WTO;
  3. aniž jsou dotčena jejich práva a závazky, jsou Členové povinni oznámit veškeré změny ve svých pravidlech původu týkajících se zboží, které spadá pod Dohodu, Výboru pro pravidla původu, který se může rozhodnout tyto změny prozkoumat.

   Žádáme Výbor pro obchod zbožím, aby prozkoumal následující návrhy:

  4. aby při výpočtu kvót pro malé dodavatele na zbývající roky platnosti Dohody Členové použili nejpříznivější existující metody kalkulací uplatněné u Členů od počátku implementačního období na bázi dohodnutých koeficientů růstu pro příslušná omezení; aby stejného postupu použili u nejméně rozvinutých zemí; a kde je to možné, aby u těchto zemí zcela odbourali dovozní kvóty;
  5. aby Členové u dalších států, na které uplatňují omezení, vypočítávali kvóty na zbývající roky platnosti Dohody, jako kdyby bylo provádění dohody pro třetí etapu zvyšování kvót zahájeno již 1. ledna 2000;

   a učinil doporučení Generální radě ohledně vhodného postupu do 31. července 2002.

 5. Dohoda o technických překážkách obchodu
  1. Po zhodnocení výsledků přezkoumání činnosti v této oblasti za poslední tři roky schvalujeme přístup, který vyvíjí Výbor pro technické překážky obchodu v oblasti technické pomoci, a dáváme pokyn k pokračování v této činnosti.
  2. S výhradou podmínek stanovených v odstavci 12 článku 2 Dohody o technických překážkách obchodu bude slovní spojení "přiměřené časové období" obvykle znamenat období nejméně šesti měsíců, s výjimkou případů, kdy by to bylo z hlediska dosažení cíle neúčinné.
   1. Bereme na vědomí dosavadní činnost generálního ředitele zaměřenou na umožnění Členům na rozdílných úrovních rozvoje více se podílet na činnosti příslušných mezinárodních normalizačních organizací a jeho snahy o koordinování práce s těmito organizacemi a finančními institucemi při zjišťování potřeb technické pomoci v oblasti technických překážek obchodu a nejlepších způsobů jejich uspokojování .
   2. vybízíme generálního ředitele, aby pokračoval ve svých snahách spolupracovat v této oblasti s danými organizacemi a institucemi, a bral při tom zřetel na prioritu umožnění efektivní účasti nejméně rozvinutých zemí a zajištění poskytování technické a finanční pomoci k tomuto účelu.
   1. Vybízíme Členy, aby v rámci možností poskytli nejméně rozvinutým zemím finanční a technickou pomoc, která jim umožní patřičně reagovat na zavádění nových opatření v oblasti technických překážek obchodu, jež mohou mít výrazně negativní vliv na jejich obchod; a
   2. vybízíme Členy, aby poskytli nejméně rozvinutým zemím technickou pomoc, která jim umožní reagovat na problémy, kterým čelí při provádění Dohody o technických překážkách obchodu.
 6. Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření
  1. Bereme na vědomí kroky, které podnikl Výbor pro obchod zbožím ve věci požadavků vznesených některými rozvojovými Členy týkajících se prodloužení pětiletého přechodného období stanoveného v článku 5.2 Dohody o obchodních aspektech investičních opatření.
  2. Vybízíme Výbor pro obchod zbožím, aby příznivě zvážil žádosti, jež mohou být podány nejméně rozvinutými zeměmi na základě článku 5.3 Dohody o TRIMs nebo článku IX.3 Dohody o WTO, a dále aby při stanovování podmínek a časových harmonogramů vzal v úvahu konkrétní situaci nejméně rozvinutých zemí.
 7. Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994
  1. Usnesli jsme se na tom, že příslušné šetřící úřady se zvláštní péčí prozkoumají veškeré žádosti o zahájení antidumpingového šetření v případech, kdy během posledních 365 dní před podáním žádosti již proběhlo šetření stejného produktu vyráběného tímtéž Členem a skončilo s negativním nálezem a pokud při tomto předběžném zkoumání nezjistí, že došlo ke změně okolností, nezahájí šetření.
  2. Uznáváme, že ačkoliv je článek 15 Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 povinným ustanovením, bylo by prospěšné vyjasnit způsoby jeho uplatňování. Dáváme proto pokyn Výboru pro otázky antidumpingu, aby v rámci své pracovní skupiny zaměřené na provádění dohod a rozhodnutí přezkoumal tuto otázku a do jednoho roku učinil vhodná doporučení k zajištění větší operativnosti tohoto ustanovení.
  3. Bereme na vědomí, že článek 5.8 Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 neobsahuje časové období, které má být použito při stanovování objemu dumpingových dovozů a že tento nedostatek vede k nejistotě ohledně provádění tohoto ustanovení. Dáváme pokyn Výboru pro otázky antidumpingu, aby v rámci své pracovní skupiny zaměřené na provádění dohod a rozhodnutí prostudoval tuto otázku a do jednoho roku učinil vhodná doporučení ohledně toho, jak zajistit maximální možnou předvídatelnost a objektivitu při uplatňování časových rámců pro toto ustanovení.
  4. Bereme na vědomí, že podle článku 18.6 Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 je Výbor pro otázky antidumpingu povinen každoročně přezkoumat provádění a fungování Dohody s přihlédnutím k jejím cílům. Dáváme pokyn Výboru pro otázky antidumpingu, aby vypracoval pokyny pro zlepšení každoročního přezkoumávání a podal do jednoho roku zprávu o svých názorech a doporučeních Generální radě, která na základě zprávy učiní další rozhodnutí.
 8. Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994
  1. Bereme na vědomí kroky, které podnikl Výbor pro celní hodnocení ve věci požadavků vznesených některými rozvojovými Členy týkajících se prodloužení pětiletého přechodného období stanoveného v článku 20.1 Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994.
  2. Vybízíme Výbor pro obchod zbožím, aby příznivě zvážil žádosti, jež mohou být podány nejméně rozvinutými zeměmi na základě odstavců 1 a 2 Dodatku III Dohody o celním hodnocení nebo článku IX.3 Dohody o WTO, a dále aby při stanovování podmínek a časových harmonogramů vzal v úvahu konkrétní situaci nejméně rozvinutých zemí.
  3. Podtrhujeme důležitost posílení spolupráce mezi celními správami Členů při zamezování celním podvodům. V této věci jsme se usnesli, že kromě uplatňování Ministerského rozhodnutí z roku 1994 o případech, kdy mají celní správy důvod k pochybnostem o pravdivosti či přesnosti deklarované hodnoty zboží, může navíc celní správa zboží dovážejícího Člena v případě opodstatněných pochybností o pravdivosti či přesnosti deklarované hodnoty zboží požádat ve věci určení hodnoty daného zboží o pomoc celní správu Člena, ze kterého je zboží vyváženo. V takových případech je Člen, ze kterého je zboží vyváženo, povinen nabídnout spolupráci a pomoc v souladu s vlastními zákony a procedurami, včetně poskytnutí informací o vývozní hodnotě daného zboží. S veškerými informacemi poskytnutými v této záležitosti musí být nakládáno v souladu s článkem 10 Dohody o celním hodnocení. Uznáváme dále oprávněné obavy celních správ některých dovážejících Členů ohledně přesnosti deklarované hodnoty zboží a dáváme pokyn Výboru pro celní hodnocení, aby nalezl a zhodnotil praktické způsoby řešení tohoto problému, mj. výměnou informací o vývozní hodnotě zboží, a podal nejpozději do konce roku 2002 zprávu Generální radě.
 9. Dohoda o pravidlech původu
  1. Bereme na vědomí zprávu Výboru pro pravidla původu (G/RO/48) týkající se postupu harmonizačního pracovního programu a žádáme Výbor, aby svůj úkol dokončil do konce roku 2001.
  2. Usnesli jsme se, že veškeré prozatímní úpravy pravidel původu zavedené Členy v přechodném období před vstupem výsledků harmonizačního pracovního programu v platnost musejí být v souladu s Dohodou o pravidlech původu, především články 2 a 5 této Dohody. Aniž jsou dotčena práva a závazky Členů, mohou tyto úpravy být přezkoumány Výborem pro pravidla původu.
 10. Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních
  1. Usnesli jsme se, že Dodatek VII(b) Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních bude zahrnovat ty Členy, kteří v něm jsou uvedeni, dokud jejich hrubý národní produkt na hlavu po tři za sebou jdoucí roky nedosáhne výše 1 000 USD, počítáno ve stálých dolarech roku 1990. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost, jakmile Výbor pro subvence a vyrovnávací opatření přijme vhodnou metodu výpočtu. Pokud Výbor pro subvence a vyrovnávací opatření nedosáhne konsensu ve věci vhodné metody do 1. ledna 2003, bude použita metoda navržená předsedou Výboru, jak je uvedena v dokumentu G/SCM/38, Příloha 2. Člen nebude vypuštěn z Dodatku VII(b), dokud jeho hrubý národní produkt na hlavu nedosáhne 1 000 USD, počítáno v běžných dolarech dle nejnovějších údajů Světové banky.
  2. Bereme na vědomí návrh pokládat opatření zaváděná rozvojovými zeměmi s cílem dosáhnout legitimních vývojových cílů, jako je regionální rozvoj, technologický výzkum a financování jeho rozvoje, diverzifikace výroby a rozvoj a zavádění ekologických výrobních metod, za nenapadnutelné subvence a usnesli jsme se, že tato věc bude řešena v souladu s níže uvedeným odstavcem 13. Vyzýváme Členy, aby po dobu negociací se zdrželi napadání takových opatření.
  3. Souhlasíme s tím, že Výbor pro subvence a vyrovnávací opatření bude pokračovat v přezkoumávání ustanovení Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních týkajících se šetření vyrovnávacích cel a podá zprávu Generální radě do 31. července 2002.
  4. Usnesli jsme se, že pokud byl určitý Člen vypuštěn ze seznamu uvedeném v odstavci (b) Dodatku VII Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, bude do něj opětovně zařazen, pokud jeho hrubý národní produkt na hlavu opět poklesne pod 1 000 USD.
  5. S výhradou ustanovení článků 27.5 a 27.6 opětně potvrzujeme, že zákaz vývozních subvencí ustanovený v článku 3.1(a) Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních se nevztahuje na nejméně rozvinuté Členy a tito tudíž mají možnost financovat své vývozce, v souladu s jejich rozvojovými potřebami. Rozumí se, že osmileté období stanovené v článku 27.5, během kterého musí nejméně rozvinuté členské státy postupně odbourat vývozní subvence vztahující se na produkty, které jsou vývozně konkurenceschopné, se počíná datem počátku vývozní konkurenceschopnosti produktu ve smyslu znění článku 27.6.
  6. S ohledem na konkrétní situaci některých rozvojových Členů dáváme pokyn Výboru pro subvence a vyrovnávací opatření, aby v případě určitých vývozních subvencí poskytovaných těmito Členy prodloužil v souladu s procedurami stanovenými v dokumentu G/SCM/W/471/Rev.1 přechodné období stanovené v článku 27.4 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Dále dáváme Výboru pokyn, aby při posuzování žádostí o prodloužení přechodného období stanoveného v článku 27.4 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních v zájmu toho, aby se předešlo situaci, kdy Členové na srovnatelné úrovni rozvoje a se srovnatelným podílem na světovém obchodu jsou posuzováni rozdílně, pokud jde o prodloužení období pro srovnatelné programy a o délku takového prodloužení, těmto rozvojovým zemím prodloužil přechodné období poté, co vezme v úvahu relativní konkurenceschopnost v poměru k dalším rozvojovým Členům, kteří požádali o prodloužení přechodného období na základě procedur stanovených v dokumentu G/SCM/W/471/Rev.1.
 11. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)
  1. Dáváme pokyn Radě pro TRIPS, aby pokračovala ve zkoumání rozsahu a modalit těch typů stížností, které jsou stanoveny v pododstavcích 1(b) a 1(c) článku XXIII dohody GATT 1994, a aby učinila doporučení Pátému zasedání Konference ministrů. Bylo dohodnuto, že do té doby Členové nebudou takové stížnosti na základě Dohody TRIPS podávat.
  2. Opětovně potvrzujeme, že ustanovení článku 66.2 Dohody TRIPS jsou povinná, a usnesli jsme se, že Rada pro TRIPS zavede mechanismus, pomocí něhož bude zajištěno monitorování a plné provádění příslušných závazků. Vyspělí Členové za tímto účelem do konce roku 2002 předloží podrobné zprávy o praktickém fungování pobídek poskytnutých jejich podnikatelským subjektům na převod technologií při plnění závazků stanovených v článku 66.2. Předkládání zpráv bude kontrolováno Radou pro TRIPS a Členové jsou povinni zprávy každoročně aktualizovat. kteří požádali o prodloužení přechodného období na základě procedur stanovených v dokumentu G/SCM/W/471/Rev.1.
 12. Obecné otázky
  1. Dáváme následující pokyny Výboru pro obchod a rozvoj:
   1. identifikovat ta ustanovení o zvláštním a rozdílném zacházení, která jsou svou povahou již povinná, a která jsou svou povahou nezávazná, a zvážit z hlediska rozvinutých i rozvojových Členů právní a praktické dopady přeměny opatření týkajících se zvláštního a rozdílného zacházení v povinná ustanovení, označit ta ustanovení, která by podle názoru Členů měla být učiněna povinnými, a podat do července 2002 zprávu s jasnými doporučeními Generální radě, která na základě zprávy učiní rozhodnutí;
   2. prozkoumat další způsoby, jak zvýšit účinnost ustanovení o zvláštním a rozdílném zacházení, zvážit způsoby, včetně zlepšení toku informací, jak lze pomoci rozvojovým zemím, a to především nejméně rozvinutým zemím, co nejlépe využít ustanovení o zvláštním a rozdílném zacházení a podat do července 2002 zprávu s jasnými doporučeními Generální radě, která na základě zprávy učiní rozhodnutí; a
   3. zvážit v rámci pracovního programu přijatého Čtvrtým zasedáním Konference ministrů, jak může být zvláštní a rozdílné zacházení začleněno do architektury pravidel WTO.

    Výbor pro obchod a rozvoj při své činnosti v této oblasti plně zváží výsledky předchozí činnosti zaznamenané v dokumentu WT/COMTD/W/77/Rev.1. To bude učiněno bez předsudků vůči činnosti v Generální radě a v jiných Radách a Výborech v oblasti implementace dohod WTO.

  2. Opětovně potvrzujeme, že preference udělené rozvojovým zemím na základě Rozhodnutí smluvních stran z 28. listopadu 1979 ("Zmocňovací doložka") by měly být obecně aplikované, nereciproční a nediskriminační.
 13. Nevyřešené otázky týkající se provádění dohod a rozhodnutí

  Usnesli jsme se, že nevyřešené otázky týkající se provádění dohod a rozhodnutí budou řešeny v souladu odstavcem 12 Ministerské deklarace (WT/MIN(01)/DEC/1).

 14. Závěrečná ustanovení

  Žádáme generálního ředitele, aby v souladu s odstavci 38 a 43 Ministerské deklarace (WT/MIN(01)/DEC/1) zajistil, aby se technická pomoc WTO prioritně zaměřila na pomoc rozvojovým zemím při provádění stávajících závazků WTO a na zvyšování kapacity těchto zemí tak, aby se mohly účinněji podílet na budoucích mnohostranných obchodních jednáních. Při výkonu tohoto mandátu by Sekretariát WTO měl úžeji spolupracovat s mezinárodními a regionálními mezivládními organizacemi s cílem zvýšit efektivitu a synergický účinek a zamezit duplicitním programům.

                 
Obsah vydání       22. 9. 2003
22. 9. 2003 Slaný: Hastala vista, bejby Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Byrokratický kokotismus úředníků ombudsmana a právo na informace Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Slaný: Tisková zpráva veřejného ochránce práv
22. 9. 2003 Slaný: Opět psychologický nátlak? Ten starostovi jde... Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 BBC "bude více přiznávat chyby"
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní
22. 9. 2003 Proč nosí státní zástupci taláry? Karel  Mašita
22. 9. 2003 Kábulský knihkupec chce žalovat norskou reportérku
22. 9. 2003 Infantilní poslankyně vyučovala předsedu vlády způsobům Josef  Trnka
22. 9. 2003 Budou čeští lékaři vraždit diplomaty?
22. 9. 2003 Jak Strana Zelených svlékla starou kůži Pavel  Pečínka
22. 9. 2003 Bushova "cestovní mapa" patří do koše
22. 9. 2003 Jaké poučení z pochodu kůrovcovou Šumavou? Petr  Kužvart
22. 9. 2003 Konec nudy v Brně Čestmír  Kopecký
22. 9. 2003 Jednoduché účtovníctvo -- daňová bomba pre podnikateľov Andrej  Sablič
22. 9. 2003 Česká média píší Mugabemu
22. 9. 2003 "Odstraňte Špidlův apartheid"
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001
22. 9. 2003 100 let "panspermie"
22. 9. 2003 Také ČR vstoupila do války proto, aby byly zničeny zbraně hromadného ničení Michal  Rusek
22. 9. 2003 Krajina na rázcestí
22. 9. 2003 Kurdi: jazýček na váhach mieru
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
22. 9. 2003 Arcibiskup ujišťuje, že dialog papež -- Castro na Kubě pokračuje
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Proč zemřel korejský farmář Ri Kjong-che   
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu   
15. 9. 2003 Zrušiť dotácie poľnohospodárstvu? Nie je to také jednoduché...   
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol