12. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jana Masopustová (U2)
11. 2. 2002

Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu

Obdržel jsem rozhodnutí magistrátu (tj. U1-U2-U3, viz zde), jímž mi bylo uděleno napomenutí za neúčast při loňském sčítání lidu. Ale nemyslete si, že dámy dokument vytvořily až na základě mé výzvy z minulého čtvrtka - ani nápad! Rozhodnutí, ač bylo podle podacího razítka pošty odesláno v pátek 8. 2., nese datum 6. 2. 2002. Proti rozhodnutí jsem ihned podal odvolání, jehož plné znění je obsahem tohoto článku. Mimo jiné argumentuji tím, že Magistrát nebyl vůbec oprávněn přestupek projednávat, neboť mu to podle zákona nepřísluší.

Vážená paní
PhDr. Ivana Odarčenková
Magistrát hlavního města Prahy
odbor občanskosprávních agend
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

V Praze dne 11. února 2002

Re: Odvolání proti rozhodnutí o přestupku

Obdržel jsem Vaše rozhodnutí č. j. MHMP 115426/2001-R 10/2001 ze 6. 2. 2002, jímž mi bylo uděleno napomenutí za přestupek proti zákonu o sčítání lidu.

Rozhodnutí trpí určitými vadami, které mě nutí podat proti němu

odvolání

ve smyslu ustanovení § 81 a násl. zákona č. 200/1990 Sb. (zákon o přestupcích).

Odůvodnění

  1. Podle ustanovení § 15, odst. 3, zákona č. 158/1999 Sb. (zákon o sčítání lidu) projednávají přestupky proti tomuto zákonu okresní úřady, přičemž z ustanovení § 53, odst. 5, písm. b), zákona o přestupcích plyne, že v hlavním městě Praze vykonávají působnost okresních úřadů pro celé území jednotlivých obvodů městské části Prahy 1 až 10. Tím je pro projednání mého přestupku a vydání rozhodnutí o něm dána věcná příslušnost městské části a nelze než dovodit, že přestupek v tomto případě projednal a rozhodnutí o něm vydal správní orgán, jenž k tomu není věcně příslušný. S ohledem na ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb. (správního řádu) proto navrhuji, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a oznámení o přestupku bylo postoupeno správnímu orgánu věcně i místně příslušnému k jeho projednání.
  2. Zákon č. 158/1999 Sb. v § 15 uvádí, že sankci podle přestupkového zákona lze uložit tomu, kdo nesplní povinnost stanovenou v § 6 a § 12, odst. 2 a 3, přestože k tomu byl vyzván sčítacím komisařem nebo sčítacím revizorem. Dne 24. 2. 2001 jsem byl vyzván sčítací komisařkou Růženou Svatošovou, abych od ní převzal sčítací formuláře, což jsem odmítl. Nejsem si vědom, že bych byl sčítací komisařkou vyzván k čemukoli jinému, tudíž ani ke splnění povinnosti dané ustanovením § 6, popř. § 12, odst. 2 nebo 3, zákona o sčítání lidu. Vzhledem k tomu, že opak nevyplývá ani z napadeného rozhodnutí, je třeba dovodit, že správní orgán hodnověrně neprokázal, že obviněnému byla dána výzva, jež je zákonnou podmínkou uložení sankce podle ustanovení § 15, odst. 1, zákona o sčítání lidu. V rozhodnutí je pouze uvedeno, že "přílohou oznámení byla rovněž zpráva sčítací komisařky Růženy Svatošové, ze které vyplývá, že jmenovaný odmítl převzít sčítací tiskopisy," a to je vzhledem k výše uvedenému evidentně nedostačující. Navrhuji proto, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a nařídil, aby tato okolnost byla v rámci přestupkového řízení došetřena, zejména aby bylo spolehlivě zjištěno, jak byla tato zákonem požadovaná výzva formulována a čím sčítací komisařka její vydání doložila nebo je schopna doložit.
  3. Ve svém podání ze 24. 11. 2001 uvádím řadu argumentů, jež jsou zjevně relevantní k projednávané věci, avšak rozhodnutí se s nim nevypořádává buď vůbec, nebo tak činí způsobem, který není přiměřený povinnosti dané ustanovením § 34, odst. 5, správního řádu. Rozhodnutí zejména nebere v úvahu argumentaci ústavní stížnosti, již jsem správnímu orgánu zaslal v příloze zmíněného podání, a uvádí k ní pouze, že ji Ústavní soud zamítl; rozhodnutí přitom nebere v úvahu, že důvodem verdiktu byly důvody ryze procesní, tj. fakt, že šlo o opravný prostředek uplatněný ex ante, nikoli meritorní posouzení přednesené argumentace. Závažné chyby se rozhodnutí dopouští rovněž v tom, že mnou uváděný poukaz na zneužití údajů v letech 1945-46 ilustruje skutečnost, že údaje ze sčítání byly použity pro jiný než zamýšlený a zákonem garantovaný účel, nikoli, jak rozhodnutí mylně dovozuje, že byly v daném případě zneužity údaje o národnosti občanů, které však v předmětném censu byly nepovinnými údaji (jakožto příslušník většinové národnosti České republiky bych přirozeně takto scestně neargumentoval). Řada dalších, mnohdy zásadních a podrobně vyložených důvodů je pominuta zcela. Nezbývá mi proto než navrhnout, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil z důvodu neúplného, nedostatečného a nepřesvědčivého odůvodnění.
  4. Napadené rozhodnutí sice opisuje mou argumentaci krajní nouzí (tj. ustanovením § 2, odst. 2, písm. b), zákona o přestupcích), avšak vůbec se k ní nevyjadřuje a nijak se s ní nevypořádává, přestože ze struktury mého podání ze 24. 11. 2001 vyplývá, že jde o klíčový a rozhodující prvek mé obhajoby. Navrhuji proto, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí i z tohoto důvodu zrušil.

Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim spolupracovníkům vyslovil uznání za rozhodnutí, které sice, jak bylo vysvětleno výše, není po procesní stránce bezvadné, je však daleko lepší, než co jsem vzhledem k předchozímu průběhu přestupkového řízení očekával.

S pozdravem,
Tomáš Pecina

                 
Obsah vydání       12. 2. 2002
12. 2. 2002 Američané opět v Afghánistánu usmrtili a mučili spojence
13. 2. 2002 Thatcherová: radikální islám je nový bolševismus
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
12. 2. 2002 Olympiáda: tak už je to tady Eugen  Haičman
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
12. 2. 2002 O politice a o nezávislosti Jan  Čulík
12. 2. 2002 Olga Kopecká stále cenzuruje Jan  Čulík
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Proč museli nutně Jiří Balvín a další šéfové ČT cestovat do Salt Lake City? A kdo to platí? Pavel  Kořenský
11. 2. 2002 Straně ODA zlomil vaz podvod s dluhem Václav  Žák
12. 2. 2002 Superizolacionizmus prezidenta Bushe Miroslav  Polreich
11. 2. 2002 Wall Street Journal o zaujatých novinářích
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Svědectví z Argentiny: Martín Ogando přednášel v Praze Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
6. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Úřad pro ochranu osobních údajů Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2002 Olga Kopecká stále cenzuruje Jan  Čulík
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
12. 2. 2002 O politice a o nezávislosti Jan  Čulík
12. 2. 2002 Olympiáda: tak už je to tady Eugen  Haičman
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Lekce z politiky Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Anarchistická demonstrace proti NATO Tomáš  Pecina
11. 2. 2002 Projdou Sorosovi kandidáti do Sněmovny na kandidátce Koalice? Štěpán  Kotrba
11. 2. 2002 Wall Street Journal o zaujatých novinářích   
11. 2. 2002 Reakce: Vstanou noví kádrováci Josef  Fronek
11. 2. 2002 Hamid Kharzai: na Západě uctíván, v Afghánistánu bezmocný   
11. 2. 2002 Proč Američani tak silně zbrojí, když už jsou stejně nejmocnější?   
11. 2. 2002 Straně ODA zlomil vaz podvod s dluhem Václav  Žák
9. 2. 2002 Komisař EU Patten ostře kritizoval prezidenta Bushe   
8. 2. 2002 Senátorské jistoty ohroženy Tomáš  Pecina

Sčítání lidu aneb Nejsme ovce RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2002 Jak jsem byl potrestán za neúčast ve sčítání lidu Tomáš  Pecina
8. 2. 2002 Upozornění pražskému magistrátu: Tak co bude s tou pokutou? Tomáš  Pecina
10. 1. 2002 Důvěra ústavním institucím v letech 1999 - 2001: Posílení exekutivy Štěpán  Kotrba
6. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Úřad pro ochranu osobních údajů Tomáš  Pecina
2. 1. 2002 Správní žaloba Britských listů na Český statistický úřad Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 U3: Omlouvám se za U1 a U2 Tomáš  Pecina
5. 12. 2001 Ivana Odarčenková: Potvrzuji pokutu "za zpupnost"! Tomáš  Pecina
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
15. 11. 2001 Malý český hrdina, jmenuje se Pecina   
13. 11. 2001 Proč byla Pecinova scénka na komunálním úřadě nesmírně významná Jan  Čulík
12. 11. 2001 Stížnost na pražský magistrát: Neumožnili jste mi podat vysvětlení Tomáš  Pecina
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Jak jsem podal vysvětlení aneb Rukověť odbojného občana Tomáš  Pecina
6. 10. 2001 Český statistický úřad stíhá odmítače Tomáš  Pecina